Archeologisch onderzoek in Gorinchem

Over­zicht uit­ge­voerd arche­o­lo­gisch onder­zoek bin­nen de gemeente Gorin­chem. Het betreft hier zowel de opgra­vin­gen (de groene mar­kers) als het inven­ta­ri­se­rend onder­zoek (oranje mar­kers) waar­on­der boor­on­der­zoek en proef­sleu­fon­der­zoek. Op een aan­tal loca­ties bleef het voor­on­der­zoek beperkt tot een bureau­on­der­zoek (blauwe mar­kers). De plaat­sing van de mar­kers is indi­ca­tief en geko­zen op basis van de cen­trum-coör­di­na­ten van de onder­zochte locatie. 

Alle pro­ject­in­for­ma­tie vindt u door te klik­ken op de mar­kers in de kaart of direct via de lijst hier­on­der. De arche­o­lo­gi­sche rap­por­ten en andere onder­zoek­ver­sla­gen vindt u ook onder publi­ca­ties arche­o­lo­gisch onder­zoek.

Gerealiseerde projecten

Achter de Kerk (2008)

Achter de Kerk (2008)

In de 11de en 12de eeuw was Gorin­chem, gele­gen aan de mon­ding van de Linge, één van de eer­ste neder­zet­tin­gen waar van­uit het ach­ter­land ont­gon­nen werd. In de eeu­wen erna groeide de neder­zet­ting onder h…
Achter de Kerk-Groenmarkt (2017)

Achter de Kerk-Groenmarkt (2017)

Dins­dag 7 novem­ber 2017 startte Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen uit Zaan­dijk met een opgra­ving naar het voor­ma­lige kerk­hof op het gebied Ach­ter de Kerk-Groen­markt. Het onder­zoek was nood­za­ke­lijk in verband…
Arkelse Onderweg 46 (2014)

Arkelse Onderweg 46 (2014)

In sep­tem­ber 2014 kwam tij­dens de aan­leg van een fun­de­ring voor een schuur aan de Arkelse Onder­weg 46, tot op een diepte van 0.7 m bene­den het maai­veld en over een lengte van 2 m, een dik pak­ket scherven…
Arkelse Onderweg-IJsbaan (2008)

Arkelse Onderweg-IJsbaan (2008)

Van 21 tot 25 janu­ari 2008 is door BAAC ‘s‑Hertogenbosch een onder­zoek uit­ge­voerd op de loca­tie Kop van de IJs­baan aan de Arkelse Onder­weg in Gorin­chem. Het gaat om een ter­rein waar tot 1998 een…
Arkelsedijk (2012)

Arkelsedijk (2012)

In opdracht van Ziggo B.V . is door Hol­lan­dia arche­o­lo­gen in maart/​april 2012 een arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek d.m.v. borin­gen uit­ge­voerd voor twee percelen …
Arkelsedijk 46 (2013)

Arkelsedijk 46 (2013)

In opdracht van Purac Bio­chem B.V. heeft RAAP Arche­o­lo­gisch Advies­bu­reau in augus­tus 2013 een arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek (BO) en een Inven­ta­ri­se­rend Veld­on­der­zoek (IVO) uit­ge­voerd in Plangebied…
Arkelstraat 102 | Bluebandhuis (2011)

Arkelstraat 102 | Bluebandhuis (2011)

Maan­dag 31 okto­ber 2011 startte Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen in opdracht van Poort 6 het arche­o­lo­gi­sche onder­zoek op de plaats van het Blue­band­huis, hoek Arkel­straat-Ros­mo­len­steeg. Het schitterende…
Avelingen (2008)

Avelingen (2008)

In opdracht van de gemeente Gorin­chem heeft RAAP Arche­o­lo­gisch Advies­bu­reau in maart en april 2008 een bureau- en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek uit­ge­voerd in ver­band met de afgra­ving van de uiter­waar­den b…
Bagijnenwalstraat-Lindeboom en Bastion II (2008, 2011, 2012, 2019 en 2020)

Bagijnenwalstraat-Lindeboom en Bastion II (2008, 2011, 2012, 2019 en 2020)

In sep­tem­ber 2019 en juni 2020 heeft Hol­lan­dia arche­o­lo­gen B.V. in opdracht van Van Wij­nen B.V. een arche­o­lo­gi­sche opgra­ving uit­ge­voerd aan de Bagij­nen­wal­straat-Lin­de­boom. Op een braakliggend…
Balensteeg 18-24 (2004)

Balensteeg 18 – 24 (2004)

In sep­tem­ber 2004 is door Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen een onder­zoek uit­ge­voerd aan de Balen­steeg 18 – 24. Tij­dens sloop­werk­zaam­he­den op het ter­rein stuitte men op oude muur­res­ten onder de fun­de­rin­gen van…
Banneweg 22 (2010)

Banneweg 22 (2010)

In opdracht van Aveco de Bondt heeft ADC Arche­o­Pro­jec­ten een bureau­on­der­zoek en een inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek uit­ge­voerd voor het plan­ge­bied Ban­ne­weg 22, Rijks­wa­ter­staat­steun­punt “De Banne” in …
Bastion XI, glacis (2017)

Bastion XI, glacis (2017)

Op 21 decem­ber 2017 heeft Hol­lan­dia arche­o­lo­gen in Zaan­dijk een opgra­ving uit­ge­voerd op het gla­cis ter hoogte van Bas­tion XI in Gorin­chem. Voor de aan­leg van een dui­ker werd een sleuf gegra­ven. Hoge…
Bataafsekade 16 | hockeyveld (2014)

Bataafsekade 16 | hockeyveld (2014)

In opdracht van SAB uit Arn­hem heeft Arche­o­Sup­port bv een bureau-onder­zoek uit­ge­voerd voor het hoc­key­veld aan de Bataaf­sekade 16 in Gorin­chem. Aan­lei­ding tot dit onder­zoek vormt een onderzoek…
Bedrijventerrein Noord (2007-2009)

Bedrijventerrein Noord (2007−2009)

In opdracht van de gemeente Gorin­chem heeft RAAP Arche­o­lo­gisch Advies­bu­reau in het najaar van 2009 en in de win­ter van 2010 een aan­vul­lend bureau- en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek uit­ge­voerd in…
Bedrijventerrein Oost II (2010)

Bedrijventerrein Oost II (2010)

In juli en augus­tus 2010 heeft ACVU-HBS (Arche­o­lo­gisch Cen­trum Vrije Uni­ver­si­teit – Hen­drik Brun­sting Stich­ting) in opdracht van de gemeente Gorin­chem het onbe­bouwde deel van Bedrij­ven­ter­rein O…
Blauwe Toren | Bastion VI (1999, 2000)

Blauwe Toren | Bastion VI (1999, 2000)

De reno­va­tie van de ves­ting in 1999 bood de gele­gen­heid om te zoe­ken naar res­ten van de Blauwe Toren . Naast de Duvel­tjes­gracht werd door het hoog­heem­raad­schap een dam­wand gepland ter ver­ster­king van…
Blauwe Torenstraat 7-13 (2004)

Blauwe Torenstraat 7 – 13 (2004)

In april 2004 is door Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen een arche­o­lo­gisch onder­zoek uit­ge­voerd aan de Blauwe Toren­straat 7 – 13. Bij eer­dere graaf­werk­zaam­he­den voor de sloop van oude fun­de­rin­gen wer­den muurresten…
Blijenhoek (1996)

Blijenhoek (1996)

Een stad ver­an­dert con­stant van gedaante. Er zijn peri­o­des waarin deze ver­an­de­rin­gen lang­zaam gaan, maar soms vol­trek­ken ver­an­de­rin­gen zich in een rap tempo. Ook de stad Gorin­chem heeft deze periodes…
Buiten de Waterpoort (2019)

Buiten de Waterpoort (2019)

Op maan­dag 3 juni 2019 heeft Hol­lan­dia arche­o­lo­gen uit Zaan­dijk in opdracht van de gemeente Gorin­chem een opgra­ving (vari­ant arche­o­lo­gi­sche bege­lei­ding) uit­ge­voerd Bui­ten de Water­poort. Hier werden…
Buiten de Waterpoort 2-6 (2016-2017)

Buiten de Waterpoort 2 – 6 (2016−2017)

In de peri­ode van 21 t/​m 25 novem­ber 2016 en 13 t/​m 17 maart 2017 is door SOB Research arche­o­lo­gisch onder­zoek uit­ge­voerd in de vorm van een Inven­ta­ri­se­rend Veld­on­der­zoek door mid­del van Proefsleuven…
Burgstraat | heulen (1999)

Burgstraat | heulen (1999)

Tij­dens een rioolsa­ne­ring in de Burgstraat te Gorin­chem op 16, 19 en 29 april 1999 zijn door Pie­ter Floore en Mar­tin Veen de res­tan­ten van twee bak­ste­nen con­struc­ties gedo­cu­men­teerd. De eerste…
Dalem Donk (2000)

Dalem Donk (2000)

In het kader van de nieuw­bouw­plan­nen van de gemeente Gorin­chem heeft RAAP Arche­o­lo­gie in 2000 in het plan­ge­bied Laag Dalem, gele­gen tus­sen Gorin­chem en Dalem een boor­on­der­zoek uit­ge­voerd . Hoewel…
Dalemwal | Bastion IX (2002)

Dalemwal | Bastion IX (2002)

Op 28 okto­ber 2002 is door de gemeen­te­arche­o­loog Pie­ter Floore met assis­ten­tie van Jeroen Vaars van Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen , een arche­o­lo­gi­sche waar­ne­ming ver­richt op her ter­rein van Bas­tion IX…
Dalemwal | schietbaan (2004)

Dalemwal | schietbaan (2004)

In 1891 kwam er van het Depar­te­ment van Oor­log de opdracht in gar­ni­zoens­plaat­sen een schiet­baan aan te leg­gen ten­einde de mili­tai­ren te oefe­nen in het zui­ver gericht omgaan met wapen­tuig. In Gorinchem…
De Boezem (2010)

De Boezem (2010)

In opdracht van de gemeente Gorin­chem heeft RAAP Arche­o­lo­gisch Advies­bu­reau in maart 2010 een arche­o­lo­gisch veld­on­der­zoek uit­ge­voerd in ver­band met de voor­ge­no­men bouw van een stallingsruimte…
Den Haan terrein (2007)

Den Haan terrein (2007)

Van 23 tot en met 27 juli 2007 is door Hol­lan­dia Arche­o­lo­gie een defi­ni­tief onder­zoek uit­ge­voerd op het voor­ma­lig Den Haan-ter­rein. Op deze loca­tie heeft vanaf de 17de eeuw tot in de 19de eeuw …
Groenmarkt (2010)

Groenmarkt (2010)

Het voor­ne­men van de gemeente Gorin­chem om tegen de ach­ter­ge­vel van het Gor­cums Museum op de Groen­markt enkele onder­grondse vuil­con­tai­ners te plaat­sen, was de directe aan­lei­ding voor het uitvoeren…
Groenmarkt 8 (2003)

Groenmarkt 8 (2003)

In opdracht van woning­bouw­ver­e­ni­ging Bou­wen en Bewa­ren werd in augus­tus en sep­tem­ber 2003 een opgra­ving uit­ge­voerd op de loca­tie Groen­markt 8. Naar aan­lei­ding van de resul­ta­ten van een eer­der booronderzoek…
Groote Haar (2015)

Groote Haar (2015)

Voor de aan­leg van de ont­slui­tings­weg naar het geplande bedrij­ven­ter­rein Groote Haar ten noor­den van Gorin­chem werd door Arche­o­dienst BV in novem­ber 2015 op deze loca­tie een uit­ge­breid bureau-…
Grote Haarsekade 121-122 (2003)

Grote Haarsekade 121 – 122 (2003)

In okto­ber 2003 voerde BILAN in opdracht van de gemeente Gorin­chem een arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek uit aan de Grote Haar­se­kade te Gorin­chem. Aan­lei­ding voor het onder­zoek was de ves­ti­ging van een…
Haarweg 127 (2012)

Haarweg 127 (2012)

In april 2012 is in opdracht van Van den Heu­vel Ont­wik­ke­ling & Beheer B.V. door Hol­lan­dia arche­o­lo­gen een arche­o­lo­gisch bureau- en boor­on­der­zoe­ken uit­ge­voerd op de Haar­weg 127. Nadat in…
Haarweg 23 (2006)

Haarweg 23 (2006)

Op 19 juni 2006 ont­ving BILAN van ASVZ Zuid West opdracht voor het uit­voe­ren van een arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek in het plan­ge­bied Haar­weg 23. Aan­lei­ding voor dit onder­zoek was de voorgenomen…
Haarweg 85 (2019)

Haarweg 85 (2019)

Het arche­o­lo­gisch onder­zoek is uit­ge­voerd in het kader van de ver­gun­ning­pro­ce­dure voor de bouw van een nieuwe schuur met een omvang van 16 x 24 meter ter plaatse van de Haar­weg 85. De oppervlakte…
Hazewindhondstraat 6 (2017)

Hazewindhondstraat 6 (2017)

Dins­dag 10 okto­ber 2017 startte Tran­sect BV een arche­o­lo­gisch onder­zoek in de Haze­wind­hondstraat 6. Nadat eer­der fun­de­rin­gen van 17de eeuwse bebou­wing en een 18de eeuwse water­gang waren aangetroffen,…
Hazewindhondstraat 8-10 (2015)

Hazewindhondstraat 8 – 10 (2015)

Tus­sen 1 en 3 sep­tem­ber 2015 heeft Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen in opdracht van Maurice Archi­tek­ten B.V . een opgra­ving uit­ge­voerd ter hoogte van de Haze­wind­hondstraat 8 – 10 in Gorin­chem. De directe aanleiding…
Helmsteeg 1-14 (2022)

Helmsteeg 1 – 14 (2022)

In juli en sep­tem­ber 2022 is een arche­o­lo­gi­sche opgra­ving (vari­ant bege­lei­ding) uit­ge­voerd ter hoogte van de Helm­steeg 1 – 14 in het cen­trum van Gorin­chem. Hier zijn in bestaande gebou­wen nieuwe woningen…
Hoefslag 11 (2005)

Hoefslag 11 (2005)

Op 8 maart 2005 werd door Goma­rus Scho­len­ge­meen­schap aan BILAN opdracht ver­leend voor een arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek in het plan­ge­bied Schot­deu­ren. De aan­lei­ding voor dit onder­zoek was de geplande…
IJsbaan 455 (2022)

IJsbaan 455 (2022)

In opdracht van RED‑O Devel­op­ment B.V. heeft BAAC B.V. Arche­o­lo­gie en Bouw­his­to­rie een arche­o­lo­gisch proef­sleu­ven­on­der­zoek uit­ge­voerd aan de IJs­baan 455 te Gorin­chem, ter loca­tie van het voormalige…
Kazerneplein | Huis Paffenrode (1997)

Kazerneplein | Huis Paffenrode (1997)

De aan­lei­ding van dit pro­ject was het bouw­rijp maken van het Kazer­ne­plein voor de aan­leg van een onder­grondse par­keer­ga­rage en de nieuw­bouw van wonin­gen en win­kels. Het onder­zoek concentreerde…
Keizerstraat 2a | stadsmuur (2004)

Keizerstraat 2a | stadsmuur (2004)

Aan­lei­ding van deze opgra­ving was het plan van pro­ject­ont­wik­ke­laar Nij­huis te Utrecht om zeven appar­te­men­ten en een poort­wo­ning te bou­wen op een ter­rein aan de oost­zijde van de Kei­zer­straat te…
Keizerstraat 44 (2009)

Keizerstraat 44 (2009)

De aan­lei­ding voor dit onder­zoek was het plan van woon­cor­po­ra­tie Poort 6 om aan de Kei­zer­straat 44 de bestaande bebou­wing te slo­pen en daar­voor in de plaats een acht­tal appar­te­men­ten te realiseren. …
Keizerstraat 6 | stadsmuur (1997)

Keizerstraat 6 | stadsmuur (1997)

De aan­lei­ding voor het onder­zoek was de sloop en res­tau­ra­tie van twee pan­den aan de oost­kant van de Kei­zer­straat (num­mers 6 en 8). Tij­dens het onder­zoek werd een groot bouw­frag­ment van een spaarboog…
Kleine Haarsekade 122 (2018)

Kleine Haarsekade 122 (2018)

In novem­ber 2018 is door Tran­sect BV een arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek uit­ge­voerd in een plan­ge­bied aan de Kleine Haar­se­kade 122. De aan­lei­ding voor het onder­zoek is de aan­vraag van een omgevingsvergunning…
Kleine Haarsekade 125-126 (2001)

Kleine Haarsekade 125 – 126 (2001)

Op vrij­dag 3 augus­tus 2001 is naar aan­lei­ding van de voor­ge­no­men ver­koop van de loca­tie en de aan­vraag van een bouw­ver­gun­ning door Arche­o­me­dia BV in opdracht van de Mili­eu­dienst Zuid-Hol­land Zuid…
Knipsteeg 13-15 (2015, 2019)

Knipsteeg 13 – 15 (2015, 2019)

Van 13 tot en met 29 mei 2019 heeft De Steek­proef bv een opgra­ving uit­ge­voerd aan de Knip­steeg. De aan­lei­ding voor het onder­zoek was de geplande nieuw­bouw (plan ‘De Speel­wa­gen’). Voorafgaand…
Kooiweg 2 en ongenummerd (2015)

Kooiweg 2 en ongenummerd (2015)

De aan­lei­ding van het onder­zoek door ADC-Arche­o­pro­jec­ten was de aan­vraag van een omge­vings­ver­gun­ning ten behoeve van de bouw van een woning en een vee­stal. Op basis van het bureauonderzoek…
Kortendijk 67-69 | Hendrick Hamelhuis (2007)

Kortendijk 67 – 69 | Hendrick Hamelhuis (2007)

Proef­sleuf Op maan­dag 15 en dins­dag 16 janu­ari 2007 is door Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen , Zaan­dijk een inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek (IVO) door mid­del van proef­sleu­ven uit­ge­voerd voor­af­gaand aan de bouw…
Krabsteeg | Blauwe Toren (1983)

Krabsteeg | Blauwe Toren (1983)

In 1983 kwam in een bouw­put ten zui­den van de Krab­steeg een zeer zware ca 9.30 m dikke onge­veer oost-west ver­lo­pende muur tevoor­schijn. De muur was gemet­seld met ste­nen van ca 25 x 12 x 5 cm, d…
Krijtstraat 6-12 | Hof heren van Arkel & Grote School (2002)

Krijtstraat 6 – 12 | Hof heren van Arkel & Grote School (2002)

12 Augus­tus 2002 startte een uniek arche­o­lo­gisch onder­zoek. In de Krijt­straat, op de loca­tie waar eind 2003 een nieuwe V&D haar deu­ren opende, kwam in een rela­tief korte tijd een enorme schat aan…
Krinkelwinkel (2016)

Krinkelwinkel (2016)

Bin­nen het plan­ge­bied Krin­kel­win­kel zal een over­nach­tings­ha­ven wor­den gere­a­li­seerd. In het kader daar­van is in opdracht van Lie­vens­eCSO Milieu B.V. door Arche­o­dienst een ver­ken­nend bodemonderzoek…
Kwekelstraat 16 | synagoge (2000)

Kwekelstraat 16 | synagoge (2000)

“Opgra­ving naar eer­gis­te­ren” Zo beti­telde een jour­na­list in febru­ari 2000 ons onder­zoek naar de res­ten van de voor­ma­lige syna­goge aan de Kwe­kel­straat in Gorin­chem. Het was voor ons de eer­ste keer …
Laag Dalemseweg 20 (2012)

Laag Dalemseweg 20 (2012)

ADC Arche­o­Pro­jec­ten heeft in opdracht van Inpijn Blok­poel Inge­ni­eurs in 2012 een bureau­on­der­zoek en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek uit­ge­voerd voor het plan­ge­bied Laag Dalem­se­weg 20 te Dalem (gemeente…
Laag Dalemseweg 3 (2014)

Laag Dalemseweg 3 (2014)

Tran­sect heeft in augus­tus 2014 aan de Laag Dalem­se­weg 3 een arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek uit­ge­voerd in een plan­ge­bied. De aan­lei­ding van het onder­zoek was de aan­vraag van een omge­vings­ver­gun­ning in…
Laag Dalemseweg | plangebied Hoog Dalem (2006)

Laag Dalemseweg | plangebied Hoog Dalem (2006)

Van 12 tot en met 15 sep­tem­ber 2006 is door Hol­lan­dia Arche­o­lo­gie een inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek uit­ge­voerd in het plan­ge­bied Hoog­da­lem in de gemeente Gorin­chem. Het onder­zoek vond plaats op…
Lingewijk Noord (2004)

Lingewijk Noord (2004)

In opdracht van de gemeente Gorin­chem heeft het onder­zoeks- en advies­bu­reau voor Bouw­his­to­rie, Arche­o­lo­gie, Archi­tec­tuur­his­to­rie en Cul­tuur­his­to­rie (BAAC bv ) in 2004 een Inven­ta­ri­se­rend Archeologisch…
Lingewijk Zuid (2013)

Lingewijk Zuid (2013)

In opdracht van inge­ni­eurs­bu­reau Inven­terra b.v . heeft Tran­sect in janu­ari en mei 2013 een arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek uit­ge­voerd in plan­ge­bied Lin­ge­wijk-Zuid in Gorin­chem. De aan­lei­ding voor…
Lingsesdijk 72-74 (2015)

Lingsesdijk 72 – 74 (2015)

In maart 2015 is in opdracht van Inven­terra door Tran­sect BV een arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek uit­ge­voerd in een plan­ge­bied aan de Lingses­dijk 72 – 74. De aan­lei­ding voor het onder­zoek is de geplande…
Melkheul (2000)

Melkheul (2000)

Dit arche­o­lo­gisch onder­zoek aan de Melk­heul dat door Hol­lan­dia werd uit­ge­voerd, is in zekere mate uniek. Het geeft name­lijk een beeld van de bur­ger­lijke mate­ri­ële cul­tuur in Gorin­chem van de …
Merwededijk 13-14 (2011)

Merwededijk 13 – 14 (2011)

In opdracht van de heer en mevrouw Van der San­den heeft ADC Arche­o­Pro­jec­ten een bureau­on­der­zoek en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek in de vorm van een ver­ken­nend en kar­te­rend boor­on­der­zoek uitgevoerd…
Merwededijk 42 (2011)

Merwededijk 42 (2011)

In opdracht van VM-Mon­tage heeft Archae­o­lo­gi­cal Research & Con­sul­tancy (ARC bv) een arche­o­lo­gisch bureau-onder­zoek en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek (IVO) door mid­del van borin­gen uitgevoerd…
Merwededijk, nabij 80 (2012)

Merwededijk, nabij 80 (2012)

BAAC bv heeft in 2012 voor plan­ge­bied Mer­we­dedijk te Gorin­chem een arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek en kar­te­rend boor­on­der­zoek uit­ge­voerd. Op basis van het bureau­on­der­zoek geldt voor het plangebied…
Molenstraat 58-62 (2002)

Molenstraat 58 – 62 (2002)

Op het ach­ter­ter­rein van de pan­den Molen­straat 58 – 60 is voor­af­gaand aan de bodem­sa­ne­ring door Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen een waar­ne­ming gedaan van de opbouw van het ter­rein waar tot aan het eind…
Nieuwstad 7a t/m d (2009)

Nieuwstad 7a t/​m d (2009)

Bij de opgra­ving van het per­ceel op huis­num­mer 7 a‑d aan de Nieuw­stad in Gorin­chem zijn de res­ten bloot­ge­legd van de bebou­wing die hier vanaf het eind van de 16de eeuw heeft gestaan. De bewoningsgeschiedenis…
Nonnenveld 52 | Bastion VII (2009)

Nonnenveld 52 | Bastion VII (2009)

Bureau­on­der­zoek In opdracht van Hurks Vast­goed Mid­den heeft RAAP Arche­o­lo­gisch Advies­bu­reau in juli 2009 een bureau­on­der­zoek uit­ge­voerd in ver­band met de voor­ge­no­men nieuw­bouw Bas­tion VII aan…
Papland 8-10 (2017)

Papland 8 – 10 (2017)

In sep­tem­ber 2017 is in opdracht van A. de Nijs Beheer BV door Tran­sect een arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek uit­ge­voerd in een plan­ge­bied aan het Pap­land 8 – 10. De aan­lei­ding van het onder­zoek vormt …
Parallelweg naast 61 (2012)

Parallelweg naast 61 (2012)

In opdracht van De Bruin Bouw­ad­vies & Bege­lei­ding heeft Archae­o­lo­gi­cal Research & Con­sul­tancy (ARC bv) een bureau­on­der­zoek en boor­on­der­zoek uit­ge­voerd voor een per­ceel (sec­tie H, num­mer 150)…
Rosmolensteeg | Kortendijk (2007)

Rosmolensteeg | Kortendijk (2007)

Van 30 juli tot en met 2 augus­tus 2007 is door Hol­lan­dia Arche­o­lo­gie een aan­tal proef­sleu­ven gegra­ven, gevolgd door een defi­ni­tief onder­zoek van 24 sep­tem­ber tot en met 4 okto­ber 2007. De aanleiding …
Schepenenstraat 1-5 (2008)

Schepenenstraat 1 – 5 (2008)

Op dins­dag 19 en woens­dag 20 augus­tus 2008 is door Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen in opdracht van CV Bre­de­scho­len­bouw Gorin­chem een inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek (IVO-ove­rig) in de vorm van borin­gen uitgevoerd…
Spijksedijk 2, 2a, 4 en 6 (2017)

Spijksedijk 2, 2a, 4 en 6 (2017)

Hama­land Advies heeft in opdracht van het Rijks­vast­goed­be­drijf een arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek en een ver­ken­nend boor­on­der­zoek uit­ge­voerd voor het plan­ge­bied Spij­k­s­edijk 2, 2a, 4 en 6 te Gorinchem.…
Spijksedijk 56 (2009)

Spijksedijk 56 (2009)

Op 26 maart 2009 is door De Steek­proef een Inven­ta­ri­se­rend Veld­on­der­zoek Ove­rig (IVO‑O) uit­ge­voerd op een ter­rein aan de Spij­k­s­edijk 56 te Gorin­chem. Het arche­o­lo­gisch onder­zoek betrof een veldonderzoek…
Stationsweg | reizigerstunnel (2016)

Stationsweg | reizigerstunnel (2016)

Visu­als toe­kom­stige situ­a­tie door Mova­res Dit arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek is opge­steld door Buro de Brug in opdracht van Mova­res . De aan­lei­ding tot dit onder­zoek zijn de geplande werkzaamheden…
Tinnegietersteeg (2011)

Tinnegietersteeg (2011)

Naar aan­lei­ding van geplande ver­bou­win­gen aan het pand op de hoek van de Tin­ne­gie­ters­steeg en de Groen­markt is door Hol­lan­dia arche­o­lo­gen een bureau­on­der­zoek uit­ge­voerd, met als doel de waarde…
Tolsteeg 6 (2018)

Tolsteeg 6 (2018)

In opdracht van Van Es Archi­tec­ten heeft Tran­sect B.V. in juli 2018 een arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek (BO) uit­ge­voerd in een plan­ge­bied aan de Tol­steeg 6 in Gorin­chem. De aan­lei­ding van het onderzoek…
Van Hoornestraat (2004)

Van Hoornestraat (2004)

In mei 2004 werd door Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen een inven­ta­ri­se­rend bodem­on­der­zoek uit­ge­voerd op het ter­rein van de voor­ma­lige kleu­ter­school aan de Van Hoor­ne­straat in de Lin­ge­wijk, naar aanleiding…
Van Zomerenlaan en D.F. Pauwstraat (2020)

Van Zomerenlaan en D.F. Pauwstraat (2020)

In opdracht van Van der Helm Mili­eu­be­heer B.V. heeft Bureau voor Arche­o­lo­gie in mei 2020 een bureau- en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek in de vorm van borin­gen uit­ge­voerd voor graafwerkzaamheden…
Varkenmarkt 17 | minderbroederklooster (1996)

Varkenmarkt 17 | minderbroederklooster (1996)

Het kloos­ter­le­ven stond in de mid­del­eeu­wen hoog aan­ge­schre­ven. Veel jonge man­nen en vrou­wen zagen het als hun ide­aal zich uit het wereldse leven terug te trek­ken om zich bin­nen de beslotenheid…
Vijfde Uitgang 5 (2018)

Vijfde Uitgang 5 (2018)

In febru­ari 2018 heeft Hol­lan­dia arche­o­lo­gen in opdracht van Allinq een arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek en een aan­slui­tend inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek mid­dels ver­ken­nende borin­gen uitgevoerd…
Vissersdijk 76-90 (2004)

Vissersdijk 76 – 90 (2004)

In mei 2004 werd een proef­sleu­ven­on­der­zoek uit­ge­voerd aan de Vis­sers­dijk te Gorin­chem. Op de loca­tie werd de zool van een mid­del­eeuwse dijk en een deel van een laat­mid­del­eeuwse gracht verwacht.…
Vroedschapstraat 7-9 (2003)

Vroedschapstraat 7 – 9 (2003)

In de peri­ode van 22 juli tot en met 29 juli 2003 is een arche­o­lo­gisch onder­zoek uit­ge­voerd open rond de per­ce­len Vroed­schapstraat 7 en 9. Het onder­zoek werd uit­ge­voerd door Hol­lan­dia Archeologen…
W. de Vries Robbéweg (2004, 2007)

W. de Vries Robbéweg (2004, 2007)

In juni 2004 is door Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen een boor­on­der­zoek uit­ge­voerd op het ter­rein “Den Bree­jen” aan de W. de Vries Rob­bé­weg. Oever­wal Aan de zuid­oost­zijde van het ter­rein is de aanwezigheid …
W. de Vries Robbéweg 2 | politieregiokantoor (2003)

W. de Vries Robbéweg 2 | politieregiokantoor (2003)

In de peri­ode 24 – 27 febru­ari 2003 is op de loca­tie W. de Vries Rob­bé­weg in opdracht van Heij­mans IBC Vast­goed­ont­wik­ke­ling door BAAC een arche­o­lo­gisch onder­zoek uit­ge­voerd. Dit betrof een Aanvullend …
Waaldijk 18 (2010)

Waaldijk 18 (2010)

In opdracht van Brand BBA B.V. is door Bec­ker & Van de Graaf een arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek (BO) en een Inven­ta­ri­se­rend Veld­on­der­zoek (IVO) ver­ken­nende fase (door mid­del van borin­gen) uitgevoerd…
Wijdschild | kasteel heren van Arkel (1996)

Wijdschild | kasteel heren van Arkel (1996)

Op 19 augus­tus 1996 vond de Gor­cumse ama­teur­ar­che­o­loog Ton Wijkamp bij toe­val een aan­tal pot­scher­ven aan de rivier­zijde van de Dalem­se­dijk in het Wijd­schild, direct ten oos­ten van de Gor­cumse binnenstad. …
Zuiderlingedijk 9 | asfaltcentrale (2009)

Zuiderlingedijk 9 | asfaltcentrale (2009)

In ver­band met de plan­nen tot het (her)oprichten van een asfalt­cen­trale op het bestaande indu­strie­ter­rein HWZ van Heuff Beheer-Spijk aan de Zui­der­lin­ge­dijk 9 was een her­zie­ning van het bestemmingsplan…
Zusterstraat 19 (1999)

Zusterstraat 19 (1999)

Rondom Zus­ter­straat 19, het voor­ma­lig school­ge­bouw van het Da Vinci Col­lege , heeft in janu­ari 1999 pro­spec­tief mili­eu­kun­dig en arche­o­lo­gisch bodem­on­der­zoek door Arni­con BV plaats­ge­von­den. Het schoolgebouw…

Reacties zijn gesloten.