Projecten

 

Over­zicht uit­ge­voerd arche­o­lo­gisch onder­zoek bin­nen de gemeen­te Gorin­chem. Het betreft hier zowel opgra­vin­gen (de groe­ne mar­kers) als ver­ken­nend onder­zoek, zoals bureau‑, boor- en proef­sleu­fon­der­zoek (oran­je mar­kers). De plaat­sing van de mar­kers is indi­ca­tief en geko­zen op basis van cen­trum-coör­di­na­ten. Voor detail­in­for­ma­tie kunt u de betref­fen­de pro­ject­ver­sla­gen raadplegen.

 

 

Achter de Kerk (2008)

Achter de Kerk (2008)

In de 11de en 12de eeuw was Gorin­chem, gele­gen aan de mon­ding van de Lin­ge, één van de eer­ste neder­zet­tin­gen waar van­uit het ach­ter­land ont­gon­nen werd. In de eeu­wen erna groei­de de neder­zet­ting onder het bewind van de Heren v…
Achter de Kerk-Groenmarkt (2017)

Achter de Kerk-Groenmarkt (2017)

Dins­dag 7 novem­ber 2017 start­te Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen uit Zaan­dijk met een opgra­ving naar het voor­ma­li­ge kerk­hof op het gebied Ach­ter de Kerk-Groen­markt. Het onder­zoek was nood­za­ke­lijk in ver­band met het plan­ten van een viertal…
Arkelse Onderweg 46 (2014)

Arkelse Onderweg 46 (2014)

In het begin van de 14de eeuw werd op de oever­wal van de Lin­ge de Arkels­edijk aan­ge­legd. Even­wij­dig aan de Arkels­edijk ligt de Arkel­se Onder­weg. De afstand tus­sen de dijk en de Arkel­se Onder­weg is van­ouds niet over­al gelijk.…
Arkelse Onderweg-IJsbaan (2008)

Arkelse Onderweg-IJsbaan (2008)

Van 21 tot 25 janu­a­ri 2008 is door BAAC ‘s‑Hertogenbosch een onder­zoek uit­ge­voerd op de loca­tie Kop van de IJs­baan aan de Arkel­se Onder­weg in Gorin­chem. Het gaat om een ter­rein waar tot 1998 een boer­de­rij heeft gestaan. De…
Arkelsedijk (2012)

Arkelsedijk (2012)

In opdracht van Zig­go B.V . is door Hol­lan­dia arche­o­lo­gen  in maart/april 2012 een arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek d.m.v. borin­gen uit­ge­voerd voor twee per­ce­len langs de Arkels­edijk te Gorinchem. …
Arkelsedijk 46 (2013)

Arkelsedijk 46 (2013)

In opdracht van Purac Bio­chem B.V. heeft RAAP Arche­o­lo­gisch Advies­bu­reau in augus­tus 2013 een arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek (BO) en een Inven­ta­ri­se­rend Veld­on­der­zoek (IVO) uit­ge­voerd in Plan­ge­bied Purac Bio­chem, Arkelsedijk…
Arkelstraat 102, Bluebandhuis (2011)

Arkelstraat 102, Bluebandhuis (2011)

Maan­dag 31 okto­ber 2011 start­te Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen in opdracht van Poort 6 het arche­o­lo­gi­sche onder­zoek op de plaats van het Blue­band­huis, hoek Arkel­straat-Ros­mo­len­steeg. Het schit­te­ren­de okto­ber­weer lok­te opval­lend veel…
Avelingen (2009)

Avelingen (2009)

In opdracht van de gemeen­te Gorin­chem heeft RAAP Arche­o­lo­gisch Advies­bu­reau in maart en april 2008 een bureau- en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek uit­ge­voerd in ver­band met de afgra­ving van de uiter­waar­den bij het bedrijventerrein…
Bagijnenwalstraat-Lindeboom (2008, 2011, 2012, 2019)

Bagijnenwalstraat-Lindeboom (2008, 2011, 2012, 2019)

Voor­af­gaand aan de laat­ste fase van het arche­o­lo­gisch onder­zoek : de opgra­ving, was al van­af 2008 voor­on­der­zoek uit­ge­voerd. Van­we­ge de eco­no­mi­sche cri­sis in 2012 werd na de sloop van de oude bebou­wing de her­ont­wik­ke­ling van…
Balensteeg 18-24 (2004)

Balensteeg 18 – 24 (2004)

In sep­tem­ber 2004 is door Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen in opdracht van de gemeen­te Gorin­chem een onder­zoek uit­ge­voerd aan de Balen­steeg. Tij­dens sloop­werk­zaam­he­den op het ter­rein stuit­te men op oude muur­res­ten onder de funderingen…
Banneweg 22 (2010)

Banneweg 22 (2010)

In opdracht van Ave­co de Bondt heeft ADC Arche­o­Pro­jec­ten een bureau­on­der­zoek en een inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek uit­ge­voerd voor het plan­ge­bied Ban­ne­weg, Rijks­wa­ter­staat­steun­punt “De Ban­ne” in Gorin­chem. In het plan­ge­bied wer…
Bastion XI, glacis (2017)

Bastion XI, glacis (2017)

Op 21 decem­ber 2017 heeft Hol­lan­dia arche­o­lo­gen in Zaan­dijk een opgra­ving uit­ge­voerd ter hoog­te van Bas­ti­on XI in Gorin­chem. Voor de aan­leg van een dui­ker werd een sleuf gegra­ven. Hoge ver­wach­ting Aan­ge­zien het gebied,…
Bataafsekade 16, hockeyveld (2014)

Bataafsekade 16, hockeyveld (2014)

In opdracht van SAB uit Arn­hem heeft Arche­o­Sup­port bv een bureau-onder­zoek uit­ge­voerd voor de hoc­key­vel­den aan de Bataaf­seka­de in Gorin­chem. Aan­lei­ding tot dit onder­zoek vormt een onder­zoek van de gemeen­te naar de mogelijkheden…
Bedrijventerrein Noord (2007-2009)

Bedrijventerrein Noord (2007−2009)

In opdracht van de gemeen­te Gorin­chem heeft RAAP Arche­o­lo­gisch Advies­bu­reau in het najaar van 2009 en in de win­ter van 2010 een aan­vul­lend bureau- en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek uit­ge­voerd in ver­band met het opstel­len van…
Bedrijventerrein Oost II (2010)

Bedrijventerrein Oost II (2010)

In juli en augus­tus 2010 heeft ACVU-HBS (Arche­o­lo­gisch Cen­trum Vrije Uni­ver­si­teit – Hen­drik Brun­sting Stich­ting) in opdracht van de gemeen­te Gorin­chem het onbe­bouw­de deel van Bedrij­ven­ter­rein Oost II in Gorin­chem onder­zocht. D…
Blauwe Toren, Bastion VI (1999, 2000)

Blauwe Toren, Bastion VI (1999, 2000)

De reno­va­tie van de ves­ting in 1999 bood de gele­gen­heid om te zoe­ken naar res­ten van de Blau­we Toren . Naast de Duvel­tjes­gracht werd door het hoog­heem­raad­schap een dam­wand gepland ter ver­ster­king van de oude ves­ting­muur. Om…
Blauwe Torenstraat 7-13 (2004)

Blauwe Torenstraat 7 – 13 (2004)

In april 2004 is door Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen een arche­o­lo­gisch onder­zoek uit­ge­voerd aan de Blau­we Toren­straat. Bij eer­de­re graaf­werk­zaam­he­den voor de sloop van oude fun­de­rin­gen wer­den muur­res­ten aan­ge­trof­fen die in verband…
Blijenhoek (1996)

Blijenhoek (1996)

Een stad ver­an­dert con­stant van gedaan­te. Er zijn peri­o­des waar­in deze ver­an­de­rin­gen lang­zaam gaan, maar soms vol­trek­ken ver­an­de­rin­gen zich in een rap tem­po. Ook de stad Gorin­chem heeft deze peri­o­des gekend en maakt op dit…
Buiten de Waterpoort 2-6 (2016-2017)

Buiten de Waterpoort 2 – 6 (2016−2017)

In de peri­o­de van 21 t/m 25 novem­ber 2016 en 13 t/m 17 maart 2017 is door SOB Research arche­o­lo­gisch onder­zoek uit­ge­voerd in de vorm van een Inven­ta­ri­se­rend Veld­on­der­zoek door mid­del van Proef­sleu­ven en een Archeologische…
Burgstraat, heulen (1999)

Burgstraat, heulen (1999)

Tij­dens enke­le waar­ne­min­gen in de Burgstraat te Gorin­chem op 16, 19 en 29 april 1999 zijn door Pie­ter Floo­re en Mar­tin Veen, in het kader van een rioolsa­ne­ring, de res­tan­ten gedo­cu­men­teerd van twee bak­ste­nen con­struc­ties. De…
Dalem Donk (2000)

Dalem Donk (2000)

In het kader van de nieuw­bouw­plan­nen van de gemeen­te Gorin­chem heeft RAAP Arche­o­lo­gie in 2000 in het plan­ge­bied Laag Dalem, gele­gen tus­sen Gorin­chem en Dalem een Aan­vul­len­de Arche­o­lo­gi­sche Inven­ta­ri­sa­tie (AAI) uit­ge­voerd . Hoewel…
Dalemwal, Bastion IX (2002)

Dalemwal, Bastion IX (2002)

Op 28 okto­ber 2002 is door de gemeen­te­arche­o­loog P. Floo­re met assis­ten­tie van J. Vaars van Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen , een arche­o­lo­gi­sche waar­ne­ming ver­richt op her ter­rein van Bas­ti­on IX aan de Dalem­wal. Deze wal vormt samen…
Dalemwal, schietbaan (2004)

Dalemwal, schietbaan (2004)

In 1891 kwam er van het Depar­te­ment van Oor­log de opdracht in gar­ni­zoens­plaat­sen een schiet­baan aan te leg­gen ten­ein­de de mili­tai­ren te oefe­nen in het zui­ver gericht omgaan met wapen­tuig. In Gorin­chem zijn naar aan­lei­ding hiervan…
De Boezem (2010)

De Boezem (2010)

In opdracht van de gemeen­te Gorin­chem heeft RAAP Arche­o­lo­gisch Advies­bu­reau in maart 2010 een arche­o­lo­gisch veld­on­der­zoek uit­ge­voerd in ver­band met de voor­ge­no­men bouw van een stal­lings­ruim­te in de gemeen­te Gorin­chem. Doel…
Den Haan-terrein (2007)

Den Haan-terrein (2007)

Van 23 tot en met 27 juli 2007 is door Hol­lan­dia Arche­o­lo­gie  een defi­ni­tief onder­zoek uit­ge­voerd op het voor­ma­lig Den Haan-ter­rein. Op deze loca­tie heeft van­af de 17de eeuw tot in de 19de eeuw een lijn­baan gele­gen. Tijdens …
Groenmarkt (2010)

Groenmarkt (2010)

Het voor­ne­men van de gemeen­te Gorin­chem om tegen de ach­ter­ge­vel van het Gor­cums Muse­um op de Groen­markt enke­le onder­grond­se vuil­con­tai­ners te plaat­sen, was de direc­te aan­lei­ding voor het uit­voe­ren van een arche­o­lo­gi­sche opgraving…
Groenmarkt 8 (2003)

Groenmarkt 8 (2003)

In opdracht van woning­bouw­ver­e­ni­ging Bou­wen en Bewa­ren werd in augus­tus en sep­tem­ber 2003 een opgra­ving uit­ge­voerd op de loca­tie Groen­markt 8. Naar aan­lei­ding van de resul­ta­ten van een eer­der boor­on­der­zoek en een proefsleuvenonderzoek,…
Groote Haar (2015)

Groote Haar (2015)

Voor de aan­leg van de ont­slui­tings­weg naar het geplan­de bedrij­ven­ter­rein Groote Haar ten noor­den van Gorin­chem werd door Arche­o­dienst BV in novem­ber 2015 op deze loca­tie een uit­ge­breid bureau- en boor­on­der­zoek uit­ge­voerd. Op…
Grote Haarsekade 121-122 (2003)

Grote Haarsekade 121 – 122 (2003)

In okto­ber 2003 voer­de BILAN in opdracht van de gemeen­te Gorin­chem een arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek uit aan de Gro­te Haar­se­ka­de te Gorin­chem. Aan­lei­ding voor het onder­zoek was de ves­ti­ging van een bedrij­ven­ter­rein in het gebied. Doel…
Haarweg 127 (2012)

Haarweg 127 (2012)

In april 2012 is in opdracht van Van den Heu­vel Ont­wik­ke­ling & Beheer B.V. door Hol­lan­dia arche­o­lo­gen een arche­o­lo­gisch bureau- en boor­on­der­zoe­ken uit­ge­voerd op de Haar­weg 127 te Gorin­chem. Nadat in decem­ber 2011 de tweehonderd…
Haarweg 23 (2006)

Haarweg 23 (2006)

Op 19 juni 2006 ont­ving BILAN van ASVZ Zuid West opdracht voor het uit­voe­ren van een arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek in het plan­ge­bied Haar­weg 23. Aan­lei­ding voor dit onder­zoek was de voor­ge­no­men sloop van de bestaan­de panden…
Haarweg 85 (2019)

Haarweg 85 (2019)

Het arche­o­lo­gisch onder­zoek is uit­ge­voerd in het kader van de ver­gun­ning­pro­ce­du­re voor de bouw van een nieu­we schuur met een omvang van 16 x 24 meter ter plaat­se van de Haar­weg 85. De opper­vlak­te van het plan­ge­bied bedraagt…
Hazewindhondstraat 6 (2017)

Hazewindhondstraat 6 (2017)

Dins­dag 10 okto­ber 2017 start­te Tran­sect een arche­o­lo­gisch onder­zoek in de Haze­wind­hondstraat. Nadat eer­der fun­de­rin­gen van 17de eeuw­se bebou­wing en een 18de eeuw­se water­gang waren aan­ge­trof­fen, werd nu ook een deel van de…
Hazewindhondstraat 8-10 (2015)

Hazewindhondstraat 8 – 10 (2015)

Tus­sen 1 en 3 sep­tem­ber 2015 heeft Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen in opdracht van Mauri­ce Archi­tek­ten B.V . een opgra­ving uit­ge­voerd ter hoog­te van de Haze­wind­hondstraat 8 – 10 in Gorin­chem. De direc­te aan­lei­ding voor het onder­zoek was…
Hoefslag 11 (2005)

Hoefslag 11 (2005)

Op 8 maart 2005 werd door Goma­rus Scho­len­ge­meen­schap aan BILAN opdracht ver­leend voor een arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek in het plan­ge­bied Schot­deu­ren. De aan­lei­ding voor dit onder­zoek was de geplan­de nieuw­bouw in het gebied.…
Hoog Dalem (2006)

Hoog Dalem (2006)

Van 12 tot en met 15 sep­tem­ber 2006 is door Hol­lan­dia Arche­o­lo­gie een inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek uit­ge­voerd in het plan­ge­bied Hoog­da­lem in de gemeen­te Gorin­chem. Het onder­zoek vond plaats op een per­ceel aan de Laag Dalemse…
Kazerneplein (1997)

Kazerneplein (1997)

De aan­lei­ding van dit pro­ject was het bouw­rijp maken van het Kazer­ne­plein voor de aan­leg van een onder­grond­se par­keer­ga­ra­ge en de nieuw­bouw van wonin­gen en win­kels. Het onder­zoek con­cen­treer­de zich op de moge­lij­ke res­ten van…
Keizerstraat 2a, stadsmuur (2004)

Keizerstraat 2a, stadsmuur (2004)

Aan­lei­ding van deze opgra­ving was het plan van pro­ject­ont­wik­ke­laar Nij­huis te Utrecht om zeven appar­te­men­ten en een poort­wo­ning te bou­wen op een ter­rein aan de oost­zij­de van de Kei­zer­straat te Gorin­chem, op num­mer 2A. De locatie…
Keizerstraat 44 (2009)

Keizerstraat 44 (2009)

De aan­lei­ding voor dit onder­zoek was het plan van woon­cor­po­ra­tie Poort 6 om aan de Kei­zer­straat 44 de bestaan­de bebou­wing te slo­pen en daar­voor in de plaats een acht­tal appar­te­men­ten te  rea­li­se­ren. Uit eer­der onder­zoek aan …
Keizerstraat 6, stadsmuur (1997)

Keizerstraat 6, stadsmuur (1997)

De aan­lei­ding voor het onder­zoek was de sloop en res­tau­ra­tie van twee pan­den aan de oost­kant van de Kei­zer­straat (num­mers 6 en 8). Tij­dens het onder­zoek werd een groot bouw­frag­ment van een spaar­boog en de gemet­sel­de onderzijde…
Kleine Haarsekade 125-126 (2001)

Kleine Haarsekade 125 – 126 (2001)

Op vrij­dag 3 augus­tus 2001 is naar aan­lei­ding van de voor­ge­no­men ver­koop van de loca­tie en de aan­vraag van een bouw­ver­gun­ning door Arche­o­me­dia BV in opdracht van de Mili­eu­dienst Zuid-Hol­land Zuid (MZHZ) een ver­ken­nend archeologisch…
Knipsteeg 13-15 (2015)

Knipsteeg 13 – 15 (2015)

In maart 2015 heeft Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen uit Zaan­dijk een arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek uit­ge­voerd voor de loca­tie Knip­steeg 13 – 15, op de hoek van de Knip­steeg en de Struis­vo­gel­straat in Gorin­chem. De opdracht voor het onderzoek…
Kooiweg 2 en ongenummerd (2015)

Kooiweg 2 en ongenummerd (2015)

De aan­lei­ding van het onder­zoek door ADC-Arche­o­pro­jec­ten was de aan­vraag van een omge­vings­ver­gun­ning ten behoe­ve van de bouw van een woning en een vee­stal. Op basis van het bureau­on­der­zoek is een gespe­ci­fi­ceer­de verwachting…
Kortendijk 67-69, Hendrick Hamelhuis (2007)

Kortendijk 67 – 69, Hendrick Hamelhuis (2007)

Proef­sleuf Op maan­dag 15 en dins­dag 16 janu­a­ri 2007 is door Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen , Zaan­dijk een inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek (IVO) door mid­del van proef­sleu­ven uit­ge­voerd op het ter­rein aan­ek ging voor­af aan de bouw van het…
Krabsteeg (1983)

Krabsteeg (1983)

In  1983 kwam in een bouw­put ten zui­den van de Krab­steeg, tegen­woor­dig Schut­ters­gracht , een zeer zwa­re ca 9.30 m dik­ke onge­veer oost-west ver­lo­pen­de muur tevoor­schijn. De muur was gemet­seld met ste­nen van ca 25 x 12 x 5 cm, …
Krijtstraat 6-12, Hof Arkels & Grote School (2002)

Krijtstraat 6 – 12, Hof Arkels & Grote School (2002)

12 Augus­tus 2002 start­te een uniek arche­o­lo­gisch onder­zoek. Op de loca­tie waar eind 2003 een nieu­we V&D haar deu­ren open­de, kwam in een rela­tief kor­te tijd een enor­me schat aan gege­vens tevoor­schijn. Aan­lei­ding voor het…
Krinkelwinkel (2016)

Krinkelwinkel (2016)

Bin­nen het plan­ge­bied zal een over­nach­tings­ha­ven wor­den gere­a­li­seerd. In het kader daar­van is in opdracht van Lie­vens­eC­SO Mili­eu B.V . door Arche­o­dienst een ver­ken­nend bodem­on­der­zoek uit­ge­voerd. De borin­gen zijn archeologisch…
Kwekelstraat 16, synagoge (2000)

Kwekelstraat 16, synagoge (2000)

“Opgra­ving naar eer­gis­te­ren” Zo beti­tel­de een jour­na­list in febru­a­ri 2000 ons onder­zoek naar de res­ten van de voor­ma­li­ge syna­go­ge aan de Kwe­kel­straat in Gorin­chem. Het was voor ons de eer­ste keer dat we bewust op zoek gingen …
Laagdalemseweg 20 (2012)

Laagdalemseweg 20 (2012)

ADC Arche­o­Pro­jec­ten heeft in opdracht van Inpijn Blok­poel Inge­ni­eurs in 2012 een bureau­on­der­zoek en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek uit­ge­voerd voor het plan­ge­bied Laag­da­lem­se­weg 20 te Dalem (gemeen­te Gorin­chem). Het plangebied…
Laagdalemseweg 3 (2014)

Laagdalemseweg 3 (2014)

Tran­sect heeft in augus­tus 2014 in opdracht van D.A. Keij­zer V.O.F. een arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek uit­ge­voerd in een plan­ge­bied aan de Laag­da­lem­se­weg 3. De aan­lei­ding van het onder­zoek was de aan­vraag van een omgevingsvergunning…
Lingewijk Noord (2004)

Lingewijk Noord (2004)

In opdracht van de gemeen­te Gorin­chem heeft het onder­zoeks- en advies­bu­reau voor Bouw­his­to­rie, Arche­o­lo­gie, Archi­tec­tuur­his­to­rie en Cul­tuur­his­to­rie (BAAC bv ) in 2004 een Inven­ta­ri­se­rend Arche­o­lo­gisch Veld­on­der­zoek (IVO) verkennende…
Lingewijk Zuid (2013)

Lingewijk Zuid (2013)

In opdracht van inge­ni­eurs­bu­reau Inven­ter­ra b.v . heeft Tran­sect in janu­a­ri en mei 2013 een arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek uit­ge­voerd in plan­ge­bied Lin­ge­wijk-Zuid in Gorin­chem. De aan­lei­ding voor het onder­zoek was de aanvraag…
Melkheul (2000)

Melkheul (2000)

Dit arche­o­lo­gisch onder­zoek aan de Melk­heul dat door Hol­lan­dia werd uit­ge­voerd, is in zeke­re mate uniek. Het geeft name­lijk een beeld van de bur­ger­lij­ke mate­ri­ë­le cul­tuur in Gorin­chem van de 16de eeuw tot in de 20e eeuw, …
Merwededijk (2012)

Merwededijk (2012)

BAAC bv heeft in 2012 voor plan­ge­bied Mer­we­dedijk te Gorin­chem een arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek en kar­te­rend boor­on­der­zoek uit­ge­voerd. Op basis van het bureau­on­der­zoek geldt voor het plan­ge­bied een hoge ver­wach­ting op archeologische…
Merwededijk 13-14 (2011)

Merwededijk 13 – 14 (2011)

In opdracht van de heer en mevrouw Van der San­den heeft ADC Arche­o­Pro­jec­ten een bureau­on­der­zoek en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek in de vorm van een ver­ken­nend en kar­te­rend boor­on­der­zoek uit­ge­voerd voor het plan­ge­bied Merwededijk…
Merwededijk 42 (2011)

Merwededijk 42 (2011)

In opdracht van VM-Mon­ta­ge heeft Archae­o­lo­gi­cal Research & Con­sul­tan­cy (ARC bv) een arche­o­lo­gisch bureau-onder­zoek en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek (IVO) door mid­del van borin­gen uit­ge­voerd voor Mer­we­dedijk 42 te Dalem.…
Molenstraat 58-62 (2002)

Molenstraat 58 – 62 (2002)

Op het ach­ter­ter­rein van de pan­den Molen­straat 58 – 60 is voor­af­gaand aan de bodem­sa­ne­ring een waar­ne­ming gedaan van de opbouw van het ter­rein waar tot aan het eind van de 16de eeuw het kas­teel de Blau­we Toren heeft gestaan.…
Nieuwstad 7a t/m d (2009)

Nieuwstad 7a t/m d (2009)

Bij de opgra­ving van het per­ceel op huis­num­mer 7 a t/m d aan de Nieuw­stad in Gorin­chem zijn de res­ten bloot­ge­legd van de bebou­wing die hier van­af het eind van de 16de eeuw heeft gestaan. De bewo­nings­ge­schie­de­nis begint nadat…
Nonnenveld 52, Bastion VII (2009)

Nonnenveld 52, Bastion VII (2009)

Bureau­on­der­zoek In opdracht van Hurks Vast­goed Mid­den heeft RAAP Arche­o­lo­gisch Advies­bu­reau in juli 2009 een bureau­on­der­zoek uit­ge­voerd in ver­band met de voor­ge­no­men nieuw­bouw Bas­ti­on VII aan het Non­nen­veld 52. Doel van dit…
Parallelweg naast 61 (2012)

Parallelweg naast 61 (2012)

In opdracht van De Bruin Bouw­ad­vies & Bege­lei­ding heeft Archae­o­lo­gi­cal Research & Con­sul­tan­cy (ARC bv) een bureau­on­der­zoek en boor­on­der­zoek uit­ge­voerd voor een per­ceel (sec­tie H, num­mer 150) aan de Paral­lel­weg te Gorinchem.…
Rosmolensteeg-Kortendijk (2007)

Rosmolensteeg-Kortendijk (2007)

Van 30 juli tot en met 2 augus­tus 2007 is door Hol­lan­dia Arche­o­lo­gie  een aan­tal proef­sleu­ven gegra­ven, gevolgd door een defi­ni­tief onder­zoek van 24 sep­tem­ber tot en met 4 okto­ber 2007. De aan­lei­ding voor het onder­zoek was …
Schepenenstraat 1-5 (2008)

Schepenenstraat 1 – 5 (2008)

Op dins­dag 19 en woens­dag 20 augus­tus 2008 is door Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen in opdracht van CV Bre­de­scho­len­bouw Gorin­chem een inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek (IVO-ove­rig) in de vorm van borin­gen uit­ge­voerd op de loca­tie waar de…
Spijksedijk 2, 2a, 4 en 6 (2017)

Spijksedijk 2, 2a, 4 en 6 (2017)

Hama­land Advies heeft in opdracht van het Rijks­vast­goed­be­drijf een arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek en een ver­ken­nend boor­on­der­zoek uit­ge­voerd voor het plan­ge­bied Spij­k­s­edijk 2, 2a, 4 en 6 te Gorin­chem. Tevens is een bouwdossieronderzoek…
Spijksedijk 56 (2009)

Spijksedijk 56 (2009)

Op 26 maart 2009 is door De Steek­proef een Inven­ta­ri­se­rend Veld­on­der­zoek Ove­rig (IVO‑O) uit­ge­voerd op een ter­rein aan de Spij­k­s­edijk te Gorin­chem. Het arche­o­lo­gisch onder­zoek betrof een veld­on­der­zoek met bureau­on­der­zoek. Het…
Stationsweg, reizigerstunnel (2016)

Stationsweg, reizigerstunnel (2016)

Dit arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek is opge­steld door Buro de Brug in opdracht van Mova­res . De aan­lei­ding tot dit onder­zoek zijn de geplan­de werk­zaam­he­den aan sta­ti­on Gorin­chem, waar­voor con­form het bestem­mings­plan een omgevingsvergunning…
Tinnegietersteeg (2011)

Tinnegietersteeg (2011)

Naar aan­lei­ding van geplan­de ver­bou­win­gen aan het pand op de hoek van de Tin­ne­gie­ters­steeg en de Groen­markt is door Hol­lan­dia arche­o­lo­gen een bureau­on­der­zoek uit­ge­voerd, ten­ein­de de waar­de van het arche­o­lo­gisch bodemarchief…
Tolsteeg 6 (2018)

Tolsteeg 6 (2018)

In opdracht van Van Es Archi­tec­ten heeft Tran­sect B.V. in juli 2018 een arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek (BO) uit­ge­voerd in een plan­ge­bied aan de Tol­steeg 6 in Gorin­chem. De aan­lei­ding van het onder­zoek is de functiewijzing…
Van Hoornestraat (2004)

Van Hoornestraat (2004)

In mei 2004 werd een inven­ta­ri­se­rend bodem­on­der­zoek uit­ge­voerd op het ter­rein van de voor­ma­li­ge kleu­ter­school aan de Van Hoor­ne­straat in de Lin­ge­wijk, naar aan­lei­ding van de bouw­plan­nen van een zeven­tal hui­zen aldaar. Aan de…
Van Zomerenlaan en D.F. Pauwstraat (2020)

Van Zomerenlaan en D.F. Pauwstraat (2020)

In opdracht van Van der Helm Mili­eu­be­heer B.V. heeft Bureau voor Arche­o­lo­gie in mei 2020 een bureau- en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek in de vorm van borin­gen uit­ge­voerd voor graaf­werk­zaam­he­den aan de Van Zome­ren­laan en D.F.…
Varkenmarkt 17, minderbroederklooster (1996)

Varkenmarkt 17, minderbroederklooster (1996)

Het kloos­ter­le­ven stond in de mid­del­eeu­wen hoog aan­ge­schre­ven. Veel jon­ge man­nen en vrou­wen zagen het als hun ide­aal zich uit het wereld­se leven terug te trek­ken om zich bin­nen de beslo­ten­heid van kloos­ter­mu­ren geheel te wijden…
Vijfde Uitgang 5 (2018)

Vijfde Uitgang 5 (2018)

In febru­a­ri 2018 heeft Hol­lan­dia arche­o­lo­gen in opdracht van Allinq uit Har­der­wijk een arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek en een aan­slui­tend inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek mid­dels ver­ken­nen­de borin­gen uit­ge­voerd aan de vijf­de Uitgang…
Vissersdijk 76-90 (2004)

Vissersdijk 76 – 90 (2004)

In mei 2004 werd een proef­sleu­ven­on­der­zoek uit­ge­voerd aan de Vis­sers­dijk te Gorin­chem. Op de loca­tie werd de zool van een mid­del­eeuw­se dijk en een deel van een laat­mid­del­eeuw­se gracht ver­wacht. Haaks op de Vis­sers­dijk is een…
Vroedschapstraat 7-9 (2003)

Vroedschapstraat 7 – 9 (2003)

In de peri­o­de van 22 juli tot en met 29 juli 2003 is een arche­o­lo­gisch onder­zoek uit­ge­voerd open rond de per­ce­len Vroed­schapstraat 7 en 9. Het onder­zoek werd uit­ge­voerd door Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen , in opdracht van Kats en Waalwijk…
W. de Vries Robbéweg (2004, 2007)

W. de Vries Robbéweg (2004, 2007)

In juni 2004 is door Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen een boor­on­der­zoek uit­ge­voerd op het ter­rein “Den Bree­jen” aan de W. de Vries Rob­bé­weg. Oever­wal Aan de zuid­oost­zij­de van het ter­rein is de aan­we­zig­heid van een oever­wal van de …
W. de Vries Robbéweg 2 (2003)

W. de Vries Robbéweg 2 (2003)

In de peri­o­de 24 – 27 febru­a­ri 2003 is op de loca­tie W. de Vries Rob­bé­weg in opdracht van Heij­mans IBC Vast­goed­ont­wik­ke­ling door BAAC een arche­o­lo­gisch onder­zoek uit­ge­voerd. Dit betrof een Aan­vul­lend Arche­o­lo­gisch Onderzoek …
Waaldijk 18 (2010)

Waaldijk 18 (2010)

In opdracht van Brand BBA B.V. is door Bec­ker & Van de Graaf een arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek (BO) en een Inven­ta­ri­se­rend Veld­on­der­zoek (IVO) ver­ken­nen­de fase (door mid­del van borin­gen) uit­ge­voerd aan de Waal­dijk 18 in…
Wijdschild, burcht van de Arkels (1996)

Wijdschild, burcht van de Arkels (1996)

Op 19 augus­tus 1996 vond de Gor­cum­se ama­teur­ar­che­o­loog Ton Wijkamp bij toe­val een aan­tal pot­scher­ven aan de rivier­zij­de van de Dalem­se­dijk, direct ten oos­ten van de Gor­cum­se bin­nen­stad. De scher­ven wer­den in ver­band gebracht…
Zuiderlingedijk 9, asfaltcentrale (2009)

Zuiderlingedijk 9, asfaltcentrale (2009)

In ver­band met de plan­nen tot het (her)oprichten van een asfalt­cen­tra­le op het bestaan­de indu­strie­ter­rein HWZ van Heuff Beheer-Spijk aan de Zui­der­lin­ge­dijk te Gorin­chem was een her­zie­ning van het bestem­mings­plan noodzakelijk.…
Zusterstraat 19 (1999)

Zusterstraat 19 (1999)

Rond­om het per­ceel Zus­ter­straat 19, het voor­ma­lig school­ge­bouw van het Da Vin­ci Col­le­ge , heeft in janu­a­ri 1999 pro­spec­tief mili­eu­kun­dig en arche­o­lo­gisch bodem­on­der­zoek door Arni­con BV plaats­ge­von­den. Het school­ge­bouw dateert…

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.