Pro­jec­ten


Over­zicht uit­ge­voerd arche­o­lo­gisch onder­zoek bin­nen de gemeen­te Gorin­chem. Het betreft hier zowel opgra­vin­gen (groe­ne mar­kers) als ver­ken­nend onder­zoek zoals bureau-, boor- en proef­sleu­fon­der­zoek (oran­je mar­kers). De plaat­sing van de mar­kers is indi­ca­tief en geko­zen op basis van cen­trum-coör­di­na­ten. Voor meer infor­ma­tie over de onder­zoch­te per­ce­len kunt u de betref­fen­de pro­ject­ver­sla­gen raad­ple­gen.
Achter de Kerk (2008)

Ach­ter de Kerk (2008)

In de 11de en 12de eeuw was Gorin­chem, gele­gen aan de mon­ding van de Lin­ge, één van de eer­ste neder­zet­tin­gen waar van­uit het ach­ter­land o...
Achter de Kerk-Groenmarkt (2017)

Ach­ter de Kerk-Groen­markt (2017)

Dins­dag 7 novem­ber 2017 start­te Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen uit Zaan­dijk met een opgra­ving naar het voor­ma­li­ge kerk­hof op het gebied Ach­ter...
Arkelse Onderweg-IJsbaan (2008)

Arkel­se Onder­weg-IJs­baan (2008)

Van 21 tot 25 janu­a­ri 2008 is door BAAC ‘s-Her­to­gen­bosch een onder­zoek uit­ge­voerd op de loca­tie Kop van de IJs­baan aan de Arkel­se Onder­weg...
Arkelsedijk (2012)

Arkels­edijk (2012)

In opdracht van Zig­go B.V . is door Hol­lan­dia arche­o­lo­gen  in maart/april 2012 een arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek en inven­ta­ri­se­rend ...
Arkelsedijk 46 (2013)

Arkels­edijk 46 (2013)

In opdracht van Purac Bio­chem B.V. heeft RAAP Arche­o­lo­gisch Advies­bu­reau in augus­tus 2013 een arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek (BO) en ...
Arkelstraat 102, Bluebandhuis (2011)

Arkel­straat 102, Blue­band­huis (2011)

Maan­dag 31 okto­ber 2011 start­te het arche­o­lo­gi­sche onder­zoek op de plaats van het voor­ma­li­ge Blue­band­huis, hoek Arkel­straat-Ros­mo­len­steeg....
Avelingen (2009)

Ave­lin­gen (2009)

In opdracht van de gemeen­te Gorin­chem heeft RAAP Arche­o­lo­gisch Advies­bu­reau in maart en april 2008 een bureau- en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek...
Balensteeg 18-24 (2004)

Balen­steeg 18–24 (2004)

In sep­tem­ber 2004 in in opdracht van de gemeen­te Gorin­chem een onder­zoek uit­ge­voerd aan de Balen­steeg. Tij­dens sloop­werk­zaam­he­den op...
Banneweg 22 (2010)

Ban­ne­weg 22 (2010)

In opdracht van Ave­co de Bondt heeft ADC Arche­o­Pro­jec­ten een bureau­on­der­zoek en een inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek uit­ge­voerd voor het...
Bastion II (2011)

Bas­ti­on II (2011)

Bin­nen het plan­ge­bied is de bodem bij de aan­leg van de bestaan­de woon­ge­bou­wen verstoord/afgegraven tot een diep­te vari­ë­rend van 1,5 ...
Bastion IX (2002)

Bas­ti­on IX (2002)

De waar­ne­ming richt­te zich op twee sleu­ven die op het ter­rein van een ver­dwe­nen ver­e­ni­gings­ge­bouw gegra­ven waren. Elke sleuf had een...
Bastion VI, Blauwe Toren (1999, 2000)

Bas­ti­on VI, Blau­we Toren (1999, 2000)

De reno­va­tie van de ves­ting in 1999 bood de gele­gen­heid om te zoe­ken naar res­ten van het kas­te­len­com­plex. Naast de Duvel­tjes­gracht werd...
Bastion VII (2009)

Bas­ti­on VII (2009)

Bureau­on­der­zoek In opdracht van Hurks Vast­goed Mid­den heeft RAAP Arche­o­lo­gisch Advies­bu­reau in juli 2009 een bureau­on­der­zoek uit­ge­voerd...
Blauwe Torenstraat 7-13 (2004)

Blau­we Toren­straat 7–13 (2004)

In april 2004 is een arche­o­lo­gisch onder­zoek uit­ge­voerd aan de Blau­we Toren­straat. Bij eer­de­re graaf­werk­zaam­he­den voor de sloop van oude...
Blijenhoek (1996)

Blij­en­hoek (1996)

Een stad ver­an­dert con­stant van gedaan­te. Er zijn peri­o­des waar­in deze ver­an­de­rin­gen lang­zaam gaan, maar soms vol­trek­ken ver­an­de­rin­gen...
Buiten de Waterpoort 2-6 (2016-2017)

Bui­ten de Water­poort 2–6 (2016–2017)

In de peri­o­de van 21 t/m 25 novem­ber 2016 en 13 t/m 17 maart 2017 is door SOB-Research arche­o­lo­gisch onder­zoek uit­ge­voerd in de vorm...
Burgstraat, heulen (1999)

Burgstraat, heu­len (1999)

E Tij­dens enke­le waar­ne­min­gen in de Burgstraat te Gorin­chem op 16, 19 en 29 april 1999 zijn door Pie­ter Floo­re en Mar­tin Veen, in het...
Dalem Donk (2000)

Dalem Donk (2000)

In het kader van de nieuw­bouw­plan­nen van de gemeen­te Gorin­chem heeft RAAP in 2000 in het plan­ge­bied Laag Dalem, gele­gen tus­sen Gorin­chem...
Dalemwal, schietbaan (2004)

Dalem­wal, schiet­baan (2004)

In 1891 kwam er van het Depar­te­ment van Oor­log de opdracht in gar­ni­zoens­plaat­sen een schiet­baan aan te leg­gen ten­ein­de de mili­tai­ren...
De Boezem (2010)

De Boe­zem (2010)

In opdracht van de gemeen­te Gorin­chem heeft RAAP Arche­o­lo­gisch Advies­bu­reau in maart 2010 een arche­o­lo­gisch veld­on­der­zoek uit­ge­voerd...
Den Haan-terrein (2007)

Den Haan-ter­rein (2007)

Van 23 tot en met 27 juli 2007 is door Hol­lan­dia Arche­o­lo­gie bv een defi­ni­tief onder­zoek uit­ge­voerd op het voor­ma­lig Den Haan-ter­rein....
Groenmarkt (2010)

Groen­markt (2010)

Het voor­ne­men van de gemeen­te Gorin­chem om tegen de ach­ter­ge­vel van het oude stad­huis op de Groen­markt enke­le onder­grond­se vuil­con­tai­ners...
Groenmarkt 8 (2003)

Groen­markt 8 (2003)

In opdracht van woning­bouw­ver­e­ni­ging Bou­wen en Bewa­ren werd in augus­tus en sep­tem­ber 2003 een opgra­ving uit­ge­voerd op de loca­tie Groen­markt...
Groote Haar (2015)

Groote Haar (2015)

Voor de aan­leg van de ont­slui­tings­weg naar het geplan­de bedrij­ven­ter­rein Groote Haar ten noor­den van Gorin­chem werd door Arche­o­dienst...
Grote Haarsekade 121-122 (2003)

Gro­te Haar­se­ka­de 121–122 (2003)

In okto­ber 2003 voer­de BILAN in opdracht van de gemeen­te Gorin­chem een arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek uit aan de Gro­te Haar­se­ka­de te Gorin­chem....
Haarweg 127 (2012)

Haar­weg 127 (2012)

In april 2012 is in opdracht van Van den Heu­vel Ont­wik­ke­ling & Beheer B.V. door Hol­lan­dia arche­o­lo­gen een arche­o­lo­gisch bureau- en...
Haarweg 23 (2006)

Haar­weg 23 (2006)

Op 19 juni 2006 ont­ving BILAN van ASVZ Zuid West opdracht voor het uit­voe­ren van een arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek in het plan­ge­bied Haar­weg...
Hazewindhondstraat 6 (2017)

Haze­wind­hondstraat 6 (2017)

Dins­dag 10 okto­ber start­te Tran­sect BV een arche­o­lo­gisch onder­zoek in de Haze­wind­hondstraat. Nadat eer­der fun­de­rin­gen van 17de eeuw­se...
Hazewindhondstraat 8-10 (2015)

Haze­wind­hondstraat 8–10 (2015)

Tus­sen 1 en 3 sep­tem­ber 2015 heeft er een inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek mid­dels proef­sleu­ven uit­ge­breid met een opgra­ving plaats­ge­von­den...
Hoefslag 11 (2005)

Hoef­slag 11 (2005)

Op 8 maart 2005 werd door Goma­rus Scho­len­ge­meen­schap aan BILAN opdracht ver­leend voor een arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek in het plan­ge­bied...
Hoog Dalem (2006)

Hoog Dalem (2006)

Bij het proef­sleu­ven­on­der­zoek zijn geen aan­wij­zin­gen gevon­den voor de aan­we­zig­heid van res­ten van een mid­del­eeuw­se -of oude­re- vind­plaats...
Kazerneplein (1997)

Kazer­ne­plein (1997)

De aan­lei­ding van dit pro­ject was het bouw­rijp maken van het Kazer­ne­plein voor de aan­leg van een onder­grond­se par­keer­ga­ra­ge en de nieuw­bouw...
Keizerstraat 2a, stadsmuur (2004)

Kei­zer­straat 2a, stads­muur (2004)

Aan­lei­ding van deze opgra­ving was het plan van pro­ject­ont­wik­ke­laar Nij­huis te Utrecht om zeven appar­te­men­ten en een poort­wo­ning te bou­wen...
Keizerstraat 44 (2009)

Kei­zer­straat 44 (2009)

Tij­dens het proef­sleu­ven­on­der­zoek zijn in totaal 8 spo­ren aan­ge­trof­fen. Deze beho­ren tot één struc­tuur met moge­lijk twee bouw­fa­ses. H...
Keizerstraat 6, stadsmuur (1997)

Kei­zer­straat 6, stads­muur (1997)

De aan­lei­ding voor het onder­zoek was de sloop en res­tau­ra­tie van twee pan­den aan de oost­kant van de Kei­zer­straat (num­mers 6 en 8). Tij­dens...
Kleine Haarsekade 125-126 (2001)

Klei­ne Haar­se­ka­de 125–126 (2001)

Op vrij­dag 3 augus­tus 2001 is naar aan­lei­ding van de voor­ge­no­men ver­koop van de loca­tie en de aan­vraag van een bouw­ver­gun­ning door Arche­o­me­dia...
Knipsteeg 13-15 (2015)

Knip­steeg 13–15 (2015)

In maart 2015 heeft Hol­lan­dia arche­o­lo­gen uit Zaan­dijk een arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek uit­ge­voerd voor de loca­tie Knip­steeg 13–15, ...
Kooiweg 2 en ongenummerd (2015)

Kooi­weg 2 en onge­num­merd (2015)

De aan­lei­ding van het onder­zoek was de aan­vraag van een omge­vings­ver­gun­ning ten behoe­ve van de bouw van een woning en een vee­stal. Op...
Kortendijk 67-69, Hamelhuis (2007)

Kor­ten­dijk 67–69, Hamel­huis (2007)

Op maan­dag 15 en dins­dag 16 janu­a­ri 2007 is door Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen, Zaan­dijk een inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek (IVO) door mid­del ...
Krabsteeg (1983)

Krab­steeg (1983)

In  1983 kwam in een bouw­put ten zui­den van de Krab­steeg, tegen­woor­dig Schut­ters­gracht , een zeer zwa­re ca 9.30 m dik­ke onge­veer oost-west v...
Krijtstraat 6-12, Hof Arkels & Grote School (2002)

Krijt­straat 6–12, Hof Arkels & Gro­te School (2002)

12 Augus­tus 2002 start­te een uniek arche­o­lo­gisch onder­zoek. Op de loka­tie waar eind 2003 een nieu­we V&D haar deu­ren open­de, kwam...
Krinkelwinkel (2016)

Krin­kel­win­kel (2016)

Bin­nen het plan­ge­bied zal een over­nach­tings­ha­ven wor­den gere­a­li­seerd. In het kader daar­van is een ver­ken­nend bodem­on­der­zoek uit­ge­voerd....
Kwekelstraat 16, synagoge (2000)

Kwe­kel­straat 16, syna­go­ge (2000)

“Opgra­ving naar eer­gis­te­ren” Zo beti­tel­de een jour­na­list in febru­a­ri 2000 ons onder­zoek naar de res­ten van de voor­ma­li­ge syna­go­ge...
Laagdalemseweg 20 (2012)

Laag­da­lem­se­weg 20 (2012)

ADC Arche­o­Pro­jec­ten heeft een bureau­on­der­zoek en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek uit­ge­voerd voor het plan­ge­bied Laag­da­lem­se­weg 20 te Gorin­chem...
Laagdalemseweg 3 (2014)

Laag­da­lem­se­weg 3 (2014)

Tran­sect heeft in augus­tus 2014 een arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek uit­ge­voerd in een plan­ge­bied aan de Laag­da­lem­se­weg 3. De aan­lei­ding van...
Lingewijk Noord (2004)

Lin­ge­wijk Noord (2004)

Het groot­ste deel van het onder­zoeks­ge­bied is laag gele­gen en daar­om onge­schikt voor bewo­ning. Dit deel heeft een lage arche­o­lo­gi­sche...
Lingewijk Zuid (2013)

Lin­ge­wijk Zuid (2013)

In opdracht van inge­ni­eurs­bu­reau Inven­ter­ra b.v. heeft Tran­sect in janu­a­ri en mei 2013 een arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek uit­ge­voerd in...
Melkheul (2000)

Melk­heul (2000)

Dit arche­o­lo­gisch onder­zoek aan de Melk­heul dat door de gemeen­te Gorin­chem moge­lijk werd gemaakt, is in zeke­re mate uniek. Het geeft...
Merwededijk (2012)

Mer­we­dedijk (2012)

BAAC bv heeft in 2012 voor plan­ge­bied Mer­we­dedijk te Gorin­chem een arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek en kar­te­rend boor­on­der­zoek uit­ge­voerd....
Merwededijk 13-14 (2011)

Mer­we­dedijk 13–14 (2011)

In opdracht van de heer en mevrouw Van der San­den heeft ADC Arche­o­Pro­jec­ten een bureau­on­der­zoek en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek in de...
Merwededijk 42 (2011)

Mer­we­dedijk 42 (2011)

In opdracht van VM-Mon­ta­ge heeft Archae­o­lo­gi­cal Research & Con­sul­tan­cy (ARC bv) een arche­o­lo­gisch bureau-onder­zoek en inven­ta­ri­se­rend...
Molenstraat 58-62 (2002)

Molen­straat 58–62 (2002)

Op het ach­ter­ter­rein van de pan­den Molen­straat 58 – 60 is voor­af­gaand aan de bodem­sa­ne­ring een waar­ne­ming gedaan van de opbouw van het...
Nieuwstad 7a t/m d (2009)

Nieuw­stad 7a t/m d (2009)

Bij de arche­o­lo­gi­sche opgra­ving van het per­ceel op huis­num­mer 7 a t/m d aan de Nieuw­stad in Gorin­chem zijn de res­ten bloot­ge­legd van...
Noord, bedrijventerrein (2007-2009)

Noord, bedrij­ven­ter­rein (2007–2009)

Verkennend/karterend boor­on­der­zoek voor toe­kom­stig bedrij­ven­ter­rein Gorin­chem-Noord. Het onder­zoek werd gefa­seerd uit­ge­voerd. In hoofd­lij­nen...
Oost II, bedrijventerrein (2010)

Oost II, bedrij­ven­ter­rein (2010)

In zowel de ver­ken­nen­de als de kar­te­ren­de borin­gen zijn de Gor­kum-Arkel stroom­gor­del, oever­af­zet­tin­gen op veen die geas­so­ci­eerd kun­nen...
Parallelweg naast 61 (2012)

Paral­lel­weg naast 61 (2012)

In opdracht van De Bruin Bouw­ad­vies & Bege­lei­ding heeft Archae­o­lo­gi­cal Research & Con­sul­tan­cy (ARC bv) een bureau­on­der­zoek en...
Rosmolensteeg-Kortendijk (2007)

Ros­mo­len­steeg-Kor­ten­dijk (2007)

Van 30 juli tot en met 2 augus­tus 2007 is door Hol­lan­dia Arche­o­lo­gie bv  een aan­tal proef­sleu­ven gegra­ven, gevolgd door een defi­ni­tief ...
Schepenenstraat 1-5 (2008)

Sche­pe­nen­straat 1–5 (2008)

Op dins­dag 19 en woens­dag 20 augus­tus 2008 is in opdracht van CV Bre­de­scho­len­bouw Gorin­chem een inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek (IVO-ove­rig)...
Spijksedijk 56 (2009)

Spij­k­s­edijk 56 (2009)

Op 26 maart 2009 is een Inven­ta­ri­se­rend Veld­on­der­zoek Ove­rig (IVO-O) uit­ge­voerd op een ter­rein aan de Spij­k­s­edijk te Gorin­chem. Het arche­o­lo­gisch...
Stationsweg (2016)

Sta­ti­ons­weg (2016)

Dit arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek is opge­steld door Buro de Brug in opdracht van Mova­res. De aan­lei­ding tot dit onder­zoek zijn de geplan­de...
Tinnegietersteeg (2011)

Tin­ne­gie­ter­steeg (2011)

Dit bureau­on­der­zoek, geba­seerd op aard­we­ten­schap­pe­lij­ke gege­vens, his­to­ri­sche bron­nen en arche­o­lo­gi­sche vond­sten in de direc­te omge­ving...
Van Hoornestraat (2004)

Van Hoor­ne­straat (2004)

In mei 2004 werd een inven­ta­ri­se­rend bodem­on­der­zoek uit­ge­voerd op het ter­rein van de voor­ma­li­ge kleu­ter­school aan de Van Hoor­ne­straat...
Varkenmarkt 17, minderbroederklooster (1996)

Var­ken­markt 17, min­der­broe­der­kloos­ter (1996)

Het kloos­ter­le­ven stond in de mid­del­eeu­wen hoog aan­ge­schre­ven. Veel jon­ge man­nen en vrou­wen zagen het als hun ide­aal zich uit het wereld­se...
Vissersdijk 76-90 (2004)

Vis­sers­dijk 76–90 (2004)

In mei 2004 werd een inven­ta­ri­se­rend arche­o­lo­gisch bodem­on­der­zoek uit­ge­voerd aan de Vis­sers­dijk te Gorin­chem. Op de loca­tie werd de zool...
Vroedschapstraat 7-9 (2003)

Vroed­schapstraat 7–9 (2003)

De meest urgen­te vraag was of er arche­o­lo­gi­sche grond­spo­ren of con­struc­ties aan­we­zig waren op het ter­rein. Tij­dens het onder­zoek is ...
W. de Vries Robbéweg (2004, 2007)

W. de Vries Rob­bé­weg (2004, 2007)

In juni 2004 is een boor­on­der­zoek uit­ge­voerd op het ter­rein “Den Bree­jen” in de Lin­ge­wijk te Gorin­chem. Aan de zuid-oost­zij­de van het...
W. de Vries Robbéweg 2 (2003)

W. de Vries Rob­bé­weg 2 (2003)

Op de onder­zoeks­lo­ca­tie zijn slechts in beperk­te mate arche­o­lo­gi­sche waar­den aan­ge­trof­fen. Deze beperk­ten zich tot één depres­sie die v...
Waaldijk 18 (2010)

Waal­dijk 18 (2010)

In opdracht van Brand BBA bv is door Bec­ker & Van de Graaf BV een arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek (BO) en een Inven­ta­ri­se­rend Veld­on­der­zoek...
Wijdschild, Burcht van de Arkels (1996)

Wijd­schild, Burcht van de Arkels (1996)

Op 19 augus­tus 1996 vond de Gor­cum­se ama­teur­ar­che­o­loog Ton Wijkamp bij toe­val een aan­tal pot­scher­ven aan de rivier­zij­de van de Dalem­se­dijk,...
Zuiderlingedijk 9, asfaltcentrale (2009)

Zui­der­lin­ge­dijk 9, asfalt­cen­tra­le (2009)

In ver­band met de plan­nen tot het (her)oprichten van een asfalt­cen­tra­le op het bestaan­de indu­strie­ter­rein HWZ van Heuff Beheer-Spijk...
Zusterstraat 19 (1999)

Zus­ter­straat 19 (1999)

Rond­om het per­ceel Zus­ter­straat 19, het voor­ma­lig school­ge­bouw van het Da Vin­ci Col­le­ge , heeft in janu­a­ri 1999 pro­spec­tief mili­eu­kun­dig...

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.