Projecten

Kaart wordt gela­den, even geduld a.u.b.…

Overzicht uit­ge­voerd arche­o­lo­gisch onder­zoek bin­nen de gemeen­te Gorinchem. Het betreft hier zowel opgra­vin­gen (de groe­ne mar­kers) als ver­ken­nend onder­zoek zoals bureau‑, boor- en proef­sleu­fon­der­zoek (oran­je mar­kers). De plaat­sing van de mar­kers is indi­ca­tief en geko­zen op basis van cen­trum-coör­di­na­ten. Voor vol­le­di­ge infor­ma­tie kunt u de betref­fen­de pro­ject­ver­sla­gen raad­ple­gen.
Achter de Kerk (2008)

Achter de Kerk (2008)

In de 11de en 12de eeuw was Gorinchem, gele­gen aan de mon­ding van de Linge, één van de eer­ste neder­zet­tin­gen waar van­uit het ach­ter­land ont­gon­nen werd. In de eeu­wen erna groei­de de neder­zet­ting onder het bewind van de Heren van Arkel …
Achter de Kerk-Groenmarkt (2017)

Achter de Kerk-Groenmarkt (2017)

Dinsdag 7 novem­ber 2017 start­te Hollandia Archeologen uit Zaandijk met een opgra­ving naar het voor­ma­li­ge kerk­hof op het gebied Achter de Kerk-Groenmarkt. Het onder­zoek was nood­za­ke­lijk in ver­band met het plan­ten van een vier­tal lin­de­bo­men…
Arkelse Onderweg 46 (2014)

Arkelse Onderweg 46 (2014)

In het begin van de 14de eeuw werd op de oever­wal van de Linge de Arkelsedijk aan­ge­legd. Evenwijdig aan de Arkelsedijk ligt de Arkelse Onderweg. De afstand tus­sen de dijk en de Arkelse Onderweg is van­ouds niet over­al gelijk. De kaart…
Arkelse Onderweg-IJsbaan (2008)

Arkelse Onderweg-IJsbaan (2008)

Van 21 tot 25 janu­a­ri 2008 is door BAAC ‘s‑Hertogenbosch een onder­zoek uit­ge­voerd op de loca­tie Kop van de IJsbaan aan de Arkelse Onderweg in Gorinchem. Het gaat om een ter­rein waar tot 1998 een boer­de­rij heeft gestaan. De boer­de­rij…
Arkelsedijk (2012)

Arkelsedijk (2012)

In opdracht van Ziggo B.V . is door Hollandia arche­o­lo­gen  in maart/april 2012 een arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek d.m.v. borin­gen uit­ge­voerd voor twee per­ce­len langs de Arkelsedijk te Gorinchem. De reden …
Arkelsedijk 46 (2013)

Arkelsedijk 46 (2013)

In opdracht van Purac Biochem B.V. heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in augus­tus 2013 een arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek (BO) en een Inventariserend Veldonderzoek (IVO), ver­ken­nen­de fase, door mid­del van borin­gen uit­ge­voerd in Plangebied P…
Arkelstraat 102, Bluebandhuis (2011)

Arkelstraat 102, Bluebandhuis (2011)

Maandag 31 okto­ber 2011 start­te het arche­o­lo­gi­sche onder­zoek op de plaats van het Bluebandhuis, hoek Arkelstraat-Rosmolensteeg. Het schit­te­ren­de okto­ber­weer lok­te opval­lend veel Gorcumers naar de put om een kijk­je te nemen. Via Twitter…
Avelingen (2009)

Avelingen (2009)

In opdracht van de gemeen­te Gorinchem heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in maart en april 2008 een bureau- en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek uit­ge­voerd in ver­band met de afgra­ving van de uiter­waar­den bij het bedrij­ven­ter­rein Avelingen.…
Bagijnenwal, Bastion II (2012)

Bagijnenwal, Bastion II (2012)

Eind okto­ber 2018 heeft Synthegra Archeologie in opdracht van BK bouw- & mili­eu­ad­vies een inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek uit­ge­voerd voor het plan­ge­bied Bastion II in Gorinchem, de zoge­naam­de Bagijnendriehoek. Dit onder­zoek bestond…
Balensteeg 18-24 (2004)

Balensteeg 18 – 24 (2004)

In sep­tem­ber 2004 in in opdracht van de gemeen­te Gorinchem een onder­zoek uit­ge­voerd aan de Balensteeg. Tijdens sloop­werk­zaam­he­den op het ter­rein stuit­te men op oude muur­res­ten onder de fun­de­rin­gen van de voor­ma­li­ge pan­den Balensteeg…
Banneweg 22 (2010)

Banneweg 22 (2010)

In opdracht van Aveco de Bondt heeft ADC ArcheoProjecten een bureau­on­der­zoek en een inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek uit­ge­voerd voor het plan­ge­bied Banneweg, Rijkswaterstaatsteunpunt “De Banne” in Gorinchem. In het plan­ge­bied werd het ste…
Bastion XI, glacis (2017)

Bastion XI, gla­cis (2017)

Op 21 decem­ber 2017 heeft Hollandia arche­o­lo­gen in Zaandijk een opgra­ving uit­ge­voerd ter hoog­te van Bastion XI in Gorinchem. Voor de aan­leg van een dui­ker werd een sleuf gegra­ven. Hoge ver­wach­ting Aangezien het gebied, het gla­cis…
Bedrijventerrein Noord (2007-2009)

Bedrijventerrein Noord (2007−2009)

Booronderzoek Het onder­zoek werd gefa­seerd uit­ge­voerd. In hoofd­lij­nen kwam het alge­me­ne beeld van de resul­ta­ten van het boor­on­der­zoek over­een met de resul­ta­ten van het geo­lo­gisch bureau­on­der­zoek uit 2008. In het plan­ge­bied zijn geen…
Bedrijventerrein Oost II (2010)

Bedrijventerrein Oost II (2010)

In zowel de ver­ken­nen­de als de kar­te­ren­de borin­gen zijn de Gorkum-Arkel stroom­gor­del, oever­af­zet­tin­gen op veen die geas­so­ci­eerd kun­nen wor­den met de Gorkum-Arkel-stroom­gor­del en cre­vas­seaf­zet­tin­gen die geas­so­ci­eerd kun­nen wor­den met…
Blauwe Toren, Bastion VI (1999, 2000)

Blauwe Toren, Bastion VI (1999, 2000)

De reno­va­tie van de ves­ting in 1999 bood de gele­gen­heid om te zoe­ken naar res­ten van het kas­teel­com­plex. Naast de Duveltjesgracht werd door het hoog­heem­raad­schap een dam­wand gepland ter ver­ster­king van de oude ves­ting­muur. Om te voor­ko­men…
Blauwe Torenstraat 7-13 (2004)

Blauwe Torenstraat 7 – 13 (2004)

In april 2004 is een arche­o­lo­gisch onder­zoek uit­ge­voerd aan de Blauwe Torenstraat. Bij eer­de­re graaf­werk­zaam­he­den voor de sloop van oude fun­de­rin­gen wer­den muur­res­ten aan­ge­trof­fen die in ver­band wer­den gebracht met de laat-mid­del­eeuw­se…
Blijenhoek (1996)

Blijenhoek (1996)

Een stad ver­an­dert con­stant van gedaan­te. Er zijn peri­o­des waar­in deze ver­an­de­rin­gen lang­zaam gaan, maar soms vol­trek­ken ver­an­de­rin­gen zich in een rap tem­po. Ook de stad Gorinchem heeft deze peri­o­des gekend en maakt op dit moment eigen­lijk…
Buiten de Waterpoort 2-6 (2016-2017)

Buiten de Waterpoort 2 – 6 (2016−2017)

In de peri­o­de van 21 t/m 25 novem­ber 2016 en 13 t/m 17 maart 2017 is door SOB Research arche­o­lo­gisch onder­zoek uit­ge­voerd in de vorm van een Inventariserend Veldonderzoek door mid­del van Proefsleuven en een Archeologische Begeleiding…
Burgstraat, heulen (1999)

Burgstraat, heu­len (1999)

Tijdens enke­le waar­ne­min­gen in de Burgstraat te Gorinchem op 16, 19 en 29 april 1999 zijn door Pieter Floore en Martin Veen, in het kader van een rioolsa­ne­ring, de res­tan­ten gedo­cu­men­teerd van twee bak­ste­nen con­struc­ties. De eer­ste…
Dalem Donk (2000)

Dalem Donk (2000)

In het kader van de nieuw­bouw­plan­nen van de gemeen­te Gorinchem heeft RAAP in 2000 in het plan­ge­bied Laag Dalem, gele­gen tus­sen Gorinchem en Dalem een Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI) uit­ge­voerd . Hoewel de ver­wach­ting…
Dalemwal, Bastion IX (2002)

Dalemwal, Bastion IX (2002)

De waar­ne­ming richt­te zich op twee sleu­ven die op het ter­rein van een ver­dwe­nen ver­e­ni­gings­ge­bouw gegra­ven waren. Elke sleuf had een leng­te van cir­ca 40 meter en een breed­te van 1.25 meter. Direct onder de 30 tot 40 cen­ti­me­ter dik­ke…
Dalemwal, schietbaan (2004)

Dalemwal, schiet­baan (2004)

In 1891 kwam er van het Departement van Oorlog de opdracht in gar­ni­zoens­plaat­sen een schiet­baan aan te leg­gen ten­ein­de de mili­tai­ren te oefe­nen in het zui­ver gericht omgaan met wapen­tuig. In Gorinchem zijn naar aan­lei­ding hier­van nieu­we…
De Boezem (2010)

De Boezem (2010)

In opdracht van de gemeen­te Gorinchem heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in maart 2010 een arche­o­lo­gisch veld­on­der­zoek uit­ge­voerd in ver­band met de voor­ge­no­men bouw van een stal­lings­ruim­te in de gemeen­te Gorinchem. Doel van dit onder­zoek…
Den Haan-terrein (2007)

Den Haan-ter­rein (2007)

Van 23 tot en met 27 juli 2007 is door Hollandia Archeologie  een defi­ni­tief onder­zoek uit­ge­voerd op het voor­ma­lig Den Haan-ter­rein. Op deze loca­tie heeft van­af de 17de eeuw tot in de 19de eeuw een lijn­baan gele­gen. Tijdens het veld­werk …
Groenmarkt (2010)

Groenmarkt (2010)

Het voor­ne­men van de gemeen­te Gorinchem om tegen de ach­ter­ge­vel van het Gorcums Museum op de Groenmarkt enke­le onder­grond­se vuil­con­tai­ners te plaat­sen, was de direc­te aan­lei­ding voor het uit­voe­ren van een arche­o­lo­gi­sche opgra­ving (AO)…
Groenmarkt 8 (2003)

Groenmarkt 8 (2003)

In opdracht van woning­bouw­ver­e­ni­ging Bouwen en Bewaren werd in augus­tus en sep­tem­ber 2003 een opgra­ving uit­ge­voerd op de loca­tie Groenmarkt 8. Naar aan­lei­ding van de resul­ta­ten van een eer­der boor­on­der­zoek en een proef­sleu­ven­on­der­zoek,…
Groote Haar (2015)

Groote Haar (2015)

Voor de aan­leg van de ont­slui­tings­weg naar het geplan­de bedrij­ven­ter­rein Groote Haar ten noor­den van Gorinchem werd door Archeodienst BV in novem­ber 2015 op deze loca­tie een uit­ge­breid bureau- en boor­on­der­zoek uit­ge­voerd. Op grond…
Grote Haarsekade 121-122 (2003)

Grote Haarsekade 121 – 122 (2003)

In okto­ber 2003 voer­de BILAN in opdracht van de gemeen­te Gorinchem een arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek uit aan de Grote Haarsekade te Gorinchem. Aanleiding voor het onder­zoek was de ves­ti­ging van een bedrij­ven­ter­rein in het gebied. Doel…
Haarweg 127 (2012)

Haarweg 127 (2012)

In april 2012 is in opdracht van Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer B.V. door Hollandia arche­o­lo­gen een arche­o­lo­gisch bureau- en boor­on­der­zoe­ken uit­ge­voerd op de Haarweg 127 te Gorinchem. Nadat in decem­ber 2011 de twee­hon­derd jaar…
Haarweg 23 (2006)

Haarweg 23 (2006)

Op 19 juni 2006 ont­ving BILAN van ASVZ Zuid West opdracht voor het uit­voe­ren van een arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek in het plan­ge­bied Haarweg 23. Aanleiding voor dit onder­zoek was de voor­ge­no­men sloop van de bestaan­de pan­den en bouw van…
Hazewindhondstraat 6 (2017)

Hazewindhondstraat 6 (2017)

Dinsdag 10 okto­ber 2017 start­te Transect  een arche­o­lo­gisch onder­zoek in de Hazewindhondstraat. Nadat eer­der fun­de­rin­gen van 17de eeuw­se bebou­wing en een 18de eeuw­se water­gang waren aan­ge­trof­fen, werd begin van deze week ook een deel …
Hazewindhondstraat 8-10 (2015)

Hazewindhondstraat 8 – 10 (2015)

Tussen 1 en 3 sep­tem­ber 2015 heeft er een inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek mid­dels proef­sleu­ven uit­ge­breid met een opgra­ving plaats­ge­von­den ter hoog­te van de Hazewindhondstraat 8 – 10 in Gorinchem. De direc­te aan­lei­ding voor het onder­zoek…
Hoefslag 11 (2005)

Hoefslag 11 (2005)

Op 8 maart 2005 werd door Gomarus Scholengemeenschap aan BILAN opdracht ver­leend voor een arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek in het plan­ge­bied Schotdeuren. De aan­lei­ding voor dit onder­zoek was de geplan­de nieuw­bouw in het gebied. Hierbij zou­den…
Hoog Dalem (2006)

Hoog Dalem (2006)

Bij het proef­sleu­ven­on­der­zoek zijn geen aan­wij­zin­gen gevon­den voor de aan­we­zig­heid van res­ten van een mid­del­eeuw­se ‑of oude­re- vind­plaats ter plek­ke of in de nabij­heid van het onder­zoch­te ter­rein. De eni­ge antro­po­ge­ne spo­ren die onder…
Kazerneplein (1997)

Kazerneplein (1997)

De aan­lei­ding van dit pro­ject was het bouw­rijp maken van het Kazerneplein voor de aan­leg van een onder­grond­se par­keer­ga­ra­ge en de nieuw­bouw van wonin­gen en win­kels. Het onder­zoek con­cen­treer­de zich op de moge­lij­ke res­ten van het Huis…
Keizerstraat 2a, stadsmuur (2004)

Keizerstraat 2a, stads­muur (2004)

Aanleiding van deze opgra­ving was het plan van pro­ject­ont­wik­ke­laar Nijhuis te Utrecht om zeven appar­te­men­ten en een poort­wo­ning te bou­wen op een ter­rein aan de oost­zij­de van de Keizerstraat te Gorinchem, op num­mer 2A. De loca­tie bevindt…
Keizerstraat 44 (2009)

Keizerstraat 44 (2009)

Tijdens het proef­sleu­ven­on­der­zoek zijn in totaal 8 spo­ren aan­ge­trof­fen. Deze beho­ren tot één struc­tuur met moge­lijk twee bouw­fa­ses. Het betreft een (voor­raad-) kel­der­tje dat op grond van het for­maat van de gebruik­te bak­ste­nen en p…
Keizerstraat 6, stadsmuur (1997)

Keizerstraat 6, stads­muur (1997)

De aan­lei­ding voor het onder­zoek was de sloop en res­tau­ra­tie van twee pan­den aan de oost­kant van de Keizerstraat (num­mers 6 en 8). Tijdens het onder­zoek werd een groot bouw­frag­ment van een spaar­boog en de gemet­sel­de onder­zij­de van de…
Kleine Haarsekade 125-126 (2001)

Kleine Haarsekade 125 – 126 (2001)

Op vrij­dag 3 augus­tus 2001 is naar aan­lei­ding van de voor­ge­no­men ver­koop van de loca­tie en de aan­vraag van een bouw­ver­gun­ning door Archeomedia BV in opdracht van de Milieudienst Zuid-Holland Zuid (MZHZ) een ver­ken­nend arche­o­lo­gisch bodem­on­der­zoek…
Knipsteeg 13-15 (2015)

Knipsteeg 13 – 15 (2015)

In maart 2015 heeft Hollandia arche­o­lo­gen uit Zaandijk een arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek uit­ge­voerd voor de loca­tie Knipsteeg 13 – 15, op de hoek van de Knipsteeg en de Struisvogelstraat in Gorinchem. De opdracht voor het onder­zoek is v…
Kooiweg 2 en ongenummerd (2015)

Kooiweg 2 en onge­num­merd (2015)

De aan­lei­ding van het onder­zoek was de aan­vraag van een omge­vings­ver­gun­ning ten behoe­ve van de bouw van een woning en een vee­stal. Op basis van het bureau­on­der­zoek is een gespe­ci­fi­ceer­de ver­wach­ting opge­steld. Hieruit volgt dat het…
Kortendijk 67-69, Hendrick Hamelhuis (2007)

Kortendijk 67 – 69, Hendrick Hamelhuis (2007)

Proefsleuf Op maan­dag 15 en dins­dag 16 janu­a­ri 2007 is door Hollandia Archeologen, Zaandijk een inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek (IVO) door mid­del van proef­sleu­ven uit­ge­voerd op het ter­rein aan de Kortendijk 67 – 69 in de bin­nen­stad van …
Krabsteeg (1983)

Krabsteeg (1983)

In  1983 kwam in een bouw­put ten zui­den van de Krabsteeg, tegen­woor­dig Schuttersgracht , een zeer zwa­re ca 9.30 m dik­ke onge­veer oost-west ver­lo­pen­de muur tevoor­schijn. De muur was gemet­seld met ste­nen van ca 25 x  12 x 5 cm, deze muur…
Krijtstraat 6-12, Hof Arkels & Grote School (2002)

Krijtstraat 6 – 12, Hof Arkels & Grote School (2002)

12 Augustus 2002 start­te een uniek arche­o­lo­gisch onder­zoek. Op de loka­tie waar eind 2003 een nieu­we V&D haar deu­ren open­de, kwam in een rela­tief kor­te tijd een enor­me schat aan gege­vens tevoor­schijn. Aanleiding voor het onder­zoek…
Krinkelwinkel (2016)

Krinkelwinkel (2016)

Binnen het plan­ge­bied zal een over­nach­tings­ha­ven wor­den gere­a­li­seerd. In het kader daar­van is een ver­ken­nend bodem­on­der­zoek uit­ge­voerd. De borin­gen zijn arche­o­lo­gisch beschre­ven voor­dat de mon­sters voor het bodem­on­der­zoek wer­den geno­men. Binnen…
Kwekelstraat 16, synagoge (2000)

Kwekelstraat 16, syna­go­ge (2000)

“Opgraving naar eer­gis­te­ren” Zo beti­tel­de een jour­na­list in febru­a­ri 2000 ons onder­zoek naar de res­ten van de voor­ma­li­ge syna­go­ge aan de Kwekelstraat in Gorinchem. Het was voor ons de eer­ste keer dat we bewust op zoek gin­gen naar een …
Laagdalemseweg 20 (2012)

Laagdalemseweg 20 (2012)

ADC ArcheoProjecten heeft een bureau­on­der­zoek en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek uit­ge­voerd voor het plan­ge­bied Laagdalemseweg 20 te Dalem (gemeen­te Gorinchem). Het plan­ge­bied bestaat uit twee deel­ge­bie­den. In het wes­te­lij­ke deel­ge­bied…
Laagdalemseweg 3 (2014)

Laagdalemseweg 3 (2014)

Transect heeft in augus­tus 2014 een arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek uit­ge­voerd in een plan­ge­bied aan de Laagdalemseweg 3. De aan­lei­ding van het onder­zoek was de aan­vraag van een omge­vings­ver­gun­ning in het kader van de voor­ge­no­men sloop en…
Lingewijk Noord (2004)

Lingewijk Noord (2004)

Het groot­ste deel van het onder­zoeks­ge­bied is laag gele­gen en daar­om onge­schikt voor bewo­ning. Dit deel heeft een lage arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting. De direc­te omge­ving van de boor­pun­ten waar moge­lijk cre­vas­ses­af­zet­tin­gen zijn aan­ge­trof­fen…
Lingewijk Zuid (2013)

Lingewijk Zuid (2013)

In opdracht van inge­ni­eurs­bu­reau Inventerra b.v. heeft Transect in janu­a­ri en mei 2013 een arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek uit­ge­voerd in plan­ge­bied Lingewijk-Zuid in Gorinchem. De aan­lei­ding voor het onder­zoek was de aan­vraag van een omge­vings­ver­gun­ning…
Melkheul (2000)

Melkheul (2000)

Dit arche­o­lo­gisch onder­zoek aan de Melkheul dat door de gemeen­te Gorinchem moge­lijk werd gemaakt, is in zeke­re mate uniek. Het geeft name­lijk een beeld van de bur­ger­lij­ke mate­ri­ë­le cul­tuur in Gorinchem van de 16de eeuw tot in de 20e
Merwededijk (2012)

Merwededijk (2012)

BAAC bv heeft in 2012 voor plan­ge­bied Merwededijk te Gorinchem een arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek en kar­te­rend boor­on­der­zoek uit­ge­voerd. Op basis van het bureau­on­der­zoek geldt voor het plan­ge­bied een hoge ver­wach­ting op arche­o­lo­gi­sche…
Merwededijk 13-14 (2011)

Merwededijk 13 – 14 (2011)

In opdracht van de heer en mevrouw Van der Sanden heeft ADC ArcheoProjecten een bureau­on­der­zoek en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek in de vorm van een ver­ken­nend en kar­te­rend boor­on­der­zoek uit­ge­voerd voor het plan­ge­bied Merwededijk 13 en …
Merwededijk 42 (2011)

Merwededijk 42 (2011)

In opdracht van VM-Montage heeft Archaeological Research & Consultancy (ARC bv) een arche­o­lo­gisch bureau-onder­zoek en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek (IVO) door mid­del van borin­gen uit­ge­voerd voor Merwededijk 42 te Dalem. Aanleiding…
Molenstraat 58-62 (2002)

Molenstraat 58 – 62 (2002)

Op het ach­ter­ter­rein van de pan­den Molenstraat 58 – 60 is voor­af­gaand aan de bodem­sa­ne­ring een waar­ne­ming gedaan van de opbouw van het ter­rein waar tot aan het eind van de 16de eeuw het kas­teel de Blauwe Toren heeft gestaan. Uit het…
Nieuwstad 7a t/m d (2009)

Nieuwstad 7a t/m d (2009)

Bij de arche­o­lo­gi­sche opgra­ving van het per­ceel op huis­num­mer 7 a t/m d aan de Nieuwstad in Gorinchem zijn de res­ten bloot­ge­legd van de bebou­wing die hier van­af het eind van de 16de eeuw heeft gestaan. De bewo­nings­ge­schie­de­nis begint…
Nonnenveld 52, Bastion VII (2009)

Nonnenveld 52, Bastion VII (2009)

Bureauonderzoek In opdracht van Hurks Vastgoed Midden heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in juli 2009 een bureau­on­der­zoek uit­ge­voerd in ver­band met de voor­ge­no­men nieuw­bouw Bastion VII aan het Nonnenveld 52. Doel van dit onder­zoek…
Parallelweg naast 61 (2012)

Parallelweg naast 61 (2012)

In opdracht van De Bruin Bouwadvies & Begeleiding heeft Archaeological Research & Consultancy (ARC bv) een bureau­on­der­zoek en ver­ken­nend inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek door mid­del van borin­gen uit­ge­voerd voor een per­ceel (sec­tie…
Rosmolensteeg-Kortendijk (2007)

Rosmolensteeg-Kortendijk (2007)

Van 30 juli tot en met 2 augus­tus 2007 is door Hollandia Archeologie  een aan­tal proef­sleu­ven gegra­ven, gevolgd door een defi­ni­tief onder­zoek van 24 sep­tem­ber tot en met 4 okto­ber 2007. De aan­lei­ding voor het onder­zoek was het plan …
Schepenenstraat 1-5 (2008)

Schepenenstraat 1 – 5 (2008)

Op dins­dag 19 en woens­dag 20 augus­tus 2008 is in opdracht van CV Bredescholenbouw Gorinchem een inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek (IVO-ove­rig) in de vorm van borin­gen uit­ge­voerd op de loca­tie waar de bre­de school “Gildenplein” werd gepland. Hie…
Spijksedijk 56 (2009)

Spijksedijk 56 (2009)

Op 26 maart 2009 is een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO‑O) uit­ge­voerd op een ter­rein aan de Spijksedijk te Gorinchem. Het arche­o­lo­gisch onder­zoek betrof een veld­on­der­zoek met bureau­on­der­zoek. Het bureau­on­der­zoek heeft tot doel…
Stationsweg, reizigerstunnel (2016)

Stationsweg, rei­zi­gers­tun­nel (2016)

Dit arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek is opge­steld door Buro de Brug in opdracht van Movares. De aan­lei­ding tot dit onder­zoek zijn de geplan­de werk­zaam­he­den aan sta­ti­on Gorinchem, waar­voor con­form het bestem­mings­plan een omge­vings­ver­gun­ning…
Tinnegietersteeg (2011)

Tinnegietersteeg (2011)

Dit bureau­on­der­zoek, geba­seerd op aard­we­ten­schap­pe­lij­ke gege­vens, his­to­ri­sche bron­nen en arche­o­lo­gi­sche vond­sten in de direc­te omge­ving van het plan­ge­bied, heeft aan­ge­toond dat zich van­af het maai­veld arche­o­lo­gi­sche spo­ren en vond­sten…
Tolsteeg 6 (2018)

Tolsteeg 6 (2018)

In opdracht van Van Es Architecten heeft Transect b.v. in juli 2018 een arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek (BO) uit­ge­voerd in een plan­ge­bied aan de Tolsteeg 6 in Gorinchem. De aan­lei­ding van het onder­zoek is de func­tie­wij­zing van woon­win­kel…
Van Hoornestraat (2004)

Van Hoornestraat (2004)

In mei 2004 werd een inven­ta­ri­se­rend bodem­on­der­zoek uit­ge­voerd op het ter­rein van de voor­ma­li­ge kleu­ter­school aan de Van Hoornestraat in de Lingewijk, naar aan­lei­ding van de bouw­plan­nen van een zeven­tal hui­zen aldaar. Aan de hand van…
Varkenmarkt 17, minderbroederklooster (1996)

Varkenmarkt 17, min­der­broe­der­kloos­ter (1996)

Het kloos­ter­le­ven stond in de mid­del­eeu­wen hoog aan­ge­schre­ven. Veel jon­ge man­nen en vrou­wen zagen het als hun ide­aal zich uit het wereld­se leven terug te trek­ken om zich bin­nen de beslo­ten­heid van kloos­ter­mu­ren geheel te wij­den aan hun…
Vissersdijk 76-90 (2004)

Vissersdijk 76 – 90 (2004)

In mei 2004 werd een proef­sleu­ven­on­der­zoek uit­ge­voerd aan de Vissersdijk te Gorinchem. Op de loca­tie werd de zool van een mid­del­eeuw­se dijk en een deel van een laat­mid­del­eeuw­se gracht ver­wacht. Haaks op de Vissersdijk is een proef­sleuf…
Vroedschapstraat 7-9 (2003)

Vroedschapstraat 7 – 9 (2003)

In de peri­o­de van 22 juli tot en met 29 juli 2003 is een arche­o­lo­gisch onder­zoek uit­ge­voerd open rond de per­ce­len Vroedschapstraat 7 en 9. Het onder­zoek werd uit­ge­voerd door Hollandia Cultuurhistorisch Onderzoek en Archeologie , in opdracht…
W. de Vries Robbéweg (2004, 2007)

W. de Vries Robbéweg (2004, 2007)

In juni 2004 is een boor­on­der­zoek uit­ge­voerd op het ter­rein “Den Breejen” in de Lingewijk te Gorinchem. Aan de zuid-oost­zij­de van het ter­rein is de aan­we­zig­heid van een oever­wal van de Linge vast­ge­steld. De situ­e­ring aan de oever van…
W. de Vries Robbéweg 2 (2003)

W. de Vries Robbéweg 2 (2003)

Op de onder­zoeks­lo­ca­tie zijn slechts in beperk­te mate arche­o­lo­gi­sche waar­den aan­ge­trof­fen. Deze beperk­ten zich tot één depres­sie die van­af de 14de eeuw gelei­de­lijk is dicht­ge­gooid met huis­hou­de­lijk afval. Dit deed ver­moe­den dat in d…
Waaldijk 18 (2010)

Waaldijk 18 (2010)

In opdracht van Brand BBA bv is door Becker & Van de Graaf BV een arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek (BO) en een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) ver­ken­nen­de fase (door mid­del van borin­gen) uit­ge­voerd aan de Waaldijk 18 in Dalem. In…
Wijdschild, burcht van de Arkels (1996)

Wijdschild, burcht van de Arkels (1996)

Op 19 augus­tus 1996 vond de Gorcumse ama­teur­ar­che­o­loog Ton Wijkamp bij toe­val een aan­tal pot­scher­ven aan de rivier­zij­de van de Dalemsedijk, direct ten oos­ten van de Gorcumse bin­nen­stad. De scher­ven wer­den in ver­band gebracht met het…
Zuiderlingedijk 9, asfaltcentrale (2009)

Zuiderlingedijk 9, asfalt­cen­tra­le (2009)

In ver­band met de plan­nen tot het (her)oprichten van een asfalt­cen­tra­le op het bestaan­de indu­strie­ter­rein HWZ van Heuff Beheer-Spijk aan de Zuiderlingedijk te Gorinchem was een her­zie­ning van het bestem­mings­plan nood­za­ke­lijk. Als basis …
Zusterstraat 19 (1999)

Zusterstraat 19 (1999)

Rondom het per­ceel Zusterstraat 19, het voor­ma­lig school­ge­bouw van het Da Vinci College , heeft in janu­a­ri 1999 pro­spec­tief mili­eu­kun­dig en arche­o­lo­gisch bodem­on­der­zoek door Arnicon BV plaats­ge­von­den. Het school­ge­bouw dateert uit de…

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.