Projecten


Overzicht uit­ge­voerd arche­o­lo­gisch onder­zoek bin­nen de gemeen­te Gorinchem. Het betreft hier zowel opgra­vin­gen (groe­ne mar­kers) als ver­ken­nend onder­zoek zoals bureau-, boor- en proef­sleu­fon­der­zoek (oran­je mar­kers). De plaat­sing van de mar­kers is indi­ca­tief en geko­zen op basis van cen­trum-coör­di­na­ten. Voor meer infor­ma­tie over de onder­zoch­te per­ce­len kunt u de betref­fen­de pro­ject­ver­sla­gen raad­ple­gen.
Achter de Kerk (2008)

Achter de Kerk (2008)

In de 11de en 12de eeuw was Gorinchem, gele­gen aan de mon­ding van de Linge, één van de eer­ste neder­zet­tin­gen waar van­uit het ach­ter­land o…
Achter de Kerk-Groenmarkt (2017)

Achter de Kerk-Groenmarkt (2017)

Dinsdag 7 novem­ber 2017 start­te Hollandia Archeologen uit Zaandijk met een opgra­ving naar het voor­ma­li­ge kerk­hof op het gebied Achter…
Arkelse Onderweg-IJsbaan (2008)

Arkelse Onderweg-IJsbaan (2008)

Van 21 tot 25 janu­a­ri 2008 is door BAAC ‘s-Hertogenbosch een onder­zoek uit­ge­voerd op de loca­tie Kop van de IJsbaan aan de Arkelse Onderweg…
Arkelsedijk (2012)

Arkelsedijk (2012)

In opdracht van Ziggo B.V . is door Hollandia arche­o­lo­gen  in maart/april 2012 een arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek en inven­ta­ri­se­rend …
Arkelsedijk 46 (2013)

Arkelsedijk 46 (2013)

In opdracht van Purac Biochem B.V. heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in augus­tus 2013 een arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek (BO) en …
Arkelstraat 102, Bluebandhuis (2011)

Arkelstraat 102, Bluebandhuis (2011)

Maandag 31 okto­ber 2011 start­te het arche­o­lo­gi­sche onder­zoek op de plaats van het Bluebandhuis, hoek Arkelstraat-Rosmolensteeg. Het schit­te­ren­de…
Avelingen (2009)

Avelingen (2009)

In opdracht van de gemeen­te Gorinchem heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in maart en april 2008 een bureau- en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek…
Bagijnenwalstraat, Bastion II (2011)

Bagijnenwalstraat, Bastion II (2011)

Binnen het plan­ge­bied is de bodem bij de aan­leg van de bestaan­de woon­ge­bou­wen verstoord/afgegraven tot een diep­te vari­ë­rend van 1,5 …
Balensteeg 18-24 (2004)

Balensteeg 18 – 24 (2004)

In sep­tem­ber 2004 in in opdracht van de gemeen­te Gorinchem een onder­zoek uit­ge­voerd aan de Balensteeg. Tijdens sloop­werk­zaam­he­den op…
Banneweg 22 (2010)

Banneweg 22 (2010)

In opdracht van Aveco de Bondt heeft ADC ArcheoProjecten een bureau­on­der­zoek en een inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek uit­ge­voerd voor het…
Bedrijventerrein Noord (2007-2009)

Bedrijventerrein Noord (2007 – 2009)

Verkennend/karterend boor­on­der­zoek voor toe­kom­stig bedrij­ven­ter­rein Gorinchem-Noord. Het onder­zoek werd gefa­seerd uit­ge­voerd. In hoofd­lij­nen…
Bedrijventerrein Oost II (2010)

Bedrijventerrein Oost II (2010)

In zowel de ver­ken­nen­de als de kar­te­ren­de borin­gen zijn de Gorkum-Arkel stroom­gor­del, oever­af­zet­tin­gen op veen die geas­so­ci­eerd kun­nen…
Blauwe Toren, Bastion VI (1999, 2000)

Blauwe Toren, Bastion VI (1999, 2000)

De reno­va­tie van de ves­ting in 1999 bood de gele­gen­heid om te zoe­ken naar res­ten van het kas­te­len­com­plex. Naast de Duveltjesgracht werd…
Blauwe Torenstraat 7-13 (2004)

Blauwe Torenstraat 7 – 13 (2004)

In april 2004 is een arche­o­lo­gisch onder­zoek uit­ge­voerd aan de Blauwe Torenstraat. Bij eer­de­re graaf­werk­zaam­he­den voor de sloop van oude…
Blijenhoek (1996)

Blijenhoek (1996)

Een stad ver­an­dert con­stant van gedaan­te. Er zijn peri­o­des waar­in deze ver­an­de­rin­gen lang­zaam gaan, maar soms vol­trek­ken ver­an­de­rin­gen…
Buiten de Waterpoort 2-6 (2016-2017)

Buiten de Waterpoort 2 – 6 (2016 – 2017)

In de peri­o­de van 21 t/m 25 novem­ber 2016 en 13 t/m 17 maart 2017 is door SOB-Research arche­o­lo­gisch onder­zoek uit­ge­voerd in de vorm…
Burgstraat, heulen (1999)

Burgstraat, heu­len (1999)

Tijdens enke­le waar­ne­min­gen in de Burgstraat te Gorinchem op 16, 19 en 29 april 1999 zijn door Pieter Floore en Martin Veen, in het kader…
Dalem Donk (2000)

Dalem Donk (2000)

In het kader van de nieuw­bouw­plan­nen van de gemeen­te Gorinchem heeft RAAP in 2000 in het plan­ge­bied Laag Dalem, gele­gen tus­sen Gorinchem…
Dalemwal, Bastion IX (2002)

Dalemwal, Bastion IX (2002)

De waar­ne­ming richt­te zich op twee sleu­ven die op het ter­rein van een ver­dwe­nen ver­e­ni­gings­ge­bouw gegra­ven waren. Elke sleuf had een…
Dalemwal, schietbaan (2004)

Dalemwal, schiet­baan (2004)

In 1891 kwam er van het Departement van Oorlog de opdracht in gar­ni­zoens­plaat­sen een schiet­baan aan te leg­gen ten­ein­de de mili­tai­ren…
De Boezem (2010)

De Boezem (2010)

In opdracht van de gemeen­te Gorinchem heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in maart 2010 een arche­o­lo­gisch veld­on­der­zoek uit­ge­voerd…
Den Haan-terrein (2007)

Den Haan-ter­rein (2007)

Van 23 tot en met 27 juli 2007 is door Hollandia Archeologie  een defi­ni­tief onder­zoek uit­ge­voerd op het voor­ma­lig Den Haan-ter­rein. …
Groenmarkt (2010)

Groenmarkt (2010)

Het voor­ne­men van de gemeen­te Gorinchem om tegen de ach­ter­ge­vel van het Gorcums Museum op de Groenmarkt enke­le onder­grond­se vuil­con­tai­ners…
Groenmarkt 8 (2003)

Groenmarkt 8 (2003)

In opdracht van woning­bouw­ver­e­ni­ging Bouwen en Bewaren werd in augus­tus en sep­tem­ber 2003 een opgra­ving uit­ge­voerd op de loca­tie Groenmarkt…
Groote Haar (2015)

Groote Haar (2015)

Voor de aan­leg van de ont­slui­tings­weg naar het geplan­de bedrij­ven­ter­rein Groote Haar ten noor­den van Gorinchem werd door Archeodienst…
Grote Haarsekade 121-122 (2003)

Grote Haarsekade 121 – 122 (2003)

In okto­ber 2003 voer­de BILAN in opdracht van de gemeen­te Gorinchem een arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek uit aan de Grote Haarsekade te Gorinchem.…
Haarweg 127 (2012)

Haarweg 127 (2012)

In april 2012 is in opdracht van Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer B.V. door Hollandia arche­o­lo­gen een arche­o­lo­gisch bureau- en…
Haarweg 23 (2006)

Haarweg 23 (2006)

Op 19 juni 2006 ont­ving BILAN van ASVZ Zuid West opdracht voor het uit­voe­ren van een arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek in het plan­ge­bied Haarweg…
Hazewindhondstraat 6 (2017)

Hazewindhondstraat 6 (2017)

Dinsdag 10 okto­ber 2017 start­te Transect  een arche­o­lo­gisch onder­zoek in de Hazewindhondstraat. Nadat eer­der fun­de­rin­gen van 17de eeuw­se …
Hazewindhondstraat 8-10 (2015)

Hazewindhondstraat 8 – 10 (2015)

Tussen 1 en 3 sep­tem­ber 2015 heeft er een inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek mid­dels proef­sleu­ven uit­ge­breid met een opgra­ving plaats­ge­von­den…
Hoefslag 11 (2005)

Hoefslag 11 (2005)

Op 8 maart 2005 werd door Gomarus Scholengemeenschap aan BILAN opdracht ver­leend voor een arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek in het plan­ge­bied…
Hoog Dalem (2006)

Hoog Dalem (2006)

Bij het proef­sleu­ven­on­der­zoek zijn geen aan­wij­zin­gen gevon­den voor de aan­we­zig­heid van res­ten van een mid­del­eeuw­se -of oude­re- vind­plaats…
Kazerneplein (1997)

Kazerneplein (1997)

De aan­lei­ding van dit pro­ject was het bouw­rijp maken van het Kazerneplein voor de aan­leg van een onder­grond­se par­keer­ga­ra­ge en de nieuw­bouw…
Keizerstraat 2a, stadsmuur (2004)

Keizerstraat 2a, stads­muur (2004)

Aanleiding van deze opgra­ving was het plan van pro­ject­ont­wik­ke­laar Nijhuis te Utrecht om zeven appar­te­men­ten en een poort­wo­ning te bou­wen…
Keizerstraat 44 (2009)

Keizerstraat 44 (2009)

Tijdens het proef­sleu­ven­on­der­zoek zijn in totaal 8 spo­ren aan­ge­trof­fen. Deze beho­ren tot één struc­tuur met moge­lijk twee bouw­fa­ses. H…
Keizerstraat 6, stadsmuur (1997)

Keizerstraat 6, stads­muur (1997)

De aan­lei­ding voor het onder­zoek was de sloop en res­tau­ra­tie van twee pan­den aan de oost­kant van de Keizerstraat (num­mers 6 en 8). Tijdens…
Kleine Haarsekade 125-126 (2001)

Kleine Haarsekade 125 – 126 (2001)

Op vrij­dag 3 augus­tus 2001 is naar aan­lei­ding van de voor­ge­no­men ver­koop van de loca­tie en de aan­vraag van een bouw­ver­gun­ning door Archeomedia…
Knipsteeg 13-15 (2015)

Knipsteeg 13 – 15 (2015)

In maart 2015 heeft Hollandia arche­o­lo­gen uit Zaandijk een arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek uit­ge­voerd voor de loca­tie Knipsteeg 13 – 15, …
Kooiweg 2 en ongenummerd (2015)

Kooiweg 2 en onge­num­merd (2015)

De aan­lei­ding van het onder­zoek was de aan­vraag van een omge­vings­ver­gun­ning ten behoe­ve van de bouw van een woning en een vee­stal. Op…
Kortendijk 67-69, Hamelhuis (2007)

Kortendijk 67 – 69, Hamelhuis (2007)

Op maan­dag 15 en dins­dag 16 janu­a­ri 2007 is door Hollandia Archeologen, Zaandijk een inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek (IVO) door mid­del …
Krabsteeg (1983)

Krabsteeg (1983)

In  1983 kwam in een bouw­put ten zui­den van de Krabsteeg, tegen­woor­dig Schuttersgracht , een zeer zwa­re ca 9.30 m dik­ke onge­veer oost-west v…
Krijtstraat 6-12, Hof Arkels & Grote School (2002)

Krijtstraat 6 – 12, Hof Arkels & Grote School (2002)

12 Augustus 2002 start­te een uniek arche­o­lo­gisch onder­zoek. Op de loka­tie waar eind 2003 een nieu­we V&D haar deu­ren open­de, kwam…
Krinkelwinkel (2016)

Krinkelwinkel (2016)

Binnen het plan­ge­bied zal een over­nach­tings­ha­ven wor­den gere­a­li­seerd. In het kader daar­van is een ver­ken­nend bodem­on­der­zoek uit­ge­voerd.…
Kwekelstraat 16, synagoge (2000)

Kwekelstraat 16, syna­go­ge (2000)

“Opgraving naar eer­gis­te­ren” Zo beti­tel­de een jour­na­list in febru­a­ri 2000 ons onder­zoek naar de res­ten van de voor­ma­li­ge syna­go­ge aan…
Laagdalemseweg 20 (2012)

Laagdalemseweg 20 (2012)

ADC ArcheoProjecten heeft een bureau­on­der­zoek en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek uit­ge­voerd voor het plan­ge­bied Laagdalemseweg 20 te Dalem…
Laagdalemseweg 3 (2014)

Laagdalemseweg 3 (2014)

Transect heeft in augus­tus 2014 een arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek uit­ge­voerd in een plan­ge­bied aan de Laagdalemseweg 3. De aan­lei­ding van…
Lingewijk Noord (2004)

Lingewijk Noord (2004)

Het groot­ste deel van het onder­zoeks­ge­bied is laag gele­gen en daar­om onge­schikt voor bewo­ning. Dit deel heeft een lage arche­o­lo­gi­sche…
Lingewijk Zuid (2013)

Lingewijk Zuid (2013)

In opdracht van inge­ni­eurs­bu­reau Inventerra b.v. heeft Transect in janu­a­ri en mei 2013 een arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek uit­ge­voerd in…
Melkheul (2000)

Melkheul (2000)

Dit arche­o­lo­gisch onder­zoek aan de Melkheul dat door de gemeen­te Gorinchem moge­lijk werd gemaakt, is in zeke­re mate uniek. Het geeft…
Merwededijk (2012)

Merwededijk (2012)

BAAC bv heeft in 2012 voor plan­ge­bied Merwededijk te Gorinchem een arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek en kar­te­rend boor­on­der­zoek uit­ge­voerd.…
Merwededijk 13-14 (2011)

Merwededijk 13 – 14 (2011)

In opdracht van de heer en mevrouw Van der Sanden heeft ADC ArcheoProjecten een bureau­on­der­zoek en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek in de…
Merwededijk 42 (2011)

Merwededijk 42 (2011)

In opdracht van VM-Montage heeft Archaeological Research & Consultancy (ARC bv) een arche­o­lo­gisch bureau-onder­zoek en inven­ta­ri­se­rend…
Molenstraat 58-62 (2002)

Molenstraat 58 – 62 (2002)

Op het ach­ter­ter­rein van de pan­den Molenstraat 58 – 60 is voor­af­gaand aan de bodem­sa­ne­ring een waar­ne­ming gedaan van de opbouw van het…
Nieuwstad 7a t/m d (2009)

Nieuwstad 7a t/m d (2009)

Bij de arche­o­lo­gi­sche opgra­ving van het per­ceel op huis­num­mer 7 a t/m d aan de Nieuwstad in Gorinchem zijn de res­ten bloot­ge­legd van…
Nonnenveld 52, Bastion VII (2009)

Nonnenveld 52, Bastion VII (2009)

Bureauonderzoek In opdracht van Hurks Vastgoed Midden heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in juli 2009 een bureau­on­der­zoek uit­ge­voerd…
Parallelweg naast 61 (2012)

Parallelweg naast 61 (2012)

In opdracht van De Bruin Bouwadvies & Begeleiding heeft Archaeological Research & Consultancy (ARC bv) een bureau­on­der­zoek en…
Rosmolensteeg-Kortendijk (2007)

Rosmolensteeg-Kortendijk (2007)

Van 30 juli tot en met 2 augus­tus 2007 is door Hollandia Archeologie  een aan­tal proef­sleu­ven gegra­ven, gevolgd door een defi­ni­tief …
Schepenenstraat 1-5 (2008)

Schepenenstraat 1 – 5 (2008)

Op dins­dag 19 en woens­dag 20 augus­tus 2008 is in opdracht van CV Bredescholenbouw Gorinchem een inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek (IVO-ove­rig)…
Spijksedijk 56 (2009)

Spijksedijk 56 (2009)

Op 26 maart 2009 is een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) uit­ge­voerd op een ter­rein aan de Spijksedijk te Gorinchem. Het arche­o­lo­gisch…
Stationsweg (2016)

Stationsweg (2016)

Dit arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek is opge­steld door Buro de Brug in opdracht van Movares. De aan­lei­ding tot dit onder­zoek zijn de geplan­de…
Tinnegietersteeg (2011)

Tinnegietersteeg (2011)

Dit bureau­on­der­zoek, geba­seerd op aard­we­ten­schap­pe­lij­ke gege­vens, his­to­ri­sche bron­nen en arche­o­lo­gi­sche vond­sten in de direc­te omge­ving…
Van Hoornestraat (2004)

Van Hoornestraat (2004)

In mei 2004 werd een inven­ta­ri­se­rend bodem­on­der­zoek uit­ge­voerd op het ter­rein van de voor­ma­li­ge kleu­ter­school aan de Van Hoornestraat…
Varkenmarkt 17, minderbroederklooster (1996)

Varkenmarkt 17, min­der­broe­der­kloos­ter (1996)

Het kloos­ter­le­ven stond in de mid­del­eeu­wen hoog aan­ge­schre­ven. Veel jon­ge man­nen en vrou­wen zagen het als hun ide­aal zich uit het wereld­se…
Vissersdijk 76-90 (2004)

Vissersdijk 76 – 90 (2004)

In mei 2004 werd een inven­ta­ri­se­rend arche­o­lo­gisch bodem­on­der­zoek uit­ge­voerd aan de Vissersdijk te Gorinchem. Op de loca­tie werd de zool…
Vroedschapstraat 7-9 (2003)

Vroedschapstraat 7 – 9 (2003)

De meest urgen­te vraag was of er arche­o­lo­gi­sche grond­spo­ren of con­struc­ties aan­we­zig waren op het ter­rein. Tijdens het onder­zoek is …
W. de Vries Robbéweg (2004, 2007)

W. de Vries Robbéweg (2004, 2007)

In juni 2004 is een boor­on­der­zoek uit­ge­voerd op het ter­rein “Den Breejen” in de Lingewijk te Gorinchem. Aan de zuid-oost­zij­de van het…
W. de Vries Robbéweg 2 (2003)

W. de Vries Robbéweg 2 (2003)

Op de onder­zoeks­lo­ca­tie zijn slechts in beperk­te mate arche­o­lo­gi­sche waar­den aan­ge­trof­fen. Deze beperk­ten zich tot één depres­sie die v…
Waaldijk 18 (2010)

Waaldijk 18 (2010)

In opdracht van Brand BBA bv is door Becker & Van de Graaf BV een arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek (BO) en een Inventariserend Veldonderzoek…
Wijdschild, Burcht van de Arkels (1996)

Wijdschild, Burcht van de Arkels (1996)

Op 19 augus­tus 1996 vond de Gorcumse ama­teur­ar­che­o­loog Ton Wijkamp bij toe­val een aan­tal pot­scher­ven aan de rivier­zij­de van de Dalemsedijk,…
Zuiderlingedijk 9, asfaltcentrale (2009)

Zuiderlingedijk 9, asfalt­cen­tra­le (2009)

In ver­band met de plan­nen tot het (her)oprichten van een asfalt­cen­tra­le op het bestaan­de indu­strie­ter­rein HWZ van Heuff Beheer-Spijk…
Zusterstraat 19 (1999)

Zusterstraat 19 (1999)

Rondom het per­ceel Zusterstraat 19, het voor­ma­lig school­ge­bouw van het Da Vinci College , heeft in janu­a­ri 1999 pro­spec­tief mili­eu­kun­dig…

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.