Projecten


Overzicht uitgevoerd archeologisch onderzoek binnen de gemeente Gorinchem. Het betreft hier zowel opgravingen (groene markers) als verkennend onderzoek (oranje markers), zoals proefsleuven, boringen en bureauonderzoek.

Achter de kerk (2008)

Achter de kerk (2008)

In de 11de en 12de eeuw was Gorcum, gelegen aan de monding van de Linge, één van de eerste nederzettingen waar van uit het achterland ontgonnen werd. In de eeuwen er na groeide de nederzetting onder het bewind van de Heren van Arkel uit tot e...
Arkelse Onderweg-IJsbaan (2008)

Arkelse Onderweg-IJsbaan (2008)

Van 21 tot 25 januari is door BAAC bv een onderzoek uitgevoerd op de locatie ´Kop van de IJsbaan´ aan de Arkelse Onderweg in Gorinchem. Het gaat om een terrein waar tot 1998 een boerderij heeft gestaan. De boerderij is waarschijnlijk in de late 1...
Arkelsedijk (2012)

Arkelsedijk (2012)

In opdracht van Ziggo B.V . is door Hollandia archeologen  in maart/april 2012 een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen uitgevoerd voor twee percelen langs de Arkelsedijk te Gorinchem. De reden voor het ...
Avelingen (2009)

Avelingen (2009)

In opdracht van de gemeente Gorinchem heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in maart en april 2008 een bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in verband met de afgraving van de uiterwaarden bij het bedrijventerrein Avelingen. Het...
Balensteeg 18-24 (2004)

Balensteeg 18-24 (2004)

In september 2004 in in opdracht van de gemeente Gorinchem een onderzoek uitgevoerd aan de Balensteeg. Tijdens sloopwerkzaamheden op het terrein stuitte men op oude murrresten onder de funderingen van de voormalige panden Balensteeg 18 t/m 24....
Banneweg 22 (2010)

Banneweg 22 (2010)

In opdracht van Aveco de Bondt heeft ADC ArcheoProjecten een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Banneweg, Rijkswaterstaatsteunpunt “De Banne” in Gorinchem. In het plangebied werd het steunpunt her...
Bastion II (2011)

Bastion II (2011)

Binnen het plangebied is de bodem bij de aanleg van de bestaande woongebouwen verstoord/afgegraven tot een diepte variërend van 1,5 - 2,0 m -mv. Ter plaatse van de woningen aan de Nieuwe Walsteeg zijn heipalen aanwezig tot een diepte van circa ...
Bastion IX (2002)

Bastion IX (2002)

De waarneming richtte zich op twee sleuven die op het terrein van een verdwenen verenigingsgebouw gegraven waren. Elke sleuf had een lengte van circa 40 meter en een breedte van 1.25 meter. Direct onder de 30 tot 40 centimeter dikke bovenlaag...
Bastion V, Blauwe Toren (1999)

Bastion V, Blauwe Toren (1999)

De versterking van de vestingwallen in 1999 bood de gelegenheid om te zoeken naar resten van het kastelencomplex. Naast de Duveltjesgracht werd door het hoogheemraadschap een damwand gepland ter versterking van de oude vestingmuur. Om te voorkomen...
Bedrijventerrein Oost II (2010)

Bedrijventerrein Oost II (2010)

In zowel de verkennende als de karterende boringen zijn de Gorkum-Arkel stroomgordel, oeverafzettingen op veen die geassocieerd kunnen worden met de Gorkum-Arkel-stroomgordel en crevasseafzettingen die geassocieerd kunnen worden met de Gorkum-Arkel-stroomgordel,...
Blauwe Torenstraat 7-13 (2004)

Blauwe Torenstraat 7-13 (2004)

In april 2004 is een archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de Blauwe Torenstraat. Bij eerdere graafwerkzaamheden voor de sloop van oude funderingen werden muurresten aangetroffen die in verband werden gebracht met de laat-middeleeuwse stadsmuur....
Blijenhoek (1996)

Blijenhoek (1996)

Een stad verandert constant van gedaante. Er zijn periodes waarin deze veranderingen langzaam gaan, maar soms voltrekken veranderingen zich in een rap tempo. Ook de stad Gorinchem heeft deze periodes gekend en maakt op dit moment eigenlijk de...
Bluebandhuis (2011)

Bluebandhuis (2011)

Maandag 31 oktober 2011 startte het archeologische onderzoek op de plaats van het voormalige Bluebandhuis, hoek Arkelstraat-Rosmolensteeg. Het schitterende oktoberweer lokte opvallend veel Gorcumers naar de put om een kijkje te nemen. Via Twitter...
Burgstraat, heulen (1999)

Burgstraat, heulen (1999)

Tijdens enkele waarnemingen in de Burgstraat te Gorinchem op 16, 19 en 29 april 1999 zijn door Pieter Floore en Martin Veen in het kader van een rioolsanering, de restanten gedocumenteerd van twee bakstenen constructies. Bruggen De eerste...
Dalem Donk (2000)

Dalem Donk (2000)

In het kader van de nieuwbouwplannen van de gemeente Gorinchem heeft RAAP in 2000 in het plangebied Laag Dalem, gelegen tussen Gorinchem en Dalem een Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI) uitgevoerd. Rivierduin Hoewel de verwachting...
Dalemwal, schietbaan (2004)

Dalemwal, schietbaan (2004)

In 1891 kwam er van het Departement van Oorlog de opdracht in garnizoensplaatsen een schietbaan aan te leggen teneinde de militairen te oefenen in het zuiver gericht omgaan met wapentuig. In Gorinchem zijn naar aanleiding hiervan nieuwe plannen...
De Boezem (2010)

De Boezem (2010)

In opdracht van de gemeente Gorinchem heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in maart 2010 een archeologisch veldonderzoek uitgevoerd in verband met de voorgenomen bouw van een stallingsruimte in de gemeente Gorinchem. Doel van dit onderzoek was...
Den Haan-terrein, plangebied (2007)

Den Haan-terrein, plangebied (2007)

Van 23 tot en met 27 juli 2007 is door Hollandia Archeologie bv een definitief onderzoek uitgevoerd op het voormalig Den Haan-terrein. Op deze locatie heeft vanaf de 17de eeuw tot in de 19de eeuw een lijnbaan gelegen. Tijdens het veldwerk werden...
Groenmarkt (2010)

Groenmarkt (2010)

Het voornemen van de gemeente Gorinchem om tegen de achtergevel van het oude stadhuis op de Groenmarkt enkele ondergrondse vuilcontainers te plaatsen, was de directe aanleiding voor het uitvoeren van een archeologische opgraving (AO) op deze plek....
Groenmarkt 8 (2003)

Groenmarkt 8 (2003)

In opdracht van woningbouwvereniging Bouwen en Bewaren werd in augustus en september 2003 een opgraving uitgevoerd op de locatie Groenmarkt 8. Naar aanleiding van de resultaten van een eerder booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek, gecombineerd...
Grote Haarsekade 121-122 (2003)

Grote Haarsekade 121-122 (2003)

In oktober 2003 voerde BILAN in opdracht van de gemeente Gorinchem een archeologisch vooronderzoek uit aan de Grote Haarsekade te Gorinchem. Aanleiding voor het onderzoek was de vestiging van een bedrijventerrein in het gebied. Booronderzoek ...
Haarweg 23 (2006)

Haarweg 23 (2006)

Op 19 juni 2006 ontving BILAN van ASVZ Zuid West opdracht voor het uitvoeren van een archeologisch vooronderzoek in het plangebied Haarweg 23. Aanleiding voor dit onderzoek was de voorgenomen sloop van de bestaande panden en bouw van twee woningen....
Hazewindhondstraat 8-10 (2015)

Hazewindhondstraat 8-10 (2015)

Tussen 1 en 3 september 2015 heeft er een inventariserend veldonderzoek middels proefsleuven uitgebreid met een opgraving plaatsgevonden ter hoogte van de Hazewindhondstraat 8-10 in Gorinchem. De directe aanleiding voor het onderzoek was het voornemen...
Hoefslag 11 (2005)

Hoefslag 11 (2005)

Op 8 maart 2005 werd door Gomarus Scholengemeenschap aan BILAN opdracht verleend voor een archeologisch vooronderzoek in het plangebied Schotdeuren. De aanleiding voor dit onderzoek was de geplande nieuwbouw in het gebied. Hierbij zouden bodemverstorende...
Hoog Dalem (2006)

Hoog Dalem (2006)

Bij het proefsleuvenonderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van resten van een middeleeuwse -of oudere- vindplaats ter plekke of in de nabijheid van het onderzochte terrein. De enige antropogene sporen die onder de bouwvoor...
Kazerneplein, huis Paffenrode (1997)

Kazerneplein, huis Paffenrode (1997)

De aanleiding van dit project was het bouwrijp maken van het Kazerneplein voor de aanleg van een ondergrondse parkeergarage en de nieuwbouw van woningen en winkels. Het onderzoek concentreerde zich op de mogelijke resten van het Huis van Paffenrode...
Keizerstraat 2a, stadsmuur (2004)

Keizerstraat 2a, stadsmuur (2004)

Aanleiding van deze opgraving was het plan van projectontwikkelaar Nijhuis te Utrecht om zeven appartementen en een poortwoning te bouwen op een terrein aan de oostzijde van de Keizerstraat te Gorinchem, op nummer 2A. De locatie bevindt zich...
Keizerstraat 44a (2009)

Keizerstraat 44a (2009)

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn in totaal 8 sporen aangetroffen. Deze behoren tot één structuur met mogelijk twee bouwfases. Het betreft een (voorraad-) keldertje dat op grond van het formaat van de gebruikte bakstenen en plavuizen v...
Keizerstraat 6, stadsmuur (1997)

Keizerstraat 6, stadsmuur (1997)

De aanleiding voor het onderzoek was de sloop en restauratie van twee panden aan de oostkant van de Keizerstraat (nummers 6 en 8). Tijdens het onderzoek werd een groot bouwfragment van een spaarboog en de gemetselde onderzijde van de stadsmuur...
Kleine Haarsekade 125-126 (2001)

Kleine Haarsekade 125-126 (2001)

Op vrijdag 3 augustus 2001 is naar aanleiding van de voorgenomen verkoop van de locatie en de aanvraag van een bouwvergunning door Archeomedia BV in opdracht van de Milieudienst Zuid-Holland Zuid (MZHZ) een verkennend archeologisch bodemonderzoek...
Kortendijk 67-69, Hamelhuis (2007)

Kortendijk 67-69, Hamelhuis (2007)

Op maandag 15 en dinsdag 16 januari 2007 is door Hollandia Archeologen, Zaandijk een inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van proefsleuven uitgevoerd op het terrein aan de Kortendijk 67-69 in de binnenstad van Gorinchem. Verstoorde ...
Krabsteeg (1983)

Krabsteeg (1983)

In  1983 kwam in een bouwput ten zuiden van de Krabsteeg, tegenwoordig Schuttersgracht , een zeer zware ca 9.30 m dikke ongeveer oost-west verlopende muur tevoorschijn. De muur was gemetseld met stenen van ca 25 x 5 x 12 cm, deze muur was nog...
Krijtstraat 6-12, Hof Arkel en Grote School (2002)

Krijtstraat 6-12, Hof Arkel en Grote School (2002)

12 Augustus 2002 startte een uniek archeologisch onderzoek. Op de lokatie waar eind 2003 een nieuwe V&D haar deuren opende, kwam in een relatief korte tijd een enorme schat aan gegevens tevoorschijn. Aanleiding voor het onderzoek was de voorgenomen...
Kwekelstraat 16, synagoge (2000)

Kwekelstraat 16, synagoge (2000)

"Opgraving naar eergisteren" Zo betitelde een journalist in februari 2000 ons onderzoek naar de resten van de voormalige synagoge aan de Kwekelstraat in Gorinchem. Het was voor ons de eerste keer dat we bewust op zoek gingen naar een gebouw ...
Lingewijk Noord (2004)

Lingewijk Noord (2004)

Het grootste deel van het onderzoeksgebied is laag gelegen en daarom ongeschikt voor bewoning. Dit deel heeft een lage archeologische verwachting. De directe omgeving van de boorpunten waar mogelijk crevassesafzettingen zijn aangetroffen heeft...
Lingewijk Zuid (2013)

Lingewijk Zuid (2013)

In opdracht van ingenieursbureau Inventerra b.v. heeft Transect in januari en mei 2013 een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in plangebied Lingewijk-Zuid in Gorinchem. De aanleiding voor het onderzoek was de aanvraag van een omgevingsvergunning...
Melkheul (2000)

Melkheul (2000)

Dit archeologisch onderzoek aan de Melkheul dat door de gemeente Gorinchem mogelijk werd gemaakt, is in zekere mate uniek. Het geeft namelijk een beeld van de burgerlijke materiële cultuur in Gorinchem van de 16de eeuw tot in de 20ste eeuw, een ...
Merwededijk 13-14 (2011)

Merwededijk 13-14 (2011)

In opdracht van de heer en mevrouw Van der Sanden heeft ADC ArcheoProjecten een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend en karterend booronderzoek uitgevoerd voor het plangebied Merwededijk 13 en 14 in Gorinchem. ...
Molenstraat 58-62 (2002)

Molenstraat 58-62 (2002)

Op het achterterrein van de panden Molenstraat 58 - 60 is voorafgaand aan de bodemsanering een waarneming gedaan van de opbouw van het terrein waar tot aan het eind van de 16de eeuw het kasteel de Blauwe Toren heeft gestaan. Uit het profielonderzoek...
Nieuwstad 7a t/m d (2009)

Nieuwstad 7a t/m d (2009)

Bij de archeologische opgraving van het perceel op huisnummer 7 a t/m d aan de Nieuwstad in Gorinchem zijn de resten blootgelegd van de bebouwing die hier vanaf het eind van de 16de eeuw heeft gestaan. De bewoningsgeschiedenis begint nadat...
Nonnenveld 52 (2009)

Nonnenveld 52 (2009)

Bureauonderzoek In opdracht van Hurks Vastgoed Midden heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in juli 2009 een bureauonderzoek uitgevoerd in verband met de voorgenomen nieuwbouw Bastion VII aan het Nonnenveld 52 in de gemeente Gorinchem. Doel...
Noord, plangebied (2007-2009)

Noord, plangebied (2007-2009)

Verkennend/karterend booronderzoek voor toekomstig bedrijventerrein Gorinchem-Noord. Het onderzoek werd gefaseerd uitgevoerd. In hoofdlijnen kwam het algemene beeld van de resultaten van het booronderzoek overeen met de resultaten van het geologisch...
Parallelweg naast 61 (2012)

Parallelweg naast 61 (2012)

In opdracht van De Bruin Bouwadvies & Begeleiding heeft Archaeological Research & Consultancy (ARC bv) een bureauonderzoek en verkennend inventariserend veldonderzoek door middel van boringen uitgevoerd voor een perceel (sectie H, nummer...
Rosmolensteeg-hoek Kortendijk (2007)

Rosmolensteeg-hoek Kortendijk (2007)

Van 30 juli tot en met 2 augustus 2007 is door Hollandia Archeologie bv  een aantal proefsleuven gegraven, gevolgd door een definitief onderzoek van 24 september tot en met 4 oktober 2007. De aanleiding voor het onderzoek was het plan de bestaande ...
Schepenenstraat 1-5 (2008)

Schepenenstraat 1-5 (2008)

Op dinsdag 19 en woensdag 20 augustus 2008 is in opdracht van CV Bredescholenbouw Gorinchem een inventariserend veldonderzoek (IVO-overig) in de vorm van boringen uitgevoerd op de locatie waar de brede school “Gildenplein” werd gepland. Hiervoor wer...
Spijksedijk 56 (2009)

Spijksedijk 56 (2009)

Veldwaarnemingen Op 26 maart 2009 is een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) uitgevoerd op een terrein aan de Spijksedijk te Gorinchem. Het archeologisch onderzoek betrof een veldonderzoek met bureauonderzoek. Het bureauonderzoek heeft...
Tinnegietersteeg (2011)

Tinnegietersteeg (2011)

Dit bureauonderzoek, gebaseerd op aardwetenschappelijke gegevens, historische bronnen en archeologische vondsten in de directe omgeving van het plangebied, heeft aangetoond dat zich vanaf het maaiveld archeologische sporen en vondsten kunnen bevinden....
Van Hoornestraat (2004)

Van Hoornestraat (2004)

In mei 2004 werd een inventariserend bodemonderzoek uitgevoerd op het terrein van de voormalige kleuterschool aan de Van Hoornestraat in de Lingewijk, naar aanleiding van de bouwplannen van een zevental huizen aldaar. Aan de hand van de ter plaatse...
Varkenmarkt 17, minderbroederklooster (1996)

Varkenmarkt 17, minderbroederklooster (1996)

Het kloosterleven stond in de middeleeuwen hoog aangeschreven. Veel jonge mannen en vrouwen zagen het als hun ideaal zich uit het wereldse leven terug te trekken om zich binnen de beslotenheid van kloostermuren geheel te wijden aan hun Heer en...
Vissersdijk 76-90 (2004)

Vissersdijk 76-90 (2004)

In mei 2004 werd een inventariserend archeologisch bodemonderzoek uitgevoerd aan de Vissersdijk te Gorinchem. Op de locatie werd de zool van een middeleeuwse dijk en een deel van een laatmiddeleeuwse gracht verwacht. Haaks op de Vissersdijk is...
Vroedschapstraat 7-9 (2003)

Vroedschapstraat 7-9 (2003)

De meest urgente vraag was of er archeologische grondsporen of constructies aanwezig waren op het terrein. Tijdens het onderzoek is hiervan niets gebleken. De informatie uit het veldonderzoek wijst op een hooguit marginaal gebruik van het terrein ...
W. de Vries Robbeweg 2, Politieregiokantoor (2003)

W. de Vries Robbeweg 2, Politieregiokantoor (2003)

Wiel Op de onderzoekslocatie zijn slechts in beperkte mate archeologische waarden aangetroffen. Deze beperkten zich tot één depressie die vanaf de 14de eeuw geleidelijk is dichtgegooid met huishoudelijk afval. Dit deed vermoeden dat in de n...
W. de Vries Robbeweg, Den Breejen (2004 en 2007)

W. de Vries Robbeweg, Den Breejen (2004 en 2007)

Middeleeuwen In juni 2004 is een booronderzoek uitgevoerd op het terrein "Den Breejen" in de Lingewijk te Gorinchem. Aan de zuid-oostzijde van het terrein is de aanwezigheid van een oeverwal van de Linge vastgesteld. De situering aan de oever...
Waaldijk 18 (2010)

Waaldijk 18 (2010)

In opdracht van Brand BBA bv is door Becker & Van de Graaf BV een archeologisch bureauonderzoek (BO) en een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) verkennende fase (door middel van boringen) uitgevoerd aan de Waaldijk 18 in Dalem, gemeente Gorinchem. Oeverwal ...
Wijdschild, Burcht van de Arkels (1996)

Wijdschild, Burcht van de Arkels (1996)

Op 19 augustus 1996 vond de Gorcumse amateurarcheoloog Ton Wijkamp bij toeval een aantal potscherven aan de rivierzijde van de Dalemsedijk, direct ten oosten van de Gorcumse binnenstad. De scherven werden in verband gebracht met het 13e eeuwse...
Zuiderlingedijk 9, asfaltcentrale (2009)

Zuiderlingedijk 9, asfaltcentrale (2009)

In verband met de plannen tot het (her)oprichten van een asfaltcentrale op het bestaande industrieterrein HWZ van Heuff Beheer-Spijk aan de Zuiderlingedijk te Gorinchem was een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Als basis voor deze ...
Zusterstraat 19 (1999)

Zusterstraat 19 (1999)

Rondom het perceel Zusterstraat 19, het voormalig schoolgebouw van het Da Vinci College , heeft in januari 1999 prospectief milieukundig en archeologisch bodemonderzoek door Arnicon BV plaatsgevonden. Het schoolgebouw dateert uit de 19de eeuw...

Reageren is niet mogelijk