Hazewindhondstraat 6 (2017)

Onderzoek

Dins­dag 10 okto­ber 2017 start­te Tran­sect BV een arche­o­lo­gisch onder­zoek in de Haze­wind­hondstraat 6. Nadat eer­der fun­de­rin­gen van 17de eeuw­se bebou­wing en een 18de eeuw­se water­gang waren aan­ge­trof­fen, werd begin van de week ook een deel van de mid­del­eeuw­se ves­ting­muur blootgelegd.

Hazewindhondstraat 6, resten van de middeleeuwse vestingmuur rond de onderzoekslokatie

Res­ten van de mid­del­eeuw­se ves­ting­muur rond de onderzoekslokatie

Middeleeuwse muur

Op de kaart van Jacob van Deven­ter uit 1558 lijkt als­of de hui­di­ge bebou­wing voor een deel op de in de 16de eeuw gedemp­te ves­ting­gracht werd geplaatst en dat de oude ves­ting­muur zich meer oos­te­lijk aan de straat­zij­de bevond.  Nader onder­zoek bewijst nu dat de hui­di­ge kade­muur aan de Schut­ters­gracht (een nog zicht­baar!) deel is van deze 14de eeuw­se ves­ting­muur en dat de oor­spron­ke­lij­ke rooi­lij­nen in de loop der tijd zijn gewijzigd.

Detail stadsplattegrond door Jacob van Deventer (1558)

Detail stads­plat­te­grond door Jacob van Deven­ter (1558)

Vestingtoren

Dezelf­de kaart van Van Deven­ter toont aan het wes­te­lij­ke ein­de van de Ari­ën Brand­steeg een toren­tje. Helaas blijkt nu dat deze tij­dens de wes­te­lij­ke stads­uit­leg aan het eind van de 16de eeuw tot aan de grond werd afge­bro­ken. Dank­zij de nog aan­we­zi­ge braak­spo­ren zijn we ech­ter wel in staat de exac­te plek van deze voor­ma­li­ge ves­ting­to­ren te lokaliseren.

Nadat de toren omstreeks 1580 werd afgebroken bleef dit litteken zichtbaar in de stadsmuur

Nadat de toren omstreeks 1580 werd afge­bro­ken bleef dit lit­te­ken zicht­baar in de stadsmuur

Al eer­der wer­den de per­ce­len Haze­wind­hondstraat 8 – 10 (2015) onder­zocht. Ook toen stuit­te men op de 14de eeuw­se vestingmuur.

Nieuwe woningen

Stich­ting Stads­her­stel Gorin­chem zal na afron­ding van het onder­zoek star­ten met de bouw van een aan­tal nieu­we wonin­gen op deze locatie.

Foto’s

« van  21  »

Publicaties

Die hofstat daer dat huys op plach te staan Hundertmark, H.F.G. (2022)
Een nieuw kasteel voor de graaf van Holland. Kasteel de Blauwe Toren te Gorinchem in: R. Gruben & T. Hermans (red.), "Die hofstat daer dat huys op plach te staan". Recent onderzoek op het gebied van kastelen en buitenplaatsen in Nederland, Stichting Kastelenstudies Nederland Publicatiereeks 4, Zwolle, p. 103-116.
WorldCat | Flipbook | PDF (1 MB)
Kerkhoven, A.A. & A. Pels-Ouweneel (2017) Gorinchem, Hazewindhondstraat 6, Gemeente Gorinchem (ZH). Een Archeologische Opgraving, Transect-PVE, Utrecht. Kerkhoven, A.A. & A. Pels-Ouweneel (2017)
Gorinchem, Hazewindhondstraat 6, Gemeente Gorinchem (ZH). Een Archeologische Opgraving, Transect-PVE, Utrecht.
Flipbook | PDF (2 MB)
Mol, E. (2019) Gorinchem, Hazewindhondstraat 6. Gemeente Gorinchem (ZH). Een opgraving ter hoogte van de stadsmuur, Transect-rapport 1699, Nieuwegein. Mol, E. (2019)
Gorinchem, Hazewindhondstraat 6. Gemeente Gorinchem (ZH). Een opgraving ter hoogte van de stadsmuur, Transect-rapport 1699, Nieuwegein.
FlipbookPDF (8 MB)
Salomons, K.T. & B.D. Honigh (2016) Een blik op de stadsmuur ter hoogte van de Hazewindhondstraat 8-10 in Gorinchem, Hollandia reeks 569, Zaandijk. Salomons, K.T. & B.D. Honigh (2016)
Een blik op de stadsmuur ter hoogte van de Hazewindhondstraat 8-10 in Gorinchem, Hollandia reeks 569, Zaandijk.
Flipbook | PDF (12,6 MB)
Salomons, K.T. (2013) Archeologisch bureauonderzoek Hazewindhondstraat 2-10 te Gorinchem, Zuid-Holland, Hollandia reeks 480, Zaandijk. Salomons, K.T. (2013)
Archeologisch bureauonderzoek Hazewindhondstraat 2-10 te Gorinchem, Zuid-Holland, Hollandia reeks 480, Zaandijk.
Flipbook | PDF (5,57 MB)

Metagegevens

Administratieve gegevens
Archisnummer(s):4566751100
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:126.340/426.930
Toponiem:Hazewindhondstraat 6
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Definitief Onderzoek (opgraving)
Uitvoerder:Transect B.V.
Projectleider:Drs. A.A. Kerkhoven
Opdrachtgever:Inventerra B.V.
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:10 oktober 2017
Vondsten & documentatie:Gemeentelijk depot voor archeologie Gorinchem
DANS:https://doi.org/10.17026%2Fdans-xss-kzuu

Lees ook

Reacties zijn gesloten.