Hazewindhondstraat 6 (2017)

Onderzoek

Resten van de 14de eeuwse vestingmuur rond de onderzoekslokatie (panoramafoto)

Resten van de 14de eeuw­se ves­ting­muur rond de onder­zoekslo­ka­tie (pano­ra­mafo­to)

Dinsdag 10 okto­ber 2017 start­te Transect een arche­o­lo­gisch onder­zoek in de Hazewindhondstraat. Nadat eer­der fun­de­rin­gen van 17de eeuw­se bebou­wing en een 18de eeuw­se water­gang waren aan­ge­trof­fen, werd begin van deze week ook een deel van de mid­del­eeuw­se ves­ting­muur bloot­ge­legd.

Middeleeuwse muur

Op de kaart van Jacob van Deventer uit 1558 lijkt als­of de hui­di­ge bebou­wing voor een deel op de in de 16de eeuw gedemp­te ves­ting­gracht werd geplaatst en dat de oude ves­ting­muur zich meer oos­te­lijk aan de straat­zij­de bevond.  Nader onder­zoek bewijst nu dat de hui­di­ge kade­muur aan de Schuttersgracht (een nog zicht­baar!) deel is van deze 14de eeuw­se ves­ting­muur en dat de oor­spron­ke­lij­ke rooi­lij­nen in de loop der tijd zijn gewij­zigd.

Detail stadsplattegrond door Jacob van Deventer (1558) Hingman Collectie

Detail stads­plat­te­grond door Jacob van Deventer (1558) Hingman Collectie Nationaal Archief

Vestingtoren

Dezelfde kaart van Van Deventer toont aan het wes­te­lij­ke ein­de van de Ariën Brandsteeg een toren­tje. Helaas blijkt nu dat deze tij­dens de wes­te­lij­ke stads­uit­leg aan het eind van de 16de eeuw tot aan de grond werd afge­bro­ken. Dankzij de nog aan­we­zi­ge braak­spo­ren zijn we ech­ter wel in staat de exac­te plek van deze voor­ma­li­ge ves­ting­to­ren te loka­li­se­ren.

Nadat de toren omstreeks 1580 werd afgebroken bleef dit litteken zichtbaar in de stadsmuur

Nadat de toren omstreeks 1580 werd afge­bro­ken bleef dit lit­te­ken zicht­baar in de stads­muur

Al eer­der in 2015 wer­den de per­ce­len Hazewindhondstraat 8 – 10 onder­zocht. Ook toen stuit­te men op de 14de eeuw­se ves­ting­muur.

Nieuwe wonin­gen

Stichting Stadsherstel Gorinchem is na afron­ding van het onder­zoek gestart met de bouw van een aan­tal nieu­we wonin­gen op deze loca­tie.

Oude boeken over de geschiedenis van Gorinchem nu digitaal

Oude boe­ken over de geschie­de­nis van Gorinchem nu digi­taal

  Een selec­tie uit de oud­ste publi­ca­ties over de geschie­de­nis van Gorinchem van voor 1980 nu digi­taal op een rij­tje. Een …

Speuren door het depot of zelf een eigen tegeltje ontwerpen?

Speuren door het depot of zelf een eigen tegel­tje ont­wer­pen ?

  Grijp je kans en breng een bezoek aan het gemeen­te­lijk arche­o­lo­gie­de­pot van Gorinchem. Normaal gespro­ken kun je het depot en …

De boekjes van W.A. van der Donk (1894-1972)

De boek­jes van W.A. van der Donk (1894−1972)

  Geboren Gorcumer Wilhelmus Adrianus van der Donk (1894−1972) was van­uit Amsterdam actief als Statenlid en later ook gede­pu­teer­de voor de …

De boekjes van W.F. Emck (1869-1929) digitaal

De boek­jes van W.F. Emck (1869−1929) digi­taal

  Willem Frederik Emck wordt in 1869 te Gorinchem gebo­ren. Zijn gelijk­na­mi­ge vader werkt dan voor het gemeen­te­be­stuur als bode. Zoals …

Middeleeuwse gracht met nog verrassend veel water

Middeleeuwse gracht met nog ver­ras­send veel water

  De afge­lo­pen drie weken werd een opgra­ving uit­ge­voerd in de Knipsteeg te Gorinchem. Op basis van het voor­on­der­zoek en de …

Archeologen willen weer terug naar de Grote School

Archeologen wil­len weer terug naar de Grote School

  Maandag 13 mei start arche­o­lo­gisch onder­zoeks­bu­reau De Steekproef een ver­ken­nend onder­zoek aan de Knipsteeg. Het onder­zoek was oor­spron­ke­lijk een week …

Kan vol met ongedierte naar Rijksmuseum

Kan vol met onge­dier­te naar Rijksmuseum

  Vanaf don­der­dag 2 mei is in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden een niet-alle­­daag­­se Gorcumse bodem­vondst te zien : een mid­del­eeuw­se pot, …

Kom speuren in het depot tijdens de Nationale Archeologiedagen

Kom speu­ren in het depot tij­dens de Nationale Archeologiedagen

  Wil jij het prach­ti­ge glas zien waar­uit een school­rec­tor 600 jaar gele­den zijn bier­tje dronk ? Of ben je nieuws­gie­rig naar …

Luchtfoto uit Tweede Wereldoorlog toont Blauwe Toren

Luchtfoto uit Tweede Wereldoorlog toont Blauwe Toren

  Amateurarcheoloog Arie Saakes deed enke­le maan­den gele­den een spec­ta­cu­lai­re vondst. Op een lucht­fo­to van de Royal Air Force uit 1944 …

Onderzoek haalbaarheid hotel Buiten de Waterpoort

Onderzoek haal­baar­heid hotel Buiten de Waterpoort

  In okto­ber 2017 dien­de de ont­wik­ke­laar het haal­baar­heids­on­der­zoek in, ter voor­be­rei­ding op de bouw van een hotel op de loca­tie …

Foto’s

Publicaties

Kerkhoven, A.A. & A. Pels-Ouweneel (2017) Gorinchem, Hazewindhondstraat 6, Gemeente Gorinchem (ZH). Een Archeologische Opgraving, Transect-PVE, Utrecht. Kerkhoven, A.A. & A. Pels-Ouweneel (2017)
Gorinchem, Hazewindhondstraat 6, Gemeente Gorinchem (ZH). Een Archeologische Opgraving, Transect-PVE, Utrecht.
Flipbook | PDF (2 MB)
Mol, E. (2019) Gorinchem, Hazewindhondstraat 6. Gemeente Gorinchem (ZH). Een opgraving ter hoogte van de stadsmuur, Transect-rapport 1699, Nieuwegein. Mol, E. (2019)
Gorinchem, Hazewindhondstraat 6. Gemeente Gorinchem (ZH). Een opgraving ter hoogte van de stadsmuur, Transect-rapport 1699, Nieuwegein.
FlipbookPDF (8 MB)
Salomons, K.T. & B.D. Honigh (2016) Een blik op de stadsmuur ter hoogte van de Hazewindhondstraat 8-10 in Gorinchem, Hollandia reeks 569, Zaandijk. Salomons, K.T. & B.D. Honigh (2016)
Een blik op de stadsmuur ter hoogte van de Hazewindhondstraat 8-10 in Gorinchem, Hollandia reeks 569, Zaandijk.
Flipbook | PDF (12,6 MB)
Salomons, K.T. (2013) Archeologisch bureauonderzoek Hazewindhondstraat 2-10 te Gorinchem, Zuid-Holland, Hollandia reeks 480, Zaandijk. Salomons, K.T. (2013)
Archeologisch bureauonderzoek Hazewindhondstraat 2-10 te Gorinchem, Zuid-Holland, Hollandia reeks 480, Zaandijk.
Flipbook | PDF (5,57 MB)

Metadata

Kaart wordt gela­den, even geduld a.u.b.…

 

Archisnummer(s):4566751100
Topografische Kaart:38G
Coordinaten:126.340/426.930
Toponiem:Hazewindhondstraat 6
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Definitief Onderzoek (opgraving)
Uitvoerder:Transect BV, Nieuwegein.
Projectleider:Drs. A.A. Kerkhoven
Opdrachtgever:Inventerra Comon Services b.v., Hendrik-Ido-Ambacht
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:10 oktober 2017
Vondsten & documentatie:Archeologisch depot Gorinchem
DANS:-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.