Haze­wind­hondstraat 6 (2017)

Onder­zoek

Panoramafoto kade Schuttergracht rond de onderzoekslocatie aan de Hazewindhondstraat te Gorinchem

Res­ten van de mid­del­eeuw­se ves­ting­muur rond de onder­zoekslo­ka­tie

Dins­dag 10 okto­ber start­te Tran­sect BV een arche­o­lo­gisch onder­zoek in de Haze­wind­hondstraat. Nadat eer­der fun­de­rin­gen van 17de eeuw­se bebou­wing en een 18de eeuw­se water­gang waren aan­ge­trof­fen, werd begin van deze week ook een deel van de mid­del­eeuw­se ves­ting­muur bloot­ge­legd.

Mid­del­eeuw­se muur
Op de kaart van Jacob van Deven­ter uit 1558 lijkt als­of de hui­di­ge bebou­wing voor een deel op de in de 16de eeuw gedemp­te ves­ting­gracht werd geplaatst en dat de oude ves­ting­muur zich meer oos­te­lijk aan de straat­zij­de bevond.  Nader onder­zoek bewijst nu dat de hui­di­ge kade­muur aan de Schut­ter­gracht (een nog zicht­baar!) deel is van deze 14de eeuw­se ves­ting­muur en dat de oor­spron­ke­lij­ke rooi­lij­nen in de loop der tijd zijn gewij­zigd.

Detail stads­plat­te­grond door Jacob van Deven­ter (1558) Hing­man Col­lec­tie Nati­o­naal Archief

Ves­ting­to­ren
Dezelf­de kaart van Van Deven­ter toont aan het wes­te­lij­ke ein­de van de Ari­ën Brand­steeg een toren­tje. Helaas blijkt nu dat deze tij­dens de wes­te­lij­ke stads­uit­leg aan het eind van de 16de eeuw tot aan de grond werd afge­bro­ken. Dank­zij de nog aan­we­zi­ge braak­spo­ren zijn we ech­ter wel in staat de exac­te plek van deze voor­ma­li­ge ves­ting­to­ren te loka­li­se­ren.

Nadat de vestingtoren was weggebroken heeft met de ontstane opening in de muur opgevuld, Hazewindhondstraat Gorinchem

Nadat de toren omstreeks 1580 werd afge­bro­ken bleef dit lit­te­ken zicht­baar in de stads­muur

Al eer­der wer­den de per­ce­len Haze­wind­hondstraat 8–10 (2015) onder­zocht. Ook toen stuit­te men op de 14de eeuw­se ves­ting­muur.

Nieu­we wonin­gen
Stich­ting Stads­her­stel Gorin­chem zal na afron­ding van het onder­zoek star­ten met de bouw van een aan­tal nieu­we wonin­gen op deze loca­tie.

Foto’s

« 1 van 10 »

Publi­ca­ties

A.A. Kerk­ho­ven & A. Pels-Ouwe­neel
Pro­gram­ma van Eisen (PVE), Gorin­chem, Haze­wind­hondstraat 6, Gemeen­te Gorin­chem (ZH), Een Arche­o­lo­gi­sche Opgra­ving, Tran­sect-PVE; Utrecht 2017.
Flip­book | PDF (2 MB)

K.T. Salo­mons & B.D. Honigh
Een blik op de stads­muur ter hoog­te van de Haze­wind­hondstraat 8–10 in Gorin­chem, Hol­lan­dia reeks 569; Zaan­dijk 2016.
Flip­book | PDF (12,6 MB)

K.T. Salo­mons
Arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek Haze­wind­hondstraat 2–10 te Gorin­chem, Zuid-Hol­land; Hol­lan­dia reeks 480; Zaan­dijk; 2013.
Flip­book | PDF (5,57 MB)

Met­a­da­ta

Archisnummer(s):
Topo­gra­fi­sche Kaart:38G
Coo­r­di­na­ten:126.340/426.930
Topo­niem:Haze­wind­hondstraat 6
Plaats:Gorin­chem
Gemeen­te:Gorin­chem
Pro­vin­cie:Zuid-Hol­land
Type onder­zoek:Defi­ni­tief Onder­zoek (opgra­ving)
Uit­voer­der:Tran­sect BV, Utrecht
Pro­ject­lei­der:Drs. A.A. Kerk­ho­ven
Opdracht­ge­ver:Inven­ter­ra Comon Ser­vi­ces b.v., Hen­drik-Ido-Ambacht
Bevoegd gezag:Gemeen­te Gorin­chem
Aan­vang onder­zoek:10 okto­ber 2017
Vond­sten & docu­men­ta­tie:Arche­o­lo­gisch depot Gorin­chem
DANS:-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.