Depot en archeologische werkruimte

 

 

In 2010 kreeg Gorin­chem van de pro­vin­cie­be­stuur toe­stem­ming voort­aan een eigen gemeen­te­lijk depot te onder­hou­den. Dit bete­kent onder meer dat van­af dat moment alle vond­sten die tij­dens arche­o­lo­gisch onder­zoek bin­nen de gemeen­te­gren­zen wor­den aan­ge­trof­fen eigen­dom van Gorin­chem zijn. De gemeen­te Gorin­chem draagt zorg voor ver­ant­woord beheer zodat de vond­sten voor weten­schap, erf­goed­on­der­zoek, musea en alle ande­re geïn­te­res­seer­den behou­den blijven.

Rijke collectie

Het depot bevat onder­tus­sen een geva­ri­eer­de col­lec­tie met vond­sten van­af de Pre­his­to­rie tot de Twee­de Wereld­oor­log . Ook alle docu­men­ta­tie van arche­o­lo­gisch onder­zoek, zoals onder­zoeks­ver­sla­gen, teke­nin­gen en foto­ma­te­ri­aal, wordt in het depot bewaard.

Werkruimte

Het Gor­cum­se depot wordt geheel gerund door vrij­wil­li­gers. Zij beschik­ken over een werk­ruim­te voor het pro­fes­si­o­neel res­tau­re­ren en con­ser­ve­ren van de vele arche­o­lo­gi­sche vondsten.

Restauratie keramiek, foto Cor de Kock voor AD Rivierenland

Res­tau­ra­tie kera­miek, foto Cor de Kock voor AD Rivierenland

Bezoek

Het depot en de werk­ruim­te zijn toe­gan­ke­lijk voor onder­zoe­kers en ove­ri­ge geïn­te­res­seer­den. Een belang­rijk deel van de col­lec­tie is zicht­baar in open stel­ling­kas­ten en vitri­nes. Bezoek is uit­slui­tend op afspraak moge­lijk. Meer infor­ma­tie : info@archeologiegorinchem.com

Kan vol met ongedierte naar Rijksmuseum

Kan vol met ongedierte naar Rijksmuseum

  Van­af don­der­dag 2 mei is in het Rijks­mu­se­um van Oud­he­den in Lei­den een niet-alle­­daag­­se Gor­cum­se bodemvondst …

Wapens naar Den Bosch

Wapens naar Den Bosch

  De afge­lo­pen jaren is er steeds meer inte­res­se in de arche­o­lo­gie van moder­ne oor­lo­gen. Daarom …

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.