Gemeentelijk depot en archeologische werkruimte

In 2010 kreeg Gorin­chem van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land toe­stem­ming voor een eigen gemeen­te­lijk depot. Dit bete­kent onder meer dat vanaf dat moment alle vond­sten die tij­dens opgra­vin­gen bin­nen de gemeen­te­gren­zen zijn gevon­den ook in eigen­dom van Gorin­chem blijven. 

De gemeente Gorin­chem zorgt voor ver­ant­woord beheer zodat de vond­sten voor weten­schap, erf­goed­on­der­zoek, musea en alle andere geïn­te­res­seer­den behou­den blijven.

Vrij­wil­li­gers aan de slag.

Bijzondere collectie

Het depot bevat onder­tus­sen een rijk geva­ri­eerde col­lec­tie vond­sten vanaf de Pre­his­to­rie tot de Tweede Wereld­oor­log . Ook alle docu­men­ta­tie van arche­o­lo­gisch onder­zoek, zoals onder­zoeks­ver­sla­gen, teke­nin­gen en foto­ma­te­ri­aal, blijft in het depot bewaard.

Archeologische werkruimte

Het Gor­cumse depot wordt geheel gerund door vrij­wil­li­gers. Zij beschik­ken over een werk­ruimte voor het pro­fes­si­o­neel res­tau­re­ren en con­ser­ve­ren van de vele arche­o­lo­gi­sche vondsten.

Restauratie keramiek in de werkruimte van het gemeentelijk depot

Res­tau­ra­tie kera­miek in de werk­ruimte van het gemeen­te­lijk depot

Bezoek

Het depot en de werk­ruimte zijn toe­gan­ke­lijk voor onder­zoe­kers en ove­rige geïn­te­res­seer­den. Een belang­rijk deel van de col­lec­tie is zicht­baar in open stel­ling­kas­ten en vitri­nes. Bezoek is uit­slui­tend op afspraak moge­lijk. Meer infor­ma­tie : info@​archeologiegorinchem.​com

Reacties zijn gesloten.