Gemeentelijk depot en archeologische werkruimte

 

In 2010 kreeg Gorin¬≠chem van de pro¬≠vin¬≠cie Zuid-Hol¬≠land toe¬≠stem¬≠ming voort¬≠aan over een eigen gemeen¬≠te¬≠lijk depot te beschik¬≠ken. Dit bete¬≠kent onder meer dat van¬≠af dat moment alle vond¬≠sten die tij¬≠dens opgra¬≠vin¬≠gen bin¬≠nen de gemeen¬≠te¬≠gren¬≠zen wor¬≠den gevon¬≠den eigen¬≠dom van Gorin¬≠chem zijn. 

De gemeen¬≠te Gorin¬≠chem zorgt voor ver¬≠ant¬≠woord beheer zodat de vond¬≠sten voor weten¬≠schap, erf¬≠goed¬≠on¬≠der¬≠zoek, musea en alle ande¬≠re ge√Įn¬≠te¬≠res¬≠seer¬≠den behou¬≠den blijven.

Vrij¬≠wil¬≠li¬≠gers aan de slag.

Bijzondere collectie

Het depot bevat onder­tus­sen een rijk geva­ri­eer­de col­lec­tie vond­sten van­af de Pre­his­to­rie tot de Twee­de Wereld­oor­log . Ook alle docu­men­ta­tie van arche­o­lo­gisch onder­zoek, zoals onder­zoeks­ver­sla­gen, teke­nin­gen en foto­ma­te­ri­aal, blijft in het depot bewaard.

Archeologische werkruimte

Het Gor­cum­se depot wordt geheel gerund door vrij­wil­li­gers. Zij beschik­ken over een werk­ruim­te voor het pro­fes­si­o­neel res­tau­re­ren en con­ser­ve­ren van de vele arche­o­lo­gi­sche vondsten.

Restauratie keramiek in de werkruimte van het gemeentelijk depot

Res¬≠tau¬≠ra¬≠tie kera¬≠miek in de werk¬≠ruim¬≠te van het gemeen¬≠te¬≠lijk depot

Bezoek

Het depot en de werk¬≠ruim¬≠te zijn toe¬≠gan¬≠ke¬≠lijk voor onder¬≠zoe¬≠kers en ove¬≠ri¬≠ge ge√Įn¬≠te¬≠res¬≠seer¬≠den. Een belang¬≠rijk deel van de col¬≠lec¬≠tie is zicht¬≠baar in open stel¬≠ling¬≠kas¬≠ten en vitri¬≠nes. Bezoek is uit¬≠slui¬≠tend op afspraak moge¬≠lijk. Meer infor¬≠ma¬≠tie : info@archeologiegorinchem.com

Kan vol ongedierte naar Rijksmuseum

Kan vol ongedierte naar Rijksmuseum

  Van¬≠af don¬≠der¬≠dag 2 mei is in het Rijks¬≠mu¬≠se¬≠um van Oud¬≠he¬≠den in Lei¬≠den een niet-alle¬≠¬≠daag¬≠¬≠se Gor¬≠cum¬≠se bodemvondst ‚Ķ

Wapens naar Den Bosch

Wapens naar Den Bosch

  De afge¬≠lo¬≠pen jaren is er steeds meer inte¬≠res¬≠se in de arche¬≠o¬≠lo¬≠gie van moder¬≠ne oor¬≠lo¬≠gen. Daarom ‚Ķ

Lees ook

Reacties zijn gesloten.