Gemeentelijk depot en archeologische werkruimte

In 2010 kreeg Gorinchem van de pro¬≠vin¬≠cie Zuid-‚ÄčHolland toe¬≠stem¬≠ming voort¬≠aan over een eigen gemeen¬≠te¬≠lijk depot te beschik¬≠ken. Dit bete¬≠kent onder meer dat vanaf dat moment alle vond¬≠sten die tij¬≠dens opgra¬≠vin¬≠gen bin¬≠nen de gemeen¬≠te¬≠gren¬≠zen wor¬≠den gevon¬≠den eigen¬≠dom van Gorinchem zijn. 

De gemeente Gorinchem zorgt voor ver¬≠ant¬≠woord beheer zodat de vond¬≠sten voor weten¬≠schap, erf¬≠goed¬≠on¬≠der¬≠zoek, musea en alle andere ge√Įn¬≠te¬≠res¬≠seer¬≠den behou¬≠den blijven.

Vrijwilligers aan de slag.

Bijzondere collectie

Het depot bevat onder­tus­sen een rijk geva­ri­eerde col­lec­tie vond­sten vanaf de Prehistorie tot de Tweede Wereldoorlog . Ook alle docu­men­ta­tie van arche­o­lo­gisch onder­zoek, zoals onder­zoeks­ver­sla­gen, teke­nin­gen en foto­ma­te­ri­aal, blijft in het depot bewaard.

Archeologische werkruimte

Het Gorcumse depot wordt geheel gerund door vrij­wil­li­gers. Zij beschik­ken over een werk­ruimte voor het pro­fes­si­o­neel res­tau­re­ren en con­ser­ve­ren van de vele arche­o­lo­gi­sche vondsten.

Restauratie keramiek in de werkruimte van het gemeentelijk depot

Restauratie kera¬≠miek in de werk¬≠ruimte van het gemeen¬≠te¬≠lijk depot

Bezoek

Het depot en de werk¬≠ruimte zijn toe¬≠gan¬≠ke¬≠lijk voor onder¬≠zoe¬≠kers en ove¬≠rige ge√Įn¬≠te¬≠res¬≠seer¬≠den. Een belang¬≠rijk deel van de col¬≠lec¬≠tie is zicht¬≠baar in open stel¬≠ling¬≠kas¬≠ten en vitri¬≠nes. Bezoek is uit¬≠slui¬≠tend op afspraak moge¬≠lijk. Meer infor¬≠ma¬≠tie : info@‚Äčarcheologiegorinchem.‚Äčcom

Open middagen archeologiedepot 17,18 en 19 juni

Open middagen archeologiedepot 17,18 en 19 juni

Grijp je kans : breng een bezoek tij¬≠dens de open mid¬≠da¬≠gen in het gemeen¬≠te¬≠lijk arche¬≠o¬≠lo¬≠gie¬≠de¬≠pot van ‚Ķ

Lees ook

Reacties zijn gesloten.