Proclaimer

Arche​o​lo​gie​go​rin​chem​.com is de web­site van het gemeen­te­lijk depot voor arche­o­lo­gie van de gemeente Gorin­chem.

Wij doen uiter­aard ons best deze web­site actu­eel te hou­den en van de juiste en vol­le­dige infor­ma­tie te voor­zien. Komt u des­on­danks toch iets tegen dat niet cor­rect is of ver­ou­derd, dan stel­len wij uw reac­tie bij­zon­der op prijs.

Wij­zi­gin­gen kun­nen zon­der voor­af­gaande mede­de­ling wor­den aan­ge­bracht. Ver­wij­zin­gen naar sites die niet door ons wor­den onder­hou­den zijn uit­slui­tend ter infor­ma­tie opgenomen.

Alle infor­ma­tie die u ons ver­strekt, wordt ver­trou­we­lijk behan­deld. Per­soons- of adres­ge­ge­vens wor­den uit­slui­tend gebruikt waar­voor u ze heeft verstrekt.

Arche​o​lo​gie​go​rin​chem​.com valt onder een Cre­a­tive Com­mons Naams­ver­mel­ding-Gelijk­De­len 4.0 Internationaal-licentie.

Creative Commons-Licentie

Misschien ook interessant

Reacties zijn gesloten.