Archeologiebeleid in Gorinchem

De basis voor het arche­o­lo­gie­be­leid in Gorin­chem werd in 2009 geza­men­lijk met zeven andere gemeen­ten in de regio Alblas­ser­waard-Vijf­hee­ren­lan­den ont­wik­keld als invul­ling aan de nieuwe taken en bevoegd­he­den die gemeen­ten met de invoe­ring van de Wet op de Arche­o­lo­gi­sche Monu­men­ten­zorg (WAMZ) in 2007 kre­gen. Samen met de gemeente Molen­lan­den is dit beleid in 2021 geac­tu­a­li­seerd en uitgebreid.

Het arche­o­lo­gie­be­leid geeft aan op welke wijze de beide gemeen­ten met arche­o­lo­gie wil­len omgaan. Uit­gangs­punt is het arche­o­lo­gisch erf­goed zoveel moge­lijk in de bodem te behou­den. Wan­neer ver­sto­ring toch nood­za­ke­lijk is, wordt de ‘ver­stoor­der’ gevraagd op basis van een Pro­gramma van Eisen (PvE) aller­eerst arche­o­lo­gisch (voor)onderzoek uit te laten voe­ren door een KNA-gecer­ti­fi­ceerd onderzoeksbureau.

Detail verwachtings- en beleidskaart binnenstad Gorinchem

Detail ver­wach­tings- en beleids­kaart bin­nen­stad Gorinchem

Waar vanaf 2009 het beleid vooral was gericht op land­bo­dems en beperkt bleef tot het begin van de 20ste eeuw, is bij de actu­a­li­sa­tie van 2021 ook het water­ge­re­la­teerde erf­goed betrok­ken. Nieuw is ook de spe­ci­ale aan­dacht voor con­flic­tar­che­o­lo­gie met een inven­ta­ri­sa­tie van mili­taire relic­ten vanaf de late mid­del­eeu­wen tot en met de Koude Oorlog.

Verwachtings- en beleidskaart

Een onder­deel van het gemeen­te­lijke arche­o­lo­gie­be­leid is het maken en actu­eel hou­den van een ver­wach­tings- en beleids­kaart. Deze kaart toont gede­tail­leerd de bekende arche­o­lo­gi­sche vind­plaat­sen en de loca­ties waar een ver­hoogde kans is om arche­o­lo­gi­sche res­ten aan te tref­fen bij grond­ver­plaat­sin­gen. Bij de voor­be­rei­ding van ruim­te­lijke plan­nen is het een instru­ment om te bepa­len of voor­af­gaand onder­zoek nood­za­ke­lijk is. De kaart sluit aan op de Cul­tuur­his­to­ri­sche Hoofd­struc­tuur (CHS) van de pro­vin­cie Zuid-Holland.

Voor inhou­de­lijke vra­gen kunt u con­tact opne­men met Dick Rumpff, beleids­ad­vi­seur arche­o­lo­gie gemeente Gorinchem.

Archeologie in de gemeenten Gorinchem en Molenlanden. E.H. Boshoven, M.J. van Putten & D.E.P.M. Beckers (2021)
Archeologie in de gemeenten Gorinchem en Molenlanden. Actualisatie archeologische verwachtings- en beleidskaart, BAAC-rapport 5350/RAAP rapport V-19.0218, 's-Hertogenbosch/Weesp.
Flipbook | PDF (13 MB)

Kaartbijlagen (PDF):

Archeologische bronnenkaart gemeente Gorinchem (4 MB);
Archeologische bronnenkaart detail historische binnenstad Gorinchem (1,2 MB);
Militaire relictenkaart gemeente Gorinchem (3,7 MB);
Militaire relictenkaart detail historische binnenstad Gorinchem (1,1 MB);
Landschappelijke eenhedenkaart (1,1 MB);
Archeologische verwachtings- en beleidskaart gemeente Gorinchem (4,2 MB);
Archeologische verwachtings- en beleidskaart detail historische binnenstad Gorinchem. (1,2 MB).
Raadvoorstel vaststellen aangepast archeologiebeleid. Raadsvoorstel vaststellen aangepast archeologiebeleid (2022)
Raadsvoorstel Z/22/739104/836255, 23 november 2022.
Vastgesteld tijdens de Raadsvergadering van 26 januari 2023.
Flipbook | PDF (133 KB)

Reacties zijn gesloten.