Archeologiebeleid in Gorinchem

 

Het arche­o­lo­gie­be­leid in Gorin­chem is in samen­wer­king met zeven ande­re gemeen­ten in de regio Alblas­ser­waard-Vijf­hee­ren­lan­den ont­wik­keld en is het gevolg van de nieu­we taken en bevoegd­he­den die gemeen­ten met de invoe­ring van de Wet op de Arche­o­lo­gi­sche Monu­men­ten­zorg (WAMZ) in 2007 kregen.

Het arche¬≠o¬≠lo¬≠gie¬≠be¬≠leid geeft aan op wel¬≠ke wij¬≠ze deze acht gemeen¬≠ten ‚Äď waar¬≠on¬≠der Gorin¬≠chem ‚Äď met arche¬≠o¬≠lo¬≠gie wil¬≠len omgaan en vormt onder ande¬≠re een bouw¬≠steen voor nog op te stel¬≠len bestem¬≠mings¬≠plan¬≠nen.

Archeologische waarden- en verwachtingskaart, klik op afbeelding voor vergroting

Arche­o­lo­gi­sche waar­den- en ver­wach­tings­kaart Gorin­chem, klik voor vol­le­di­ge weer­ga­ve in PDF formaat

Waarden- en verwachtingskaart

Een onder­deel van het gemeen­te­lij­ke arche­o­lo­gisch beleid is het maken en actu­eel hou­den van een waar­den- en ver­wach­tings­kaart. Deze kaart toont gede­tail­leerd de beken­de arche­o­lo­gi­sche vind­plaat­sen en de loca­ties waar een ver­hoog­de kans is om arche­o­lo­gi­sche res­ten aan te tref­fen bij grond­ver­plaat­sin­gen. Bij de voor­be­rei­ding van ruim­te­lij­ke plan­nen is het een lei­draad om te bepa­len of voor­af­gaand onder­zoek nood­za­ke­lijk is. De waar­den­kaart sluit aan op de Cul­tuur­his­to­ri­sche Hoofd­struc­tuur (CHS) van de pro­vin­cie Zuid-Holland.

Voor inhou¬≠de¬≠lij¬≠ke vra¬≠gen kunt u con¬≠tact opne¬≠men met het Team Stads¬≠ont¬≠wik¬≠ke¬≠ling van de gemeen¬≠te Gorinchem.

Kadastrale minuut binnenstad Gorinchem 1835.

Kadas¬≠tra¬≠le minuut bin¬≠nen¬≠stad Gorin¬≠chem 1835.

Raadsvoorstel en -besluit archeologiebeleid gemeente Gorinchem 2010-508, vastgesteld 28 oktober 2010. Raadsvoorstel en -besluit archeologiebeleid gemeente Gorinchem
2010-508, vastgesteld 28 oktober 2010.
FlipbookPDF (2,84 MB)
Beleidsnota Archeologie van de samenwerkende gemeenten van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Liesveld, Nieuw-Lekkerland, Zederik; november 2009. Weide-Haas, I.N. van der, & C.D.R. Cohen-Stuart (2009)
Beleidsnota archeologie van de samenwerkende gemeenten van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Liesveld, Nieuw-Lekkerland, Zederik. November 2009, Provinciaal Steunpunt Monumentenzorg en Archeologie, Erfgoedhuis Zuid-Holland, Delft, vastgesteld in pfo RO 24 november 2009.
FlipbookPDF (966 kB)
Boshoven, E.A., A. Buesink, H.M.M. Geerts, J.S. Krist, L.A. Tebbens & J.M.J. Willems (2009) Regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Een archeologische inventarisatie, verwachtings- en beleidsadvieskaart, BAAC rapport V-08.0185, 's-Hertogenbosch. Boshoven, E.A., A. Buesink, H.M.M. Geerts, J.S. Krist, L.A. Tebbens & J.M.J. Willems (2009)
Regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Een archeologische inventarisatie, verwachtings- en beleidsadvieskaart, BAAC rapport V-08.0185, 's-Hertogenbosch.
Flipbook | PDF (6,40 MB)

Lees ook

Reacties zijn gesloten.