Archeologiebeleid in Gorinchem

De basis voor het arche¬≠o¬≠lo¬≠gie¬≠be¬≠leid in Gorinchem werd in 2009 geza¬≠men¬≠lijk met zeven andere gemeen¬≠ten in de regio Alblasserwaard-‚ÄčVijfheerenlanden ont¬≠wik¬≠keld als invul¬≠ling aan de nieuwe taken en bevoegd¬≠he¬≠den die gemeen¬≠ten met de invoe¬≠ring van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (WAMZ) in 2007 kre¬≠gen. Samen met de gemeente Molenlanden is dit beleid in 2021 geac¬≠tu¬≠a¬≠li¬≠seerd en uitgebreid.

Het arche¬≠o¬≠lo¬≠gie¬≠be¬≠leid geeft aan op welke wijze de beide gemeen¬≠ten met arche¬≠o¬≠lo¬≠gie wil¬≠len omgaan. Uitgangspunt is het arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch erf¬≠goed zoveel moge¬≠lijk in de bodem te behou¬≠den. Wanneer ver¬≠sto¬≠ring toch nood¬≠za¬≠ke¬≠lijk is, wordt de ‚Äėver¬≠stoor¬≠der‚Äô gevraagd op basis van een Programma van Eisen (PvE) aller¬≠eerst arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch (voor)onderzoek uit te laten voe¬≠ren door een KNA-‚Äčgecertificeerd onderzoeksbureau.

Detail verwachtings- en beleidskaart binnenstad Gorinchem

Detail verwachtings- en beleids­kaart bin­nen­stad Gorinchem

Waar vanaf 2009 het beleid vooral was gericht op land­bo­dems en beperkt bleef tot het begin van de 20ste eeuw, is bij de actu­a­li­sa­tie van 2021 ook het water­ge­re­la­teerde erf­goed betrok­ken. Nieuw is ook de spe­ci­ale aan­dacht voor con­flic­tar­che­o­lo­gie met een inven­ta­ri­sa­tie van mili­taire relic­ten vanaf de late mid­del­eeu­wen tot en met de Koude Oorlog.

Verwachtings- en beleidskaart

Een onder­deel van het gemeen­te­lijke arche­o­lo­gie­be­leid is het maken en actu­eel hou­den van een verwachtings- en beleids­kaart. Deze kaart toont gede­tail­leerd de bekende arche­o­lo­gi­sche vind­plaat­sen en de loca­ties waar een ver­hoogde kans is om arche­o­lo­gi­sche res­ten aan te tref­fen bij grond­ver­plaat­sin­gen. Bij de voor­be­rei­ding van ruim­te­lijke plan­nen is het een instru­ment om te bepa­len of voor­af­gaand onder­zoek nood­za­ke­lijk is. De kaart sluit aan op de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van de pro­vin­cie Zuid-Holland.

Voor inhou¬≠de¬≠lijke vra¬≠gen kunt u con¬≠tact opne¬≠men met Dick Rumpff, beleids¬≠ad¬≠vi¬≠seur arche¬≠o¬≠lo¬≠gie gemeente Gorinchem.

Archeologie in de gemeenten Gorinchem en Molenlanden. E.H. Boshoven, M.J. van Putten & D.E.P.M. Beckers (2021)
Archeologie in de gemeenten Gorinchem en Molenlanden. Actualisatie archeologische verwachtings- en beleidskaart, BAAC-rapport 5350/RAAP rapport V-19.0218, 's-Hertogenbosch/Weesp.
Flipbook | PDF (13 MB)

Kaartbijlagen (PDF):

Archeologische bronnenkaart gemeente Gorinchem;
Archeologische bronnenkaart detail historische binnenstad Gorinchem;
Militaire relictenkaart gemeente Gorinchem;
Militaire relictenkaart detail historische binnenstad Gorinchem;
Landschappelijke eenhedenkaart;
Archeologische verwachtings- en beleidskaart gemeente Gorinchem;
Archeologische verwachtings- en beleidskaart detail historische binnenstad Gorinchem.
Raadvoorstel vaststellen aangepast archeologiebeleid. Raadsvoorstel vaststellen aangepast archeologiebeleid (2022)
Raadsvoorstel Z/22/739104/836255, 23 november 2022.
Vastgesteld tijdens de Raadsvergadering van 26 januari 2023.
Flipbook | PDF (133 KB)

Lees ook

Reacties zijn gesloten.