Privacy

Het gemeen¬≠te¬≠lijk depot voor arche¬≠o¬≠lo¬≠gie is een onder¬≠deel van de gemeente Gorinchem en ver¬≠werkt per¬≠soons¬≠ge¬≠ge¬≠vens voor de uit¬≠voe¬≠ring van haar wet¬≠te¬≠lijke en publieke taken, en om u van dienst te kun¬≠nen zijn. In deze pri¬≠va¬≠cy¬≠ver¬≠kla¬≠ring leest u hoe de gemeente Gorinchem de pri¬≠vacy in acht neemt.

Privacy

Privacy is een men­sen­recht dat is vast­ge­legd in onze Grondwet. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat hoe we in Europa de bescher­ming van per­soons­ge­ge­vens moe­ten waarborgen.

Gebruik persoonsgegevens

Persoonsgegevens bevat¬≠ten infor¬≠ma¬≠tie die her¬≠leid¬≠baar zijn naar een per¬≠soon. Die gege¬≠vens wor¬≠den ver¬≠werkt wan¬≠neer ze bij¬≠voor¬≠beeld ver¬≠za¬≠meld, geor¬≠dend, opge¬≠sla¬≠gen of geraad¬≠pleegd wor¬≠den. De gemeente Gorinchem bewaart uw gege¬≠vens niet lan¬≠ger dan nodig is.

De gemeente Gorinchem gaat ver­trou­we­lijk en zorg­vul­dig om met per­soons­ge­ge­vens. Iedereen die werk­zaam is bij de gemeente Gorinchem heeft een geheim­hou­dings­plicht. Daarnaast wordt de toe­gang tot per­soons­ge­ge­vens alleen ver­strekt aan mede­wer­kers die daar­toe bevoegd zijn om hun werk uit te kun­nen voe­ren. Ook ver­werkt de gemeente Gorinchem niet meer gege­vens dan nood­za­ke­lijk. De gemeente Gorinchem neemt pas­sende bevei­li­gings­maat­re­ge­len om de gege­vens te beschermen.

Toestemming

In de meeste geval¬≠len wor¬≠den per¬≠soons¬≠ge¬≠ge¬≠vens ver¬≠werkt ter uit¬≠voe¬≠ring van een wet¬≠te¬≠lijke of publieke taak. In som¬≠mige geval¬≠len is uw toe¬≠stem¬≠ming nodig voor de ver¬≠wer¬≠king van uw per¬≠soons¬≠ge¬≠ge¬≠vens. Er wordt u dan in dui¬≠de¬≠lijke en begrij¬≠pe¬≠lijke taal uit¬≠ge¬≠legd waar het toe¬≠stem¬≠mings¬≠ver¬≠zoek over gaat. De gege¬≠vens wor¬≠den alleen voor dat doel gebruikt waar¬≠voor het oor¬≠spron¬≠ke¬≠lijk bedoeld was. Indien het toch nodig blijkt dat de gege¬≠vens ook voor andere doel¬≠ein¬≠den gebruikt wor¬≠den, wordt u daar¬≠over ge√Įn¬≠for¬≠meerd. U bent te allen tijde vrij om de toe¬≠stem¬≠ming te ver¬≠le¬≠nen of te wei¬≠ge¬≠ren. Als u wei¬≠gert wordt u nog steeds gewoon gehol¬≠pen. Als u wel toe¬≠stem¬≠ming geeft, mag u deze weer intrek¬≠ken wan¬≠neer u wilt.

Uw rechten

Volgens de wet (AVG) heeft u als betrok¬≠kene een aan¬≠tal rech¬≠ten ten opzichte van de gemeente Gorinchem :

  • U heeft recht op inzage van de gege¬≠vens die bij ons bekend zijn. U kunt daarom een inzage ver¬≠zoek indie¬≠nen via con¬≠tact. De gemeente Gorinchem behan¬≠delt uw ver¬≠zoek bin¬≠nen 4 weken ;
  • U heeft recht op infor¬≠ma¬≠tie over de wijze waarop uw gege¬≠vens wor¬≠den verwerkt ;
  • U heeft recht op cor¬≠rec¬≠tie, aan¬≠vul¬≠ling of afscher¬≠ming van uw gegevens ;
  • U heeft het recht de gemeente Gorinchem te ver¬≠zoe¬≠ken uw gege¬≠vens te ver¬≠wij¬≠de¬≠ren indien de gemeente Gorinchem geen legi¬≠tieme reden heeft de gege¬≠vens lan¬≠ger te verwerken ;
  • U mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens ;
  • U heeft het recht een klacht in te die¬≠nen indien u onte¬≠vre¬≠den bent over de manier waarop uw per¬≠soons¬≠ge¬≠ge¬≠vens ver¬≠werkt wor¬≠den. U kunt u hier¬≠voor wen¬≠den tot de gemeente Gorinchem via con¬≠tact, daar¬≠naast kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen of opmerkingen

Neem con¬≠tact op als u vra¬≠gen of opmer¬≠kin¬≠gen heeft over hoe de gemeente Gorinchem omgaat met pri¬≠vacy en het ver¬≠wer¬≠ken van per¬≠soons¬≠ge¬≠ge¬≠vens. Bijzondere ver¬≠wer¬≠kin¬≠gen wor¬≠den op deze pagina ver¬≠meld. E‚ÄĎmail : privacy@‚Äčgorinchem.‚Äčnl

Deze pagina is bij¬≠ge¬≠werkt op 21 juni 2020

Lees ook

Reacties zijn gesloten.