Privacy

 

Het gemeen¬≠te¬≠lijk depot voor arche¬≠o¬≠lo¬≠gie is een onder¬≠deel van de gemeen¬≠te Gorin¬≠chem en ver¬≠werkt per¬≠soons¬≠ge¬≠ge¬≠vens voor de uit¬≠voe¬≠ring van haar wet¬≠te¬≠lij¬≠ke en publie¬≠ke taken, en om u van dienst te kun¬≠nen zijn. In deze pri¬≠va¬≠cy¬≠ver¬≠kla¬≠ring leest u hoe de gemeen¬≠te Gorin¬≠chem de pri¬≠va¬≠cy in acht neemt.

Privacy

Pri­va­cy is een men­sen­recht dat is vast­ge­legd in onze Grond­wet. In de Alge­me­ne Ver­or­de­ning Gege­vens­be­scher­ming (AVG) staat hoe we in Euro­pa de bescher­ming van per­soons­ge­ge­vens moe­ten waarborgen.

Gebruik persoonsgegevens

Per¬≠soons¬≠ge¬≠ge¬≠vens bevat¬≠ten infor¬≠ma¬≠tie die her¬≠leid¬≠baar zijn naar een per¬≠soon. Die gege¬≠vens wor¬≠den ver¬≠werkt wan¬≠neer ze bij¬≠voor¬≠beeld ver¬≠za¬≠meld, geor¬≠dend, opge¬≠sla¬≠gen of geraad¬≠pleegd wor¬≠den. De gemeen¬≠te Gorin¬≠chem bewaart uw gege¬≠vens niet lan¬≠ger dan nodig is.

De gemeen­te Gorin­chem gaat ver­trou­we­lijk en zorg­vul­dig om met per­soons­ge­ge­vens. Ieder­een die werk­zaam is bij de gemeen­te Gorin­chem heeft een geheim­hou­dings­plicht. Daar­naast wordt de toe­gang tot per­soons­ge­ge­vens alleen ver­strekt aan mede­wer­kers die daar­toe bevoegd zijn om hun werk uit te kun­nen voe­ren. Ook ver­werkt de gemeen­te Gorin­chem niet meer gege­vens dan nood­za­ke­lijk. De gemeen­te Gorin­chem neemt pas­sen­de bevei­li­gings­maat­re­ge­len om de gege­vens te beschermen.

Toestemming

In de mees¬≠te geval¬≠len wor¬≠den per¬≠soons¬≠ge¬≠ge¬≠vens ver¬≠werkt ter uit¬≠voe¬≠ring van een wet¬≠te¬≠lij¬≠ke of publie¬≠ke taak. In som¬≠mi¬≠ge geval¬≠len is uw toe¬≠stem¬≠ming nodig voor de ver¬≠wer¬≠king van uw per¬≠soons¬≠ge¬≠ge¬≠vens. Er wordt u dan in dui¬≠de¬≠lij¬≠ke en begrij¬≠pe¬≠lij¬≠ke taal uit¬≠ge¬≠legd waar het toe¬≠stem¬≠mings¬≠ver¬≠zoek over gaat. De gege¬≠vens wor¬≠den alleen voor dat doel gebruikt waar¬≠voor het oor¬≠spron¬≠ke¬≠lijk bedoeld was. Indien het toch nodig blijkt dat de gege¬≠vens ook voor ande¬≠re doel¬≠ein¬≠den gebruikt wor¬≠den, wordt u daar¬≠over ge√Įn¬≠for¬≠meerd. U bent te allen tij¬≠de vrij om de toe¬≠stem¬≠ming te ver¬≠le¬≠nen of te wei¬≠ge¬≠ren. Als u wei¬≠gert wordt u nog steeds gewoon gehol¬≠pen. Als u wel toe¬≠stem¬≠ming geeft, mag u deze weer intrek¬≠ken wan¬≠neer u wilt.

Uw rechten

Vol¬≠gens de wet (AVG) heeft u als betrok¬≠ke¬≠ne een aan¬≠tal rech¬≠ten ten opzich¬≠te van de gemeen¬≠te Gorinchem :

  • U heeft recht op inza¬≠ge van de gege¬≠vens die bij ons bekend zijn. U kunt daar¬≠om een inza¬≠ge ver¬≠zoek indie¬≠nen via con¬≠tact. De gemeen¬≠te Gorin¬≠chem behan¬≠delt uw ver¬≠zoek bin¬≠nen 4 weken ;
  • U heeft recht op infor¬≠ma¬≠tie over de wij¬≠ze waar¬≠op uw gege¬≠vens wor¬≠den verwerkt ;
  • U heeft recht op cor¬≠rec¬≠tie, aan¬≠vul¬≠ling of afscher¬≠ming van uw gegevens ;
  • U heeft het recht de gemeen¬≠te Gorin¬≠chem te ver¬≠zoe¬≠ken uw gege¬≠vens te ver¬≠wij¬≠de¬≠ren indien de gemeen¬≠te Gorin¬≠chem geen legi¬≠tie¬≠me reden heeft de gege¬≠vens lan¬≠ger te verwerken ;
  • U mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens ;
  • U heeft het recht een klacht in te die¬≠nen indien u onte¬≠vre¬≠den bent over de manier waar¬≠op uw per¬≠soons¬≠ge¬≠ge¬≠vens ver¬≠werkt wor¬≠den. U kunt u hier¬≠voor wen¬≠den tot de gemeen¬≠te Gorin¬≠chem via con¬≠tact, daar¬≠naast kunt u terecht bij de Auto¬≠ri¬≠teit Per¬≠soons¬≠ge¬≠ge¬≠vens.

Vragen of opmerkingen

Neem con¬≠tact op als u vra¬≠gen of opmer¬≠kin¬≠gen heeft over hoe de gemeen¬≠te Gorin¬≠chem omgaat met pri¬≠va¬≠cy en het ver¬≠wer¬≠ken van per¬≠soons¬≠ge¬≠ge¬≠vens. Bij¬≠zon¬≠de¬≠re ver¬≠wer¬≠kin¬≠gen wor¬≠den op deze pagi¬≠na ver¬≠meld. E‚ÄĎmail : privacy@gorinchem.nl

Deze pagi¬≠na is bij¬≠ge¬≠werkt op 21 juni 2020

Lees ook

Reacties zijn gesloten.