Privacy

 

 

Het depot voor arche­o­lo­gie is een onder­deel van de gemeen­te Gorinchem en ver­werkt per­soons­ge­ge­vens voor de uit­voe­ring van haar wet­te­lij­ke en publie­ke taken, en om u van dienst te kun­nen zijn. In deze pri­va­cy­ver­kla­ring leest u hoe de gemeen­te Gorinchem de pri­va­cy in acht neemt.

Privacy

Privacy is een men­sen­recht dat is vast­ge­legd in onze Grondwet. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat hoe we in Europa de bescher­ming van per­soons­ge­ge­vens moe­ten waar­bor­gen.

Gebruik per­soons­ge­ge­vens

Persoonsgegevens bevat­ten infor­ma­tie die her­leid­baar zijn naar een per­soon. Die gege­vens wor­den ver­werkt wan­neer ze bij­voor­beeld ver­za­meld, geor­dend, opge­sla­gen of geraad­pleegd wor­den. De gemeen­te Gorinchem bewaart uw gege­vens niet lan­ger dan nodig is.

De gemeen­te Gorinchem gaat ver­trou­we­lijk en zorg­vul­dig om met per­soons­ge­ge­vens. Iedereen die werk­zaam is bij de gemeen­te Gorinchem heeft een geheim­hou­dings­plicht. Daarnaast wordt de toe­gang tot per­soons­ge­ge­vens alleen ver­strekt aan mede­wer­kers die daar­toe bevoegd zijn om hun werk uit te kun­nen voe­ren. Ook ver­werkt de gemeen­te Gorinchem niet meer gege­vens dan nood­za­ke­lijk. De gemeen­te Gorinchem neemt pas­sen­de bevei­li­gings­maat­re­ge­len om de gege­vens te bescher­men.

Toestemming

In de mees­te geval­len wor­den per­soons­ge­ge­vens ver­werkt ter uit­voe­ring van een wet­te­lij­ke of publie­ke taak. In som­mi­ge geval­len is uw toe­stem­ming nodig voor de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens. Er wordt u dan in dui­de­lij­ke en begrij­pe­lij­ke taal uit­ge­legd waar het toe­stem­mings­ver­zoek over gaat. De gege­vens wor­den alleen voor dat doel gebruikt waar­voor het oor­spron­ke­lijk bedoeld was. Indien het toch nodig blijkt dat de gege­vens ook voor ande­re doel­ein­den gebruikt wor­den, wordt u daar­over geïn­for­meerd. U bent te allen tij­de vrij om de toe­stem­ming te ver­le­nen of te wei­ge­ren. Als u wei­gert wordt u nog steeds gewoon gehol­pen. Als u wel toe­stem­ming geeft, mag u deze weer intrek­ken wan­neer u wilt.

Uw rech­ten

Volgens de wet (AVG) heeft u als betrok­ke­ne een aan­tal rech­ten ten opzich­te van de gemeen­te Gorinchem :

  • U heeft recht op inza­ge van de gege­vens die bij ons bekend zijn. U kunt daar­om een inza­ge ver­zoek indie­nen via con­tact. De gemeen­te Gorinchem behan­delt uw ver­zoek bin­nen 4 weken ;
  • U heeft recht op infor­ma­tie over de wij­ze waar­op uw gege­vens wor­den ver­werkt ;
  • U heeft recht op cor­rec­tie, aan­vul­ling of afscher­ming van uw gege­vens ;
  • U heeft het recht de gemeen­te Gorinchem te ver­zoe­ken uw gege­vens te ver­wij­de­ren indien de gemeen­te Gorinchem geen legi­tie­me reden heeft de gege­vens lan­ger te ver­wer­ken ;
  • U mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw per­soons­ge­ge­vens ;
  • U heeft het recht een klacht in te die­nen indien u onte­vre­den bent over de manier waar­op uw per­soons­ge­ge­vens ver­werkt wor­den. U kunt u hier­voor wen­den tot de gemeen­te Gorinchem via con­tact, daar­naast kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen of opmer­kin­gen

Neem con­tact op als u vra­gen of opmer­kin­gen heeft over hoe de gemeen­te Gorinchem omgaat met pri­va­cy en het ver­wer­ken van per­soons­ge­ge­vens. Bijzondere ver­wer­kin­gen wor­den op deze pagi­na ver­meld. E‑mail : privacy@gorinchem.nl

Deze pagi­na is bij­ge­werkt op 21 juni 2020

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.