Privacy

Het gemeen­te­lijk depot voor arche­o­lo­gie is een onder­deel van de gemeente Gorin­chem en ver­werkt per­soons­ge­ge­vens voor de uit­voe­ring van haar wet­te­lijke en publieke taken, en om u van dienst te kun­nen zijn. In deze pri­va­cy­ver­kla­ring leest u hoe de gemeente Gorin­chem de pri­vacy in acht neemt.

Pri­vacy is een men­sen­recht dat is vast­ge­legd in onze Grond­wet. In de Alge­mene Ver­or­de­ning Gege­vens­be­scher­ming (AVG) staat hoe we in Europa de bescher­ming van per­soons­ge­ge­vens moe­ten waarborgen.

Gebruik persoonsgegevens

Per­soons­ge­ge­vens bevat­ten infor­ma­tie die her­leid­baar zijn naar een per­soon. Die gege­vens wor­den ver­werkt wan­neer ze bij­voor­beeld ver­za­meld, geor­dend, opge­sla­gen of geraad­pleegd wor­den. De gemeente Gorin­chem bewaart uw gege­vens niet lan­ger dan nodig is.

De gemeente Gorin­chem gaat ver­trou­we­lijk en zorg­vul­dig om met per­soons­ge­ge­vens. Ieder­een die werk­zaam is bij de gemeente Gorin­chem heeft een geheim­hou­dings­plicht. Daar­naast wordt de toe­gang tot per­soons­ge­ge­vens alleen ver­strekt aan mede­wer­kers die daar­toe bevoegd zijn om hun werk uit te kun­nen voe­ren. Ook ver­werkt de gemeente Gorin­chem niet meer gege­vens dan nood­za­ke­lijk. De gemeente Gorin­chem neemt pas­sende bevei­li­gings­maat­re­ge­len om de gege­vens te beschermen.

Toestemming

In de meeste geval­len wor­den per­soons­ge­ge­vens ver­werkt ter uit­voe­ring van een wet­te­lijke of publieke taak. In som­mige geval­len is uw toe­stem­ming nodig voor de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens. Er wordt u dan in dui­de­lijke en begrij­pe­lijke taal uit­ge­legd waar het toe­stem­mings­ver­zoek over gaat. De gege­vens wor­den alleen voor dat doel gebruikt waar­voor het oor­spron­ke­lijk bedoeld was. Indien het toch nodig blijkt dat de gege­vens ook voor andere doel­ein­den gebruikt wor­den, wordt u daar­over geïn­for­meerd. U bent te allen tijde vrij om de toe­stem­ming te ver­le­nen of te wei­ge­ren. Als u wei­gert wordt u nog steeds gewoon gehol­pen. Als u wel toe­stem­ming geeft, mag u deze weer intrek­ken wan­neer u wilt.

Uw rechten

Vol­gens de wet (AVG) heeft u als betrok­kene een aan­tal rech­ten ten opzichte van de gemeente Gorinchem :

  • U heeft recht op inzage van de gege­vens die bij ons bekend zijn. U kunt daarom een inzage ver­zoek indie­nen via con­tact. De gemeente Gorin­chem behan­delt uw ver­zoek bin­nen 4 weken ;
  • U heeft recht op infor­ma­tie over de wijze waarop uw gege­vens wor­den verwerkt ;
  • U heeft recht op cor­rec­tie, aan­vul­ling of afscher­ming van uw gegevens ;
  • U heeft het recht de gemeente Gorin­chem te ver­zoe­ken uw gege­vens te ver­wij­de­ren indien de gemeente Gorin­chem geen legi­tieme reden heeft de gege­vens lan­ger te verwerken ;
  • U mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens ;
  • U heeft het recht een klacht in te die­nen indien u onte­vre­den bent over de manier waarop uw per­soons­ge­ge­vens ver­werkt wor­den. U kunt u hier­voor wen­den tot de gemeente Gorin­chem via con­tact, daar­naast kunt u terecht bij de Auto­ri­teit Per­soons­ge­ge­vens.

Vragen of opmerkingen

Neem con­tact op als u vra­gen of opmer­kin­gen heeft over hoe de gemeente Gorin­chem omgaat met pri­vacy en het ver­wer­ken van per­soons­ge­ge­vens. Bij­zon­dere ver­wer­kin­gen wor­den op deze pagina ver­meld. E‑mail : privacy@​gorinchem.​nl

Deze pagina is bij­ge­werkt op 21 juni 2020

Misschien ook interessant

Reacties zijn gesloten.