Zware oorlogsmunitie langs de Dalemsedijk gevonden

Zware oorlogsmunitie langs de Dalemsedijk gevonden

In okto­ber 2023 is tij­dens de werk­zaam­he­den aan de Dalem­se­dijk en de water­gang ach­ter het For­tes Lyceum in Gorin­chem een bij­zon­dere vondst gedaan. Er kwa­men twaalf zware ste­nen kogels met een dia­me­ter tot 50 cm uit de rivier­klei tevoor­schijn. Ver­moe­de­lijk ach­ter­ge­ble­ven ‘oor­logs­mu­ni­tie’ uit de tijd van de Arkelse Oor­lo­gen (1401−1412). De kogels lagen op…

Lees ver­der

Bezoek het depot tijdens de open dagen op 14 – 16 juni

Nationale Archeologiedagen 2024

Tij­dens de Nati­o­nale Arche­o­lo­gie­da­gen op vrij­dag 14 juni, zater­dag 15 juni en zon­dag 16 juni is het gemeen­te­lijk depot voor arche­o­lo­gie aan de Arkels­edijk van 14.00 tot 17.00 uur geo­pend voor publiek. De toe­gang is gra­tis. Het depot is de bewaar­plaats van alle vond­sten die tij­dens arche­o­lo­gisch onder­zoek van de afge­lo­pen 30 jaar…

Lees ver­der

Helmsteeg, wonen, koeken bakken, koffie branden en meer

Sleutelgat-vormige oven

In juli en sep­tem­ber 2022 is een arche­o­lo­gi­sche bege­lei­ding uit­ge­voerd ter hoogte van de Helm­steeg 1 – 14 in het cen­trum van Gorin­chem. Hier zijn in bestaande gebou­wen nieuwe wonin­gen gere­a­li­seerd, waar­voor de fun­de­rin­gen ver­sterkt moesten wor­den. Daar­voor moest tot ca. 2,55 m +NAP grond wor­den uit­ge­gra­ven wat zou kun­nen lei­den tot ver­sto­ring van arche­o­lo­gi­sche res­ten. Met…

Lees ver­der

Reünie 50 jaar Nederlandse jeugdbond voor geschiedenis

Groepsfoto deelnemers reunie NJBG Gorinchem

17 Decem­ber 2020 was het vijf­tig jaar gele­den dat op ini­ti­a­tief van Claas van Kui­len­burg in Gorin­chem een afde­ling van de Neder­landse Jeugd­bond ter Bestu­de­ring van de Geschie­de­nis (NJBG) werd opge­richt. De NJBG was (en is nog steeds) een lan­de­lijke ver­e­ni­ging voor jon­ge­ren vanaf 12 jaar met belang­stel­ling voor geschie­de­nis. Popu­lair waren vooral de…

Lees ver­der