Een kijk­je in de keu­ken van de Gorcumse Magdalenazusters

  De afge­lo­pen weken heeft Hollandia Archeologen de laat­ste fase van het arche­o­lo­gisch onder­zoek aan de Bagijnenwalstraat uit­ge­voerd. De direc­te aan­lei­ding hier­voor is de bouw van 26 woon­hui­zen aan weers­zij­de van de Bagijnenwalstraat en de Lindeboom. Dit pro­ject staat bekend als Helden van Gorkum en wordt ont­wik­keld door Van Wijnen uit Dordrecht. In…

Lees ver­der

Opgraving plan­ge­bied Bagijnenwal 2 juni gestart

  Dinsdag 2 juni start­te Hollandia Archeologen een opgra­ving op het plan­ge­bied Bagijnenwal.  Het arche­o­lo­gisch onder­zoek wordt uit­ge­voerd in opdracht van pro­ject­ont­wik­ke­laar Van Wijnen en gaat voor­af aan de bouw van 26 wonin­gen in de ‘Helden van Gorkum’. Het onder­zoek zal naar ver­wach­ting drie weken duren. Op basis van het eer­der uit­ge­voerd voor­on­der­zoek in…

Lees ver­der

Oude boe­ken over de geschie­de­nis van Gorinchem nu digi­taal

Kemp, A. (1656) Leven der Doorluchtige Heeren van Arkel ende Jaar-Beschrijving der Stad Gorinchem. Heerlijkheyd ende lande van Arkel onder desselfs heeren, ook onder de graven van Holland tot in den jare 1500, Gorinchem

  Een selec­tie uit de oud­ste publi­ca­ties over de geschie­de­nis van Gorinchem van voor 1980 nu digi­taal op een rij­tje. Een belang­rijk deel van deze uit­ga­ves is tegen­woor­dig helaas steeds vaker nog enkel in archie­ven en uni­ver­si­teits­bi­bli­o­the­ken te raad­ple­gen.  Van de eer­ste kro­nie­ken van Dirck Franckensz. Pauw (1483) en Abraham Kemp (1656), de…

Lees ver­der

Speuren door het depot of zelf een eigen tegel­tje ont­wer­pen ?

Nationale Archeologiedagen archeologisch depot Gorinchem 2019

  Grijp je kans en breng een bezoek aan het gemeen­te­lijk arche­o­lo­gie­de­pot van Gorinchem. Normaal gespro­ken kun je het depot en de werk­ruim­te alleen op afspraak bezoe­ken. Maar tij­dens de Nationale Archeologiedagen van vrij­dag 11 tot en met zon­dag 13 okto­ber zijn wij van 14.00 tot 17.00 uur geo­pend voor publiek. De toe­gang…

Lees ver­der

De boek­jes van W.A. van der Donk (1894−1972)

W.A. van der Donk

  Geboren Gorcumer Wilhelmus Adrianus van der Donk (1894−1972) was van­uit Amsterdam actief als Statenlid en later ook gede­pu­teer­de voor de Katholieke Volkspartij (KVP).  Daarnaast was hij werk­zaam als repe­ti­tor (exa­men­be­ge­lei­der) voor stu­den­ten. Van der Donk bleef con­tact met Gorinchem hou­den en richt­te zijn belang­stel­ling op de geschie­de­nis van de stad. Via kran­ten­ar­ti­ke­len…

Lees ver­der

De boek­jes van W.F. Emck (1869−1929) digi­taal

W-F-Emck-1869-1929

  Willem Frederik Emck wordt in 1869 te Gorinchem gebo­ren. Zijn gelijk­na­mi­ge vader werkt dan voor het gemeen­te­be­stuur als bode. Zoals in die tijd niet onge­brui­ke­lijk, komt later ook juni­or in dienst op het stad­huis. Aanvankelijk in dezelf­de func­tie als zijn vader, maar na eni­ge tijd groeit hij door tot stads­ont­van­ger. Vermoedelijk met…

Lees ver­der