Nationale Archeologiedagen 2023

Nationale Archeologiedagen Gorinchem 2023

Tij­dens de Nati­o­nale Arche­o­lo­gie­da­gen op vrij­dag 16 juni, zater­dag 17 juni en zon­dag 18 juni is het depot van 14.00 tot 17.00 uur open voor publiek. In het gemeen­te­lijk arche­o­lo­gie­de­pot Gorin­chem wor­den vond­sten beheerd die tij­dens arche­o­lo­gisch onder­zoek bin­nen de gemeen­te­gren­zen zijn aan­ge­trof­fen. Het depot is geen museum, maar heeft als belang­rijke taak…

Lees ver­der

Reünie 50 jaar NJBG Gorinchem

Groepsfoto deelnemers reunie NJBG Gorinchem in 2023

17 Decem­ber 2020 was het vijf­tig jaar gele­den dat op ini­ti­a­tief van Claas van Kui­len­burg in Gorin­chem een afde­ling van de Neder­landse Jeugd­bond ter Bestu­de­ring van de Geschie­de­nis (NJBG) werd opge­richt. De NJBG was (en is nog steeds) een lan­de­lijke ver­e­ni­ging voor jon­ge­ren vanaf 12 jaar met belang­stel­ling voor geschie­de­nis. Popu­lair waren vooral de…

Lees ver­der

Brochure onderzoek Bagijnenwalstraat en Lindeboom

Helden van Gorkum

Woens­dag 16 sep­tem­ber 2020 was de offi­ci­ële start van het bouw­pro­ject Hel­den van Gor­kum. Het komend jaar wordt aan weers­zij­den van de Bagij­­nen­wal­­straat-Lin­­de­­boom gebouwd aan 26 nieuwe wonin­gen. Voor­af­gaand op de bouw voerde Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen deze zomer de laat­ste fase van het arche­o­lo­gisch onder­zoek uit in dit gebied. Naast de in 2019 gevonden…

Lees ver­der

Een kijkje in de kloosterkeuken van de Magdalenazusters

Een kijkje in de keuken van de magdalenazusters

In juni dit jaar heeft Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen de laat­ste fase van het arche­o­lo­gisch onder­zoek aan de Bagij­nen­wal­straat uit­ge­voerd. De directe aan­lei­ding hier­voor is de bouw van 26 woon­hui­zen aan weers­zijde van de Bagij­nen­wal­straat en de Lin­de­boom. Dit pro­ject staat bekend als Hel­den van Gor­kum en wordt ont­wik­keld door Van Wij­nen uit Dord­recht. Overzicht…

Lees ver­der