Brochure onderzoek Bagijnenwalstraat en Lindeboom

Helden van Gorkum, de helden van vroeger. Het verhaal van de plek, Brochure met de resultaten van de opgravingen Bagijnenwalstraat Lindeboom in Gorinchem

  Woens­dag 16 sep­tem­ber was de offi­ci­ë­le start van het bouw­pro­ject Hel­den van Gor­kum. Het komend jaar wordt aan weers­zij­den van de Bagij­­nen­wal­­straat-Lin­­de­­boom gebouwd aan 26 nieu­we wonin­gen. Voor­af­gaand op de bouw voer­de Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen deze zomer de laat­ste fase van het arche­o­lo­gisch onder­zoek uit in dit gebied. Naast de in 2019 gevonden…

Lees ver­der

Een kijkje in de keuken van de Magdalenazusters

    In juni dit jaar heeft Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen de laat­ste fase van het arche­o­lo­gisch onder­zoek aan de Bagij­nen­wal­straat uit­ge­voerd. De direc­te aan­lei­ding hier­voor is de bouw van 26 woon­hui­zen aan weers­zij­de van de Bagij­nen­wal­straat en de Lin­de­boom. Dit pro­ject staat bekend als Hel­den van Gor­kum en wordt ont­wik­keld door Van Wij­nen uit…

Lees ver­der

Opgraving plangebied Bagijnenwal 2 juni gestart

Proefsleuvenonderzoek laatmiddeleeuwse stadsmuur Bagijnenwalstraat-Lindeboom te Gorinchem in 2019, foto Hollandia Archeologen.

  Dins­dag 2 juni start­te Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen een opgra­ving op het plan­ge­bied Bagij­nen­wal.  Het arche­o­lo­gisch onder­zoek wordt uit­ge­voerd in opdracht van pro­ject­ont­wik­ke­laar Van Wij­nen en gaat voor­af aan de bouw van 26 wonin­gen in de ‘Hel­den van Gor­kum’. Het onder­zoek zal naar ver­wach­ting drie weken duren. Op basis van eer­der uit­ge­voerd voor­on­der­zoek in 2008, 2011,…

Lees ver­der

Oude boeken over de geschiedenis van Gorinchem

Kemp, A. (1656) Leven der Doorluchtige Heeren van Arkel ende Jaar-Beschrijving der Stad Gorinchem. Heerlijkheyd ende lande van Arkel onder desselfs heeren, ook onder de graven van Holland tot in den jare 1500, Gorinchem

  Een selec­tie uit de oud­ste publi­ca­ties over de geschie­de­nis van Gorin­chem van voor 1980 nu digi­taal op een rij­tje. Een belang­rijk deel van deze uit­ga­ves is tegen­woor­dig helaas steeds vaker nog enkel in archie­ven en uni­ver­si­teits­bi­bli­o­the­ken te raad­ple­gen.  Van de eer­ste kro­nie­ken van Dir­ck Fran­c­kensz. Pauw (1483) en Abra­ham Kemp (1656), de…

Lees ver­der