Speuren door het depot of je eigen tegel­tje ont­wer­pen ?

Nationale Archeologiedagen archeologisch depot Gorinchem 2019

  Grijp je kans en breng een bezoek aan het gemeen­te­lijk arche­o­lo­gie­de­pot van Gorinchem. Normaal gespro­ken kun je het depot en de werk­ruim­te alleen op afspraak bezoe­ken. Maar tij­dens de Nationale Archeologiedagen van vrij­dag 11 tot en met zon­dag 13 okto­ber zijn wij van 14.00 tot 17.00 uur geo­pend voor publiek. De toe­gang…

Lees ver­der

De boek­jes van W.A. van der Donk (1894−1972) digi­taal

  Geboren Gorcumer Wilhelmus Adrianus van der Donk (1894−1972) was van­uit Amsterdam actief als Statenlid en later ook gede­pu­teer­de voor de Katholieke Volkspartij (KVP).  Daarnaast was hij werk­zaam als repe­ti­tor (exa­men­be­ge­lei­der) voor stu­den­ten. Van der Donk bleef con­tact met Gorinchem hou­den en richt­te zijn belang­stel­ling op de geschie­de­nis van de stad. Via kran­ten­ar­ti­ke­len…

Lees ver­der

De boek­jes van W.F. Emck (1869−1929) digi­taal

W-F-Emck-1869-1929

  Willem Frederik Emck wordt in 1869 te Gorinchem gebo­ren. Zijn gelijk­na­mi­ge vader werkt dan voor het gemeen­te­be­stuur als bode. Zoals in die tijd niet onge­brui­ke­lijk, komt later ook juni­or in dienst op het stad­huis. Aanvankelijk in dezelf­de func­tie als zijn vader, maar na eni­ge tijd groeit hij door tot stads­ont­van­ger. Vermoedelijk met…

Lees ver­der

Een mid­del­eeuw­se gracht met ver­ras­send veel water

Opgraving Knipsteeg Gorinchem

  De afge­lo­pen drie weken werd een opgra­ving uit­ge­voerd in de Knipsteeg te Gorinchem. Op basis van het voor­on­der­zoek en de resul­ta­ten van de opgra­ving aan de Krijtstraat in 2002, was de ver­wach­ting meer te weten te komen over de 15de eeuw­se Grote School zeer hoog. Ondanks dat tij­dens het graaf­werk niets van…

Lees ver­der