Bagijnenwal, Bastion II (2012, 2019)

Booronderzoek

Detail kaart Gorinchem door Joan Blaeu (1652) met Bastion II, collectie KB Den Haag

Detail kaart Gorinchem door Joan Blaeu (1649) met Bastion II, col­lec­tie KB Den Haag

Eind okto­ber 2018 heeft Synthegra Archeologie in opdracht van BK bouw- & mili­eu­ad­vies een inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek uit­ge­voerd voor het plan­ge­bied Bastion II in Gorinchem, de zoge­naam­de Bagijnendriehoek. Dit onder­zoek bestond uit een ver­ken­nend boor­on­der­zoek. De aan­lei­ding voor het onder­zoek is de voor­ge­no­men her­in­rich­ting van het plan­ge­bied. 

Conclusies boor­on­der­zoek

Binnen het plan­ge­bied is de bodem bij de aan­leg van de bestaan­de woon­ge­bou­wen ver­stoord tot een diep­te vari­ë­rend van 1,5 – 2,0 m ‑mv. Ter plaat­se van de wonin­gen aan de Nieuwe Walsteeg zijn hei­pa­len aan­we­zig tot een diep­te van cir­ca 15 m ‑mv. Deze hei­pa­len heb­ben slechts een beperk­te ver­sto­ring van het bodem­ar­chief tot gevolg gehad, waar­door hier nog onver­stoor­de arche­o­lo­gi­sche waar­den aan­we­zig kun­nen zijn.

Ter plaat­se van de bij de woon­ge­bou­wen aan de Lindeboom en de Bagijnenwalstraat beho­ren­de tui­nen is een 0,5 – 1,0 m dik­ke opho­gings­laag aan­ge­bracht. De bodem­ver­sto­rin­gen die plaats heb­ben gevon­den ten behoe­ve van de aan­leg van de in deze tui­nen gele­gen schuur­tjes, rei­ken niet die­per dan de aan­ge­brach­te opho­gings­laag. Over even­tu­e­le bodem­ver­sto­rin­gen c.q. opho­gin­gen ter plaat­se van de tui­nen beho­rend bij de wonin­gen aan de Nieuwe Walsteeg zijn geen gege­vens bekend.

Pesthuis in Gorkum, Jacobus Stellingwerf (1603), collectie onbekend.

Pesthuis in Gorkum, Jacobus Stellingwerf (1603), col­lec­tie onbe­kend.

Selectieadvies bureau­on­der­zoek

Indien de toe­kom­sti­ge bode­mingre­pen die­per rei­ken dan de recen­te bodem­ver­sto­rin­gen c.q. opho­gings­laag, dan advi­seert Econsultancy om het plan­ge­bied nader te onder­zoe­ken door mid­del van een IVO kar­te­ren­de en waar­de­ren­de fase door mid­del van proef­sleu­ven (IVO‑P). Tevens wordt gead­vi­seerd om de sloop van de onder­grond­se delen van de hui­di­ge bebou­wing arche­o­lo­gisch te laten bege­lei­den.

Bovenstaand advies vormt een selec­tie­ad­vies. Econsultancy wil de opdracht­ge­ver erop wij­zen dat dit selec­tie­ad­vies nog niet bete­kent dat de bodem­ver­sto­ren­de acti­vi­tei­ten of daar­op voor­be­rei­den­de acti­vi­tei­ten kun­nen wor­den onder­no­men. De resul­ta­ten van dit onder­zoek zul­len eerst moe­ten wor­den beoor­deeld door het bevoegd gezag (gemeen­te Gorinchem), die ver­vol­gens een selec­tie­be­sluit neemt.

Er is gepro­beerd een zo gefun­deerd moge­lijk advies te geven op grond van de gebruik­te onder­zoeks­me­tho­de. De aan­we­zig­heid van arche­o­lo­gi­sche spo­ren of res­ten op klei­ne­re diep­tes dan de aan­ge­ge­ven recen­te ver­sto­rings­diep­te kan nooit vol­le­dig wor­den uit­ge­slo­ten.

Bagijnenwalstraat, bebou­wing voor de sloop in 2012

Begeleiding sloop

Publicaties

Leuvering, J.H.F. (2008)Bureauonderzoek (Quickscan) Bagijnenwalstraat te Gorinchem. Gemeente Gorinchem, Doetinchem. Leuvering, J.H.F. (2008)
Bureauonderzoek (Quickscan) Bagijnenwalstraat te Gorinchem. Gemeente Gorinchem, Doetinchem.
Flipbook | PDF (7,05 MB)
Koeman, S.M. (2008)Inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen. Bastion II te Gorinchem. Gemeente Gorinchem, Doetinchem. Koeman, S.M. (2008)
Inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen. Bastion II te Gorinchem. Gemeente Gorinchem, Doetinchem.
Flipbook | PDF (3 MB)
Salomons, K.T. (2012)Archeologische begeleiding Bastion II eerste fase, Gorinchem, gemeente Gorinchem, Hollandia reeks 445, Zaandijk. Salomons, K.T. (2012)
Archeologische begeleiding Bastion II eerste fase, Gorinchem, gemeente Gorinchem, Hollandia reeks 445, Zaandijk.
Flipbook | PDF (7 MB)
Salomons, K.T. (2019) Inventariserend veldonderzoek middels waarderende proefsleuven Bagijnenwalstraat in Gorinchem, gemeente Gorinchem, Evaluatierapport, Zaandijk. Salomons, K.T. (2019)
Inventariserend veldonderzoek middels waarderende proefsleuven Bagijnenwalstraat in Gorinchem, gemeente Gorinchem, Evaluatierapport, Zaandijk.
Flipbook| PDF (8 MB)
Spanjaard, G.W.J. (2011)Archeologisch bureauonderzoek. Plangebied "Bastion 2" te Gorinchem. Gemeente Gorinchem, Doetinchem. Spanjaard, G.W.J. (2011)
Archeologisch bureauonderzoek. Plangebied "Bastion 2" te Gorinchem. Gemeente Gorinchem, Doetinchem.
Flipbook | PDF (1,65 MB)

Metadata

Kaart wordt gela­den, even geduld a.u.b.…

 

Archisnummer(s):onderzoeksmelding: 43371
Topografische Kaart:38G
Coordinaten:126.435/427.070 (centrum)
Toponiem:Plangebied Bastion II
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:IVO-B
Uitvoerder:Econsultancy, Doetinchem
Projectleider:Drs. G.W. J. Spanjaard
Opdrachtgever:Kraaijeveld projectadvisering b.v.
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:januari 2011
Vondsten & documentatie:-
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-xzf-4ekg

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.