Bagijnenwalstraat, Bastion II (2011)

Onderzoek

Bagijnenwalstraat, bebou­wing voor de sloop

Binnen het plan­ge­bied is de bodem bij de aan­leg van de bestaan­de woon­ge­bou­wen verstoord/afgegraven tot een diep­te vari­ë­rend van 1,5 – 2,0 m -mv. Ter plaat­se van de wonin­gen aan de Nieuwe Walsteeg zijn hei­pa­len aan­we­zig tot een diep­te van cir­ca 15 m -mv. Deze hei­pa­len heb­ben slechts een beperk­te ver­sto­ring van het bodem­ar­chief tot gevolg gehad, waar­door hier nog onver­stoor­de arche­o­lo­gi­sche waar­den aan­we­zig kun­nen zijn. Ter plaat­se van de bij de woon­ge­bou­wen aan de Lindeboom en de Bagijnenwalstraat beho­ren­de tui­nen is een 0,5 – 1,0 m dik­ke opho­gings­laag aan­ge­bracht. De bodem­ver­sto­rin­gen die plaats heb­ben gevon­den ten behoe­ve van de aan­leg van de in deze tui­nen gele­gen schuur­tjes, rei­ken niet die­per dan de aan­ge­brach­te opho­gings­laag. Over even­tu­e­le bodemverstoringen/ophogingen ter plaat­se van de tui­nen beho­rend bij de wonin­gen aan de Nieuwe Walsteeg zijn geen gege­vens bekend.

Selectieadvies

Indien de toe­kom­sti­ge bode­mingre­pen die­per rei­ken dan de recen­te bodemverstoringen/ophogingslaag, dan advi­seert Econsultancy om het plan­ge­bied nader te onder­zoe­ken door mid­del van een IVO kar­te­ren­de en waar­de­ren­de fase door mid­del van proef­sleu­ven (IVO-P). Tevens wordt gead­vi­seerd om de sloop van de onder­grond­se delen van de hui­di­ge bebou­wing arche­o­lo­gisch te laten bege­lei­den. Bovenstaand advies vormt een selec­tie­ad­vies. Econsultancy wil de opdracht­ge­ver erop wij­zen dat dit selec­tie­ad­vies nog niet bete­kent dat de bodem­ver­sto­ren­de acti­vi­tei­ten of daar­op voor­be­rei­den­de acti­vi­tei­ten kun­nen wor­den onder­no­men. De resul­ta­ten van dit onder­zoek zul­len eerst moe­ten wor­den beoor­deeld door het bevoegd gezag (gemeen­te Gorinchem), die ver­vol­gens een selec­tie­be­sluit neemt. Er is gepro­beerd een zo gefun­deerd moge­lijk advies te geven op grond van de gebruik­te onder­zoeks­me­tho­de. De aan­we­zig­heid van arche­o­lo­gi­sche spo­ren of res­ten op klei­ne­re diep­tes dan de aan­ge­ge­ven recen­te ver­sto­rings­diep­te kan nooit vol­le­dig wor­den uit­ge­slo­ten.

Publicaties

Leuvering, J.H.F. (2008)
Bureauonderzoek (Quickscan) Bagijnenwalstraat te Gorinchem. Gemeente Gorinchem, Doetinchem.
Flipbook | PDF (7,05 MB)

Koeman, S.M. (2008)
Inventariserend veld­on­der­zoek d.m.v. borin­gen. Bastion II te Gorinchem. Gemeente Gorinchem, Doetinchem.
Flipbook | PDF (3 MB)

Spanjaard, G.W.J. (2011)
Archeologisch bureau­on­der­zoek. Plangebied “Bastion 2” te Gorinchem. Gemeente Gorinchem, Doetinchem.
Flipbook | PDF (1,65 MB)

Metadata

 

Archisnummer(s):onder­zoeks­mel­ding : 43371
Topografische Kaart :38G
Coördinaten :126.435/427.070 (cen­trum)
Toponiem :Plangebied Bastion II
Plaats :Gorinchem
Gemeente :Gorinchem
Provincie :Zuid-Holland
Type onder­zoek :IVO-B
Uitvoerder :Econsultancy, Doetinchem
Projectleider :Drs. G.W. J. Spanjaard
Opdrachtgever :Kraaijeveld pro­ject­ad­vi­se­ring b.v.
Bevoegd gezag :Gemeente Gorinchem
Aanvang onder­zoek :janu­a­ri 2011
Vondsten & docu­men­ta­tie :-
DANS :https://doi.org/10.17026/dans-xzf-4ekg

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.