Een kijkje in de kloosterkeuken van de Magdalenazusters

 

In juni dit jaar heeft Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen de laat­ste fase van het arche­o­lo­gisch onder­zoek aan de Bagij­nen­wal­straat uit­ge­voerd. De direc­te aan­lei­ding hier­voor is de bouw van 26 woon­hui­zen aan weers­zij­de van de Bagij­nen­wal­straat en de Lin­de­boom. Dit pro­ject staat bekend als Hel­den van Gor­kum en wordt ont­wik­keld door Van Wij­nen uit Dordrecht.

Over­zicht opgra­vings­ter­rein met de res­ten van de keu­kens en de fun­de­ring van de Bagijnenmolen

Voor¬≠af¬≠gaand aan de laat¬≠ste fase van het arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek (de opgra¬≠ving) werd al sinds 2008 voor¬≠on¬≠der¬≠zoek uit¬≠ge¬≠voerd. Van¬≠we¬≠ge de eco¬≠no¬≠mi¬≠sche cri¬≠sis in 2012 was na de sloop van de oude bebou¬≠wing de her¬≠ont¬≠wik¬≠ke¬≠ling van het gebied stop¬≠ge¬≠zet.  Pas zeven jaar later pak¬≠te men de draad opnieuw op en start¬≠te Hol¬≠lan¬≠dia Arche¬≠o¬≠lo¬≠gen in mei 2019 een waar¬≠de¬≠rend proefsleuvenonderzoek.

Door vier lan¬≠ge sleu¬≠ven over het ter¬≠rein te gra¬≠ven werd dui¬≠de¬≠lijk wel¬≠ke arche¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠sche res¬≠ten in de onder¬≠grond nog aan¬≠we¬≠zig waren en wat de kwa¬≠li¬≠teit daar¬≠van was. Zo wer¬≠den de fun¬≠de¬≠rin¬≠gen van ver¬≠schil¬≠len¬≠de gebou¬≠wen, een kade¬≠muur en een deel van de laat¬≠mid¬≠del¬≠eeuw¬≠se stads¬≠muur aan¬≠ge¬≠trof¬≠fen. Met uit¬≠zon¬≠de¬≠ring van de plaat¬≠sen waar de voor¬≠ma¬≠li¬≠ge wonin¬≠gen had¬≠den gestaan, bleek alles goed bewaard geble¬≠ven onder een cir¬≠ca 0,5 m dik¬≠ke puin-hou¬≠den¬≠de grondlaag.

Resten van de laatmiddeleeuwse stadsmuur aan de Bagijnenwalstraat Gorinchem 2019.

Laat­mid­del­eeuw­se stads­muur aan de Bagijnenwalstraat

Stadsmuur

Eerst werd de stads¬≠muur samen met een bouw¬≠his¬≠to¬≠ri¬≠cus in kaart gebracht. Daar¬≠bij werd ook het fun¬≠da¬≠ment van de Bagij¬≠nen¬≠to¬≠ren aan¬≠ge¬≠sne¬≠den. De stads¬≠muur bestond uit een serie van poe¬≠ren met een onder¬≠lin¬≠ge afstand van ca. 2,8 m (hart¬≠maat) waar¬≠op de spaar¬≠bo¬≠gen voor de weer¬≠gang rust¬≠ten. De fun¬≠de¬≠ring van de schild¬≠muur (de bescher¬≠mings¬≠muur) was ca. 0,9 m breed (drie bak¬≠ste¬≠nen breed). De breed¬≠te van het opgaand werk is niet pre¬≠cies vast¬≠ge¬≠steld, maar zou net als de toren ca. 0,75 m breed geweest kun¬≠nen zijn.

Detail kaart door Jacob van Deventer (1558) met de laatmiddeleeuwse vestingmuur en de Bagijnentoren te Gorinchem

Detail kaart door Jacob van Deven­ter (1558) met de mid­del­eeuw­se ves­ting­muur en de Bagijnentoren

De gebruik¬≠te bak¬≠ste¬≠nen had¬≠den net als bij de toren een afme¬≠ting van 29,5√∑30√∑30,5 x 14/14,5 x 7 cm en een 5 lagen¬≠maat van 38,5 cm. Van de toren was enkel de ach¬≠ter¬≠kant bewaard. De voor¬≠zij¬≠de was vol¬≠le¬≠dig gesloopt. Ver¬≠moe¬≠de¬≠lijk had dit plaats gevon¬≠den in de late 16e eeuw, als de nieu¬≠we ves¬≠ting rond¬≠om Gorin¬≠chem werd aan¬≠ge¬≠legd. Tij¬≠dens de opgra¬≠ving werd nog een plaat¬≠se¬≠lijk ophoog¬≠pak¬≠ket vast¬≠ge¬≠steld. Het is ech¬≠ter niet zeker of dit voor de aan¬≠leg van de stads¬≠muur was gedaan of dat er spra¬≠ke is van een wal-fase voor¬≠af¬≠gaand aan de verstening.

Klooster

De afzon¬≠der¬≠lij¬≠ke gebou¬≠wen ble¬≠ken met uit¬≠zon¬≠de¬≠ring van een 18e-19e eeuws woon¬≠huis onder¬≠deel te zijn van een 15e eeuws kloos¬≠ter¬≠com¬≠plex. 1 Hier leef¬≠den Mag¬≠da¬≠len¬≠azus¬≠ters een terug¬≠ge¬≠trok¬≠ken bestaan op het ter¬≠rein van een voor¬≠ma¬≠lig begijn¬≠hof. Het kloos¬≠ter¬≠deel dat bin¬≠nen het plan¬≠ge¬≠bied kon wor¬≠den bloot¬≠ge¬≠legd bestond uit een ver¬≠warm¬≠de kamer, moge¬≠lijk de eet¬≠zaal geweest, en twee keu¬≠kens : een war¬≠me keu¬≠ken met een oven voor het bra¬≠den en bak¬≠ken en een kou¬≠de keu¬≠ken voor het voor¬≠be¬≠rei¬≠den en inma¬≠ken van voed¬≠sel. Aan de zui¬≠de¬≠lij¬≠ke zij¬≠de van de kloos¬≠ter¬≠com¬≠plex bevond zich het hof, even¬≠tu¬≠eel gebruikt als tuin, met een water¬≠put. Een dui¬≠de¬≠lij¬≠ke kloos¬≠ter¬≠gang is helaas niet bepaald van¬≠we¬≠ge de hui¬≠di¬≠ge bebouwing.

Tij­dens de Beel­den­storm in 1566 werd het kloos­ter geplun­derd. In 1572 werd het gebouw nog­maals leeg­ge­roofd. De zus­ters waren toen al gevlucht.2 Hun 68-jari­ge rec­tor Joan van Oos­ter­wijk behoor­de tot de Mar­te­la­ren van Gor­cum en werd in Den Briel opge­han­gen.3

Molen

Bin¬≠nen het onder¬≠zoek¬≠ge¬≠bied, ter hoog¬≠te van de ver¬≠warm¬≠de zaal en war¬≠me keu¬≠ken, werd omstreeks 1575 een stan¬≠derd¬≠mo¬≠len geplaatst. Eerst nog aan¬≠ge¬≠duid als de Bagij¬≠nen¬≠mo¬≠len, later de Brou¬≠wers¬≠mo¬≠len genoemd. 4 Voor de fun¬≠de¬≠ring waren veel her¬≠ge¬≠bruik¬≠te bak¬≠ste¬≠nen toe¬≠ge¬≠past. De molen deed tot 1657 ach¬≠ter¬≠een¬≠vol¬≠gens dienst als koren‚ÄĎ, mout- en runmolen.

Bagijnenwal Gorinchem, detail kaart Joan Blaeu (1649)

Detail kaart Joan Blaeu (1649)

Leerlooierij

Aan de noord­zij­de van de Bagij­nen­wal­straat wer­den de res­ten van een leer­looi­e­rij aan­ge­trof­fen. Veel was hier­van niet over­ge­ble­ven. De fun­de­rin­gen van het gebouw zijn waar­schijn­lijk gebruikt als beschoei­ing van een aldaar gele­gen waterloop.

Leerlooierij, houtsnede uit de 16e eeuw, collectie Germanisches National Museum, N√ľrnberg.

Leer¬≠looi¬≠e¬≠rij, hout¬≠sne¬≠de 16e eeuw

Vervolg

Het arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch en bouw¬≠his¬≠to¬≠risch onder¬≠zoek op deze loca¬≠tie lever¬≠den veel nieu¬≠we infor¬≠ma¬≠tie op. De komen¬≠de maan¬≠den gaat Hol¬≠lan¬≠dia Arche¬≠o¬≠lo¬≠gen hier¬≠mee ver¬≠der aan de slag. Omdat het onder¬≠zoek naar de res¬≠ten van de laat¬≠mid¬≠del¬≠eeuw¬≠se stads¬≠muur tij¬≠dig plaats¬≠vond kon de pro¬≠ject¬≠ont¬≠wik¬≠ke¬≠laar het palen¬≠plan van de nieuw¬≠bouw aan¬≠pas¬≠sen. De muur¬≠res¬≠ten blij¬≠ven ver¬≠der onge¬≠schon¬≠den bewaard in de bodem. Ook het meren¬≠deel van de kloos¬≠ter¬≠keu¬≠ken blijft behou¬≠den, bedekt door de tui¬≠nen van de te bou¬≠wen wonin¬≠gen. In sep¬≠tem¬≠ber vangt de nieuw¬≠bouw aan.

Met dank aan K.T. Salo­mons, Hol­lan­dia Archeologen.

Brochure onderzoek Bagijnenwalstraat en Lindeboom

Brochure onderzoek Bagijnenwalstraat en Lindeboom

  Woens¬≠dag 16 sep¬≠tem¬≠ber 2020 was de offi¬≠ci¬≠√ę¬≠le start van het bouw¬≠pro¬≠ject Hel¬≠den van Gor¬≠kum. Het komend jaar wordt aan weers¬≠zij¬≠den van de ‚Ķ

Opgraving plangebied Bagijnenwal gestart

Opgraving plangebied Bagijnenwal gestart

  Dins¬≠dag 2 juni start¬≠te Hol¬≠lan¬≠dia Arche¬≠o¬≠lo¬≠gen een opgra¬≠ving op het plan¬≠ge¬≠bied Bagij¬≠nen¬≠wal.  Het arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek wordt uit¬≠ge¬≠voerd in opdracht van pro¬≠ject¬≠ont¬≠wik¬≠ke¬≠laar Van Wijnen ‚Ķ

Bagijnenwalstraat-Lindeboom en Bastion II (2008, 2011, 2012, 2019)

Bagijnenwalstraat-Lindeboom en Bastion II (2008, 2011, 2012, 2019)

Voorafgaand aan de laatste fase van het archeologisch onderzoek: de opgraving, was al vanaf 2008 vooronderzoek uitgevoerd. Vanwege de economische crisis in 2012 werd na de sloop van de oude bebouwing...

 

Reacties zijn gesloten.