Opgraving plangebied Bagijnenwal gestart

Dins­dag 2 juni startte Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen een opgra­ving op het plan­ge­bied Bagij­nen­wal. Het arche­o­lo­gisch onder­zoek wordt uit­ge­voerd in opdracht van pro­ject­ont­wik­ke­laar Van Wij­nen en gaat vooraf aan de bouw van 26 wonin­gen in de ‘Hel­den van Gor­kum’. Het onder­zoek zal naar ver­wach­ting drie weken duren.

Opgraving plangebied Bagijnenwal gestart, de middeleeuwse stadsmuur bij  de Bagijnenwalstraat in 2019

De mid­del­eeuwse stads­muur bij de Bagij­nen­wal­straat (2019)

Op basis van eer­der uit­ge­voerd voor­on­der­zoek in 2008, 2011, 2012 en 2019, zijn de arche­o­lo­gi­sche ver­wach­tin­gen voor dit gebied hoog. Zo werd tij­dens het proef­sleu­ven­on­der­zoek vorig jaar een deel van de mid­del­eeuwse ves­ting­muur onder­zocht. Door een aan­pas­sing in het palen­plan van de nieuw­bouw kan deze muur ver­der gespaard blij­ven. Het hui­dig onder­zoek con­cen­treert zich nu op de ove­rige vond­sten, zoals een deel van een kade­muur, res­ten van een leer­looi­e­rij en het vroe­gere pesthuis.

Luchtfoto met het onderzoeksgebied in rood omkaderd

Lucht­foto met het onder­zoeks­ge­bied in rood omkaderd

Brochure onderzoek Bagijnenwalstraat en Lindeboom

Brochure onderzoek Bagijnenwalstraat en Lindeboom

Woens­dag 16 sep­tem­ber 2020 was de offi­ci­ële start van het bouw­pro­ject Hel­den van Gor­kum. Het komend jaar wordt aan weerszijden …

Een kijkje in de kloosterkeuken van de Magdalenazusters

Een kijkje in de kloosterkeuken van de Magdalenazusters

In juni dit jaar heeft Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen de laat­ste fase van het arche­o­lo­gisch onder­zoek aan de Bagij­nen­wal­straat uit­ge­voerd. De directe …

Bagijnenwalstraat-Lindeboom en Bastion II (2008, 2011, 2012, 2019 en 2020)

Bagijnenwalstraat-Lindeboom en Bastion II (2008, 2011, 2012, 2019 en 2020)

In september 2019 en juni 2020 heeft Hollandia archeologen B.V. in opdracht van Van Wijnen B.V. een archeologische opgraving uitgevoerd aan de Bagijnenwalstraat-Lindeboom. Op een braakliggend...

Reacties zijn gesloten.