Opgraving plan­ge­bied Bagijnenwal 2 juni gestart

 

Verkennend archeologisch onderzoek Bagijnenwalstraat Gorinchem 2019

De mid­del­eeuw­se stads­muur bij  de Bagijnenwalstraat (2019) foto Hollandia Archeologen,  Zaandijk.

Dinsdag 2 juni start­te Hollandia Archeologen een opgra­ving op het plan­ge­bied Bagijnenwal.  Het arche­o­lo­gisch onder­zoek wordt uit­ge­voerd in opdracht van pro­ject­ont­wik­ke­laar Van Wijnen en gaat voor­af aan de bouw van 26 wonin­gen in de ‘Helden van Gorkum’. Het onder­zoek zal naar ver­wach­ting drie weken duren.

Op basis van het eer­der uit­ge­voerd voor­on­der­zoek in 2012 en 2018, zijn de arche­o­lo­gi­sche ver­wach­tin­gen voor dit gebied hoog. Zo werd tij­dens het proef­sleu­ven­on­der­zoek vorig jaar een deel van de mid­del­eeuw­se ves­ting­muur onder­zocht. Door een aan­pas­sing in het palen­plan van de nieuw­bouw kan deze muur ver­der gespaard blij­ven. Het hui­dig onder­zoek con­cen­treert zich nu op de ove­ri­ge vond­sten, zoals een deel van een kade­muur, res­ten van een leer­looi­e­rij en het vroe­ge­re pest­huis.

Luchtfoto met het onder­zoeks­ge­bied in rood omka­derd

Bagijnenwalstraat-Lindeboom (2008, 2011, 2012, 2019)

Bagijnenwalstraat-Lindeboom (2008, 2011, 2012, 2019)

Voorafgaand aan de laatste fase van het archeologisch onderzoek: de opgraving, was al vanaf 2008 vooronderzoek uitgevoerd. Vanwege de economische crisis in 2012 was na de sloop van de oude bebouwing...

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.