Brochure onderzoek Bagijnenwalstraat en Lindeboom

Helden van Gorkum, de helden van vroeger. Het verhaal van de plek, opgraving Bagijnenwalstraat Lindeboom Gorinchem

Woens­dag 16 sep­tem­ber 2020 was de offi­ci­ële start van het bouw­pro­ject Hel­den van Gor­kum. Het komend jaar wordt aan weers­zij­den van de Bagij­nen­wal­straat-Lin­de­boom gebouwd aan 26 nieuwe woningen.

Voor­af­gaand op de bouw voerde Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen deze zomer de laat­ste fase van het arche­o­lo­gisch onder­zoek uit in dit gebied. Naast de in 2019 gevon­den mid­del­eeuwse stads­muur wer­den geheel onver­wacht de keu­kens van een 15e eeuws vrou­wen­kloos­ter, een molen en res­ten van een leer­looi­e­rij opgegraven.

Pro­ject­ont­wik­ke­laar Van Wij­nen vindt het belang­rijk dat ook de toe­kom­stige bewo­ners van de Hel­den van Gor­kum het ver­haal van deze plek ken­nen en maakte daarom samen met Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen een bro­chure met een samen­vat­ting van de voor­lo­pige resul­ta­ten van het onderzoek.

De Grienden VOF (2020) Helden van Gorkum, de helden van vroeger. Het verhaal van de plek De Grienden VOF (2020)
Helden van Gorkum, de helden van vroeger. Het verhaal van de plek, Hoornaar.
3D Flipbook | PDF (4 MB)

Lees ook

Een kijkje in de kloosterkeuken van de Magdalenazusters

Een kijkje in de kloosterkeuken van de Magdalenazusters

In juni dit jaar heeft Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen de laat­ste fase van het arche­o­lo­gisch onder­zoek aan de Bagij­nen­wal­straat uitgevoerd. …

Opgraving plangebied Bagijnenwal gestart

Opgraving plangebied Bagijnenwal gestart

Dins­dag 2 juni startte Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen een opgra­ving op het plan­ge­bied Bagij­nen­wal. Het arche­o­lo­gisch onder­zoek wordt uit­ge­voerd in opdracht van …

Reacties zijn gesloten.