Reünie 50 jaar NJBG Gorinchem en omstreken

 

17 Decem­ber 2020 was het vijf­tig jaar gele­den dat op ini­ti­a­tief van Claas van Kui­len­burg in Gorin­chem een afde­ling van de Neder­land­se Jeugd­bond ter Bestu­de­ring van de Geschie­de­nis (NJBG) werd opge­richt. De NJBG was (en is nog steeds) een lan­de­lij­ke ver­e­ni­ging voor jon­ge­ren van­af 12 jaar met belang­stel­ling voor geschiedenis. 

Popu­lair waren voor­al de jaar­lijk­se opgra­vings­kam­pen waar de leden onder lei­ding van pro­fes­si­o­ne­le arche­o­lo­gen mee­hiel­pen bij arche­o­lo­gisch onderzoek.

NJBG-leden in het hart van de stadssanering (1971)

NJBG-leden in het hart van de stads­sa­ne­ring (1971)

De jon­ge Gor­cum­se afde­ling kreeg in 1971 een eigen club­ge­bouw : ’t Pest­huys (Bagij­nen­wal­straat 22), waar­in de leden weke­lijks bij­een­kwa­men. Het afde­lings­be­stuur stel­de zich in de jaren ’70 kri­tisch op tegen de gevol­gen van de stads­sa­ne­ring. De bin­nen­stad stond bloot aan kaal­slag en veel gebou­wen die we tegen­woor­dig zo graag in het stads­beeld terug zou­den zien ver­dwe­nen onder de slo­pers­ha­mer. Alle gmeen­te­lij­ke bestem­mings­plan­nen wer­den dan ook met argus­ogen gevolgd. Het besef voor monu­men­ten­be­houd groei­de. Mede door inzet van­uit de NJBG werd in 1976 de Stich­ting Stads­her­stel Gorin­chem (SSG) opge­richt. Twee jaar later start­te de Stich­ting Mere­wa­de met een publi­ca­tie­reeks over onder­wer­pen uit de geschie­de­nis van Gorin­chem. Ook het eer­ste arche­o­lo­gisch onder­zoek aan de Lan­gen­dijk (1973) was op ini­ti­a­tief van de NJBG. In het begin van de negen­ti­ger jaren bloed­de de afde­ling lang­zaam dood, maar voor veel leden bood het lid­maat­schap een rich­ting­ge­ven­de stap in hun stu­die en werk­za­me leven.

Reünie 50 jaar Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis Gorinchem e.o. leden van de Gorcuse NJBG op zoek naar stenen van het kasteel van de Arkels

Ruurd van Don­ke­laar en Henk Hoven­kamp op zoek naar ste­nen van het kas­teel van de Arkels.

Reünie

Nadat de COVID-maat­re­ge­len niet lan­ger een belet­sel vorm­den voor een bij­een­komst, kwam vrij­dag­mid­dag 24 sep­tem­ber een vijf­tien­tal oud-leden naar Gorin­chem om geza­men­lijk her­in­ne­rin­gen op te halen. De reü­nis­ten wer­den door Aron de Vries en Esther Fran­ken har­te­lijk ont­van­gen in de ten­toon­stel­lings­ruim­te van het Regi­o­naal Archief waar voor deze gele­gen­heid ook foto’s uit de geschie­de­nis van de NJBG Gorin­chem te zien waren. Aan­slui­tend nam Esther Fran­ken de groep mee naar het nieu­we pro­fes­si­o­neel inge­rich­te depot van het Gor­cums Muse­um.

Ont­vangst in het Regi­o­naal Archief en het nieu­we depot van het Gor­cums Museum.

’s Mid­dags werd het pro­gram­ma voort­ge­zet in het muse­um. Cere­mo­nie­mees­ter Claas van Kui­len­burg trak­teer­de zijn toe­hoor­ders op een aan­spre­ken­de terug­blik op de jaren ’70. Enke­le oud-leden over­han­dig­den aan de ver­te­gen­woor­di­gers van het muse­um, regi­o­naal archief en het arche­o­lo­gisch depot enke­le fysie­ke her­in­ne­rin­gen uit hun per­soon­lij­ke col­lec­ties. Zo ont­ving het depot van Bert Stam­kot een leger­schop en meet­lint gebruikt bij de eer­ste arche­o­lo­gi­sche ver­ken­nin­gen. Ook wer­den door Wim Voogt een 17de-eeuw­se wand­te­gel en door Henk Hoven­kamp een pijp­aar­den afdruk uit een 16de-eeuw­se mal voor de pro­duc­tie van hei­li­gen­beel­den geschon­ken. De mid­dag werd afge­slo­ten met een geza­men­lijk etentje.

Reunie oud-leden NJBG Gorinchem groepsfoto bij de fontein.

Natuur­lijk was er ook even tijd voor een groeps­fo­to bij de fontein.

Speciale editie Scriptum Caspingium

Zoals elke loka­le NJBG afde­ling had ook Gorin­chem van­af 1971 tot in 1978 een eigen blad : ‘Scrip­tum Cas­pin­gi­um’, genoemd naar de Romein­se neder­zet­ting Cas­pin­gi­um op de Peu­tin­ger­kaart. Naast de inbreng van eigen leden wer­den hier­in ook arti­ke­len door Gor­cum­se en zelfs enke­le lan­de­lijk beken­de his­to­ri­ci gepu­bli­ceerd. Ter gele­gen­heid van de reü­nie werd een spe­ci­a­le edi­tie uitgebracht.

Scriptum Caspingium. Speciale editie Astrid Lorjé-de Haan et al. (2021)
Scriptum Caspingium. Een speciale editie. Verschenen ter gelegenheid van de reünie van oud-leden en betrokkenen van de afdeling Gorinchem en omstreken van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis (NJBG), Gorinchem, 24 september 2021.
Flipbook | PDF  (7 MB)

Lees ook

Tot op de bodem: 50 Jaar NJBG Gorinchem en omstreken

Tot op de bodem: 50 Jaar NJBG Gorinchem en omstreken

​ Het was in de zomer van 1970, dat Claas van Kuilenburg zijn HAVO-4 klasgenoten Rolf van Acquoy, Bert Stamkot en Wim Voogt, zijn plannen vertelde in Gorinchem een lokale afdeling van de Nederlandse J...

Reacties zijn gesloten.