Nationale Archeologiedagen : open dagen 16, 17 en 18 juni

Nationale Archeologiedagen 2023

Tij­dens de Nati­o­nale Arche­o­lo­gie­da­gen op vrij­dag 16 juni, zater­dag 17 juni en zon­dag 18 juni is het depot van 14.00 tot 17.00 uur open voor publiek. In het gemeen­te­lijk arche­o­lo­gie­de­pot Gorin­chem wor­den vond­sten beheerd die tij­dens arche­o­lo­gisch onder­zoek bin­nen de gemeen­te­gren­zen zijn aan­ge­trof­fen. Het depot is geen museum, maar heeft als belang­rijke taak…

Lees ver­der

Reünie 50 jaar NJBG Gorinchem en omstreken

Reunie 50 jaar NJBG Gorinchem

17 Decem­ber 2020 was het vijf­tig jaar gele­den dat op ini­ti­a­tief van Claas van Kui­len­burg in Gorin­chem een afde­ling van de Neder­landse Jeugd­bond ter Bestu­de­ring van de Geschie­de­nis (NJBG) werd opge­richt. De NJBG was (en is nog steeds) een lan­de­lijke ver­e­ni­ging voor jon­ge­ren vanaf 12 jaar met belang­stel­ling voor geschie­de­nis. Popu­lair waren vooral de…

Lees ver­der

Brochure onderzoek Bagijnenwalstraat en Lindeboom

Helden van Gorkum, de helden van vroeger. Het verhaal van de plek

Woens­dag 16 sep­tem­ber 2020 was de offi­ci­ële start van het bouw­pro­ject Hel­den van Gor­kum. Het komend jaar wordt aan weers­zij­den van de Bagij­­nen­wal­­straat-Lin­­de­­boom gebouwd aan 26 nieuwe wonin­gen. Voor­af­gaand op de bouw voerde Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen deze zomer de laat­ste fase van het arche­o­lo­gisch onder­zoek uit in dit gebied. Naast de in 2019 gevonden…

Lees ver­der

Een kijkje in de kloosterkeuken van de Magdalenazusters

Een kijkje in de keuken van de Magdalenazusters

In juni dit jaar heeft Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen de laat­ste fase van het arche­o­lo­gisch onder­zoek aan de Bagij­nen­wal­straat uit­ge­voerd. De directe aan­lei­ding hier­voor is de bouw van 26 woon­hui­zen aan weers­zijde van de Bagij­nen­wal­straat en de Lin­de­boom. Dit pro­ject staat bekend als Hel­den van Gor­kum en wordt ont­wik­keld door Van Wij­nen uit Dord­recht. Overzicht…

Lees ver­der

Opgraving plangebied Bagijnenwal gestart

Verkennend archeologisch onderzoek Bagijnenwalstraat Gorinchem 2019

Dins­dag 2 juni startte Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen een opgra­ving op het plan­ge­bied Bagij­nen­wal. Het arche­o­lo­gisch onder­zoek wordt uit­ge­voerd in opdracht van pro­ject­ont­wik­ke­laar Van Wij­nen en gaat vooraf aan de bouw van 26 wonin­gen in de ‘Hel­den van Gor­kum’. Het onder­zoek zal naar ver­wach­ting drie weken duren. Op basis van eer­der uit­ge­voerd voor­on­der­zoek in 2008, 2011, 2012 en 2019,…

Lees ver­der

Oudste publicaties over de geschiedenis van Gorinchem

Oudste publicaties over de geschiedenis van Gorinchem nu digitaal

Een selec­tie uit de oud­ste publi­ca­ties over de geschie­de­nis van Gorin­chem nu digi­taal op een rij­tje. Een belang­rijk deel van deze uit­ga­ves is tegen­woor­dig helaas steeds vaker nog enkel in archie­ven en uni­ver­si­teits­bi­bli­o­the­ken te raad­ple­gen. Van de eer­ste kro­nie­ken van Dirck Fran­c­kensz. Pauw (1483) en Abra­ham Kemp (1656), de uit­ga­ves van Cor­ne­lis van…

Lees ver­der

Speuren door het depot of zelf je eigen tegeltje ontwerpen ?

Nationale Archeologiedagen archeologisch depot Gorinchem 2019

Grijp je kans en breng een bezoek aan het gemeen­te­lijk arche­o­lo­gie­de­pot van Gorin­chem. Nor­maal gespro­ken kun je het depot en de werk­ruimte alleen op afspraak bezoe­ken. Maar tij­dens de Nati­o­nale Arche­o­lo­gie­da­gen van vrij­dag 11 tot en met zon­dag 13 okto­ber 2019 zijn wij van 14.00 tot 17.00 uur geo­pend voor publiek. De toe­gang is…

Lees ver­der

De boekjes van W.A. van der Donk (1894−1972)

W.A. van der Donk

Gebo­ren Gor­cu­mer Wil­hel­mus Adri­a­nus van der Donk (1894−1972) was van­uit Amster­dam actief als Sta­ten­lid en later ook gede­pu­teerde voor de Katho­lieke Volks­par­tij (KVP). Daar­naast was hij werk­zaam als repe­ti­tor (exa­men­be­ge­lei­der) voor stu­den­ten. Van der Donk bleef con­tact met Gorin­chem hou­den en richtte zijn belang­stel­ling op de geschie­de­nis van de stad. Via kran­ten­ar­ti­ke­len en brochures…

Lees ver­der

De boekjes van Willem Frederik Emck (1869−1929)

W-F-Emck-1869-1929

Wil­lem Fre­de­rik Emck wordt in 1869 te Gorin­chem gebo­ren. Zijn gelijk­na­mige vader werkt dan voor het gemeen­te­be­stuur als bode. Zoals in die tijd niet onge­brui­ke­lijk, komt later ook junior in dienst op het stad­huis. Aan­van­ke­lijk in dezelfde func­tie als zijn vader, maar na enige tijd groeit hij door tot stads­ont­van­ger. Ver­moe­de­lijk met de…

Lees ver­der

Middeleeuwse gracht met nog verrassend veel water

Een gracht met nog verassend veel water tijdens opgraving Knipsteeg Gorinchem

De afge­lo­pen drie weken werd een opgra­ving uit­ge­voerd in de Knip­steeg te Gorin­chem. Op basis van het voor­on­der­zoek en de resul­ta­ten van de opgra­ving aan de Krijt­straat in 2002, was de ver­wach­ting meer te weten te komen over de 15de eeuwse Grote School zeer hoog. Ondanks dat tij­dens het graaf­werk niets van deze school…

Lees ver­der

Archeologen moeten terug naar de Grote School

Knipsteeg 13-15 Gorinchem

Maan­dag 13 mei start arche­o­lo­gisch onder­zoeks­bu­reau De Steek­proef een ver­ken­nend onder­zoek aan de Knip­steeg. Het onder­zoek was oor­spron­ke­lijk een week eer­der gepland. Op basis van de con­clu­sies in het ver­slag van het bureau­on­der­zoek (2015) en de resul­ta­ten van de opgra­ving naar het Hof van Arkel en de Grote School (2002) aan de Krijtstraat…

Lees ver­der

Kan vol ongedierte naar tentoonstelling Rijksmuseum

PERSFOTO-Tentoonstelling-Middeleeuwse-tuinen-in-Rijksmuseum-van-Oudheden

Vanaf don­der­dag 2 mei is in het Rijks­mu­seum van Oud­he­den in Lei­den een niet-alle­­daagse Gor­cumse bodem­vondst te zien : een mid­del­eeuwse kan, ooit gebruikt als mui­zen­val. Deze ‘mui­zen­pot’ van een­vou­dig grijs aar­de­werk is tus­sen 1275 en 1325 gepro­du­ceerd in Noord-Vlaan­­de­­ren. De kan werd acht jaar gele­den gevon­den tij­dens de opgra­ving van een mid­del­eeuwse ros­mo­len aan de…

Lees ver­der

Kom speuren in het depot tijdens de Nationale Archeologiedagen

Archeologiedagen Gorinchem 2018

Wil jij het prach­tige glas zien waar­uit een school­rec­tor 600 jaar gele­den zijn bier­tje dronk ? Of ben je nieuws­gie­rig naar de mid­del­eeuwse wapens die men gebruikte bij het beleg van het kas­teel van de heren van Arkel in Wijd­schild ? Dit kan tij­dens de Nati­o­nale Arche­o­lo­gie­da­gen van 12 tot en met 14 okto­ber. Op deze…

Lees ver­der

Luchtfoto uit Tweede Wereldoorlog toont Blauwe Toren

Arie Saakes

Ama­teur­ar­che­o­loog Arie Saakes deed enkele maan­den gele­den een spec­ta­cu­laire vondst. Op een lucht­foto van de Royal Air Force uit 1944 meende hij de con­tou­ren van het don­jon van de Blauwe Toren te zien. Luchtfoto’s kun­nen veel inte­res­sante infor­ma­tie over arche­o­lo­gi­sche vind­plaat­sen ople­ve­ren, maar niet iedere opname is geschikt. De foto moet aller­eerst op een…

Lees ver­der

Haalbaarheidsonderzoek hotel Buiten de Waterpoort

Onderzoek haalbaarheid hotel Buiten de Waterpoort, overzicht van de muurresten richting het zuidoosten

In okto­ber 2017 diende de ont­wik­ke­laar het haal­baar­heids­on­der­zoek in, ter voor­be­rei­ding op de bouw van een hotel op de loca­tie Bui­ten de Water­poort. De docu­men­ten zijn door de gemeente beoor­deeld en akkoord bevon­den. Over de arche­o­lo­gi­sche muur­res­ten (inclu­sief toren) is beslo­ten dat deze op de plaats zelf behou­den blij­ven, waar­bij de muurresten –…

Lees ver­der

Binnenkort twee nieuwe publicaties over de Blauwe Toren

Zij waren van groote en zware steenen

Bin­nen­kort ver­schijnt de eer­ste bun­del van de Stich­ting Kas­te­len­stu­dies Neder­land (SKN). De SKN heeft als doel het bevor­de­ren en publi­ce­ren van weten­schap­pe­lijk onder­zoek naar kas­te­len, bui­ten­plaat­sen, land­goe­de­ren en het hier­aan gere­la­teerde his­to­risch groen. In de publi­ca­tie komen onder meer nieuw ont­dekte kas­teel­ter­rei­nen aan bod die de tra­di­ti­o­nele date­ring op basis van uiter­lijke ken­mer­ken ter…

Lees ver­der

Aanvullend bouwhistorisch onderzoek Buiten de Waterpoort

Aanvullend bouwhistorisch onderzoek Buiten de Waterpoort

Gemeente Gorin­chem ont­ving eind okto­ber de resul­ta­ten van het haal­baar­heids­on­der­zoek over het inpas­sen van arche­o­lo­gi­sche vond­sten in de vloer van het hotel dat gebouwd wordt op de loca­tie Bui­ten de Water­poort. De beleids­af­de­ling beoor­deelt deze onder­zoeks­re­sul­ta­ten nu. Het col­lege van b&w neemt daar ver­vol­gens een besluit over en licht de gemeen­te­raad in. Dan…

Lees ver­der

Opgraving van een begraafplaats Groenmarkt-Achter de kerk

Skeletonderzoek Achter de Kerk Gorinchem november 2017

Dins­dag 7 novem­ber 2017 startte Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen uit Zaan­dijk met een opgra­ving naar het voor­ma­lige kerk­hof op de Groen­­markt-Ach­­ter de Kerk. Het onder­zoek is nood­za­ke­lijk in ver­band met het plan­ten van een vier­tal lin­de­bo­men op deze plek als onder­deel van de her­in­rich­ting van dit gebied. De werk­zaam­he­den zul­len naar schat­ting 2 weken in beslag nemen.…

Lees ver­der

Resten vestingmuur met toren in de Hazewindhondstraat

Nadat de vestingtoren was weggebroken heeft met de ontstane opening in de muur opgevuld, Hazewindhondstraat Gorinchem

Dins­dag 10 okto­ber startte Tran­sect BV een arche­o­lo­gisch onder­zoek in de Haze­wind­hondstraat. Nadat eer­der fun­de­rin­gen van 17de eeuwse bebou­wing en een 18de eeuwse water­gang waren aan­ge­trof­fen, werd begin van deze week ook een deel van de mid­del­eeuwse ves­ting­muur bloot­ge­legd. Mid­del­eeuwse muur Op de kaart van Jacob van Deven­ter uit 1558 lijkt alsof de…

Lees ver­der

Vondstenspreekuur tijdens de Nationale Archeologiedagen 2017

Vondstenspreekuur tijdens de Nationale Archeologiedagen 2017

Pak de unieke kans en breng een bezoek aan het gemeen­te­lijk arche­o­lo­gisch depot van Gorin­chem ! Nor­maal gespro­ken zijn het depot en de werk­ruimte alleen te bezoe­ken op afspraak. Maar tij­dens de Nati­o­nale Arche­o­lo­gie­da­gen op 13, 14 en 15 okto­ber is het depot drie mid­da­gen vanaf 14.00 u. open­ge­steld voor publiek. Vond­sten­spreek­uur Op zater­­dag- en zondagmiddag…

Lees ver­der

Archeologen vinden skeletten achter het Gorcums Museum

Gorinchem begraafplaats Groenmarkt 2017

Dit onder­zoek naar de ske­let­ten ach­ter het gebouw van het Gor­cums Museum is uit­ge­voerd voor­uit­lo­pend op het plaat­sen van vuil­con­tai­ners. Eer­der deze maand vond daarom ook een beperkte opgra­ving plaats op de Var­ken­markt. De aan­ge­trof­fen ske­let­ten wor­den nader onder­zocht. Met den­dro­chro­no­lo­gisch onder­zoek hopen wij ook meer te weten te komen over de ouder­dom van…

Lees ver­der

Booronderzoek Buiten de Waterpoort

Booronderzoek Buiten de Waterpoort Gorinchem 2017

Woens­dag 30 augus­tus wer­den rond de eer­der bij arche­o­lo­gisch onder­zoek aan­ge­trof­fen muur­res­ten Bui­ten de Water­poort mecha­ni­sche grond­bo­rin­gen ver­richt om een beter zicht te krij­gen in de situ­e­ring van nog onder de grond aan­we­zige res­ten, zodat het fun­­de­ring- en palen­plan van het te bou­wen hotel hierop kun­nen wor­den aan­ge­past. Het onder­zoek werd uit­ge­voerd in…

Lees ver­der

Open Monumentendag op zaterdag 9 september

Het gemeentelijk depot voor archeologie is tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 9 september van 11.00 tot 16.00 uur geopend voor bezoekers.

Het gemeen­te­lijk depot voor arche­o­lo­gie is tij­dens de Open Monu­men­ten­dag op zater­dag 9 sep­tem­ber van 11.00 tot 16.00 uur geo­pend voor bezoe­kers. Vrij­wil­li­gers van het depot laten zien hoe vond­sten geres­tau­reerd wor­den. Daar­naast zijn in de werk­ruim­ten bodem­vond­sten – afkom­stig van Gor­cumse opgra­vin­gen – te zien. De gemeente Gorin­chem doet dit jaar voor de 31e

Lees ver­der

Groen licht voor onderzoek haalbaarheid inpassen vondsten

Vestingmuur met schietgat, archeologisch onderzoek Buiten de Waterpoort te Gorinchem

De ver­gun­ning­hou­der van het nieuw te bou­wen hotel Bui­ten de Water­poort heeft een voor­stel gedaan om de arche­o­lo­gi­sche vond­sten in te pas­sen in het te bou­wen hotel. Dit voor­stel dient eerst onder­zocht te wor­den op haal­baar­heid, waar­voor ver­gun­ning­hou­der goed­keu­ring van het col­lege wenste. Het col­lege heeft zich, na con­sul­ta­tie van de gemeen­te­raad over…

Lees ver­der

Booronderzoek voorafgaand op plaatsen vuilcontainers

Ondergrondse afvalcontainer Gorinchem

In de week van 15 mei 2017 heeft Hol­lan­dia arche­o­lo­gen in opdracht van de gemeente Gorin­chem een arche­o­lo­gisch boor­on­der­zoek uit­ge­voerd voor meer­dere plan­lo­ca­ties bin­nen de his­to­ri­sche bin­nen­stad van Gorin­chem. Aan­lei­ding voor het onder­zoek is het (ver)plaatsen en ver­wij­de­ren van 9 onder­grondse vuil­con­tai­ners. De hier­mee gepaard gaande bode­mingre­pen vor­men moge­lijk een bedrei­ging voor het archeologisch…

Lees ver­der

Evaluatierapport onderzoek Buiten de Waterpoort

Archeologisch onderzoek Buiten de Waterpoort, Gorinchem, 17 maart 2017

Het eva­lu­a­tie­rap­port van het arche­o­lo­gisch onder­zoek in het kader van de ver­gun­nings­pro­ce­dure voor de bouw van een hotel Bui­ten de Water­poort is bekend. Voor­naamste con­clu­sie en aan­be­ve­lin­gen : de aan­ge­trof­fen ver­de­di­gings­wer­ken zijn behou­dens­waar­dig en gead­vi­seerd wordt deze zoveel moge­lijk te behou­den en waar moge­lijk het bouw­plan hierop aan te pas­sen. De gemeente Gorin­chem gaat…

Lees ver­der

De Blauwe Toren in de Krabsteeg

Muurresten Blauwe Toren gevonden tijdens bouwwerkzaamheden aan de Krabsteeg te Gorinchem in 1983-1984

In 1983 kwam in een bouw­put ten zui­den van de Krab­steeg, tegen­woor­dig Schut­ters­gracht, een zeer zware ca 9.30 m dikke onge­veer oost-west ver­lo­pende muur tevoor­schijn. De muur was gemet­seld met ste­nen van ca 25 x 5 x 12 cm, deze muur was nog tot een hoogte van ca. 3,50 m bewaard en rustte op een fun­de­ring van hout. Even­wij­dig aan deze muur had op 2,5 m ten noor­den daar­van een tweede ca 2,5 m dikke…

Lees ver­der

Buiten de Waterpoort

Archeologisch onderzoek Buiten de Waterpoort, Gorinchem, 17 maart 2017

Een foto-impres­­sie van het arche­o­lo­gisch onder­zoek naar de gevon­den muur­res­ten Bui­ten de Water­poort in Gorin­chem. Gemaakt door SOB Research op 17 maart jl.

Lees ver­der

De Blauwe Toren, wat kunnen we ermee

Wat kun je met de Blauwe Toren lezingenavond Oud Gorcum

De opgra­ving van de fun­de­rin­gen Bui­ten de Water­poort te Gorin­chem houdt de gemoe­de­ren in de stad bezig. Als ver­volg op de lezin­gen­avond eer­der in het Gym­na­sium te Gorin­chem orga­ni­seert de His­to­ri­sche Ver­e­ni­ging “Oud-Gor­­cum” daarom maan­dag­avond 13 maart a.s. een avond met als thema “De Blauwe Toren : waarom stond die in Gorin­chem en wat…

Lees ver­der

Reconstructie ligging Blauwe Toren

Projectie detail kaart Jacob van Deventer 1588 op huidige Google Map.

Er leven nog veel vra­gen over de exacte lig­ging van de res­ten van het voor­ma­lige kas­teel­com­plex de Blauwe Toren. Op ver­zoek van de Stich­ting Menno van Coe­hoorn pro­jec­teerde ir. W. Annema enkele oude kaar­ten over de hui­dige kaart van dit gebied. Annema, W. (2017) De bete­ke­nis van de gevon­den res­tan­ten van de ves­ting­wer­ken buiten…

Lees ver­der

Wapens naar Den Bosch

Martin Veen met wapens Tweede Wereldoorlog uit de haven van Gorinchem

De afge­lo­pen jaren is er steeds meer inte­resse in de arche­o­lo­gie van moderne oor­lo­gen. Daarom besteedt Het Noord­bra­bants Museum, uit­ge­breid aan­dacht aan deze boei­ende nieuwe tak van bodem­on­der­zoek. Wat vind je zoal terug in de bodem van strijd­ge­bie­den ? Wat voegt het toe aan wat we weten over het voe­ren van oor­log ? De tentoonstelling…

Lees ver­der

Vestingtoren

Vestingmuur met schietgat, archeologisch onderzoek Buiten de Waterpoort te Gorinchem

Eind novem­ber deden arche­o­lo­gen van SOB Research bij een proef­sleu­ven­on­der­zoek een bij­zon­dere vondst in het gebied Bui­ten de Water­poort : een deel van de oude stads­muur uit de 14de eeuw met een bij­be­ho­rende toren. Delen van de stads­muur zijn eer­der ook al op andere plaat­sen in de stad aan­ge­trof­fen. Deze vondst maakt de historische…

Lees ver­der

Nieuwe publicatie Blauwe Toren

Blauwe Toren

Enkele maan­den gele­den is de Stich­ting Kas­te­len­stu­dies Neder­land (SKN) opge­richt. De stich­ting heeft als doel het bevor­de­ren en publi­ce­ren van onder­zoek naar kas­te­len, bui­ten­plaat­sen, land­goe­de­ren en hier­aan gere­la­teerd his­to­risch groen. De eer­ste uit­gave ver­schijnt in maart en bevat onder andere een uit­ge­breide publi­ca­tie door Taco Her­mans en Edwin Orsel over de ver­bou­wing van de…

Lees ver­der

Archeologisch depot verhuisd

Gemeentelijk depot voor archeologie Arkelsedijk 24 4206 AC Gorinchem

De eer­ste week van janu­ari 2017 is het gemeen­te­lijk arche­o­lo­gisch depot ver­huisd van de loka­tie in de Ave­lin­gen naar de Arkels­edijk, het voor­ma­lige onder­ko­men van de GGD en de ambu­lan­ce­dienst. De voor­be­rei­ding op deze ver­hui­zing heeft een lange tijd geduurd. Zo bleek het niet een­vou­dig een ver­van­gende ruimte te vin­den die aan alle…

Lees ver­der