Blauwe Toren in de Krabsteeg (1983)

Waarneming

Schuttersgracht Krabsteeg Gorinchem

Huidige bebou­wing Schuttersgracht

In  1983 kwam in een bouw­put ten zui­den van de Krabsteeg, tegen­woor­dig Schuttersgracht, een zeer zwa­re ca 9.30 m dik­ke onge­veer oost-west ver­lo­pen­de muur tevoor­schijn. De muur was gemet­seld met ste­nen van ca 25 x 5 x 12 cm, deze muur was nog tot een hoog­te van ca. 3,50 m bewaard en rust­te op een fun­de­ring van hout. Evenwijdig aan deze muur had op 2,5 m ten noor­den daar­van een twee­de ca 2,5 m dik­ke muur gelo­pen die onder­tus­sen door de aan­ne­mer was gesloopt, maar nog in het pro­fiel van de bouw­put kon wor­den waar­ge­no­men.1

Provinciaal arche­o­loog Daan Hallewas con­clu­deer­de op basis van het steen­for­maat en gro­te con­cen­tra­ties puin van blauw hard­steen dat de muur­res­ten moge­lijk deel uit­maak­ten van de Blauwe Toren. Er werd geen nader arche­o­lo­gisch onder­zoek ver­richt en het is daar­om heel las­tig te con­clu­de­ren of het hier ves­ting- dan wel kas­teel­mu­ren betrof. Architektenburo De Bie maak­te een teke­ning bekijk of down­load (197 KB). Ondanks ver­woe­de pogin­gen om de muren te slo­pen, moest men enke­le weken extra uit­trek­ken om aller­eerst met een dia­mant­boor gaten aan te bren­gen om de hei­pa­len te kun­nen slaan.

Reconstructietekening van het in 1983 gevonden muurwerk van de Blauwe Toren te Gorinchem (A. Saakes)

Projectie van het in 1983 gevon­den muur­werk (brui­ne lij­nen) pro­duc­tie A. Saakes)

Tijdens de dis­cus­sie over de vond­sten Buiten de Waterpoort ont­stond ver­war­ring over het jaar waar­in deze muren gevon­den zou­den zijn, dit mede door een fou­tie­ve ver­mel­ding in een arti­kel door M. Veen uit 1998.2 Onterecht werd 1976 als vondst­jaar gemeld. In 19753 en 1977 4 wer­den wel muur­res­ten van het kas­teel van de Arkels in het Wijdschild aan­ge­trof­fen maar niets in moge­lij­ke rela­tie met de Blauwe Toren.

Publicaties

D. P. Hallewas
Gorcum ; Krabsteeg ; vondst muur­res­ten moge­lijk in ver­band Blauwe Toren ; Archeologische Kroniek Zuid-Holland 1983 ; Regionaal Historisch Tijdschrift Holland ; 16e jaar­gang no. 6 ; 1984 ; p. 322.
BekijkDownload (7 MB)

M. Veen
De Blauwe Toren ; in Oud-Gorcum Varia ; 1998 – 3 ; p.280 – 284.
Bekijk | Download (15 MB)

Metagegevens

 

Archisnummer(s):-
Topografische Kaart :38D
Coördinaten :126.432/426.593 (cen­trum)
Toponiem :Krabsteeg
Plaats :Gorinchem
Gemeente :Gorinchem
Provincie :Zuid-Holland
Type onder­zoek :Waarneming
Uitvoerder :D. Hallewas, M. Veen
Projectleider :-
Opdrachtgever :Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort
Bevoegd gezag :Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort
Aanvang onder­zoek :Najaar 1983
Vondsten & docu­men­ta­tie :-
DANS :-
Deel of print dit bericht

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.