De Blauwe Toren in de Krabsteeg

Waarneming

Schuttersgracht Krabsteeg Gorinchem

Hui­di­ge bebou­wing Krabsteeg-Schuttersgracht

In 1983 kwam in een bouw­put ten zui­den van de Krab­steeg, tegen­woor­dig Schut­ters­gracht, een zeer zwa­re ca 9.30 m dik­ke onge­veer oost-west ver­lo­pen­de muur tevoor­schijn. De muur was gemet­seld met ste­nen van ca 25 x 5 x 12 cm, deze muur was nog tot een hoog­te van ca. 3,50 m bewaard en rust­te op een fun­de­ring van hout. Even­wij­dig aan deze muur had op 2,5 m ten noor­den daar­van een twee­de ca 2,5 m dik­ke muur gelo­pen die onder­tus­sen door de aan­ne­mer was gesloopt, maar nog in het pro­fiel van de bouw­put kon wor­den waar­ge­no­men.1

Fun­de­rin­gen met op de voor­grond de boor­in­stal­la­tie, foto’s Daan Hallewas

Pro­vin­ci­aal arche­o­loog Daan Hal­le­was con­clu­deer­de op basis van het steen­for­maat en gro­te con­cen­tra­ties puin van blauw hard­steen dat de muur­res­ten moge­lijk deel uit­maak­ten van de Blau­we Toren. Er werd geen nader arche­o­lo­gisch onder­zoek ver­richt en het is daar­om heel las­tig te con­clu­de­ren of het hier ves­ting- dan wel kas­teel­mu­ren betrof. Archi­tek­ten­bu­ro De Bie maak­te een teke­ning (197 KB). Ondanks pogin­gen om de muren te slo­pen, moest men enke­le weken extra uit­trek­ken om aller­eerst met een dia­mant­boor gaten aan te bren­gen om de hei­pa­len te kun­nen slaan.

Reconstructietekening van het in 1983 gevonden muurwerk van de Blauwe Toren te Gorinchem

Pro­jec­tie van het in 1983 gevon­den muur­werk (brui­ne lijnen)

Tij­dens de dis­cus­sie over de vond­sten Bui­ten de Water­poort ont­stond ver­war­ring over het jaar waar­in deze muren gevon­den zou­den zijn, dit mede door een fou­tie­ve ver­mel­ding in een arti­kel door Mar­tin Veen uit 1998.2 Onte­recht werd 1976 als vondst­jaar gemeld. In 19753 en 1977 4 wer­den wel muur­res­ten van het kas­teel van de Arkels in het Wijd­schild aan­ge­trof­fen maar niets in moge­lij­ke rela­tie met de Blau­we Toren.

Publicaties

Hallewas, D.P. (1984)Gorcum, in: Archeologische Kroniek van Holland over 1983, II Zuid-Holland, Regionaal-historisch tijdschrift Holland 16, p. 322.Hallewas, D.P. (1984)
Gorcum, in: Archeologische Kroniek van Holland over 1983, II Zuid-Holland, Regionaal-historisch tijdschrift Holland 16, p. 322.
FlipbookPDF (7 MB)
Veen, M. (1998)De Blauwe Toren, in: Oud-Gorcum Varia, tijdschrift van de historische vereniging "Oud-Gorcum" 15, nr. 42, p. 280-284.Veen, M. (1998)
De Blauwe Toren, in: Oud-Gorcum Varia, tijdschrift van de historische vereniging "Oud-Gorcum" 15, nr. 42, p. 280-284.
FlipbookPDF (15 MB)

Metagegevens

 

Administratieve gegevens
Archisnummer(s):2732310100
Topografische Kaart:38D
Coördinaten:126.432/426.593 (centrum)
Toponiem:Krabsteeg
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Waarneming
Uitvoerder:Daan Hallewas, Martin Veen
Projectleider:-
Opdrachtgever:-
Bevoegd gezag:Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort
Aanvang onderzoek:Najaar 1983
Vondsten & documentatie:-
DANS:-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.