Luchtfoto uit Tweede Wereldoorlog toont Blauwe Toren

Arie Saakes

Ama­teur­ar­che­o­loog Arie Saakes deed enkele maan­den gele­den een spec­ta­cu­laire vondst. Op een lucht­foto van de Royal Air Force uit 1944 meende hij de con­tou­ren van het don­jon van de Blauwe Toren te zien. Luchtfoto’s kun­nen veel inte­res­sante infor­ma­tie over arche­o­lo­gi­sche vind­plaat­sen ople­ve­ren, maar niet iedere opname is geschikt. De foto moet aller­eerst op een…

Lees ver­der

Haalbaarheidsonderzoek hotel Buiten de Waterpoort

Onderzoek haalbaarheid hotel Buiten de Waterpoort, overzicht van de muurresten richting het zuidoosten

In okto­ber 2017 diende de ont­wik­ke­laar het haal­baar­heids­on­der­zoek in, ter voor­be­rei­ding op de bouw van een hotel op de loca­tie Bui­ten de Water­poort. De docu­men­ten zijn door de gemeente beoor­deeld en akkoord bevon­den. Over de arche­o­lo­gi­sche muur­res­ten (inclu­sief toren) is beslo­ten dat deze op de plaats zelf behou­den blij­ven, waar­bij de muurresten –…

Lees ver­der

Binnenkort twee nieuwe publicaties over de Blauwe Toren

Zij waren van groote en zware steenen

Bin­nen­kort ver­schijnt de eer­ste bun­del van de Stich­ting Kas­te­len­stu­dies Neder­land (SKN). De SKN heeft als doel het bevor­de­ren en publi­ce­ren van weten­schap­pe­lijk onder­zoek naar kas­te­len, bui­ten­plaat­sen, land­goe­de­ren en het hier­aan gere­la­teerde his­to­risch groen. In de publi­ca­tie komen onder meer nieuw ont­dekte kas­teel­ter­rei­nen aan bod die de tra­di­ti­o­nele date­ring op basis van uiter­lijke ken­mer­ken ter…

Lees ver­der

Aanvullend bouwhistorisch onderzoek Buiten de Waterpoort

Aanvullend bouwhistorisch onderzoek Buiten de Waterpoort

Gemeente Gorin­chem ont­ving eind okto­ber de resul­ta­ten van het haal­baar­heids­on­der­zoek over het inpas­sen van arche­o­lo­gi­sche vond­sten in de vloer van het hotel dat gebouwd wordt op de loca­tie Bui­ten de Water­poort. De beleids­af­de­ling beoor­deelt deze onder­zoeks­re­sul­ta­ten nu. Het col­lege van b&w neemt daar ver­vol­gens een besluit over en licht de gemeen­te­raad in. Dan…

Lees ver­der

Booronderzoek Buiten de Waterpoort

Booronderzoek Buiten de Waterpoort Gorinchem 2017

Woens­dag 30 augus­tus wer­den rond de eer­der bij arche­o­lo­gisch onder­zoek aan­ge­trof­fen muur­res­ten Bui­ten de Water­poort mecha­ni­sche grond­bo­rin­gen ver­richt om een beter zicht te krij­gen in de situ­e­ring van nog onder de grond aan­we­zige res­ten, zodat het fun­­de­ring- en palen­plan van het te bou­wen hotel hierop kun­nen wor­den aan­ge­past. Het onder­zoek werd uit­ge­voerd in…

Lees ver­der

Groen licht voor onderzoek haalbaarheid inpassen vondsten

Vestingmuur met schietgat, archeologisch onderzoek Buiten de Waterpoort te Gorinchem

De ver­gun­ning­hou­der van het nieuw te bou­wen hotel Bui­ten de Water­poort heeft een voor­stel gedaan om de arche­o­lo­gi­sche vond­sten in te pas­sen in het te bou­wen hotel. Dit voor­stel dient eerst onder­zocht te wor­den op haal­baar­heid, waar­voor ver­gun­ning­hou­der goed­keu­ring van het col­lege wenste. Het col­lege heeft zich, na con­sul­ta­tie van de gemeen­te­raad over…

Lees ver­der

Evaluatierapport onderzoek Buiten de Waterpoort

Archeologisch onderzoek Buiten de Waterpoort, Gorinchem, 17 maart 2017

Het eva­lu­a­tie­rap­port van het arche­o­lo­gisch onder­zoek in het kader van de ver­gun­nings­pro­ce­dure voor de bouw van een hotel Bui­ten de Water­poort is bekend. Voor­naamste con­clu­sie en aan­be­ve­lin­gen : de aan­ge­trof­fen ver­de­di­gings­wer­ken zijn behou­dens­waar­dig en gead­vi­seerd wordt deze zoveel moge­lijk te behou­den en waar moge­lijk het bouw­plan hierop aan te pas­sen. De gemeente Gorin­chem gaat…

Lees ver­der

De Blauwe Toren in de Krabsteeg

Muurresten Blauwe Toren gevonden tijdens bouwwerkzaamheden aan de Krabsteeg te Gorinchem in 1983-1984

In 1983 kwam in een bouw­put ten zui­den van de Krab­steeg, tegen­woor­dig Schut­ters­gracht, een zeer zware ca 9.30 m dikke onge­veer oost-west ver­lo­pende muur tevoor­schijn. De muur was gemet­seld met ste­nen van ca 25 x 5 x 12 cm, deze muur was nog tot een hoogte van ca. 3,50 m bewaard en rustte op een fun­de­ring van hout. Even­wij­dig aan deze muur had op 2,5 m ten noor­den daar­van een tweede ca 2,5 m dikke…

Lees ver­der

Buiten de Waterpoort

Archeologisch onderzoek Buiten de Waterpoort, Gorinchem, 17 maart 2017

Een foto-impres­­sie van het arche­o­lo­gisch onder­zoek naar de gevon­den muur­res­ten Bui­ten de Water­poort in Gorin­chem. Gemaakt door SOB Research op 17 maart jl.

Lees ver­der

De Blauwe Toren, wat kunnen we ermee

Wat kun je met de Blauwe Toren lezingenavond Oud Gorcum

De opgra­ving van de fun­de­rin­gen Bui­ten de Water­poort te Gorin­chem houdt de gemoe­de­ren in de stad bezig. Als ver­volg op de lezin­gen­avond eer­der in het Gym­na­sium te Gorin­chem orga­ni­seert de His­to­ri­sche Ver­e­ni­ging “Oud-Gor­­cum” daarom maan­dag­avond 13 maart a.s. een avond met als thema “De Blauwe Toren : waarom stond die in Gorin­chem en wat…

Lees ver­der

Reconstructie ligging Blauwe Toren

Projectie detail kaart Jacob van Deventer 1588 op huidige Google Map.

Er leven nog veel vra­gen over de exacte lig­ging van de res­ten van het voor­ma­lige kas­teel­com­plex de Blauwe Toren. Op ver­zoek van de Stich­ting Menno van Coe­hoorn pro­jec­teerde ir. W. Annema enkele oude kaar­ten over de hui­dige kaart van dit gebied. Annema, W. (2017) De bete­ke­nis van de gevon­den res­tan­ten van de ves­ting­wer­ken buiten…

Lees ver­der

Vestingtoren

Vestingmuur met schietgat, archeologisch onderzoek Buiten de Waterpoort te Gorinchem

Eind novem­ber deden arche­o­lo­gen van SOB Research bij een proef­sleu­ven­on­der­zoek een bij­zon­dere vondst in het gebied Bui­ten de Water­poort : een deel van de oude stads­muur uit de 14de eeuw met een bij­be­ho­rende toren. Delen van de stads­muur zijn eer­der ook al op andere plaat­sen in de stad aan­ge­trof­fen. Deze vondst maakt de historische…

Lees ver­der

Nieuwe publicatie Blauwe Toren

Blauwe Toren

Enkele maan­den gele­den is de Stich­ting Kas­te­len­stu­dies Neder­land (SKN) opge­richt. De stich­ting heeft als doel het bevor­de­ren en publi­ce­ren van onder­zoek naar kas­te­len, bui­ten­plaat­sen, land­goe­de­ren en hier­aan gere­la­teerd his­to­risch groen. De eer­ste uit­gave ver­schijnt in maart en bevat onder andere een uit­ge­breide publi­ca­tie door Taco Her­mans en Edwin Orsel over de ver­bou­wing van de…

Lees ver­der