Bin­nen­kort ver­schij­nen twee nieu­we publi­ca­ties over de Blau­we Toren

 

'Zij waren van groote en zware steenen', Recent onderzoek op het gebied van kastelen en buitenplaatsen in Nederland.Bin­nen­kort ver­schijnt de eer­ste bun­del van de Stich­ting Kas­te­len­stu­dies Neder­land (SKN). De SKN heeft als doel het bevor­de­ren en publi­ce­ren van weten­schap­pe­lijk onder­zoek naar kas­te­len, bui­ten­plaat­sen, land­goe­de­ren en het hier­aan gere­la­teer­de his­to­risch groen.
In de publi­ca­tie komen onder meer nieuw ont­dek­te kas­teel­ter­rei­nen aan bod die de tra­di­ti­o­ne­le date­ring op basis van uiter­lij­ke ken­mer­ken ter dis­cus­sie stel­len. Som­mi­ge arti­ke­len slui­ten naad­loos aan op de actu­a­li­teit.

Zo komt het kas­teel de Blau­we Toren maar liefst in twee arti­ke­len uit­ge­breid aan de orde : “De ver­bou­wing van de Blau­we Toren te Gorin­chem in 1522 – 1530”, door Taco Her­mans & Edwin Orsel en “De Blau­we Toren in Gorin­chem : een vor­ste­lijk kas­teel aan de Mer­we­de”, door Mer­lijn Hurx. Zie voor meer infor­ma­tie ook de vol­le­di­ge inhouds­op­ga­ve en de fly­er van de SKN.

Stu­die­dag

De bun­del wordt 15 decem­ber gepre­sen­teerd tij­dens de stu­die­dag ‘Open – geslo­ten. De toe­gan­ke­lijk­heid van kas­te­len, ste­den en bui­ten­plaat­sen’. Deze dag wordt geor­ga­ni­seerd door de Rijks­dienst voor het Cul­tu­reel Erf­goed in Amers­foort. De deel­na­me is gra­tis. Mede gelet de ver­wach­te belang­stel­ling is een tij­di­ge inschrij­ving nood­za­ke­lijk.

Bestel­len

Zij waren van groote en zwaare ste­nen’ is te bestel­len bij de Stich­ting Kas­te­len­stu­dies Neder­land op sknnederland@gmail.com. De bun­del kost € 30,00 exclu­sief € 4,50 ver­zend­kos­ten.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.