Binnenkort twee nieuwe publicaties over de Blauwe Toren

Twee nieuwe publicaties over de Blauwe Toren in 'Zij waren van groote en zware steenen', Bin­nen­kort ver­schijnt de eer­ste bun­del van de Stich­ting Kas­te­len­stu­dies Neder­land (SKN). De SKN heeft als doel het bevor­de­ren en publi­ce­ren van weten­schap­pe­lijk onder­zoek naar kas­te­len, bui­ten­plaat­sen, land­goe­de­ren en het hier­aan gere­la­teerde his­to­risch groen.

In de publi­ca­tie komen onder meer nieuw ont­dekte kas­teel­ter­rei­nen aan bod die de tra­di­ti­o­nele date­ring op basis van uiter­lijke ken­mer­ken ter dis­cus­sie stel­len. Som­mige arti­ke­len slui­ten naad­loos aan op de actualiteit.

Zo komt het kas­teel de Blauwe Toren maar liefst in twee arti­ke­len uit­ge­breid aan de orde : “De ver­bou­wing van de Blauwe Toren te Gorin­chem in 1522 – 1530”, door Taco Her­mans & Edwin Orsel en “De Blauwe Toren in Gorin­chem : een vor­ste­lijk kas­teel aan de Mer­wede”, door Mer­lijn Hurx. Zie voor meer infor­ma­tie ook de vol­le­dige inhouds­op­gave en de flyer van de SKN.

Studiedag

De bun­del wordt 15 decem­ber gepre­sen­teerd tij­dens de stu­die­dag ‘Open – geslo­ten. De toe­gan­ke­lijk­heid van kas­te­len, ste­den en bui­ten­plaat­sen’. Deze dag wordt geor­ga­ni­seerd door de Rijks­dienst voor het Cul­tu­reel Erf­goed in Amers­foort. De deel­name is gra­tis. Mede gelet de ver­wachte belang­stel­ling is een tij­dige inschrij­ving noodzakelijk.

Bestellen

Zij waren van groote en zwaare ste­nen’ is te bestel­len bij de Stich­ting Kas­te­len­stu­dies Neder­land via sknnederland@​gmail.​com. De bun­del kost € 30,00 exclu­sief € 4,50 verzendkosten.

Luchtfoto uit Tweede Wereldoorlog toont Blauwe Toren

Luchtfoto uit Tweede Wereldoorlog toont Blauwe Toren

Ama­teur­ar­che­o­loog Arie Saakes deed enkele maan­den gele­den een spec­ta­cu­laire vondst. Op een lucht­foto van de Royal Air Force uit 1944 meende hij de con­tou­ren van het don­jon van de Blauwe …

Haalbaarheidsonderzoek hotel Buiten de Waterpoort

Haalbaarheidsonderzoek hotel Buiten de Waterpoort

In okto­ber 2017 diende de ont­wik­ke­laar het haal­baar­heids­on­der­zoek in, ter voor­be­rei­ding op de bouw van een hotel op de loca­tie Bui­ten de Water­poort. De docu­men­ten zijn door de gemeente beoordeeld …

Aanvullend bouwhistorisch onderzoek Buiten de Waterpoort

Aanvullend bouwhistorisch onderzoek Buiten de Waterpoort

Gemeente Gorin­chem ont­ving eind okto­ber de resul­ta­ten van het haal­baar­heids­on­der­zoek over het inpas­sen van arche­o­lo­gi­sche vond­sten in de vloer van het hotel dat gebouwd wordt op de loca­tie Bui­ten de …

Booronderzoek Buiten de Waterpoort

Booronderzoek Buiten de Waterpoort

Woens­dag 30 augus­tus wer­den rond de eer­der bij arche­o­lo­gisch onder­zoek aan­ge­trof­fen muur­res­ten Bui­ten de Water­poort mecha­ni­sche grond­bo­rin­gen ver­richt om een beter zicht te krij­gen in de situ­e­ring van nog onder …

Groen licht voor onderzoek haalbaarheid inpassen vondsten

Groen licht voor onderzoek haalbaarheid inpassen vondsten

De ver­gun­ning­hou­der van het nieuw te bou­wen hotel Bui­ten de Water­poort heeft een voor­stel gedaan om de arche­o­lo­gi­sche vond­sten in te pas­sen in het te bou­wen hotel. Dit voor­stel dient …

Evaluatierapport onderzoek Buiten de Waterpoort

Evaluatierapport onderzoek Buiten de Waterpoort

Het eva­lu­a­tie­rap­port van het arche­o­lo­gisch onder­zoek in het kader van de ver­gun­nings­pro­ce­dure voor de bouw van een hotel Bui­ten de Water­poort is bekend. Voor­naamste con­clu­sie en aan­be­ve­lin­gen : de aan­ge­trof­fen verdedigingswerken …

De Blauwe Toren in de Krabsteeg

De Blauwe Toren in de Krabsteeg

In 1983 kwam in een bouw­put ten zui­den van de Krab­steeg, tegen­woor­dig Schut­ters­gracht, een zeer zware ca 9.30 m dikke onge­veer oost-west ver­lo­pende muur tevoor­schijn. De muur was gemet­seld met ste­nen van ca 25 x 5 …

Buiten de Waterpoort

Buiten de Waterpoort

Een foto-impres­­sie van het arche­o­lo­gisch onder­zoek naar de gevon­den muur­res­ten Bui­ten de Water­poort in Gorin­chem. Gemaakt door SOB Research op 17 maart jl. 

De Blauwe Toren, wat kunnen we ermee

De Blauwe Toren, wat kunnen we ermee

De opgra­ving van de fun­de­rin­gen Bui­ten de Water­poort te Gorin­chem houdt de gemoe­de­ren in de stad bezig. Als ver­volg op de lezin­gen­avond eer­der in het Gym­na­sium te Gorin­chem orga­ni­seert de …

Reconstructie ligging Blauwe Toren

Reconstructie ligging Blauwe Toren

Er leven nog veel vra­gen over de exacte lig­ging van de res­ten van het voor­ma­lige kas­teel­com­plex de Blauwe Toren. Op ver­zoek van de Stich­ting Menno van Coe­hoorn pro­jec­teerde ir. W. Annema …

Vestingtoren

Vestingtoren

Eind novem­ber deden arche­o­lo­gen van SOB Research bij een proef­sleu­ven­on­der­zoek een bij­zon­dere vondst in het gebied Bui­ten de Water­poort : een deel van de oude stads­muur uit de 14de eeuw met …

Reacties zijn gesloten.