Luchtfoto uit Tweede Wereldoorlog toont Blauwe Toren

 

Ama­teur­ar­che­o­loog Arie Saak­es deed enke­le maan­den gele­den een spec­ta­cu­lai­re vondst. Op een lucht­fo­to van de Roy­al Air For­ce uit 1944 meen­de hij de con­tou­ren van het don­jon van de Blau­we Toren te zien.

Luchtfoto uit Tweede Wereldoorlog toont donjon Blauwe Toren in de Duveltjesgracht te Gorinchem

Arie Saak­es, foto Toos Bus­ch

Luchtfoto’s kun­nen veel inte­res­san­te infor­ma­tie over arche­o­lo­gi­sche vind­plaat­sen ople­ve­ren, maar niet iede­re opna­me is geschikt. De foto moet aller­eerst op een hel­de­re, liefst kou­de, dag geno­men zijn. Ook tijd­stip, hoog­te, reso­lu­tie en de hoek waar­in de opna­me is gemaakt, zijn bepa­lend. Boven­dien is het zon­der goe­de voor­ken­nis van het gebied niet een­vou­dig te bepa­len wat je pre­cies op de foto ziet.

Arie Saak¬≠es bestu¬≠deert al vijf jaar kaar¬≠ten en lucht¬≠fo¬≠to‚Äôs. In eer¬≠ste instan¬≠tie geloof¬≠de hij zijn ogen niet en ging daar¬≠na tien¬≠tal¬≠len ande¬≠re luchtfoto‚Äôs onder¬≠zoe¬≠ken. Uit¬≠ein¬≠de¬≠lijk lever¬≠de dit nog negen ande¬≠re ver¬≠ge¬≠lijk¬≠ba¬≠re foto‚Äôs op. De opna¬≠mes date¬≠ren tus¬≠sen 1933 en 1986. De kwa¬≠li¬≠teit is wel¬≠is¬≠waar wis¬≠se¬≠lend, maar alle negen tonen tel¬≠kens dezelf¬≠de ron¬≠de con¬≠tou¬≠ren weer¬≠spie¬≠geld in het water van de Duvel¬≠tjes¬≠gracht.

Reconstructie ligging Blauwe Toren

Reconstructie ligging Blauwe Toren te Gorinchem

Pro­jec­tie Blau­we Toren op Goog­le Maps door Arie Saak­es

Bevestiging

De  R.A.F. foto beves¬≠tigt de eer¬≠de¬≠re recon¬≠struc¬≠ties zoals gemaakt door Anne¬≠ma (zie onder). Opval¬≠lend is wel dat de door¬≠sne¬≠de van het don¬≠jon op de foto klei¬≠ner lijkt dan tot dus¬≠ver op basis van bere¬≠ke¬≠nin¬≠gen werd aan¬≠ge¬≠no¬≠men. Een eer¬≠de¬≠re ver¬≠on¬≠der¬≠stel¬≠ling dat dit moge¬≠lijk door weer¬≠spie¬≠ge¬≠ling in het gracht¬≠wa¬≠ter werd ver¬≠oor¬≠zaakt gaat niet op. Op basis van de ont¬≠werp¬≠te¬≠ke¬≠ning door Jacob Kemp, waar¬≠op de Blau¬≠we Toren nog onder¬≠deel uit¬≠maakt van de nieu¬≠we ves¬≠ting ; lijkt het  dat we de bin¬≠nen¬≠zij¬≠de van de toren zien, dus zon¬≠der ommu¬≠ring. De kaart van Kemp werd op schaal gete¬≠kend. De dia¬≠me¬≠ter van de bin¬≠nen¬≠zij¬≠de van het don¬≠jon ligt tus¬≠sen de 26 en 27 meter. Deze afme¬≠ting komt goed over¬≠een met wat we op de lucht¬≠fo¬≠to zien. Maar hoe dan ook : zon¬≠der een nader arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek ter plek¬≠ke blijft alles voor¬≠als¬≠nog the¬≠o¬≠rie.

Detail plattegrond Jacob Kemp 1592-1597 met de Blauwe Toren als onderdeel van de vestingmuur

Detail plat¬≠te¬≠grond Jacob Kemp 1592‚Ää‚Äď‚Ää1597 met de Blau¬≠we Toren als onder¬≠deel van de ves¬≠ting¬≠muur

Detail kaart Symon en Cornelis Jansz uit 1592, Hingman Collectie Nationaal Archief

Detail kaart Symon en Cor­ne­lis Jansz uit 1592, Hing­man Col­lec­tie Nati­o­naal Archief

Detail stadsplattegrond, Jacob van Deventer (1558), Hingman Collectie, Nationaal Archief

Detail stads­plat­te­grond, Jacob van Deven­ter (1558), Hing­man Col­lec­tie, Nati­o­naal Archief

Tekening Jacob van Deventer geprojecteerd op Google Maps door W. Annema

Teke­ning Jacob van Deven­ter gepro­jec­teerd op Goog­le Maps door W. Anne­ma

Tweede Wereldoorlog

De foto is mid¬≠den in de Hon¬≠ger¬≠win¬≠ter bij hel¬≠der vries¬≠weer (Den Bilt ‚ÄĎ3,8¬į) geno¬≠men. Opval¬≠lend is de wir¬≠war van loop¬≠gra¬≠ven en geschut¬≠sput¬≠jes Bui¬≠ten de Water¬≠poort en op de ves¬≠ting. Het gehe¬≠le gebied was een maand ervoor ont¬≠ruimd en niet lan¬≠ger toe¬≠gan¬≠ke¬≠lijk voor de bewo¬≠ners van de stad. De aan¬≠leg¬≠plaats voor de veer¬≠bo¬≠ten is met rood krijt omcir¬≠keld als een moge¬≠lijk ‚Äėtar¬≠get‚Äô ?. Twee maan¬≠den eer¬≠der had men de veer¬≠boot Gorin¬≠chem V bij Sleeuwijk door beschie¬≠ting tot zin¬≠ken gebracht.

Voor tech­ni­sche infor­ma­tie over de lucht­fo­to zie de web­si­te van Dot­ka Data

Onderzoek haalbaarheid hotel Buiten de Waterpoort

Onderzoek haalbaarheid hotel Buiten de Waterpoort

  In okto¬≠ber 2017 dien¬≠de de ont¬≠wik¬≠ke¬≠laar het haal¬≠baar¬≠heids¬≠on¬≠der¬≠zoek in, ter voor¬≠be¬≠rei¬≠ding op de bouw van ‚Ķ

Binnenkort twee nieuwe publicaties over de Blauwe Toren

Binnenkort twee nieuwe publicaties over de Blauwe Toren

  Bin¬≠nen¬≠kort ver¬≠schijnt de eer¬≠ste bun¬≠del van de Stich¬≠ting Kas¬≠te¬≠len¬≠stu¬≠dies Neder¬≠land (SKN). De SKN heeft als ‚Ķ

Aanvullend bouwhistorisch onderzoek Buiten de Waterpoort

Aanvullend bouwhistorisch onderzoek Buiten de Waterpoort

  Gemeen¬≠te Gorin¬≠chem ont¬≠ving eind okto¬≠ber de resul¬≠ta¬≠ten van het haal¬≠baar¬≠heids¬≠on¬≠der¬≠zoek over het inpas¬≠sen van arche¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠sche ‚Ķ

Booronderzoek Buiten de Waterpoort

Booronderzoek Buiten de Waterpoort

  Woens¬≠dag 30 augus¬≠tus wer¬≠den rond de eer¬≠der bij arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek aan¬≠ge¬≠trof¬≠fen muur¬≠res¬≠ten Bui¬≠ten de Water¬≠poort ‚Ķ

Groen licht voor onderzoek haalbaarheid

Groen licht voor onderzoek haalbaarheid

  De ver¬≠gun¬≠ning¬≠hou¬≠der van het hotel Bui¬≠ten de Water¬≠poort heeft een voor¬≠stel gedaan om de arche¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠sche ‚Ķ

Rapport onderzoek Buiten de Waterpoort

Rapport onderzoek Buiten de Waterpoort

  Het eva¬≠lu¬≠a¬≠tie¬≠rap¬≠port van het arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek in het kader van de ver¬≠gun¬≠nings¬≠pro¬≠ce¬≠du¬≠re voor de bouw ‚Ķ

Buiten de Waterpoort

Buiten de Waterpoort

  Een foto-impres¬≠¬≠sie van het arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek naar de gevon¬≠den muur¬≠res¬≠ten Bui¬≠ten de Water¬≠poort in Gorin¬≠chem. ‚Ķ

Wat kun je met de Blauwe Toren?

Wat kun je met de Blauwe Toren ?

  De opgra¬≠ving van de fun¬≠de¬≠rin¬≠gen Bui¬≠ten de Water¬≠poort te Gorin¬≠chem houdt de gemoe¬≠de¬≠ren in de ‚Ķ

Reconstructie exacte ligging Blauwe Toren

Reconstructie exacte ligging Blauwe Toren

  Er leven nog veel vra¬≠gen over de exac¬≠te lig¬≠ging van de res¬≠ten van het voor¬≠ma¬≠li¬≠ge kas¬≠teel¬≠com¬≠plex ‚Ķ

Vestingtoren

Vestingtoren

  Eind novem¬≠ber deden arche¬≠o¬≠lo¬≠gen bij een proef¬≠sleu¬≠ven¬≠on¬≠der¬≠zoek een bij¬≠zon¬≠de¬≠re vondst in het gebied Bui¬≠ten de ‚Ķ

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.