Haalbaarheidsonderzoek hotel Buiten de Waterpoort

Onderzoek haalbaarheid hotel Buiten de Waterpoort, overzicht van de muurresten richting het zuidoosten

Overzicht van de muur­res­ten rich­ting het zuidoosten

In okto¬≠ber 2017 diende de ont¬≠wik¬≠ke¬≠laar het haal¬≠baar¬≠heids¬≠on¬≠der¬≠zoek in, ter voor¬≠be¬≠rei¬≠ding op de bouw van een hotel op de loca¬≠tie Buiten de Waterpoort. De docu¬≠men¬≠ten zijn door de gemeente beoor¬≠deeld en akkoord bevon¬≠den. Over de arche¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠sche muur¬≠res¬≠ten (inclu¬≠sief toren) is beslo¬≠ten dat deze op de plaats zelf behou¬≠den blij¬≠ven, waar¬≠bij de muur¬≠res¬≠ten ‚Äď door mid¬≠del van een aan¬≠vul¬≠lend arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek ‚Äď tot op het niveau van 2.93 meter +NAP mogen wor¬≠den ver¬≠wij¬≠derd. De arche¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠sche muur¬≠res¬≠ten die nu boven de grond lig¬≠gen, wor¬≠den inge¬≠past en zicht¬≠baar gemaakt in de vloer van het hotel. Dit bete¬≠kent dat de ont¬≠wik¬≠ke¬≠laar, na uit¬≠voe¬≠ring van het aan¬≠vul¬≠lende arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek, kan star¬≠ten met de rea¬≠li¬≠sa¬≠tie van het hotel.

Wethouder Rijsdijk : ‚ÄėWe zijn als gemeente blij met dit gede¬≠gen onder¬≠zoek, omdat het belang¬≠rijke infor¬≠ma¬≠tie ople¬≠vert voor de stad en haar geschie¬≠de¬≠nis. In het bouw¬≠his¬≠to¬≠risch onder¬≠zoek wordt gespro¬≠ken van een kas¬≠teel¬≠muur die tevens een func¬≠tie had in het kader van de stads¬≠ver¬≠de¬≠di¬≠ging. Het beves¬≠tigt eer¬≠dere aan¬≠na¬≠mes van onder andere Stichting Menno van Coehoorn naar aan¬≠lei¬≠ding van oude afbeel¬≠din¬≠gen en plat¬≠te¬≠gron¬≠den. Dit is weer een puz¬≠zel¬≠stukje uit het uit¬≠ge¬≠breide bodem¬≠ar¬≠chief van onze stad. Het gewij¬≠zigde inzicht (van stads¬≠muur naar kas¬≠teel¬≠muur) heeft ech¬≠ter geen gevol¬≠gen voor de wijze waarop we met de muur om wil¬≠len gaan. Het is moge¬≠lijk en ook belang¬≠rijk om de muur¬≠res¬≠ten goed te inte¬≠gre¬≠ren in het bouwwerk.‚Äô

Waarom dit besluit ?

Uit het aan¬≠vul¬≠lend bouw¬≠his¬≠to¬≠risch onder¬≠zoek blijkt dat er sprake is van een kas¬≠teel¬≠muur, die tevens een func¬≠tie had in het kader van de stads¬≠ver¬≠de¬≠di¬≠ging. Het moet dus een deel van de (zui¬≠de¬≠lijke) ver¬≠ster¬≠king van het kas¬≠teel de Blauwe Toren zijn. Het kas¬≠teel kan dus niet los gezien wor¬≠den van de laat mid¬≠del¬≠eeuwse ves¬≠ting¬≠wer¬≠ken die de stad omringde. De res¬≠tan¬≠ten zijn daar¬≠mee van boven¬≠lo¬≠kaal belang. Het col¬≠lege blijft daar¬≠bij bevoegd om het besluit te nemen. De gevon¬≠den muur¬≠res¬≠ten zijn al eer¬≠der als ‚Äėbehou¬≠dens¬≠waar¬≠dig‚Äô aan¬≠ge¬≠merkt. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) maakt het niet uit of er sprake is van een kas¬≠teel¬≠muur of een stads¬≠muur. Voor de RCE is vooral het kas¬≠teel zelf (de woon¬≠to¬≠ren of don¬≠jon) van belang en deze is niet op de loca¬≠tie aan¬≠ge¬≠trof¬≠fen. Het inpas¬≠sings¬≠voor¬≠stel heeft de vol¬≠le¬≠dige instem¬≠ming van de RCE. SOB Research deed, na een proef¬≠sleu¬≠ven¬≠on¬≠der¬≠zoek, de aan¬≠be¬≠ve¬≠ling om de vind¬≠plaats zoveel moge¬≠lijk op de plaats zelf te behou¬≠den en waar moge¬≠lijk het bouw¬≠plan aan te pas¬≠sen zodat dit wordt gewaar¬≠borgd. Dat wordt ook gedaan.

Haalbaarheidsonderzoek hotel Buiten de Waterpoort, plattegrond en aanzicht grachtzijde van het muurwerk, met de verschillende bouwfasen in kleur

Plattegrond en aan¬≠zicht gracht¬≠zijde van het muur¬≠werk, met de ver¬≠schil¬≠lende bouw¬≠fa¬≠sen in kleur

Het aan¬≠vul¬≠lend bouw¬≠his¬≠to¬≠risch onder¬≠zoek was nodig om te voor¬≠ko¬≠men dat er door het ver¬≠wij¬≠de¬≠ren van een deel van de muur¬≠res¬≠ten (0 tot maxi¬≠maal 35 cen¬≠ti¬≠me¬≠ter) infor¬≠ma¬≠tie¬≠ver¬≠lies optreedt. Het betref¬≠fende deel van de muur¬≠res¬≠ten wordt name¬≠lijk uit zijn con¬≠text gehaald en is daarna niet meer beschik¬≠baar voor toe¬≠kom¬≠stig onder¬≠zoek. Er is geko¬≠zen om met de fun¬≠de¬≠rings¬≠bal¬≠ken niet door de arche¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠sche res¬≠ten te gaan, maar dit tech¬≠nisch anders op te los¬≠sen. Hierdoor wor¬≠den de arche¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠sche res¬≠ten ver¬≠der gespaard.

De gemeente vindt het een groot goed dat zoveel men¬≠sen betrok¬≠ken zijn bij de arche¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠sche vondst Buiten de Waterpoort. Door deze inbreng is het arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek ver¬≠der ver¬≠diept en door experts ver¬≠der aan¬≠ge¬≠vuld en dat heeft geleid tot een hogere kwa¬≠li¬≠teit. Eerder in het pro¬≠ces dien¬≠den een aan¬≠tal men¬≠sen ziens¬≠wij¬≠zen en een peti¬≠tie in. Het col¬≠lege nam al deze stuk¬≠ken mee in hun afwe¬≠gin¬≠gen. De indie¬≠ners ont¬≠van¬≠gen een offi¬≠ci¬≠√ęle reac¬≠tie van de gemeente.

Aanleiding haalbaarheidsonderzoek

Op 4 juli 2017 gaf het col¬≠lege, na con¬≠sul¬≠ta¬≠tie van de gemeen¬≠te¬≠raad op 21 juni 2017, de ont¬≠wik¬≠ke¬≠laar toe¬≠stem¬≠ming voor het uit¬≠voe¬≠ren van een haal¬≠baar¬≠heids¬≠on¬≠der¬≠zoek. Dit onder¬≠zoek bestaat uit : een aan¬≠vul¬≠lend bouw¬≠his¬≠to¬≠risch onder¬≠zoek, een rap¬≠por¬≠tage met con¬≠trole borin¬≠gen, het gewij¬≠zigde palen- en fun¬≠de¬≠rings¬≠plan, een plan voor de wijze van inpas¬≠sing van de muur¬≠res¬≠ten in de vloer en enkele artist impres¬≠si¬≠ons. Dit onder¬≠zoek moest uit¬≠wij¬≠zen of het moge¬≠lijk is om :

  • het funderings- en palen¬≠plan van de nieuw¬≠bouw van het hotel aan te pas¬≠sen op de aan¬≠we¬≠zige arche¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠sche muur¬≠res¬≠ten onder de grond ;
  • de arche¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠sche muur¬≠res¬≠ten die nu boven de grond lig¬≠gen in te pas¬≠sen en zicht¬≠baar te maken in de vloer van het hotel. Dit nadat de arche¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠sche res¬≠ten zijn afge¬≠werkt op een niveau van 2.93 meter boven NAP (boven¬≠kant vloer). Hiervoor wordt plaat¬≠se¬≠lijk 0 tot maxi¬≠maal 35 cen¬≠ti¬≠me¬≠ter van de muur¬≠res¬≠ten weg¬≠ge¬≠haald. Aan de ont¬≠wik¬≠ke¬≠laar is daar¬≠bij toe¬≠ge¬≠zegd dat hij deze afge¬≠spro¬≠ken optie mag uit¬≠voe¬≠ren als het haal¬≠baar is.
 
Hundertmark, H.F.G. (2017)Vestingwerk of kasteel? Aanvullend bouwhistorisch onderzoek archeologische opgraving Buiten de Waterpoort 2-6 te Gorinchem, Oss. Hundertmark, H.F.G. (2017)
Vestingwerk of kasteel? Aanvullend bouwhistorisch onderzoek archeologische opgraving Buiten de Waterpoort 2-6 te Gorinchem, Oss.
Flipbook | PDF (12 MB)
 

Zie ook

Luchtfoto uit Tweede Wereldoorlog toont Blauwe Toren

Luchtfoto uit Tweede Wereldoorlog toont Blauwe Toren

Amateurarcheoloog Arie Saakes deed enkele maan¬≠den gele¬≠den een spec¬≠ta¬≠cu¬≠laire vondst. Op een lucht¬≠foto van ‚Ķ

Binnenkort twee nieuwe publicaties over de Blauwe Toren

Binnenkort twee nieuwe publicaties over de Blauwe Toren

Binnenkort ver¬≠schijnt de eer¬≠ste bun¬≠del van de Stichting Kastelenstudies Nederland (SKN). De SKN heeft ‚Ķ

Aanvullend bouwhistorisch onderzoek Buiten de Waterpoort

Aanvullend bouwhistorisch onderzoek Buiten de Waterpoort

Gemeente Gorinchem ont¬≠ving eind okto¬≠ber de resul¬≠ta¬≠ten van het haal¬≠baar¬≠heids¬≠on¬≠der¬≠zoek over het inpas¬≠sen van ‚Ķ

Booronderzoek Buiten de Waterpoort

Booronderzoek Buiten de Waterpoort

Woensdag 30 augus¬≠tus wer¬≠den rond de eer¬≠der bij arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek aan¬≠ge¬≠trof¬≠fen muur¬≠res¬≠ten Buiten de ‚Ķ

Groen licht voor onderzoek haalbaarheid inpassen vondsten

Groen licht voor onderzoek haalbaarheid inpassen vondsten

De ver¬≠gun¬≠ning¬≠hou¬≠der van het hotel Buiten de Waterpoort heeft een voor¬≠stel gedaan om de ‚Ķ

Evaluatierapport onderzoek Buiten de Waterpoort

Evaluatierapport onderzoek Buiten de Waterpoort

Het eva¬≠lu¬≠a¬≠tie¬≠rap¬≠port van het arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek in het kader van de ver¬≠gun¬≠nings¬≠pro¬≠ce¬≠dure voor de ‚Ķ

De Blauwe Toren in de Krabsteeg

De Blauwe Toren in de Krabsteeg

In 1983 kwam in een bouw¬≠put ten zui¬≠den van de Krabsteeg, tegen¬≠woor¬≠dig Schuttersgracht, een ‚Ķ

Buiten de Waterpoort

Buiten de Waterpoort

Een foto-‚Äčimpressie van het arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek naar de gevon¬≠den muur¬≠res¬≠ten Buiten de Waterpoort in ‚Ķ

De Blauwe Toren, wat kunnen we ermee

De Blauwe Toren, wat kunnen we ermee

De opgra¬≠ving van de fun¬≠de¬≠rin¬≠gen Buiten de Waterpoort te Gorinchem houdt de gemoe¬≠de¬≠ren in ‚Ķ

Reconstructie ligging Blauwe Toren

Reconstructie ligging Blauwe Toren

Er leven nog veel vra¬≠gen over de exacte lig¬≠ging van de res¬≠ten van het voormalige ‚Ķ

Vestingtoren

Vestingtoren

Eind novem¬≠ber deden arche¬≠o¬≠lo¬≠gen van SOB Research bij een proef¬≠sleu¬≠ven¬≠on¬≠der¬≠zoek een bij¬≠zon¬≠dere vondst in ‚Ķ

Reacties zijn gesloten.