Haalbaarheidsonderzoek hotel Buiten de Waterpoort

 

Onderzoek haalbaarheid hotel Buiten de Waterpoort, overzicht van de muurresten richting het zuidoosten

Over­zicht van de muur­res­ten rich­ting het zuidoosten

In okto¬≠ber 2017 dien¬≠de de ont¬≠wik¬≠ke¬≠laar het haal¬≠baar¬≠heids¬≠on¬≠der¬≠zoek in, ter voor¬≠be¬≠rei¬≠ding op de bouw van een hotel op de loca¬≠tie Bui¬≠ten de Water¬≠poort. De docu¬≠men¬≠ten zijn door de gemeen¬≠te beoor¬≠deeld en akkoord bevon¬≠den. Over de arche¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠sche muur¬≠res¬≠ten (inclu¬≠sief toren) is beslo¬≠ten dat deze op de plaats zelf behou¬≠den blij¬≠ven, waar¬≠bij de muur¬≠res¬≠ten ‚Äď door mid¬≠del van een aan¬≠vul¬≠lend arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek ‚Äď tot op het niveau van 2.93 meter +NAP mogen wor¬≠den ver¬≠wij¬≠derd. De arche¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠sche muur¬≠res¬≠ten die nu boven de grond lig¬≠gen, wor¬≠den inge¬≠past en zicht¬≠baar gemaakt in de vloer van het hotel. Dit bete¬≠kent dat de ont¬≠wik¬≠ke¬≠laar, na uit¬≠voe¬≠ring van het aan¬≠vul¬≠len¬≠de arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek, kan star¬≠ten met de rea¬≠li¬≠sa¬≠tie van het hotel.

Wet¬≠hou¬≠der Rijs¬≠dijk : ‚ÄėWe zijn als gemeen¬≠te blij met dit gede¬≠gen onder¬≠zoek, omdat het belang¬≠rij¬≠ke infor¬≠ma¬≠tie ople¬≠vert voor de stad en haar geschie¬≠de¬≠nis. In het bouw¬≠his¬≠to¬≠risch onder¬≠zoek wordt gespro¬≠ken van een kas¬≠teel¬≠muur die tevens een func¬≠tie had in het kader van de stads¬≠ver¬≠de¬≠di¬≠ging. Het beves¬≠tigt eer¬≠de¬≠re aan¬≠na¬≠mes van onder ande¬≠re Stich¬≠ting Men¬≠no van Coe¬≠hoorn naar aan¬≠lei¬≠ding van oude afbeel¬≠din¬≠gen en plat¬≠te¬≠gron¬≠den. Dit is weer een puz¬≠zel¬≠stuk¬≠je uit het uit¬≠ge¬≠brei¬≠de bodem¬≠ar¬≠chief van onze stad. Het gewij¬≠zig¬≠de inzicht (van stads¬≠muur naar kas¬≠teel¬≠muur) heeft ech¬≠ter geen gevol¬≠gen voor de wij¬≠ze waar¬≠op we met de muur om wil¬≠len gaan. Het is moge¬≠lijk en ook belang¬≠rijk om de muur¬≠res¬≠ten goed te inte¬≠gre¬≠ren in het bouwwerk.‚Äô

Waarom dit besluit ?

Uit het aan¬≠vul¬≠lend bouw¬≠his¬≠to¬≠risch onder¬≠zoek blijkt dat er spra¬≠ke is van een kas¬≠teel¬≠muur, die tevens een func¬≠tie had in het kader van de stads¬≠ver¬≠de¬≠di¬≠ging. Het moet dus een deel van de (zui¬≠de¬≠lij¬≠ke) ver¬≠ster¬≠king van het kas¬≠teel de Blau¬≠we Toren zijn. Het kas¬≠teel kan dus niet los gezien wor¬≠den van de laat mid¬≠del¬≠eeuw¬≠se ves¬≠ting¬≠wer¬≠ken die de stad omring¬≠de. De res¬≠tan¬≠ten zijn daar¬≠mee van boven¬≠lo¬≠kaal belang. Het col¬≠le¬≠ge blijft daar¬≠bij bevoegd om het besluit te nemen. De gevon¬≠den muur¬≠res¬≠ten zijn al eer¬≠der als ‚Äėbehou¬≠dens¬≠waar¬≠dig‚Äô aan¬≠ge¬≠merkt. De Rijks¬≠dienst voor het Cul¬≠tu¬≠reel Erf¬≠goed (RCE) maakt het niet uit of er spra¬≠ke is van een kas¬≠teel¬≠muur of een stads¬≠muur. Voor de RCE is voor¬≠al het kas¬≠teel zelf (de woon¬≠to¬≠ren of don¬≠jon) van belang en deze is niet op de loca¬≠tie aan¬≠ge¬≠trof¬≠fen. Het inpas¬≠sings¬≠voor¬≠stel heeft de vol¬≠le¬≠di¬≠ge instem¬≠ming van de RCE. SOB Research deed, na een proef¬≠sleu¬≠ven¬≠on¬≠der¬≠zoek, de aan¬≠be¬≠ve¬≠ling om de vind¬≠plaats zoveel moge¬≠lijk op de plaats zelf te behou¬≠den en waar moge¬≠lijk het bouw¬≠plan aan te pas¬≠sen zodat dit wordt gewaar¬≠borgd. Dat wordt ook gedaan.

Haalbaarheidsonderzoek hotel Buiten de Waterpoort, plattegrond en aanzicht grachtzijde van het muurwerk, met de verschillende bouwfasen in kleur

Plat¬≠te¬≠grond en aan¬≠zicht gracht¬≠zij¬≠de van het muur¬≠werk, met de ver¬≠schil¬≠len¬≠de bouw¬≠fa¬≠sen in kleur

Het aan¬≠vul¬≠lend bouw¬≠his¬≠to¬≠risch onder¬≠zoek was nodig om te voor¬≠ko¬≠men dat er door het ver¬≠wij¬≠de¬≠ren van een deel van de muur¬≠res¬≠ten (0 tot maxi¬≠maal 35 cen¬≠ti¬≠me¬≠ter) infor¬≠ma¬≠tie¬≠ver¬≠lies optreedt. Het betref¬≠fen¬≠de deel van de muur¬≠res¬≠ten wordt name¬≠lijk uit zijn con¬≠text gehaald en is daar¬≠na niet meer beschik¬≠baar voor toe¬≠kom¬≠stig onder¬≠zoek. Er is geko¬≠zen om met de fun¬≠de¬≠rings¬≠bal¬≠ken niet door de arche¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠sche res¬≠ten te gaan, maar dit tech¬≠nisch anders op te los¬≠sen. Hier¬≠door wor¬≠den de arche¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠sche res¬≠ten ver¬≠der gespaard.

De gemeen¬≠te vindt het een groot goed dat zoveel men¬≠sen betrok¬≠ken zijn bij de arche¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠sche vondst Bui¬≠ten de Water¬≠poort. Door deze inbreng is het arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek ver¬≠der ver¬≠diept en door experts ver¬≠der aan¬≠ge¬≠vuld en dat heeft geleid tot een hoge¬≠re kwa¬≠li¬≠teit. Eer¬≠der in het pro¬≠ces dien¬≠den een aan¬≠tal men¬≠sen ziens¬≠wij¬≠zen en een peti¬≠tie in. Het col¬≠le¬≠ge nam al deze stuk¬≠ken mee in hun afwe¬≠gin¬≠gen. De indie¬≠ners ont¬≠van¬≠gen een offi¬≠ci¬≠√ę¬≠le reac¬≠tie van de gemeente.

Aanleiding haalbaarheidsonderzoek

Op 4 juli 2017 gaf het col¬≠le¬≠ge, na con¬≠sul¬≠ta¬≠tie van de gemeen¬≠te¬≠raad op 21 juni 2017, de ont¬≠wik¬≠ke¬≠laar toe¬≠stem¬≠ming voor het uit¬≠voe¬≠ren van een haal¬≠baar¬≠heids¬≠on¬≠der¬≠zoek. Dit onder¬≠zoek bestaat uit : een aan¬≠vul¬≠lend bouw¬≠his¬≠to¬≠risch onder¬≠zoek, een rap¬≠por¬≠ta¬≠ge met con¬≠tro¬≠le borin¬≠gen, het gewij¬≠zig¬≠de palen- en fun¬≠de¬≠rings¬≠plan, een plan voor de wij¬≠ze van inpas¬≠sing van de muur¬≠res¬≠ten in de vloer en enke¬≠le artist impres¬≠si¬≠ons. Dit onder¬≠zoek moest uit¬≠wij¬≠zen of het moge¬≠lijk is om :

  • het fun¬≠de¬≠rings- en palen¬≠plan van de nieuw¬≠bouw van het hotel aan te pas¬≠sen op de aan¬≠we¬≠zi¬≠ge arche¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠sche muur¬≠res¬≠ten onder de grond ;
  • de arche¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠sche muur¬≠res¬≠ten die nu boven de grond lig¬≠gen in te pas¬≠sen en zicht¬≠baar te maken in de vloer van het hotel. Dit nadat de arche¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠sche res¬≠ten zijn afge¬≠werkt op een niveau van 2.93 meter boven NAP (boven¬≠kant vloer). Hier¬≠voor wordt plaat¬≠se¬≠lijk 0 tot maxi¬≠maal 35 cen¬≠ti¬≠me¬≠ter van de muur¬≠res¬≠ten weg¬≠ge¬≠haald. Aan de ont¬≠wik¬≠ke¬≠laar is daar¬≠bij toe¬≠ge¬≠zegd dat hij deze afge¬≠spro¬≠ken optie mag uit¬≠voe¬≠ren als het haal¬≠baar is.
 
Hundertmark, H.F.G. (2017)Vestingwerk of kasteel? Aanvullend bouwhistorisch onderzoek archeologische opgraving Buiten de Waterpoort 2-6 te Gorinchem, Oss. Hundertmark, H.F.G. (2017)
Vestingwerk of kasteel? Aanvullend bouwhistorisch onderzoek archeologische opgraving Buiten de Waterpoort 2-6 te Gorinchem, Oss.
Flipbook | PDF (12 MB)
 

Zie ook

Luchtfoto uit Tweede Wereldoorlog toont Blauwe Toren

Luchtfoto uit Tweede Wereldoorlog toont Blauwe Toren

  Ama¬≠teur¬≠ar¬≠che¬≠o¬≠loog Arie Saak¬≠es deed enke¬≠le maan¬≠den gele¬≠den een spec¬≠ta¬≠cu¬≠lai¬≠re vondst. Op een lucht¬≠fo¬≠to van ‚Ķ

Binnenkort twee nieuwe publicaties over de Blauwe Toren

Binnenkort twee nieuwe publicaties over de Blauwe Toren

  Bin¬≠nen¬≠kort ver¬≠schijnt de eer¬≠ste bun¬≠del van de Stich¬≠ting Kas¬≠te¬≠len¬≠stu¬≠dies Neder¬≠land (SKN). De SKN heeft ‚Ķ

Aanvullend bouwhistorisch onderzoek Buiten de Waterpoort

Aanvullend bouwhistorisch onderzoek Buiten de Waterpoort

  Gemeen¬≠te Gorin¬≠chem ont¬≠ving eind okto¬≠ber de resul¬≠ta¬≠ten van het haal¬≠baar¬≠heids¬≠on¬≠der¬≠zoek over het inpas¬≠sen van ‚Ķ

Booronderzoek Buiten de Waterpoort

Booronderzoek Buiten de Waterpoort

  Woens¬≠dag 30 augus¬≠tus wer¬≠den rond de eer¬≠der bij arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek aan¬≠ge¬≠trof¬≠fen muur¬≠res¬≠ten Bui¬≠ten de ‚Ķ

Groen licht voor onderzoek haalbaarheid inpassen vondsten

Groen licht voor onderzoek haalbaarheid inpassen vondsten

  De ver¬≠gun¬≠ning¬≠hou¬≠der van het hotel Bui¬≠ten de Water¬≠poort heeft een voor¬≠stel gedaan om de ‚Ķ

Evaluatierapport onderzoek Buiten de Waterpoort

Evaluatierapport onderzoek Buiten de Waterpoort

  Het eva¬≠lu¬≠a¬≠tie¬≠rap¬≠port van het arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek in het kader van de ver¬≠gun¬≠nings¬≠pro¬≠ce¬≠du¬≠re voor de ‚Ķ

De Blauwe Toren in de Krabsteeg

De Blauwe Toren in de Krabsteeg

In 1983 kwam in een bouw¬≠put ten zui¬≠den van de Krab¬≠steeg, tegen¬≠woor¬≠dig Schut¬≠ters¬≠gracht, een ‚Ķ

Buiten de Waterpoort

Buiten de Waterpoort

  Een foto-impres¬≠¬≠sie van het arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek naar de gevon¬≠den muur¬≠res¬≠ten Bui¬≠ten de Water¬≠poort in ‚Ķ

De Blauwe Toren, wat kunnen we ermee

De Blauwe Toren, wat kunnen we ermee

  De opgra¬≠ving van de fun¬≠de¬≠rin¬≠gen Bui¬≠ten de Water¬≠poort te Gorin¬≠chem houdt de gemoe¬≠de¬≠ren in ‚Ķ

Reconstructie ligging Blauwe Toren

Reconstructie ligging Blauwe Toren

  Er leven nog veel vra¬≠gen over de exac¬≠te lig¬≠ging van de res¬≠ten van het voormalige ‚Ķ

Vestingtoren

Vestingtoren

  Eind novem¬≠ber deden arche¬≠o¬≠lo¬≠gen van SOB Research bij een proef¬≠sleu¬≠ven¬≠on¬≠der¬≠zoek een bij¬≠zon¬≠de¬≠re vondst in ‚Ķ

Reacties zijn gesloten.