Boor­on­der­zoek Bui­ten de Water­poort

Booronderzoek Buiten de Waterpoort Gorinchem 30 augustus 2017

Onder­zoek Bui­ten de Water­poort 30 augus­tus 2017

Woens­dag 30 augus­tus wer­den rond de eer­der bij arche­o­lo­gisch onder­zoek aan­ge­trof­fen muur­res­ten Bui­ten de Water­poort mecha­ni­sche grond­bo­rin­gen ver­richt om een beter zicht te krij­gen in de situ­e­ring van nog onder de grond aan­we­zi­ge res­ten, zodat het fun­de­ring- en palen­plan van het te bou­wen hotel hier­op kun­nen wor­den aan­ge­past. Het onder­zoek werd uit­ge­voerd in opdracht van de ver­gun­ning­hou­der en arche­o­lo­gisch bege­leid door SOB-research, bij­ge­staan door enke­le vrij­wil­li­gers van het gemeen­te­lijk depot.

Foto-impres­sie

« 1 van 3 »

Haal­baar­heids­on­der­zoek

De ver­gun­ning­hou­der van het hotel Bui­ten de Water­poort heeft een voor­stel gedaan om de arche­o­lo­gi­sche vond­sten in te pas­sen in het te bou­wen hotel. Dit voor­stel dient eerst onder­zocht te wor­den op haal­baar­heid, waar­voor ver­gun­ning­hou­der goed­keu­ring van het col­le­ge wens­te. Het col­le­ge heeft zich, na con­sul­ta­tie van de gemeen­te­raad over het betref­fen­de voor­stel, posi­tief uit­ge­spro­ken. De ver­gun­ning­hou­der heeft hier­mee groen licht van het col­le­ge om een haal­baar­heids­on­der­zoek uit te voe­ren, bij geble­ken haal­baar­heid mag hij zijn voor­stel uit­voe­ren.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.