Aan­vul­lend bouw­his­to­risch onder­zoek Bui­ten de Water­poort

Bouwhistorisch onderzoek funderingen Buiten de Waterpoort Gorinchem

Bouw­his­to­risch onder­zoek fun­de­rin­gen Bui­ten de Water­poort Gorin­chem

Gemeen­te Gorin­chem ont­ving eind okto­ber de resul­ta­ten van het haal­baar­heids­on­der­zoek over het inpas­sen van arche­o­lo­gi­sche vond­sten in de vloer van het hotel dat gebouwd wordt op de loca­tie Bui­ten de Water­poort. De beleids­af­de­ling beoor­deelt deze onder­zoeks­re­sul­ta­ten nu. Het col­le­ge van b&w neemt daar ver­vol­gens een besluit over en licht de gemeen­te­raad in. Dan wor­den de onder­zoeks­re­sul­ta­ten ook open­baar. Naar ver­wach­ting is dit eind november/ begin decem­ber 2017.

Rap­port
Als onder­deel van het haal­baar­heids­on­der­zoek is ook een bouw­his­to­risch onder­zoek uit­ge­voerd. Deze resul­ta­ten én het haal­baar­heids­on­der­zoek zijn samen de basis voor het besluit van het col­le­ge.

 

H.F.G. Hun­dert­mark
Ves­ting­werk of kas­teel?, Aan­vul­lend bouw­his­to­risch onder­zoek arche­o­lo­gi­sche opgra­ving Bui­ten de Water­poort 2–6 te Gorin­chem; Oss; 2017
Bekijk | Down­load (12 MB)

 

 

 

Deel of print dit bericht

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.