Vestingtoren

Bovenzijde van de gevonden vestingtoren Buiten de Waterpoort

Boven­zijde van de gevon­den vestingtoren

Eind novem­ber deden arche­o­lo­gen van SOB Research bij een proef­sleu­ven­on­der­zoek een bij­zon­dere vondst in het gebied Bui­ten de Water­poort : een deel van de oude stads­muur uit de 14de eeuw met een bij­be­ho­rende toren. Delen van de stads­muur zijn eer­der ook al op andere plaat­sen in de stad aan­ge­trof­fen. Deze vondst maakt de his­to­ri­sche ken­nis over Gorin­chem dus iets completer.

Wet­hou­der arche­o­lo­gie Arjen Rijs­dijk : “Ik vind het belang­rijk om te laten horen wat we nu wel en niet weten. Er gaan veel spe­cu­la­ties rond over de arche­o­lo­gi­sche vond­sten. Ik ben blij dat men­sen zo betrok­ken zijn, maar ik wil wel graag wat onwaar­he­den wegnemen.”

Overzichtskaart onderzoeksgebied Buiten de Waterpoort

Over­zichts­kaart onderzoeksgebied

Lokaal belang

Arche­o­loog Antoine Mien­tjes deed de ont­dek­king : “Het is een mooi stuk muur dat we heb­ben gevon­den, com­pleet met schots­gat. De naast­ge­le­gen toren maakt het extra com­pleet. Hier­mee leren we meer over de geschie­de­nis van Gorin­chem. Daar­mee heeft het lokaal belang. Geen nati­o­naal belang, zoals ik in mijn enthou­si­asme aan­van­ke­lijk hoopte.” Dat laat­ste heeft de Rijks­dienst voor Cul­tu­reel Erf­goed ook beaamd.

Schietgat, foto SOB Research Heinenoord

Schiet­gat

Blauwe Toren

In het gebied nabij Bui­ten de Water­poort heeft ooit het kas­teel de Blauwe Toren gestaan. Mien­tjes : “Het is begrij­pe­lijk dat men­sen hopen dat er een deel van het kas­teel is gevon­den. Op basis van de veld­werk­re­sul­ta­ten tot nu toe kun­nen we alleen con­clu­de­ren dat we een deel van de stads­muur en een toren heb­ben gevon­den, die deel uit­maak­ten van de laat­mid­del­eeuwse ves­ting­wer­ken van Gorin­chem (eind 14de – begin 15de eeuw), de voor­lo­per van de tegen­woor­dig nog aan­we­zige ves­ting­wer­ken die aan­ge­legd zijn rond 1600 A.D. Een rela­tie tus­sen de aan­ge­trof­fen stads­muur met toren en het kas­teel met de Blauwe Toren kan niet gelegd wor­den en is puur speculatief.”

Rapportage archeologische vondsten

Arche­o­lo­gisch onder­zoek is ver­plicht bij bebou­wing van een ter­rein met een bepaalde arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting. Het proef­sleu­ven onder­zoek werd dan ook uit­ge­voerd in opdracht van het bedrijf dat ver­gun­ning heeft om een hotel te bou­wen Bui­ten de Water­poort. Dit onder­zoek is nog niet afge­rond. Voor de zomer ver­wacht SOB Research een defi­ni­tief rap­port op te kun­nen leve­ren. Mien­tjes : “Wij doen onaf­han­ke­lijk onder­zoek, dat vind ik wel belang­rijk om te ver­mel­den. Daar maken wij ver­vol­gens een rap­port van op. De hui­dige tus­sen­rap­por­tage is nog niet com­pleet omdat het onder­zoek nog niet afge­rond is. Zodra deze aan­ge­vuld is kun­nen ver­volgstap­pen daarop geba­seerd wor­den. Dat is niet meer in onze han­den, maar in die van de over­heid. Omdat het in dit geval om een vondst van lokaal belang gaat, is dat de gemeente Gorinchem.”

Luchtfoto uit Tweede Wereldoorlog toont Blauwe Toren

Luchtfoto uit Tweede Wereldoorlog toont Blauwe Toren

Ama­teur­ar­che­o­loog Arie Saakes deed enkele maan­den gele­den een spec­ta­cu­laire vondst. Op een lucht­foto van …

Haalbaarheidsonderzoek hotel Buiten de Waterpoort

Haalbaarheidsonderzoek hotel Buiten de Waterpoort

In okto­ber 2017 diende de ont­wik­ke­laar het haal­baar­heids­on­der­zoek in, ter voor­be­rei­ding op de bouw …

Binnenkort twee nieuwe publicaties over de Blauwe Toren

Binnenkort twee nieuwe publicaties over de Blauwe Toren

Bin­nen­kort ver­schijnt de eer­ste bun­del van de Stich­ting Kas­te­len­stu­dies Neder­land (SKN). De SKN heeft …

Aanvullend bouwhistorisch onderzoek Buiten de Waterpoort

Aanvullend bouwhistorisch onderzoek Buiten de Waterpoort

Gemeente Gorin­chem ont­ving eind okto­ber de resul­ta­ten van het haal­baar­heids­on­der­zoek over het inpas­sen van …

Booronderzoek Buiten de Waterpoort

Booronderzoek Buiten de Waterpoort

Woens­dag 30 augus­tus wer­den rond de eer­der bij arche­o­lo­gisch onder­zoek aan­ge­trof­fen muur­res­ten Bui­ten de …

Groen licht voor onderzoek haalbaarheid inpassen vondsten

Groen licht voor onderzoek haalbaarheid inpassen vondsten

De ver­gun­ning­hou­der van het nieuw te bou­wen hotel Bui­ten de Water­poort heeft een voorstel …

Evaluatierapport onderzoek Buiten de Waterpoort

Evaluatierapport onderzoek Buiten de Waterpoort

Het eva­lu­a­tie­rap­port van het arche­o­lo­gisch onder­zoek in het kader van de ver­gun­nings­pro­ce­dure voor de …

De Blauwe Toren in de Krabsteeg

De Blauwe Toren in de Krabsteeg

In 1983 kwam in een bouw­put ten zui­den van de Krab­steeg, tegen­woor­dig Schut­ters­gracht, een …

Buiten de Waterpoort

Buiten de Waterpoort

Een foto-impres­­sie van het arche­o­lo­gisch onder­zoek naar de gevon­den muur­res­ten Bui­ten de Water­poort in …

De Blauwe Toren, wat kunnen we ermee

De Blauwe Toren, wat kunnen we ermee

De opgra­ving van de fun­de­rin­gen Bui­ten de Water­poort te Gorin­chem houdt de gemoe­de­ren in …

Reconstructie ligging Blauwe Toren

Reconstructie ligging Blauwe Toren

Er leven nog veel vra­gen over de exacte lig­ging van de res­ten van het voormalige …

Reacties zijn gesloten.