Wat kun je met de Blau­we Toren ?

 

Gezicht op Gorin­chem met links de Blau­we Toren, Wil­lem Schel­links (1637 – 1678), Rijks­mu­se­um Amster­dam

De opgra­ving van de fun­de­rin­gen Bui­ten de Water­poort te Gorin­chem houdt de gemoe­de­ren in de stad bezig. Als ver­volg op de lezin­gen­avond eer­der in het Gym­na­si­um te Gorin­chem orga­ni­seert de His­to­ri­sche Ver­e­ni­ging “Oud-Gor­cum” daar­om maan­dag­avond 13 maart a.s. een avond met als the­ma “De Blau­we Toren : waar­om stond die in Gorin­chem en wat kun­nen we er mee ? ”

Robert Stein, uni­ver­si­tair hoofd­do­cent Mid­del­eeuw­se Geschie­de­nis aan de Uni­ver­si­teit Lei­den, zal de eer­ste helft van de avond spre­ken over Karel de Stou­te. Onder zijn bewind werd Kas­teel de Blau­we Toren gebouwd.

Voor het twee­de deel van de avond wordt aan­slui­ting met de actu­a­li­teit gezocht. Na de inlei­ding over de func­tie van his­to­risch besef voor de stad door de voor­zit­ter van de ver­e­ni­ging, zal wet­hou­der Arjen Rijs­dijk in gesprek met de aan­we­zi­gen aan­ge­ven wat de moge­lijk­he­den en onmo­ge­lijk­he­den van de gemeen­te zijn om met de gevon­den muur­res­ten om te gaan. Daar­na is er ruim­te voor vra­gen. Als mode­ra­tor zal Fred Delf­gaauw optre­den.

Maan­dag 13 maart 2017, aan­vang 20:00 uur in theater De Pee­ri­scoop, Boe­ren­straat 11b in Gorin­chem

Leden van “Oud-Gor­cum” mogen gra­tis naar bin­nen, niet-leden beta­len € 5,00. Het bestuur ver­wacht een behoor­lij­ke druk­te en raadt u daar­om aan tij­dig aan­we­zig te zijn.

Luchtfoto uit Tweede Wereldoorlog toont Blauwe Toren

Lucht­fo­to uit Twee­de Wereld­oor­log toont B…

  Ama­teur­ar­che­o­loog Arie Saak­es deed enke­le maan­den gele­den een spec­ta­cu­lai­re vondst. Op een lucht­fo­to van de Roy­al Air For­ce uit 1944 meen­de hij de con­tou­ren van het don­jon van de Blau­we …

Haalbaarheidsonderzoek hotel Buiten de Waterpoort

Haal­baar­heids­on­der­zoek hotel Bui­ten de W…

  In okto­ber 2017 dien­de de ont­wik­ke­laar het haal­baar­heids­on­der­zoek in, ter voor­be­rei­ding op de bouw van een hotel op de loca­tie Bui­ten de Water­poort. De docu­men­ten zijn door de gemeen­te beoor­deeld …

Aanvullend bouwhistorisch onderzoek Buiten de Waterpoort

Aan­vul­lend bouw­his­to­risch onder­zoek Bui­…

  Gemeen­te Gorin­chem ont­ving eind okto­ber de resul­ta­ten van het haal­baar­heids­on­der­zoek over het inpas­sen van arche­o­lo­gi­sche vond­sten in de vloer van het hotel dat gebouwd wordt op de loca­tie Bui­ten de …

Booronderzoek Buiten de Waterpoort

Boor­on­der­zoek Bui­ten de Water­poort

  Woens­dag 30 augus­tus wer­den rond de eer­der bij arche­o­lo­gisch onder­zoek aan­ge­trof­fen muur­res­ten Bui­ten de Water­poort mecha­ni­sche grond­bo­rin­gen ver­richt om een beter zicht te krij­gen in de situ­e­ring van nog onder …

Groen licht voor haalbaarheidsonderzoek

Groen licht voor haal­baar­heids­on­der­z…

  De ver­gun­ning­hou­der van het hotel Bui­ten de Water­poort heeft een voor­stel gedaan om de arche­o­lo­gi­sche vond­sten in te pas­sen in het te bou­wen hotel. Dit voor­stel dient eerst onder­zocht te …

Rapport onderzoek Buiten de Waterpoort

Rap­port onder­zoek Bui­ten de Water­poort

  Het eva­lu­a­tie­rap­port van het arche­o­lo­gisch onder­zoek in het kader van de ver­gun­nings­pro­ce­du­re voor de bouw van een hotel Bui­ten de Water­poort is bekend. Voor­naams­te con­clu­sie en aan­be­ve­lin­gen : de aan­ge­trof­fen ver­de­di­gings­wer­ken …

Buiten de Waterpoort

Bui­ten de Water­poort

  Een foto-impres­­sie van het arche­o­lo­gisch onder­zoek naar de gevon­den muur­res­ten Bui­ten de Water­poort in Gorin­chem. Gemaakt door SOB Research op 17 maart jl.

Reconstructie exacte ligging Blauwe Toren

Recon­struc­tie exac­te lig­ging Blau­we …

  Er leven nog veel vra­gen over de exac­te lig­ging van de res­ten van het voor­ma­li­ge kas­teel­com­plex de Blau­we Toren.  Op ver­zoek van de Stich­ting Men­no van Coe­hoorn pro­jec­teer­de ir. W. Anne­ma …

Vestingtoren

Ves­ting­to­ren

  Eind novem­ber deden arche­o­lo­gen bij een proef­sleu­ven­on­der­zoek een bij­zon­de­re vondst in het gebied Bui­ten de Water­poort : een deel van de oude stads­muur uit de 14de eeuw met een bij­be­ho­ren­de toren. …

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.