Wat kun je met de Blauwe Toren ?

Blauwe Toren op gezicht op Gorinchem

Gezicht op Gorinchem met links de Blauwe Toren, Willem Schellinks (1637 – 1678), Rijksmuseum Amsterdam

De opgra­ving van de fun­de­rin­gen Buiten de Waterpoort te Gorinchem houdt de gemoe­de­ren in de stad bezig. Als ver­volg op de lezin­gen­avond eer­der in het Gymnasium te Gorinchem orga­ni­seert de Historische Vereniging “Oud-Gorcum” daar­om maan­dag­avond 13 maart a.s. een avond met als the­ma “De Blauwe Toren : waar­om stond die in Gorinchem en wat kun­nen we er mee ? ”

Robert Stein, uni­ver­si­tair hoofd­do­cent Middeleeuwse Geschiedenis aan de Universiteit Leiden, zal de eer­ste helft van de avond spre­ken over Karel de Stoute. Onder zijn bewind werd Kasteel de Blauwe Toren gebouwd.

Voor het twee­de deel van de avond wordt aan­slui­ting met de actu­a­li­teit gezocht. Na de inlei­ding over de func­tie van his­to­risch besef voor de stad door de voor­zit­ter van de ver­e­ni­ging, zal wet­hou­der Arjen Rijsdijk in gesprek met de aan­we­zi­gen aan­ge­ven wat de moge­lijk­he­den en onmo­ge­lijk­he­den van de gemeen­te zijn om met de gevon­den muur­res­ten om te gaan. Daarna is er ruim­te voor vra­gen. Als mode­ra­tor zal Fred Delfgaauw optre­den.

Maandag 13 maart 2017, aan­vang 20:00 uur in theater De Peeriscoop, Boerenstraat 11b in Gorinchem

Leden van “Oud-Gorcum” mogen gra­tis naar bin­nen, niet-leden beta­len € 5,00. Het bestuur ver­wacht een behoor­lij­ke druk­te en raadt u daar­om aan tij­dig aan­we­zig te zijn.

Deel of print dit bericht

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.