De Blauwe Toren, wat kunnen we ermee

Gezicht op Gorinchem met links de Blauwe Toren, Willem Schellinks (1637 – 1678), Rijksmuseum Amsterdam

Gezicht op Gorin­chem met links de Blauwe Toren, Wil­lem Schel­links (1637 – 1678)

De opgra­ving van de fun­de­rin­gen Bui­ten de Water­poort te Gorin­chem houdt de gemoe­de­ren in de stad bezig. Als ver­volg op de lezin­gen­avond eer­der in het Gym­na­sium te Gorin­chem orga­ni­seert de His­to­ri­sche Ver­e­ni­ging “Oud-Gor­cum” daarom maan­dag­avond 13 maart a.s. een avond met als thema “De Blauwe Toren : waarom stond die in Gorin­chem en wat kun­nen we ermee ? ”

Robert Stein, uni­ver­si­tair hoofd­do­cent Mid­del­eeuwse Geschie­de­nis aan de Uni­ver­si­teit Lei­den, zal de eer­ste helft van de avond spre­ken over Karel de Stoute. Onder zijn bewind werd Kas­teel de Blauwe Toren gebouwd.

Voor het tweede deel van de avond wordt aan­slui­ting met de actu­a­li­teit gezocht. Na de inlei­ding over de func­tie van his­to­risch besef voor de stad door de voor­zit­ter van de ver­e­ni­ging, zal wet­hou­der Arjen Rijs­dijk in gesprek met de aan­we­zi­gen aan­ge­ven wat de moge­lijk­he­den en onmo­ge­lijk­he­den van de gemeente zijn om met de gevon­den muur­res­ten om te gaan. Daarna is er ruimte voor vra­gen. Als mode­ra­tor zal Fred Delf­gaauw optreden.

Maan­dag 13 maart 2017, aan­vang 20:00 uur in theater De Pee­ri­scoop, Boe­ren­straat 11b in Gorinchem

Leden van “Oud-Gor­cum” mogen gra­tis naar bin­nen, niet-leden beta­len € 5,00. Het bestuur ver­wacht een behoor­lijke drukte en raadt u daarom aan tij­dig aan­we­zig te zijn.

Luchtfoto uit Tweede Wereldoorlog toont Blauwe Toren

Luchtfoto uit Tweede Wereldoorlog toont Blauwe…

Ama­teur­ar­che­o­loog Arie Saakes deed enkele maan­den gele­den een spec­ta­cu­laire vondst. Op een lucht­foto van de Royal Air Force uit 1944 meende hij de con­tou­ren van het don­jon van de Blauwe …

Haalbaarheidsonderzoek hotel Buiten de Waterpoort

Haalbaarheidsonderzoek hotel Buiten de Waterpo…

In okto­ber 2017 diende de ont­wik­ke­laar het haal­baar­heids­on­der­zoek in, ter voor­be­rei­ding op de bouw van een hotel op de loca­tie Bui­ten de Water­poort. De docu­men­ten zijn door de gemeente beoordeeld …

Binnenkort twee nieuwe publicaties over de Blauwe Toren

Binnenkort twee nieuwe publicaties over de Bla…

Bin­nen­kort ver­schijnt de eer­ste bun­del van de Stich­ting Kas­te­len­stu­dies Neder­land (SKN). De SKN heeft als doel het bevor­de­ren en publi­ce­ren van weten­schap­pe­lijk onder­zoek naar kas­te­len, bui­ten­plaat­sen, land­goe­de­ren en het hieraan …

Aanvullend bouwhistorisch onderzoek Buiten de Waterpoort

Aanvullend bouwhistorisch onderzoek Buiten de …

Gemeente Gorin­chem ont­ving eind okto­ber de resul­ta­ten van het haal­baar­heids­on­der­zoek over het inpas­sen van arche­o­lo­gi­sche vond­sten in de vloer van het hotel dat gebouwd wordt op de loca­tie Bui­ten de …

Booronderzoek Buiten de Waterpoort

Booronderzoek Buiten de Waterpoort

Woens­dag 30 augus­tus wer­den rond de eer­der bij arche­o­lo­gisch onder­zoek aan­ge­trof­fen muur­res­ten Bui­ten de Water­poort mecha­ni­sche grond­bo­rin­gen ver­richt om een beter zicht te krij­gen in de situ­e­ring van nog onder …

Groen licht voor onderzoek haalbaarheid inpassen vondsten

Groen licht voor onderzoek haalbaarheid inpass…

De ver­gun­ning­hou­der van het nieuw te bou­wen hotel Bui­ten de Water­poort heeft een voor­stel gedaan om de arche­o­lo­gi­sche vond­sten in te pas­sen in het te bou­wen hotel. Dit voor­stel dient …

Evaluatierapport onderzoek Buiten de Waterpoort

Evaluatierapport onderzoek Buiten de Waterpoor…

Het eva­lu­a­tie­rap­port van het arche­o­lo­gisch onder­zoek in het kader van de ver­gun­nings­pro­ce­dure voor de bouw van een hotel Bui­ten de Water­poort is bekend. Voor­naamste con­clu­sie en aan­be­ve­lin­gen : de aan­ge­trof­fen verdedigingswerken …

De Blauwe Toren in de Krabsteeg

De Blauwe Toren in de Krabsteeg

In 1983 kwam in een bouw­put ten zui­den van de Krab­steeg, tegen­woor­dig Schut­ters­gracht, een zeer zware ca 9.30 m dikke onge­veer oost-west ver­lo­pende muur tevoor­schijn. De muur was gemet­seld met ste­nen van ca 25 x 5 …

Buiten de Waterpoort

Buiten de Waterpoort

Een foto-impres­­sie van het arche­o­lo­gisch onder­zoek naar de gevon­den muur­res­ten Bui­ten de Water­poort in Gorin­chem. Gemaakt door SOB Research op 17 maart jl. 

Reconstructie ligging Blauwe Toren

Reconstructie ligging Blauwe Toren

Er leven nog veel vra­gen over de exacte lig­ging van de res­ten van het voor­ma­lige kas­teel­com­plex de Blauwe Toren. Op ver­zoek van de Stich­ting Menno van Coe­hoorn pro­jec­teerde ir. W. Annema …

Vestingtoren

Vestingtoren

Eind novem­ber deden arche­o­lo­gen van SOB Research bij een proef­sleu­ven­on­der­zoek een bij­zon­dere vondst in het gebied Bui­ten de Water­poort : een deel van de oude stads­muur uit de 14de eeuw met …

Reacties zijn gesloten.