Wat kun je met de Blau­we Toren ?

Gezicht op Gorin­chem met links de Blau­we Toren, Wil­lem Schel­links (1637 – 1678), Rijks­mu­se­um Amster­dam

De opgra­ving van de fun­de­rin­gen Bui­ten de Water­poort te Gorin­chem houdt de gemoe­de­ren in de stad bezig. Als ver­volg op de lezin­gen­avond eer­der in het Gym­na­si­um te Gorin­chem orga­ni­seert de His­to­ri­sche Ver­e­ni­ging “Oud-Gor­cum” daar­om maan­dag­avond 13 maart a.s. een avond met als the­ma “De Blau­we Toren : waar­om stond die in Gorin­chem en wat kun­nen we er mee ? ”

Robert Stein, uni­ver­si­tair hoofd­do­cent Mid­del­eeuw­se Geschie­de­nis aan de Uni­ver­si­teit Lei­den, zal de eer­ste helft van de avond spre­ken over Karel de Stou­te. Onder zijn bewind werd Kas­teel de Blau­we Toren gebouwd.

Voor het twee­de deel van de avond wordt aan­slui­ting met de actu­a­li­teit gezocht. Na de inlei­ding over de func­tie van his­to­risch besef voor de stad door de voor­zit­ter van de ver­e­ni­ging, zal wet­hou­der Arjen Rijs­dijk in gesprek met de aan­we­zi­gen aan­ge­ven wat de moge­lijk­he­den en onmo­ge­lijk­he­den van de gemeen­te zijn om met de gevon­den muur­res­ten om te gaan. Daar­na is er ruim­te voor vra­gen. Als mode­ra­tor zal Fred Delf­gaauw optre­den.

Maan­dag 13 maart 2017, aan­vang 20:00 uur in theater De Pee­ri­scoop, Boe­ren­straat 11b in Gorin­chem

Leden van “Oud-Gor­cum” mogen gra­tis naar bin­nen, niet-leden beta­len € 5,00. Het bestuur ver­wacht een behoor­lij­ke druk­te en raadt u daar­om aan tij­dig aan­we­zig te zijn.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.