Wat kun je met de Blauwe Toren ?

 

Gezicht op Gorinchem met links de Blauwe Toren, Willem Schellinks (1637 – 1678), Rijksmuseum Amsterdam

De opgra­ving van de fun­de­rin­gen Buiten de Waterpoort te Gorinchem houdt de gemoe­de­ren in de stad bezig. Als ver­volg op de lezin­gen­avond eer­der in het Gymnasium te Gorinchem orga­ni­seert de Historische Vereniging “Oud-Gorcum” daar­om maan­dag­avond 13 maart a.s. een avond met als the­ma “De Blauwe Toren : waar­om stond die in Gorinchem en wat kun­nen we er mee ? ”

Robert Stein, uni­ver­si­tair hoofd­do­cent Middeleeuwse Geschiedenis aan de Universiteit Leiden, zal de eer­ste helft van de avond spre­ken over Karel de Stoute. Onder zijn bewind werd Kasteel de Blauwe Toren gebouwd.

Voor het twee­de deel van de avond wordt aan­slui­ting met de actu­a­li­teit gezocht. Na de inlei­ding over de func­tie van his­to­risch besef voor de stad door de voor­zit­ter van de ver­e­ni­ging, zal wet­hou­der Arjen Rijsdijk in gesprek met de aan­we­zi­gen aan­ge­ven wat de moge­lijk­he­den en onmo­ge­lijk­he­den van de gemeen­te zijn om met de gevon­den muur­res­ten om te gaan. Daarna is er ruim­te voor vra­gen. Als mode­ra­tor zal Fred Delfgaauw optre­den.

Maandag 13 maart 2017, aan­vang 20:00 uur in theater De Peeriscoop, Boerenstraat 11b in Gorinchem

Leden van “Oud-Gorcum” mogen gra­tis naar bin­nen, niet-leden beta­len € 5,00. Het bestuur ver­wacht een behoor­lij­ke druk­te en raadt u daar­om aan tij­dig aan­we­zig te zijn.

Luchtfoto uit Tweede Wereldoorlog toont Blauwe Toren

Luchtfoto uit Tweede Wereldoorlog toont Blauwe…

  Amateurarcheoloog Arie Saakes deed enke­le maan­den gele­den een spec­ta­cu­lai­re vondst. Op een lucht­fo­to van de Royal Air Force uit 1944 meen­de hij de con­tou­ren van het don­jon van de Blauwe …

Onderzoek haalbaarheid hotel Buiten de Waterpoort

Onderzoek haal­baar­heid hotel Buiten de Water…

  In okto­ber 2017 dien­de de ont­wik­ke­laar het haal­baar­heids­on­der­zoek in, ter voor­be­rei­ding op de bouw van een hotel op de loca­tie Buiten de Waterpoort. De docu­men­ten zijn door de gemeen­te beoor­deeld …

Binnenkort twee nieuwe publicaties over de Blauwe Toren

Binnenkort twee nieu­we publi­ca­ties over de …

  Binnenkort ver­schijnt de eer­ste bun­del van de Stichting Kastelenstudies Nederland (SKN). De SKN heeft als doel het bevor­de­ren en publi­ce­ren van weten­schap­pe­lijk onder­zoek naar kas­te­len, bui­ten­plaat­sen, land­goe­de­ren en het hier­aan …

Aanvullend bouwhistorisch onderzoek Buiten de Waterpoort

Aanvullend bouw­his­to­risch onder­zoek Buiten…

  Gemeente Gorinchem ont­ving eind okto­ber de resul­ta­ten van het haal­baar­heids­on­der­zoek over het inpas­sen van arche­o­lo­gi­sche vond­sten in de vloer van het hotel dat gebouwd wordt op de loca­tie Buiten de …

Booronderzoek Buiten de Waterpoort

Booronderzoek Buiten de Waterpoort

  Woensdag 30 augus­tus wer­den rond de eer­der bij arche­o­lo­gisch onder­zoek aan­ge­trof­fen muur­res­ten Buiten de Waterpoort mecha­ni­sche grond­bo­rin­gen ver­richt om een beter zicht te krij­gen in de situ­e­ring van nog onder …

Groen licht voor onderzoek haalbaarheid

Groen licht voor onder­zoek haal­baar­heid

  De ver­gun­ning­hou­der van het hotel Buiten de Waterpoort heeft een voor­stel gedaan om de arche­o­lo­gi­sche vond­sten in te pas­sen in het te bou­wen hotel. Dit voor­stel dient eerst onder­zocht te …

Rapport onderzoek Buiten de Waterpoort

Rapport onder­zoek Buiten de Waterpoort

  Het eva­lu­a­tie­rap­port van het arche­o­lo­gisch onder­zoek in het kader van de ver­gun­nings­pro­ce­du­re voor de bouw van een hotel Buiten de Waterpoort is bekend. Voornaamste con­clu­sie en aan­be­ve­lin­gen : de aan­ge­trof­fen ver­de­di­gings­wer­ken …

Buiten de Waterpoort

Buiten de Waterpoort

  Een foto-impres­­sie van het arche­o­lo­gisch onder­zoek naar de gevon­den muur­res­ten Buiten de Waterpoort in Gorinchem. Gemaakt door SOB Research op 17 maart jl.

Reconstructie exacte ligging Blauwe Toren

Reconstructie exac­te lig­ging Blauwe Toren

  Er leven nog veel vra­gen over de exac­te lig­ging van de res­ten van het voor­ma­li­ge kas­teel­com­plex de Blauwe Toren.  Op ver­zoek van de Stichting Menno van Coehoorn pro­jec­teer­de ir. W. Annema …

Vestingtoren

Vestingtoren

  Eind novem­ber deden arche­o­lo­gen bij een proef­sleu­ven­on­der­zoek een bij­zon­de­re vondst in het gebied Buiten de Waterpoort : een deel van de oude stads­muur uit de 14de eeuw met een bij­be­ho­ren­de toren. …

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.