Rapport onder­zoek Buiten de Waterpoort

 

Archeologisch onder­zoek Buiten de Waterpoort maart 2017

Het eva­lu­a­tie­rap­port van het arche­o­lo­gisch onder­zoek in het kader van de ver­gun­nings­pro­ce­du­re voor de bouw van een hotel Buiten de Waterpoort is bekend. Voornaamste con­clu­sie en aan­be­ve­lin­gen : de aan­ge­trof­fen ver­de­di­gings­wer­ken zijn behou­dens­waar­dig en gead­vi­seerd wordt deze zoveel moge­lijk te behou­den en waar moge­lijk het bouw­plan hier­op aan te pas­sen. De gemeen­te Gorinchem gaat zich nu bera­den op de (on)mogelijkheden en gaat daar­bij in gesprek met de ver­gun­ning­hou­der om te kij­ken of er een pas­sen­de oplos­sing moge­lijk is. Dit tra­ject zal nog een aan­tal weken in beslag gaan nemen en moet lei­den tot een besluit van het col­le­ge.

Behoudenswaardige vond­sten

In de bouw­put zijn res­ten aan­ge­trof­fen van een ron­de ves­ting­to­ren, de stads­muur en een moge­lij­ke bebou­wing aan de bin­nen­zij­de van de stads­muur. Dit zijn over­blijf­se­len van de eer­ste, in steen opge­trok­ken stads­om­wal­ling van Gorinchem, ver­de­di­gings­wer­ken uit de late mid­del­eeu­wen (laat­ste deel 14e eeuw). Archeoloog René van Wilgen con­clu­deert in het rap­port dat de aan­ge­trof­fen ver­de­di­gings­wer­ken als behou­dens­waar­dig zijn aan te mer­ken, omdat vol­gens hem de vond­sten van lokaal belang zijn : “Op basis van de fysie­ke en inhou­de­lij­ke cri­te­ria… is spra­ke van een behou­dens­waar­di­ge arche­o­lo­gi­sche vind­plaats.” Wethouder arche­o­lo­gie Arjen Rijsdijk is enorm ver­rast dat er nog zoveel bewaard is geble­ven van de Middeleeuwse stads­muur : “Wat mij voor­al ver­baas­de, is dat alles zo diep onder de grond zit.”

Overzichtskaart onderzoeksgebied Buiten de Waterpoort 2-6, Gorinchem

Overzichtskaart onder­zoeks­ge­bied, zie rap­port voor toe­lich­ting

Advies aan­vul­lend onder­zoek fun­de­ring

Door mid­del van grond­bo­rin­gen is getracht vast te stel­len tot waar en hoe diep de fun­de­ring onder de ves­ting­to­ren en stads­muur door­loopt. Op basis van de grond­bo­rin­gen is bepaald dat de res­ten nog tot zo’n 3 à 4 meter onder de ont­gra­ven bodem aan­we­zig zijn. Tot hoe­ver de con­tou­ren van de fun­de­ring door lopen, was ech­ter niet vast te stel­len met de grond­bo­rin­gen. De onder­zoe­kers advi­se­ren dan ook om op dit punt aan­vul­lend onder­zoek te doen door mid­del van mecha­ni­sche steen­bo­rin­gen.”

Besluitvorming

Dit eva­lu­a­tie­rap­port loopt voor­uit op het defi­ni­tie­ve rap­port dat later pas ver­wacht wordt. “Het eva­lu­a­tie­rap­port biedt ons ech­ter vol­doen­de basis om ver­de­re beslui­ten te kun­nen nemen”, aldus Arjen Rijsdijk : “We wil­len zo dui­de­lijk en trans­pa­rant moge­lijk han­de­len in de zoek­tocht naar moge­lij­ke oplos­sin­gen. Feit blijft wel dat we de bouw­ver­gun­ning ver­strekt heb­ben en we dus in gesprek moe­ten gaan met de ver­gun­ning­hou­der over moge­lij­ke oplos­sin­gen. Dan volgt amb­te­lijk advies en nemen we de raad mee tij­dens een raads­bij­een­komst. Hierna is het col­le­ge aan zet om een besluit te nemen.”

Rapportage arche­o­lo­gi­sche vond­sten

Archeologisch onder­zoek is ver­plicht bij bebou­wing van een ter­rein met een arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting. Het arche­o­lo­gisch onder­zoek werd dan ook uit­ge­voerd in opdracht van het bedrijf dat ver­gun­ning heeft om een hotel te bou­wen Buiten de Waterpoort. Dit onder­zoek vond plaats in novem­ber 2016 en maart 2017. Het eva­lu­a­tie­rap­port en bouw­his­to­risch onder­zoek vindt u hier­on­der.

Wilgen, L.R. van (2017)
Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven en Archeologische Begeleiding Plangebied 'Buiten de Waterpoort 2-6', Gorinchem, Gemeente Gorinchem: Evaluatierapport, Heinenoord.
Flipbook | PDF (4 MB)
Reenen, W.G. van (2017)
Bouwhistorische ondersteuning bij een archeologische opgraving Buiten de Waterpoort 2-6, Gorinchem, Leerdam.
Flipbook | PDF (3 MB)
Luchtfoto uit Tweede Wereldoorlog toont Blauwe Toren

Luchtfoto uit Tweede Wereldoorlog toont Blauwe…

  Amateurarcheoloog Arie Saakes deed enke­le maan­den gele­den een spec­ta­cu­lai­re vondst. Op een lucht­fo­to van de Royal Air Force uit 1944 meen­de hij de con­tou­ren van het don­jon van de Blauwe …

Onderzoek haalbaarheid hotel Buiten de Waterpoort

Onderzoek haal­baar­heid hotel Buiten de Water…

  In okto­ber 2017 dien­de de ont­wik­ke­laar het haal­baar­heids­on­der­zoek in, ter voor­be­rei­ding op de bouw van een hotel op de loca­tie Buiten de Waterpoort. De docu­men­ten zijn door de gemeen­te beoor­deeld …

Binnenkort twee nieuwe publicaties over de Blauwe Toren

Binnenkort twee nieu­we publi­ca­ties over de …

  Binnenkort ver­schijnt de eer­ste bun­del van de Stichting Kastelenstudies Nederland (SKN). De SKN heeft als doel het bevor­de­ren en publi­ce­ren van weten­schap­pe­lijk onder­zoek naar kas­te­len, bui­ten­plaat­sen, land­goe­de­ren en het hier­aan …

Aanvullend bouwhistorisch onderzoek Buiten de Waterpoort

Aanvullend bouw­his­to­risch onder­zoek Buiten…

  Gemeente Gorinchem ont­ving eind okto­ber de resul­ta­ten van het haal­baar­heids­on­der­zoek over het inpas­sen van arche­o­lo­gi­sche vond­sten in de vloer van het hotel dat gebouwd wordt op de loca­tie Buiten de …

Booronderzoek Buiten de Waterpoort

Booronderzoek Buiten de Waterpoort

  Woensdag 30 augus­tus wer­den rond de eer­der bij arche­o­lo­gisch onder­zoek aan­ge­trof­fen muur­res­ten Buiten de Waterpoort mecha­ni­sche grond­bo­rin­gen ver­richt om een beter zicht te krij­gen in de situ­e­ring van nog onder …

Groen licht voor onderzoek haalbaarheid

Groen licht voor onder­zoek haal­baar­heid

  De ver­gun­ning­hou­der van het hotel Buiten de Waterpoort heeft een voor­stel gedaan om de arche­o­lo­gi­sche vond­sten in te pas­sen in het te bou­wen hotel. Dit voor­stel dient eerst onder­zocht te …

Buiten de Waterpoort

Buiten de Waterpoort

  Een foto-impres­­sie van het arche­o­lo­gisch onder­zoek naar de gevon­den muur­res­ten Buiten de Waterpoort in Gorinchem. Gemaakt door SOB Research op 17 maart jl.

Wat kun je met de Blauwe Toren?

Wat kun je met de Blauwe Toren ?

  De opgra­ving van de fun­de­rin­gen Buiten de Waterpoort te Gorinchem houdt de gemoe­de­ren in de stad bezig. Als ver­volg op de lezin­gen­avond eer­der in het Gymnasium te Gorinchem orga­ni­seert de …

Reconstructie exacte ligging Blauwe Toren

Reconstructie exac­te lig­ging Blauwe Toren

  Er leven nog veel vra­gen over de exac­te lig­ging van de res­ten van het voor­ma­li­ge kas­teel­com­plex de Blauwe Toren.  Op ver­zoek van de Stichting Menno van Coehoorn pro­jec­teer­de ir. W. Annema …

Vestingtoren

Vestingtoren

  Eind novem­ber deden arche­o­lo­gen bij een proef­sleu­ven­on­der­zoek een bij­zon­de­re vondst in het gebied Buiten de Waterpoort : een deel van de oude stads­muur uit de 14de eeuw met een bij­be­ho­ren­de toren. …

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.