Rap­port onder­zoek Bui­ten de Water­poort

Arche­o­lo­gisch onder­zoek Bui­ten de Water­poort maart 2017

Het eva­lu­a­tie­rap­port van het arche­o­lo­gisch onder­zoek in het kader van de ver­gun­nings­pro­ce­du­re voor de bouw van een hotel Bui­ten de Water­poort is bekend. Voor­naams­te con­clu­sie en aan­be­ve­lin­gen : de aan­ge­trof­fen ver­de­di­gings­wer­ken zijn behou­dens­waar­dig en gead­vi­seerd wordt deze zoveel moge­lijk te behou­den en waar moge­lijk het bouw­plan hier­op aan te pas­sen. De gemeen­te Gorin­chem gaat zich nu bera­den op de (on)mogelijkheden en gaat daar­bij in gesprek met de ver­gun­ning­hou­der om te kij­ken of er een pas­sen­de oplos­sing moge­lijk is. Dit tra­ject zal nog een aan­tal weken in beslag gaan nemen en moet lei­den tot een besluit van het col­le­ge.

Behou­dens­waar­di­ge vond­sten

In de bouw­put zijn res­ten aan­ge­trof­fen van een ron­de ves­ting­to­ren, de stads­muur en een moge­lij­ke bebou­wing aan de bin­nen­zij­de van de stads­muur. Dit zijn over­blijf­se­len van de eer­ste, in steen opge­trok­ken stads­om­wal­ling van Gorin­chem, ver­de­di­gings­wer­ken uit de late mid­del­eeu­wen (laat­ste deel 14e eeuw). Arche­o­loog René van Wil­gen con­clu­deert in het rap­port dat de aan­ge­trof­fen ver­de­di­gings­wer­ken als behou­dens­waar­dig zijn aan te mer­ken, omdat vol­gens hem de vond­sten van lokaal belang zijn : “Op basis van de fysie­ke en inhou­de­lij­ke cri­te­ria… is spra­ke van een behou­dens­waar­di­ge arche­o­lo­gi­sche vind­plaats.” Wet­hou­der arche­o­lo­gie Arjen Rijs­dijk is enorm ver­rast dat er nog zoveel bewaard is geble­ven van de Mid­del­eeuw­se stads­muur : “Wat mij voor­al ver­baas­de, is dat alles zo diep onder de grond zit.”

Overzichtskaart onderzoeksgebied Buiten de Waterpoort 2-6, Gorinchem

Over­zichts­kaart onder­zoeks­ge­bied, zie rap­port voor toe­lich­ting

Advies aan­vul­lend onder­zoek fun­de­ring

Door mid­del van grond­bo­rin­gen is getracht vast te stel­len tot waar en hoe diep de fun­de­ring onder de ves­ting­to­ren en stads­muur door­loopt. Op basis van de grond­bo­rin­gen is bepaald dat de res­ten nog tot zo’n 3 à 4 meter onder de ont­gra­ven bodem aan­we­zig zijn. Tot hoe­ver de con­tou­ren van de fun­de­ring door lopen, was ech­ter niet vast te stel­len met de grond­bo­rin­gen. De onder­zoe­kers advi­se­ren dan ook om op dit punt aan­vul­lend onder­zoek te doen door mid­del van mecha­ni­sche steen­bo­rin­gen.”

Besluit­vor­ming

Dit eva­lu­a­tie­rap­port loopt voor­uit op het defi­ni­tie­ve rap­port dat later pas ver­wacht wordt. “Het eva­lu­a­tie­rap­port biedt ons ech­ter vol­doen­de basis om ver­de­re beslui­ten te kun­nen nemen”, aldus Arjen Rijs­dijk : “We wil­len zo dui­de­lijk en trans­pa­rant moge­lijk han­de­len in de zoek­tocht naar moge­lij­ke oplos­sin­gen. Feit blijft wel dat we de bouw­ver­gun­ning ver­strekt heb­ben en we dus in gesprek moe­ten gaan met de ver­gun­ning­hou­der over moge­lij­ke oplos­sin­gen. Dan volgt amb­te­lijk advies en nemen we de raad mee tij­dens een raads­bij­een­komst. Hier­na is het col­le­ge aan zet om een besluit te nemen.”

Rap­por­ta­ge arche­o­lo­gi­sche vond­sten

Arche­o­lo­gisch onder­zoek is ver­plicht bij bebou­wing van een ter­rein met een arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting. Het arche­o­lo­gisch onder­zoek werd dan ook uit­ge­voerd in opdracht van het bedrijf dat ver­gun­ning heeft om een hotel te bou­wen Bui­ten de Water­poort. Dit onder­zoek vond plaats in novem­ber 2016 en maart 2017. Het eva­lu­a­tie­rap­port en bouw­his­to­risch onder­zoek vindt u hier­on­der.

Wilgen, L.R. van (2017)
Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven en Archeologische Begeleiding Plangebied 'Buiten de Waterpoort 2-6', Gorinchem, Gemeente Gorinchem: Evaluatierapport, Heinenoord.
Flipbook | PDF (4 MB)
Reenen, W.G. van (2017)
Bouwhistorische ondersteuning bij een archeologische opgraving Buiten de Waterpoort 2-6, Gorinchem, Leerdam.
Flipbook | PDF (3 MB)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.