Evaluatierapport onderzoek Buiten de Waterpoort

Archeologisch onderzoek Buiten de Waterpoort maart 2017

Archeologisch onder¬≠zoek Buiten de Waterpoort maart 2017

Het eva¬≠lu¬≠a¬≠tie¬≠rap¬≠port van het arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek in het kader van de ver¬≠gun¬≠nings¬≠pro¬≠ce¬≠dure voor de bouw van een hotel Buiten de Waterpoort is bekend. Voornaamste con¬≠clu¬≠sie en aan¬≠be¬≠ve¬≠lin¬≠gen : de aan¬≠ge¬≠trof¬≠fen ver¬≠de¬≠di¬≠gings¬≠wer¬≠ken zijn behou¬≠dens¬≠waar¬≠dig en gead¬≠vi¬≠seerd wordt deze zoveel moge¬≠lijk te behou¬≠den en waar moge¬≠lijk het bouw¬≠plan hierop aan te pas¬≠sen. De gemeente Gorinchem gaat zich nu bera¬≠den op de (on)mogelijkheden en gaat daar¬≠bij in gesprek met de ver¬≠gun¬≠ning¬≠hou¬≠der om te kij¬≠ken of er een pas¬≠sende oplos¬≠sing moge¬≠lijk is. Dit tra¬≠ject zal nog een aan¬≠tal weken in beslag gaan nemen en moet lei¬≠den tot een besluit van het college.

Behoudenswaardige vondsten

In de bouw¬≠put zijn res¬≠ten aan¬≠ge¬≠trof¬≠fen van een ronde ves¬≠ting¬≠to¬≠ren, de stads¬≠muur en een moge¬≠lijke bebou¬≠wing aan de bin¬≠nen¬≠zijde van de stads¬≠muur. Dit zijn over¬≠blijf¬≠se¬≠len van de eer¬≠ste, in steen opge¬≠trok¬≠ken stads¬≠om¬≠wal¬≠ling van Gorinchem, ver¬≠de¬≠di¬≠gings¬≠wer¬≠ken uit de late mid¬≠del¬≠eeu¬≠wen (laat¬≠ste deel 14e eeuw). Archeoloog Ren√© van Wilgen van SOB Research con¬≠clu¬≠deert in het rap¬≠port dat de aan¬≠ge¬≠trof¬≠fen ver¬≠de¬≠di¬≠gings¬≠wer¬≠ken als behou¬≠dens¬≠waar¬≠dig zijn aan te mer¬≠ken, omdat vol¬≠gens hem de vond¬≠sten van lokaal belang zijn : ‚ÄúOp basis van de fysieke en inhou¬≠de¬≠lijke cri¬≠te¬≠ria‚Ķ is sprake van een behou¬≠dens¬≠waar¬≠dige arche¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠sche vind¬≠plaats.‚ÄĚ Wethouder arche¬≠o¬≠lo¬≠gie Arjen Rijsdijk is enorm ver¬≠rast dat er nog zoveel bewaard is geble¬≠ven van de Middeleeuwse stads¬≠muur : ‚ÄúWat mij vooral ver¬≠baasde, is dat alles zo diep onder de grond zit.‚ÄĚ

Overzichtskaart onderzoeksgebied Buiten de Waterpoort 2-6, Gorinchem

Overzichtskaart onder­zoeks­ge­bied, zie rap­port voor toelichting

Advies aanvullend onderzoek fundering

Door mid¬≠del van grond¬≠bo¬≠rin¬≠gen is getracht vast te stel¬≠len tot waar en hoe diep de fun¬≠de¬≠ring onder de ves¬≠ting¬≠to¬≠ren en stads¬≠muur door¬≠loopt. Op basis van de grond¬≠bo¬≠rin¬≠gen is bepaald dat de res¬≠ten nog tot zo‚Äôn 3 √† 4 meter onder de ont¬≠gra¬≠ven bodem aan¬≠we¬≠zig zijn. Tot hoe¬≠ver de con¬≠tou¬≠ren van de fun¬≠de¬≠ring door lopen, was ech¬≠ter niet vast te stel¬≠len met de grond¬≠bo¬≠rin¬≠gen. De onder¬≠zoe¬≠kers advi¬≠se¬≠ren dan ook om op dit punt aan¬≠vul¬≠lend onder¬≠zoek te doen door mid¬≠del van mecha¬≠ni¬≠sche steenboringen.‚ÄĚ

Besluitvorming

Dit eva¬≠lu¬≠a¬≠tie¬≠rap¬≠port loopt voor¬≠uit op het defi¬≠ni¬≠tieve rap¬≠port dat later pas ver¬≠wacht wordt. ‚ÄúHet eva¬≠lu¬≠a¬≠tie¬≠rap¬≠port biedt ons ech¬≠ter vol¬≠doende basis om ver¬≠dere beslui¬≠ten te kun¬≠nen nemen‚ÄĚ, aldus Arjen Rijsdijk : ‚ÄúWe wil¬≠len zo dui¬≠de¬≠lijk en trans¬≠pa¬≠rant moge¬≠lijk han¬≠de¬≠len in de zoek¬≠tocht naar moge¬≠lijke oplos¬≠sin¬≠gen. Feit blijft wel dat we de bouw¬≠ver¬≠gun¬≠ning ver¬≠strekt heb¬≠ben en we dus in gesprek moe¬≠ten gaan met de ver¬≠gun¬≠ning¬≠hou¬≠der over moge¬≠lijke oplos¬≠sin¬≠gen. Dan volgt amb¬≠te¬≠lijk advies en nemen we de raad mee tij¬≠dens een raads¬≠bij¬≠een¬≠komst. Hierna is het col¬≠lege aan zet om een besluit te nemen.‚ÄĚ

Rapportage archeologische vondsten

Archeologisch onder¬≠zoek is ver¬≠plicht bij bebou¬≠wing van een ter¬≠rein met een arche¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠sche ver¬≠wach¬≠ting. Het arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek werd dan ook uit¬≠ge¬≠voerd in opdracht van het bedrijf dat ver¬≠gun¬≠ning heeft om een hotel te bou¬≠wen Buiten de Waterpoort. Dit onder¬≠zoek vond plaats in novem¬≠ber 2016 en maart 2017. Het eva¬≠lu¬≠a¬≠tie¬≠rap¬≠port en bouw¬≠his¬≠to¬≠risch onder¬≠zoek vindt u hieronder.

Wilgen, L.R. van (2017) Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven en Archeologische Begeleiding Plangebied 'Buiten de Waterpoort 2-6', Gorinchem, Gemeente Gorinchem: Evaluatierapport, Heinenoord.Wilgen, L.R. van (2017)
Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven en Archeologische Begeleiding Plangebied 'Buiten de Waterpoort 2-6', Gorinchem, Gemeente Gorinchem: Evaluatierapport, Heinenoord.
Flipbook | PDF (4 MB)
Reenen, W.G. van (2017) Bouwhistorische ondersteuning bij een archeologische opgraving Buiten de Waterpoort 2-6, Gorinchem, Leerdam.Reenen, W.G. van (2017)
Bouwhistorische ondersteuning bij een archeologische opgraving Buiten de Waterpoort 2-6, Gorinchem, Leerdam.
Flipbook | PDF (3 MB)
Luchtfoto uit Tweede Wereldoorlog toont Blauwe Toren

Luchtfoto uit Tweede Wereldoorlog toont Blauwe…

Amateurarcheoloog Arie Saakes deed enkele maan¬≠den gele¬≠den een spec¬≠ta¬≠cu¬≠laire vondst. Op een lucht¬≠foto van de Royal Air Force uit 1944 meende hij de con¬≠tou¬≠ren van het don¬≠jon van de Blauwe ‚Ķ

Haalbaarheidsonderzoek hotel Buiten de Waterpoort

Haalbaarheidsonderzoek hotel Buiten de Waterpo…

In okto¬≠ber 2017 diende de ont¬≠wik¬≠ke¬≠laar het haal¬≠baar¬≠heids¬≠on¬≠der¬≠zoek in, ter voor¬≠be¬≠rei¬≠ding op de bouw van een hotel op de loca¬≠tie Buiten de Waterpoort. De docu¬≠men¬≠ten zijn door de gemeente beoordeeld ‚Ķ

Binnenkort twee nieuwe publicaties over de Blauwe Toren

Binnenkort twee nieuwe publicaties over de Bla‚Ķ

Binnenkort ver¬≠schijnt de eer¬≠ste bun¬≠del van de Stichting Kastelenstudies Nederland (SKN). De SKN heeft als doel het bevor¬≠de¬≠ren en publi¬≠ce¬≠ren van weten¬≠schap¬≠pe¬≠lijk onder¬≠zoek naar kas¬≠te¬≠len, bui¬≠ten¬≠plaat¬≠sen, land¬≠goe¬≠de¬≠ren en het hieraan ‚Ķ

Aanvullend bouwhistorisch onderzoek Buiten de Waterpoort

Aanvullend bouwhistorisch onderzoek Buiten de ‚Ķ

Gemeente Gorinchem ont¬≠ving eind okto¬≠ber de resul¬≠ta¬≠ten van het haal¬≠baar¬≠heids¬≠on¬≠der¬≠zoek over het inpas¬≠sen van arche¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠sche vond¬≠sten in de vloer van het hotel dat gebouwd wordt op de loca¬≠tie Buiten de ‚Ķ

Booronderzoek Buiten de Waterpoort

Booronderzoek Buiten de Waterpoort

Woensdag 30 augus¬≠tus wer¬≠den rond de eer¬≠der bij arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek aan¬≠ge¬≠trof¬≠fen muur¬≠res¬≠ten Buiten de Waterpoort mecha¬≠ni¬≠sche grond¬≠bo¬≠rin¬≠gen ver¬≠richt om een beter zicht te krij¬≠gen in de situ¬≠e¬≠ring van nog onder ‚Ķ

Groen licht voor onderzoek haalbaarheid inpassen vondsten

Groen licht voor onderzoek haalbaarheid inpass…

De ver¬≠gun¬≠ning¬≠hou¬≠der van het hotel Buiten de Waterpoort heeft een voor¬≠stel gedaan om de arche¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠sche vond¬≠sten in te pas¬≠sen in het te bou¬≠wen hotel. Dit voor¬≠stel dient eerst onder¬≠zocht te ‚Ķ

De Blauwe Toren in de Krabsteeg

De Blauwe Toren in de Krabsteeg

In 1983 kwam in een bouw¬≠put ten zui¬≠den van de Krabsteeg, tegen¬≠woor¬≠dig Schuttersgracht, een zeer zware ca 9.30 m dikke onge¬≠veer oost-‚Äčwest ver¬≠lo¬≠pende muur tevoor¬≠schijn. De muur was gemet¬≠seld met ste¬≠nen van ca 25 x 5 ‚Ķ

Buiten de Waterpoort

Buiten de Waterpoort

Een foto-‚Äčimpressie van het arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek naar de gevon¬≠den muur¬≠res¬≠ten Buiten de Waterpoort in Gorinchem. Gemaakt door SOB Research op 17 maart jl. 

De Blauwe Toren, wat kunnen we ermee

De Blauwe Toren, wat kunnen we ermee

De opgra¬≠ving van de fun¬≠de¬≠rin¬≠gen Buiten de Waterpoort te Gorinchem houdt de gemoe¬≠de¬≠ren in de stad bezig. Als ver¬≠volg op de lezin¬≠gen¬≠avond eer¬≠der in het Gymnasium te Gorinchem orga¬≠ni¬≠seert de ‚Ķ

Reconstructie ligging Blauwe Toren

Reconstructie ligging Blauwe Toren

Er leven nog veel vra¬≠gen over de exacte lig¬≠ging van de res¬≠ten van het voor¬≠ma¬≠lige kas¬≠teel¬≠com¬≠plex de Blauwe Toren. Op ver¬≠zoek van de Stichting Menno van Coehoorn pro¬≠jec¬≠teerde ir. W. Annema ‚Ķ

Vestingtoren

Vestingtoren

Eind novem¬≠ber deden arche¬≠o¬≠lo¬≠gen van SOB Research bij een proef¬≠sleu¬≠ven¬≠on¬≠der¬≠zoek een bij¬≠zon¬≠dere vondst in het gebied Buiten de Waterpoort : een deel van de oude stads¬≠muur uit de 14de eeuw met ‚Ķ

Reacties zijn gesloten.