Evaluatierapport onderzoek Buiten de Waterpoort

Archeologisch onderzoek Buiten de Waterpoort maart 2017

Arche­o­lo­gisch onder­zoek Bui­ten de Water­poort maart 2017

Het eva­lu­a­tie­rap­port van het arche­o­lo­gisch onder­zoek in het kader van de ver­gun­nings­pro­ce­dure voor de bouw van een hotel Bui­ten de Water­poort is bekend. Voor­naamste con­clu­sie en aan­be­ve­lin­gen : de aan­ge­trof­fen ver­de­di­gings­wer­ken zijn behou­dens­waar­dig en gead­vi­seerd wordt deze zoveel moge­lijk te behou­den en waar moge­lijk het bouw­plan hierop aan te pas­sen. De gemeente Gorin­chem gaat zich nu bera­den op de (on)mogelijkheden en gaat daar­bij in gesprek met de ver­gun­ning­hou­der om te kij­ken of er een pas­sende oplos­sing moge­lijk is. Dit tra­ject zal nog een aan­tal weken in beslag gaan nemen en moet lei­den tot een besluit van het college.

Behoudenswaardige vondsten

In de bouw­put zijn res­ten aan­ge­trof­fen van een ronde ves­ting­to­ren, de stads­muur en een moge­lijke bebou­wing aan de bin­nen­zijde van de stads­muur. Dit zijn over­blijf­se­len van de eer­ste, in steen opge­trok­ken stads­om­wal­ling van Gorin­chem, ver­de­di­gings­wer­ken uit de late mid­del­eeu­wen (laat­ste deel 14e eeuw). Arche­o­loog René van Wil­gen van SOB Research con­clu­deert in het rap­port dat de aan­ge­trof­fen ver­de­di­gings­wer­ken als behou­dens­waar­dig zijn aan te mer­ken, omdat vol­gens hem de vond­sten van lokaal belang zijn : “Op basis van de fysieke en inhou­de­lijke cri­te­ria… is sprake van een behou­dens­waar­dige arche­o­lo­gi­sche vind­plaats.” Wet­hou­der arche­o­lo­gie Arjen Rijs­dijk is enorm ver­rast dat er nog zoveel bewaard is geble­ven van de Mid­del­eeuwse stads­muur : “Wat mij vooral ver­baasde, is dat alles zo diep onder de grond zit.”

Overzichtskaart onderzoeksgebied Buiten de Waterpoort 2-6, Gorinchem

Over­zichts­kaart onder­zoeks­ge­bied, zie rap­port voor toelichting

Advies aanvullend onderzoek fundering

Door mid­del van grond­bo­rin­gen is getracht vast te stel­len tot waar en hoe diep de fun­de­ring onder de ves­ting­to­ren en stads­muur door­loopt. Op basis van de grond­bo­rin­gen is bepaald dat de res­ten nog tot zo’n 3 à 4 meter onder de ont­gra­ven bodem aan­we­zig zijn. Tot hoe­ver de con­tou­ren van de fun­de­ring door lopen, was ech­ter niet vast te stel­len met de grond­bo­rin­gen. De onder­zoe­kers advi­se­ren dan ook om op dit punt aan­vul­lend onder­zoek te doen door mid­del van mecha­ni­sche steenboringen.”

Besluitvorming

Dit eva­lu­a­tie­rap­port loopt voor­uit op het defi­ni­tieve rap­port dat later pas ver­wacht wordt. “Het eva­lu­a­tie­rap­port biedt ons ech­ter vol­doende basis om ver­dere beslui­ten te kun­nen nemen”, aldus Arjen Rijs­dijk : “We wil­len zo dui­de­lijk en trans­pa­rant moge­lijk han­de­len in de zoek­tocht naar moge­lijke oplos­sin­gen. Feit blijft wel dat we de bouw­ver­gun­ning ver­strekt heb­ben en we dus in gesprek moe­ten gaan met de ver­gun­ning­hou­der over moge­lijke oplos­sin­gen. Dan volgt amb­te­lijk advies en nemen we de raad mee tij­dens een raads­bij­een­komst. Hierna is het col­lege aan zet om een besluit te nemen.”

Rapportage archeologische vondsten

Arche­o­lo­gisch onder­zoek is ver­plicht bij bebou­wing van een ter­rein met een arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting. Het arche­o­lo­gisch onder­zoek werd dan ook uit­ge­voerd in opdracht van het bedrijf dat ver­gun­ning heeft om een hotel te bou­wen Bui­ten de Water­poort. Dit onder­zoek vond plaats in novem­ber 2016 en maart 2017. Het eva­lu­a­tie­rap­port en bouw­his­to­risch onder­zoek vindt u hieronder.

Wilgen, L.R. van (2017) Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven en Archeologische Begeleiding Plangebied 'Buiten de Waterpoort 2-6', Gorinchem, Gemeente Gorinchem: Evaluatierapport, Heinenoord.Wilgen, L.R. van (2017)
Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven en Archeologische Begeleiding Plangebied 'Buiten de Waterpoort 2-6', Gorinchem, Gemeente Gorinchem: Evaluatierapport, Heinenoord.
Flipbook | PDF (4 MB)
Reenen, W.G. van (2017) Bouwhistorische ondersteuning bij een archeologische opgraving Buiten de Waterpoort 2-6, Gorinchem, Leerdam.Reenen, W.G. van (2017)
Bouwhistorische ondersteuning bij een archeologische opgraving Buiten de Waterpoort 2-6, Gorinchem, Leerdam.
Flipbook | PDF (3 MB)
Luchtfoto uit Tweede Wereldoorlog toont Blauwe Toren

Luchtfoto uit Tweede Wereldoorlog toont Blauwe…

Ama­teur­ar­che­o­loog Arie Saakes deed enkele maan­den gele­den een spec­ta­cu­laire vondst. Op een lucht­foto van de Royal Air Force uit 1944 meende hij de con­tou­ren van het don­jon van de Blauwe …

Haalbaarheidsonderzoek hotel Buiten de Waterpoort

Haalbaarheidsonderzoek hotel Buiten de Waterpo…

In okto­ber 2017 diende de ont­wik­ke­laar het haal­baar­heids­on­der­zoek in, ter voor­be­rei­ding op de bouw van een hotel op de loca­tie Bui­ten de Water­poort. De docu­men­ten zijn door de gemeente beoordeeld …

Binnenkort twee nieuwe publicaties over de Blauwe Toren

Binnenkort twee nieuwe publicaties over de Bla…

Bin­nen­kort ver­schijnt de eer­ste bun­del van de Stich­ting Kas­te­len­stu­dies Neder­land (SKN). De SKN heeft als doel het bevor­de­ren en publi­ce­ren van weten­schap­pe­lijk onder­zoek naar kas­te­len, bui­ten­plaat­sen, land­goe­de­ren en het hieraan …

Aanvullend bouwhistorisch onderzoek Buiten de Waterpoort

Aanvullend bouwhistorisch onderzoek Buiten de …

Gemeente Gorin­chem ont­ving eind okto­ber de resul­ta­ten van het haal­baar­heids­on­der­zoek over het inpas­sen van arche­o­lo­gi­sche vond­sten in de vloer van het hotel dat gebouwd wordt op de loca­tie Bui­ten de …

Booronderzoek Buiten de Waterpoort

Booronderzoek Buiten de Waterpoort

Woens­dag 30 augus­tus wer­den rond de eer­der bij arche­o­lo­gisch onder­zoek aan­ge­trof­fen muur­res­ten Bui­ten de Water­poort mecha­ni­sche grond­bo­rin­gen ver­richt om een beter zicht te krij­gen in de situ­e­ring van nog onder …

Groen licht voor onderzoek haalbaarheid inpassen vondsten

Groen licht voor onderzoek haalbaarheid inpass…

De ver­gun­ning­hou­der van het nieuw te bou­wen hotel Bui­ten de Water­poort heeft een voor­stel gedaan om de arche­o­lo­gi­sche vond­sten in te pas­sen in het te bou­wen hotel. Dit voor­stel dient …

De Blauwe Toren in de Krabsteeg

De Blauwe Toren in de Krabsteeg

In 1983 kwam in een bouw­put ten zui­den van de Krab­steeg, tegen­woor­dig Schut­ters­gracht, een zeer zware ca 9.30 m dikke onge­veer oost-west ver­lo­pende muur tevoor­schijn. De muur was gemet­seld met ste­nen van ca 25 x 5 …

Buiten de Waterpoort

Buiten de Waterpoort

Een foto-impres­­sie van het arche­o­lo­gisch onder­zoek naar de gevon­den muur­res­ten Bui­ten de Water­poort in Gorin­chem. Gemaakt door SOB Research op 17 maart jl. 

De Blauwe Toren, wat kunnen we ermee

De Blauwe Toren, wat kunnen we ermee

De opgra­ving van de fun­de­rin­gen Bui­ten de Water­poort te Gorin­chem houdt de gemoe­de­ren in de stad bezig. Als ver­volg op de lezin­gen­avond eer­der in het Gym­na­sium te Gorin­chem orga­ni­seert de …

Reconstructie ligging Blauwe Toren

Reconstructie ligging Blauwe Toren

Er leven nog veel vra­gen over de exacte lig­ging van de res­ten van het voor­ma­lige kas­teel­com­plex de Blauwe Toren. Op ver­zoek van de Stich­ting Menno van Coe­hoorn pro­jec­teerde ir. W. Annema …

Vestingtoren

Vestingtoren

Eind novem­ber deden arche­o­lo­gen van SOB Research bij een proef­sleu­ven­on­der­zoek een bij­zon­dere vondst in het gebied Bui­ten de Water­poort : een deel van de oude stads­muur uit de 14de eeuw met …

Reacties zijn gesloten.