Booronderzoek voorafgaand op plaatsen vuilcontainers

Algemeen

Ondergrondse afvalcontainer Gorinchem, foto Martin Veen

Vuil­con­tai­ner Varkenmarkt

In de week van 15 mei 2017 heeft Hol­lan­dia arche­o­lo­gen in opdracht van de gemeente Gorin­chem een arche­o­lo­gisch boor­on­der­zoek uit­ge­voerd voor meer­dere plan­lo­ca­ties bin­nen de his­to­ri­sche bin­nen­stad van Gorin­chem. Aan­lei­ding voor het onder­zoek is het (ver)plaatsen en ver­wij­de­ren van 9 onder­grondse vuil­con­tai­ners. De hier­mee gepaard gaande bode­mingre­pen vor­men moge­lijk een bedrei­ging voor het arche­o­lo­gisch bodemarchief.

Het doel van het boor­on­der­zoek is om de arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting te toet­sen en even­tu­eel aan te vul­len. Tevens kan hier­mee vast­ge­steld wor­den hoe de opbouw van de bodem is, of er arche­o­lo­gi­sche waar­den aan­we­zig zijn dan wel de bodem ver­stoord is.

Locaties

Aan de hand van het in 2016 opge­stelde pro­gramma van eisen zijn 6 van de loca­ties aan­ge­we­zen waar arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek plaats dient te vin­den. Deze onder­zoeks­lo­ca­ties bevin­den zich aan het Non­nen­veld (1), Boe­ren­straat-Affuit­hof (2), Haven­dijk (3), Bagij­nen­wal (4), Var­ken­markt (5) en Groen­markt (6). Ter hoogte van de eer­ste 4 loca­ties wordt een vuil­con­tai­ner toe­ge­voegd aan de reeds aan­we­zige con­tai­ners. Aan de Var­ken­markt zul­len 2 con­tai­ners wor­den ver­wij­derd en zul­len 4 nieuwe wor­den geplaatst. Bij de Groen­markt zal aan de bestaande con­tai­ners een extra rij van 4 con­tai­ners wor­den toe­ge­voegd. Voor het plaat­sen van de con­tai­ners zal per con­tai­ner een gat gegra­ven wor­den met een afme­ting van ca. 2,20 x 2,20 x 2,20 meter. De con­tai­ners zul­len in hun geheel onder­gronds geplaatst wor­den. Bij de graaf­werk­zaam­he­den die hier­mee gepaard gaan is het moge­lijk dat het bodem­ar­chief ver­stoord wordt. Het onder­zoeks­ge­bied is op de arche­o­lo­gi­sche ver­wach­tings­kaart gele­gen in een zone bin­nen de his­to­ri­sche binnenstad.

Overzicht boringen ondergrondse containers binnenstad Gorinchem

Over­zicht boor­lo­ca­ties onder­grondse con­tai­ners binnenstad

De gehele bin­nen­stad is geken­merkt als een gebied met een hoge arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting. Voor de zones met een zeer hoge arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting voor de late mid­del­eeu­wen en nieuwe tijd die op de verwachtingskaart(en) zijn onder­schei­den geldt dat plan­ge­bie­den met een opper­vlakte klei­ner dan 30 m² of met een ver­sto­rings­diepte van maxi­maal 30 cm bene­den maai­veld zijn vrij­ge­steld van onder­zoek. Ter hoogte van loca­tie 2, 5 en 6 geldt tevens een zeer hoge ver­wach­ting op arche­o­lo­gie maar door­dat de aan­we­zige arche­o­lo­gi­sche res­ten zich hier direct onder het maai­veld bevin­den en van groot belang voor Gorin­chem zijn dient bij alle grond­roe­ring arche­o­lo­gisch onder­zoek plaats te vin­den. Met het plaat­sen van 12 nieuwe con­tai­ners van 2,2 x 2,2 x 2,2 meter zal min­stens 58 m² grond geroerd wor­den en die­per wor­den gegra­ven dan 30 cen­ti­me­ter onder het maai­veld waar­door arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek ver­plicht is.

Vervolgonderzoek

Met het boor­on­der­zoek is vast­ge­steld dat twee van de zes loca­ties niet in aan­mer­king komen voor ver­volg­on­der­zoek : te weten de Haven­dijk en Nonnenveld/​Kalkhaven. Op twee van de loca­ties, Boe­ren­straat-Affuit­hof en Bagij­nen­wal wordt slechts één con­tai­ner geplaatst dus zal er een kleine ver­sto­ring plaats vin­den. Van­wege de intacte bodem wordt hier ver­volg­on­der­zoek voor­ge­steld in de vorm van een arche­o­lo­gi­sche bege­lei­ding. Van­wege het grote opper­vlak dat ver­gra­ven zal wor­den op de Groen­markt en Var­ken­markt en de resul­ta­ten van het eer­dere arche­o­lo­gi­sche onder­zoek aan de Groen­markt in 2010 wordt voor deze loca­ties een opgra­ving voor­ge­steld. Hier­voor wordt een pro­gramma van eisen opgesteld

Boorlocatie:Bodemopbouw:Vervolgonderzoek:
Nonnenveld-Kalkhaven (1)Dik opgebracht zandpakket tot 300 cm.Nee.
Boerenstraat-Affuithof (2)Intacte bodem en archeologische indicatorenJa, begeleiding. Klein oppervlak.
Havendijk (3)Dik opgebracht zandpakket tot 390 cm.Nee.
Bagijnenwal (4)Veel puin, mogelijk intact.Ja, begeleiding. Klein oppervlak en veel puin dat wijst op sloop. Mogelijk restant van de laat-middeleeuwse stadsmuur.
Varkenmarkt (5)Intacte bodem, dik pakket ophogingen, archeologische indicatoren.Ja, opgraving. Groot oppervlak en dik pakket aan ophogingen. Mogelijk begravingen van Minderbroederklooster.
Groenmarkt (6)Grotendeels intact, deels oude opgravingsput.Ja, opgraving. Groot oppervlak, begravingen en goede resultaten bij eerdere opgraving zie: Groenmarkt (2010).
Archeologen vinden skeletten achter het Gorcums Museum

Archeologen vinden skeletten achter het Gorcums Museum

Dit onder­zoek naar de ske­let­ten ach­ter het gebouw van het Gor­cums Museum is uit­ge­voerd voor­uit­lo­pend op het plaat­sen van vuilcontainers. …

Publicaties

Langeveld, M. (2021) Ondergrondse vuilcontainers, archeologische opgravingen op diverse locaties in de binnenstad van Gorinchem, gemeente Gorinchem (Z-H), Hollandia reeks 964, Zaandijk Langeveld, M. (2021)
Ondergrondse vuilcontainers, archeologische opgravingen op diverse locaties in de binnenstad van Gorinchem, gemeente Gorinchem (Z-H), Hollandia reeks 964, Zaandijk.
Flipbook | PDF (2 MB)
Tuinman, N.C. (2017) Archeologisch booronderzoek ten behoeve van plaatsing van ondergrondse vuilcontainers in de historische kern van Gorinchem, gemeente Gorinchem, Hollandia reeks 640, Zaandijk. Tuinman, N.C. (2017)
Archeologisch booronderzoek ten behoeve van plaatsing van ondergrondse vuilcontainers in de historische kern van Gorinchem, gemeente Gorinchem, Hollandia reeks 640, Zaandijk.
Flipbook | PDF (1 MB)

Metagegevens

Archisnummer(s):4543900100
Topografische kaart:38G
Coördinaten:126.652/426.942 (centrumcoördinaten)
Toponiem:Gorinchem-Vuilcontainers
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Archeologisch booronderzoek
Uitvoerder:Hollandia Archeologen, Zaandijk.
Projectleider:P.M. Floore
Opdrachtgever:Gemeente Gorinchem
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:15 mei 2017
Documentatie:Gemeentelijk depot voor archeologie Gorinchem
DANS:-

Reacties zijn gesloten.