Boor­on­der­zoek voor­af­gaand aan plaat­sen vuil­con­tai­ners

Alge­meen

Ondergrondse afvalcontainer Gorinchem

Vuil­con­tai­ner Var­ken­markt

In de week van 15 mei 2017 heeft Hol­lan­dia arche­o­lo­gen in opdracht van de gemeen­te Gorin­chem een arche­o­lo­gisch boor­on­der­zoek uit­ge­voerd voor meer­de­re plan­lo­ca­ties bin­nen de his­to­ri­sche bin­nen­stad van Gorin­chem. Aan­lei­ding voor het onder­zoek is het (ver)plaatsen en ver­wij­de­ren van 9 onder­grond­se vuil­con­tai­ners. De hier­mee gepaard gaan­de bode­mingre­pen vor­men moge­lijk een bedrei­ging voor het arche­o­lo­gisch bodem­ar­chief. Het doel van het boor­on­der­zoek is om de arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting te toet­sen en even­tu­eel aan te vul­len. Tevens kan hier­mee vast­ge­steld wor­den hoe de opbouw van de bodem is, of er arche­o­lo­gi­sche waar­den aan­we­zig zijn dan wel de bodem ver­stoord is.

Loca­ties
Aan de hand van het in 2016 opge­stel­de pro­gram­ma van eisen zijn 6 van de loca­ties aan­ge­we­zen waar arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek plaats dient te vin­den. Deze onder­zoeks­lo­ca­ties bevin­den zich aan het Non­nen­veld (1), Boerenstraat/Affuithof (2), Haven­dijk (3), Bagij­nen­wal (4), Var­ken­markt (5) en Groen­markt (6). Ter hoog­te van de eer­ste 4 loca­ties wordt een vuil­con­tai­ner toe­ge­voegd aan de reeds aan­we­zi­ge con­tai­ners. Aan de Var­ken­markt zul­len 2 con­tai­ners wor­den ver­wij­derd en zul­len 4 nieu­we wor­den geplaatst. Bij de Groen­markt zal aan de bestaan­de con­tai­ners een extra rij van 4 con­tai­ners wor­den toe­ge­voegd. Voor het plaat­sen van de con­tai­ners zal per con­tai­ner een gat gegra­ven wor­den met een afme­ting van ca. 2,20 x 2,20 x 2,20 meter. De con­tai­ners zul­len in hun geheel onder­gronds geplaatst wor­den. Bij de graaf­werk­zaam­he­den die hier­mee gepaard gaan is het moge­lijk dat het bodem­ar­chief ver­stoord wordt. Het onder­zoeks­ge­bied is op de arche­o­lo­gi­sche ver­wach­tings­kaart gele­gen in een zone bin­nen de his­to­ri­sche bin­nen­stad.

Overzicht boringen ondergrondse containers binnenstad Gorinchem

Over­zicht boor­lo­ca­ties onder­grond­se con­tai­ners bin­nen­stad

De gehe­le bin­nen­stad is geken­merkt als een gebied met een hoge arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting. Voor de zones met een zeer hoge arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting voor de late mid­del­eeu­wen en nieu­we tijd die op de verwachtingskaart(en) zijn onder­schei­den geldt dat plan­ge­bie­den met een opper­vlak­te klei­ner dan 30 m2 of met een ver­sto­rings­diep­te van maxi­maal 30 cm bene­den maai­veld zijn vrij­ge­steld van onder­zoek. Ter hoog­te van loca­tie 2, 5 en 6 geldt tevens een zeer hoge ver­wach­ting op arche­o­lo­gie maar door­dat de aan­we­zi­ge arche­o­lo­gi­sche res­ten zich hier direct onder het maai­veld bevin­den en van groot belang voor Gorin­chem zijn dient bij alle grond­roe­ring arche­o­lo­gisch onder­zoek plaats te vin­den. Met het plaat­sen van 12 nieu­we con­tai­ners van 2,2 x 2,2 x 2,2 meter zal min­stens 58m2 grond geroerd wor­den en die­per wor­den gegra­ven dan 30 cen­ti­me­ter onder het maai­veld waar­door arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek ver­plicht is.

Ver­volg­on­der­zoek
Met het boor­on­der­zoek is vast­ge­steld dat twee van de zes loca­ties niet in aan­mer­king komen voor ver­volg­on­der­zoek: te weten de Haven­dijk en Nonnenveld/Kalkhaven. Op twee van de loca­ties, Boerenstraat/Affuithof en Bagij­nen­wal wordt slechts één con­tai­ner geplaatst dus zal er een klei­ne ver­sto­ring plaats vin­den. Van­we­ge de intac­te bodem wordt hier ver­volg­on­der­zoek voor­ge­steld in de vorm van een arche­o­lo­gi­sche bege­lei­ding. Van­we­ge het gro­te opper­vlak dat ver­gra­ven zal wor­den op de Groen­markt en Var­ken­markt en de resul­ta­ten van het eer­de­re arche­o­lo­gi­sche onder­zoek aan de Groen­markt in 2010 wordt voor deze loca­ties een opgra­ving voor­ge­steld. Hier­voor wordt een pro­gram­ma van eisen opge­steld

Boor­lo­ca­tie:Bodem­op­bouw:Ver­volg­on­der­zoek:
Non­nen­veld-Kalk­ha­ven (1)Dik opge­bracht zand­pak­ket tot 300 cm.Nee.
Groen­markt (2)Gro­ten­deels intact, deels oude opgra­vings­put.Ja, opgra­ving. Groot opper­vlak, begra­vin­gen en goe­de resul­ta­ten bij eer­de­re opgra­ving zie: Groen­markt (2010).
Boe­ren­straat-Affuit­hof (3)Intac­te bodem en arche­o­lo­gi­sche indi­ca­to­renJa, bege­lei­ding. Klein opper­vlak.
Bagij­nen­wal (4)Veel puin, moge­lijk intact.Ja, bege­lei­ding. Klein opper­vlak en veel puin dat wijst op sloop. Moge­lijk res­tant van de laat-mid­del­eeuw­se stads­muur.
Var­ken­markt (5)Intac­te bodem, dik pak­ket opho­gin­gen, arche­o­lo­gi­sche indi­ca­to­ren.Ja, opgra­ving. Groot opper­vlak en dik pak­ket aan opho­gin­gen. Moge­lijk begra­vin­gen van Min­der­broe­der­kloos­ter.
Haven­dijk (6)Dik opge­bracht zand­pak­ket tot 390 cm.Nee.

Publi­ca­tie

N.C. Tuin­man
Arche­o­lo­gisch boor­on­der­zoek ten behoe­ve van plaat­sing van onder­grond­se vuil­con­tai­ners in de his­to­ri­sche kern van Gorin­chem, gemeen­te Gorin­chem; Hol­lan­dia reeks nr. 640; Zaan­dijk; 2017.
Bekijk | Down­load (1 MB)

Meta­ge­ge­vens

Archisnummer(s):4543900100
Topo­gra­fi­sche kaart:38G
Coör­di­na­ten:126.652/426.942 (cen­trum­co­ör­di­na­ten)
Topo­niem:Gorin­chem-Vuil­con­tai­ners
Plaats:Gorin­chem
Gemeen­te:Gorin­chem
Pro­vin­cie:Zuid-Hol­land
Type onder­zoek:Arche­o­lo­gisch boor­on­der­zoek
Uit­voer­der:Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen, Zaan­dijk.
Pro­ject­lei­der:P.M. Floo­re
Opdracht­ge­ver:Gemeen­te Gorin­chem
Bevoegd gezag:Gemeen­te Gorin­chem
Aan­vang onder­zoek:15 mei 2017
Docu­men­ta­tie:Gemeen­te­lijk depot voor arche­o­lo­gie Gorin­chem
DANS:-
Deel of print dit bericht

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.