Groen licht voor onderzoek haalbaarheid inpassen vondsten

 

De ver¬≠gun¬≠ning¬≠hou¬≠der van het hotel Bui¬≠ten de Water¬≠poort heeft een voor¬≠stel gedaan om de arche¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠sche vond¬≠sten in te pas¬≠sen in het te bou¬≠wen hotel. Dit voor¬≠stel dient eerst onder¬≠zocht te wor¬≠den op haal¬≠baar¬≠heid, waar¬≠voor ver¬≠gun¬≠ning¬≠hou¬≠der goed¬≠keu¬≠ring van het col¬≠le¬≠ge wenste. 

Het col­le­ge heeft zich, na con­sul­ta­tie van de gemeen­te­raad over het betref­fen­de voor­stel, posi­tief uit­ge­spro­ken. De ver­gun­ning­hou­der heeft hier­mee groen licht van het col­le­ge om een haal­baar­heids­on­der­zoek uit te voe­ren, bij geble­ken haal­baar­heid mag hij zijn voor­stel uitvoeren.

Groen licht voor onderzoek haalbaarheid archeologisch onderzoek Buiten de Waterpoort, Gorinchem, 17 maart 2017

Ves­ting­muur met schiet­gat, arche­o­lo­gisch onder­zoek Bui­ten de Water­poort te Gorinchem

Het voor¬≠stel van de ver¬≠gun¬≠ning¬≠hou¬≠der volg¬≠de nadat het eva¬≠lu¬≠a¬≠tie¬≠rap¬≠port van het arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek bekend werd, een onder¬≠zoek dat in het kader van de ver¬≠gun¬≠nings¬≠pro¬≠ce¬≠du¬≠re voor de bouw van een hotel Bui¬≠ten de Water¬≠poort ver¬≠plicht was. Uit dit onder¬≠zoek kwam naar voren dat, op basis van fysie¬≠ke en inhou¬≠de¬≠lij¬≠ke cri¬≠te¬≠ria, spra¬≠ke is van een behou¬≠dens¬≠waar¬≠di¬≠ge arche¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠sche vind¬≠plaats. Naar aan¬≠lei¬≠ding van dit eva¬≠lu¬≠a¬≠tie¬≠rap¬≠port heeft over¬≠leg plaats¬≠ge¬≠von¬≠den tus¬≠sen gemeen¬≠te en ver¬≠gun¬≠ning¬≠hou¬≠der. Doel van dit over¬≠leg was om te kij¬≠ken of er een pas¬≠sen¬≠de oplos¬≠sing moge¬≠lijk is die recht doet aan zowel de arche¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠sche vond¬≠sten als aan het bouw¬≠plan. Het over¬≠leg heeft geleid tot een voor¬≠stel van de ver¬≠gun¬≠ning¬≠hou¬≠der waar¬≠bij de vond¬≠sten wor¬≠den inge¬≠past in het te bou¬≠wen hotel.

Groen licht voor onderzoek haalbaarheid, overzichtskaart onderzoeksgebied Buiten de Waterpoort 2-6, Gorinchem

Over­zichts­kaart onder­zoeks­ge­bied, zie rap­port voor toelichting

Hier¬≠toe wor¬≠den de vond¬≠sten die nu boven de grond lig¬≠gen inge¬≠past in de vloer¬≠con¬≠struc¬≠tie van de nieuw¬≠bouw, door het op het afge¬≠werk¬≠te vloer¬≠ni¬≠veau van de 1e bouw¬≠laag in te pas¬≠sen en af te wer¬≠ken waar¬≠door het in de vloer zicht¬≠baar blijft. Hier¬≠voor wordt plaat¬≠se¬≠lijk 0 tot maxi¬≠maal 35 cm van de vond¬≠sten weg¬≠ge¬≠haald. Daar¬≠naast wordt er onder¬≠zoek ver¬≠richt naar de situ¬≠e¬≠ring van nog onder de grond aan¬≠we¬≠zi¬≠ge res¬≠ten, zodat het fun¬≠de¬≠rings- en palen¬≠plan hier¬≠op kun¬≠nen wor¬≠den aan¬≠ge¬≠past. Daar¬≠naast biedt de ver¬≠gun¬≠ning¬≠hou¬≠der ruim¬≠te om de moge¬≠lijk¬≠heid te onder¬≠zoe¬≠ken om in de ver¬≠ga¬≠der¬≠zaal van het hotel een infor¬≠ma¬≠tie¬≠punt ten behoe¬≠ve van stads¬≠pro¬≠mo¬≠tie in te rich¬≠ten. Hier¬≠bij kun¬≠nen bezoe¬≠kers dan bij¬≠voor¬≠beeld over de arche¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠sche vond¬≠sten wor¬≠den ingelicht.

Reactie bevoegd gezag

Het col¬≠le¬≠ge van bur¬≠ge¬≠mees¬≠ter en wet¬≠hou¬≠ders van Gorin¬≠chem is posi¬≠tief over het voor¬≠stel van ver¬≠gun¬≠ning¬≠hou¬≠der. Het voor¬≠stel sluit goed aan op lokaal en lan¬≠de¬≠lijk beleid waar¬≠bij ‚Äėbehoud in situ‚Äô de voor¬≠keur heeft. Daar¬≠naast sluit het aan op de aan¬≠be¬≠ve¬≠lin¬≠gen van SOB Research, die het arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek in opdracht van ver¬≠gun¬≠ning¬≠hou¬≠der heeft uit¬≠ge¬≠voerd. Ver¬≠der doet het voor¬≠stel recht aan de arche¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠sche waar¬≠den en maakt deze ook blij¬≠vend zicht¬≠baar in de vloer van het hotel. Gelet op de inge¬≠ko¬≠men reac¬≠ties van bur¬≠gers en instan¬≠ties is het col¬≠le¬≠ge daar¬≠om van oor¬≠deel dat het een goed voor¬≠stel is. Afge¬≠spro¬≠ken was ech¬≠ter dat het col¬≠le¬≠ge pas een defi¬≠ni¬≠tief stand¬≠punt zou inne¬≠men over het voor¬≠stel, na con¬≠sul¬≠ta¬≠tie van de gemeenteraad.

Resultaat consultatie gemeenteraad

Des­ge­vraagd heeft de gemeen­te­raad zich posi­tief uit­ge­la­ten over het voor­stel van ver­gun­ning­hou­der en het voor­ne­men van het col­le­ge. Dit bete­kent dat de ver­gun­ning­hou­der nu van de gemeen­te goed­keu­ring krijgt om het haal­baar­heids­on­der­zoek uit te voe­ren en dit, bij geble­ken haal­baar­heid, ook uit te voeren.

Zie voor meer infor¬≠ma¬≠tie over het arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek : Bui¬≠ten de Water¬≠poort 2‚Ää‚Äď‚Ää6 (2016‚ąí2017)

Luchtfoto uit Tweede Wereldoorlog toont Blauwe Toren

Luchtfoto uit Tweede Wereldoorlog toont Blauwe Toren

  Ama¬≠teur¬≠ar¬≠che¬≠o¬≠loog Arie Saak¬≠es deed enke¬≠le maan¬≠den gele¬≠den een spec¬≠ta¬≠cu¬≠lai¬≠re vondst. Op een lucht¬≠fo¬≠to van de ‚Ķ

Haalbaarheidsonderzoek hotel Buiten de Waterpoort

Haalbaarheidsonderzoek hotel Buiten de Waterpoort

  In okto¬≠ber 2017 dien¬≠de de ont¬≠wik¬≠ke¬≠laar het haal¬≠baar¬≠heids¬≠on¬≠der¬≠zoek in, ter voor¬≠be¬≠rei¬≠ding op de bouw van ‚Ķ

Binnenkort twee nieuwe publicaties over de Blauwe Toren

Binnenkort twee nieuwe publicaties over de Blauwe Toren

  Bin¬≠nen¬≠kort ver¬≠schijnt de eer¬≠ste bun¬≠del van de Stich¬≠ting Kas¬≠te¬≠len¬≠stu¬≠dies Neder¬≠land (SKN). De SKN heeft als ‚Ķ

Aanvullend bouwhistorisch onderzoek Buiten de Waterpoort

Aanvullend bouwhistorisch onderzoek Buiten de Waterpoort

  Gemeen¬≠te Gorin¬≠chem ont¬≠ving eind okto¬≠ber de resul¬≠ta¬≠ten van het haal¬≠baar¬≠heids¬≠on¬≠der¬≠zoek over het inpas¬≠sen van archeologische ‚Ķ

Booronderzoek Buiten de Waterpoort

Booronderzoek Buiten de Waterpoort

  Woens¬≠dag 30 augus¬≠tus wer¬≠den rond de eer¬≠der bij arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek aan¬≠ge¬≠trof¬≠fen muur¬≠res¬≠ten Bui¬≠ten de Waterpoort ‚Ķ

Evaluatierapport onderzoek Buiten de Waterpoort

Evaluatierapport onderzoek Buiten de Waterpoort

  Het eva¬≠lu¬≠a¬≠tie¬≠rap¬≠port van het arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek in het kader van de ver¬≠gun¬≠nings¬≠pro¬≠ce¬≠du¬≠re voor de bouw ‚Ķ

De Blauwe Toren in de Krabsteeg

De Blauwe Toren in de Krabsteeg

In 1983 kwam in een bouw¬≠put ten zui¬≠den van de Krab¬≠steeg, tegen¬≠woor¬≠dig Schut¬≠ters¬≠gracht, een zeer ‚Ķ

Buiten de Waterpoort

Buiten de Waterpoort

  Een foto-impres¬≠¬≠sie van het arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek naar de gevon¬≠den muur¬≠res¬≠ten Bui¬≠ten de Water¬≠poort in Gorinchem. ‚Ķ

De Blauwe Toren, wat kunnen we ermee

De Blauwe Toren, wat kunnen we ermee

  De opgra¬≠ving van de fun¬≠de¬≠rin¬≠gen Bui¬≠ten de Water¬≠poort te Gorin¬≠chem houdt de gemoe¬≠de¬≠ren in de ‚Ķ

Reconstructie ligging Blauwe Toren

Reconstructie ligging Blauwe Toren

  Er leven nog veel vra¬≠gen over de exac¬≠te lig¬≠ging van de res¬≠ten van het voor¬≠ma¬≠li¬≠ge kasteelcomplex ‚Ķ

Vestingtoren

Vestingtoren

  Eind novem¬≠ber deden arche¬≠o¬≠lo¬≠gen van SOB Research bij een proef¬≠sleu¬≠ven¬≠on¬≠der¬≠zoek een bij¬≠zon¬≠de¬≠re vondst in het ‚Ķ

Reacties zijn gesloten.