Groen licht voor onderzoek haalbaarheid inpassen vondsten

De ver­gun­ning­hou­der van het nieuw te bou­wen hotel Bui­ten de Water­poort heeft een voor­stel gedaan om de arche­o­lo­gi­sche vond­sten in te pas­sen in het te bou­wen hotel. Dit voor­stel dient eerst onder­zocht te wor­den op haal­baar­heid, waar­voor ver­gun­ning­hou­der goed­keu­ring van het col­lege wenste. 

Het col­lege heeft zich, na con­sul­ta­tie van de gemeen­te­raad over het betref­fende voor­stel, posi­tief uit­ge­spro­ken. De ver­gun­ning­hou­der heeft hier­mee groen licht van het col­lege om een haal­baar­heids­on­der­zoek uit te voe­ren, bij geble­ken haal­baar­heid mag hij zijn voor­stel uitvoeren.

Groen licht voor onderzoek haalbaarheid archeologisch onderzoek Buiten de Waterpoort, Gorinchem, 17 maart 2017

Ves­ting­muur met schiet­gat, arche­o­lo­gisch onder­zoek Bui­ten de Water­poort te Gorinchem

Het voor­stel van de ver­gun­ning­hou­der volgde nadat het eva­lu­a­tie­rap­port van het arche­o­lo­gisch onder­zoek bekend werd, een onder­zoek dat in het kader van de ver­gun­nings­pro­ce­dure voor de bouw van een hotel Bui­ten de Water­poort ver­plicht was. Uit dit onder­zoek kwam naar voren dat, op basis van fysieke en inhou­de­lijke cri­te­ria, sprake is van een behou­dens­waar­dige arche­o­lo­gi­sche vind­plaats. Naar aan­lei­ding van dit eva­lu­a­tie­rap­port heeft over­leg plaats­ge­von­den tus­sen gemeente en ver­gun­ning­hou­der. Doel van dit over­leg was om te kij­ken of er een pas­sende oplos­sing moge­lijk is die recht doet aan zowel de arche­o­lo­gi­sche vond­sten als aan het bouw­plan. Het over­leg heeft geleid tot een voor­stel van de ver­gun­ning­hou­der waar­bij de vond­sten wor­den inge­past in het te bou­wen hotel.

Groen licht voor onderzoek haalbaarheid, overzichtskaart onderzoeksgebied Buiten de Waterpoort 2-6, Gorinchem

Over­zichts­kaart onder­zoeks­ge­bied, zie rap­port voor toelichting

Hier­toe wor­den de vond­sten die nu boven de grond lig­gen inge­past in de vloer­con­struc­tie van de nieuw­bouw, door het op het afge­werkte vloer­ni­veau van de 1e bouw­laag in te pas­sen en af te wer­ken waar­door het in de vloer zicht­baar blijft. Hier­voor wordt plaat­se­lijk 0 tot maxi­maal 35 cm van de vond­sten weg­ge­haald. Daar­naast wordt er onder­zoek ver­richt naar de situ­e­ring van nog onder de grond aan­we­zige res­ten, zodat het fun­de­rings- en palen­plan hierop kun­nen wor­den aan­ge­past. Daar­naast biedt de ver­gun­ning­hou­der ruimte om de moge­lijk­heid te onder­zoe­ken om in de ver­ga­der­zaal van het hotel een infor­ma­tie­punt ten behoeve van stads­pro­mo­tie in te rich­ten. Hier­bij kun­nen bezoe­kers dan bij­voor­beeld over de arche­o­lo­gi­sche vond­sten wor­den ingelicht.

Reactie bevoegd gezag

Het col­lege van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders van Gorin­chem is posi­tief over het voor­stel van ver­gun­ning­hou­der. Het voor­stel sluit goed aan op lokaal en lan­de­lijk beleid waar­bij ‘behoud in situ’ de voor­keur heeft. Daar­naast sluit het aan op de aan­be­ve­lin­gen van SOB Research, die het arche­o­lo­gisch onder­zoek in opdracht van ver­gun­ning­hou­der heeft uit­ge­voerd. Ver­der doet het voor­stel recht aan de arche­o­lo­gi­sche waar­den en maakt deze ook blij­vend zicht­baar in de vloer van het hotel. Gelet op de inge­ko­men reac­ties van bur­gers en instan­ties is het col­lege daarom van oor­deel dat het een goed voor­stel is. Afge­spro­ken was ech­ter dat het col­lege pas een defi­ni­tief stand­punt zou inne­men over het voor­stel, na con­sul­ta­tie van de gemeenteraad.

Resultaat consultatie gemeenteraad

Des­ge­vraagd heeft de gemeen­te­raad zich posi­tief uit­ge­la­ten over het voor­stel van ver­gun­ning­hou­der en het voor­ne­men van het col­lege. Dit bete­kent dat de ver­gun­ning­hou­der nu van de gemeente goed­keu­ring krijgt om het haal­baar­heids­on­der­zoek uit te voe­ren en dit, bij geble­ken haal­baar­heid, ook uit te voeren.

Zie voor meer infor­ma­tie over het arche­o­lo­gisch onder­zoek : Bui­ten de Water­poort 2 – 6 (2016−2017)

Luchtfoto uit Tweede Wereldoorlog toont Blauwe Toren

Luchtfoto uit Tweede Wereldoorlog toont Blauwe Toren

Ama­teur­ar­che­o­loog Arie Saakes deed enkele maan­den gele­den een spec­ta­cu­laire vondst. Op een lucht­foto van de …

Haalbaarheidsonderzoek hotel Buiten de Waterpoort

Haalbaarheidsonderzoek hotel Buiten de Waterpoort

In okto­ber 2017 diende de ont­wik­ke­laar het haal­baar­heids­on­der­zoek in, ter voor­be­rei­ding op de bouw van …

Binnenkort twee nieuwe publicaties over de Blauwe Toren

Binnenkort twee nieuwe publicaties over de Blauwe Toren

Bin­nen­kort ver­schijnt de eer­ste bun­del van de Stich­ting Kas­te­len­stu­dies Neder­land (SKN). De SKN heeft als …

Aanvullend bouwhistorisch onderzoek Buiten de Waterpoort

Aanvullend bouwhistorisch onderzoek Buiten de Waterpoort

Gemeente Gorin­chem ont­ving eind okto­ber de resul­ta­ten van het haal­baar­heids­on­der­zoek over het inpas­sen van archeologische …

Booronderzoek Buiten de Waterpoort

Booronderzoek Buiten de Waterpoort

Woens­dag 30 augus­tus wer­den rond de eer­der bij arche­o­lo­gisch onder­zoek aan­ge­trof­fen muur­res­ten Bui­ten de Waterpoort …

Evaluatierapport onderzoek Buiten de Waterpoort

Evaluatierapport onderzoek Buiten de Waterpoort

Het eva­lu­a­tie­rap­port van het arche­o­lo­gisch onder­zoek in het kader van de ver­gun­nings­pro­ce­dure voor de bouw …

De Blauwe Toren in de Krabsteeg

De Blauwe Toren in de Krabsteeg

In 1983 kwam in een bouw­put ten zui­den van de Krab­steeg, tegen­woor­dig Schut­ters­gracht, een zeer …

Buiten de Waterpoort

Buiten de Waterpoort

Een foto-impres­­sie van het arche­o­lo­gisch onder­zoek naar de gevon­den muur­res­ten Bui­ten de Water­poort in Gorinchem. …

De Blauwe Toren, wat kunnen we ermee

De Blauwe Toren, wat kunnen we ermee

De opgra­ving van de fun­de­rin­gen Bui­ten de Water­poort te Gorin­chem houdt de gemoe­de­ren in de …

Reconstructie ligging Blauwe Toren

Reconstructie ligging Blauwe Toren

Er leven nog veel vra­gen over de exacte lig­ging van de res­ten van het voor­ma­lige kasteelcomplex …

Vestingtoren

Vestingtoren

Eind novem­ber deden arche­o­lo­gen van SOB Research bij een proef­sleu­ven­on­der­zoek een bij­zon­dere vondst in het …

Reacties zijn gesloten.