Groen licht voor haal­baar­heids­on­der­zoek

 

Archeologisch onderzoek Buiten de Waterpoort, Gorinchem, 17 maart 2017

Ves­ting­muur met schiet­gat, arche­o­lo­gisch onder­zoek Bui­ten de Water­poort te Gorin­chem

De ver­gun­ning­hou­der van het hotel Bui­ten de Water­poort heeft een voor­stel gedaan om de arche­o­lo­gi­sche vond­sten in te pas­sen in het te bou­wen hotel. Dit voor­stel dient eerst onder­zocht te wor­den op haal­baar­heid, waar­voor ver­gun­ning­hou­der goed­keu­ring van het col­le­ge wens­te. Het col­le­ge heeft zich, na con­sul­ta­tie van de gemeen­te­raad over het betref­fen­de voor­stel, posi­tief uit­ge­spro­ken. De ver­gun­ning­hou­der heeft hier­mee groen licht van het col­le­ge om een haal­baar­heids­on­der­zoek uit te voe­ren, bij geble­ken haal­baar­heid mag hij zijn voor­stel uit­voe­ren.

Het voor­stel van de ver­gun­ning­hou­der volg­de nadat het eva­lu­a­tie­rap­port van het arche­o­lo­gisch onder­zoek bekend werd, een onder­zoek dat in het kader van de ver­gun­nings­pro­ce­du­re voor de bouw van een hotel Bui­ten de Water­poort ver­plicht was. Uit dit onder­zoek kwam naar voren dat, op basis van fysie­ke en inhou­de­lij­ke cri­te­ria, spra­ke is van een behou­dens­waar­di­ge arche­o­lo­gi­sche vind­plaats. Naar aan­lei­ding van dit eva­lu­a­tie­rap­port heeft over­leg plaats­ge­von­den tus­sen gemeen­te en ver­gun­ning­hou­der. Doel van dit over­leg was om te kij­ken of er een pas­sen­de oplos­sing moge­lijk is die recht doet aan zowel de arche­o­lo­gi­sche vond­sten als aan het bouw­plan. Het over­leg heeft geleid tot een voor­stel van de ver­gun­ning­hou­der waar­bij de vond­sten wor­den inge­past in het te bou­wen hotel.

Overzichtskaart onderzoeksgebied Buiten de Waterpoort 2-6, Gorinchem

Over­zichts­kaart onder­zoeks­ge­bied, zie rap­port voor toe­lich­ting

Hier­toe wor­den de vond­sten die nu boven de grond lig­gen inge­past in de vloer­con­struc­tie van de nieuw­bouw, door het op het afge­werk­te vloer­ni­veau van de 1e bouw­laag in te pas­sen en af te wer­ken waar­door het in de vloer zicht­baar blijft. Hier­voor wordt plaat­se­lijk 0 tot maxi­maal 35 cm van de vond­sten weg­ge­haald. Daar­naast wordt er onder­zoek ver­richt naar de situ­e­ring van nog onder de grond aan­we­zi­ge res­ten, zodat het fun­de­rings- en palen­plan hier­op kun­nen wor­den aan­ge­past. Daar­naast biedt de ver­gun­ning­hou­der ruim­te om de moge­lijk­heid te onder­zoe­ken om in de ver­ga­der­zaal van het hotel een infor­ma­tie­punt ten behoe­ve van stads­pro­mo­tie in te rich­ten. Hier­bij kun­nen bezoe­kers dan bij­voor­beeld over de arche­o­lo­gi­sche vond­sten wor­den inge­licht.

Reac­tie bevoegd gezag

Het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders van Gorin­chem is posi­tief over het voor­stel van ver­gun­ning­hou­der. Het voor­stel sluit goed aan op lokaal en lan­de­lijk beleid waar­bij ‘behoud in situ’ de voor­keur heeft. Daar­naast sluit het aan op de aan­be­ve­lin­gen van SOB Research, die het arche­o­lo­gisch onder­zoek in opdracht van ver­gun­ning­hou­der heeft uit­ge­voerd. Ver­der doet het voor­stel recht aan de arche­o­lo­gi­sche waar­den en maakt deze ook blij­vend zicht­baar in de vloer van het hotel. Gelet op de inge­ko­men reac­ties van bur­gers en instan­ties is het col­le­ge daar­om van oor­deel dat het een goed voor­stel is. Afge­spro­ken was ech­ter dat het col­le­ge pas een defi­ni­tief stand­punt zou inne­men over het voor­stel, na con­sul­ta­tie van de gemeen­te­raad.

Resul­taat con­sul­ta­tie gemeen­te­raad

Des­ge­vraagd heeft de gemeen­te­raad zich posi­tief uit­ge­la­ten over het voor­stel van ver­gun­ning­hou­der en het voor­ne­men van het col­le­ge. Dit bete­kent dat de ver­gun­ning­hou­der nu van de gemeen­te goed­keu­ring krijgt om het haal­baar­heids­on­der­zoek uit te voe­ren en dit, bij geble­ken haal­baar­heid, ook uit te voe­ren.

Zie voor meer infor­ma­tie over het arche­o­lo­gisch onder­zoek : Bui­ten de Water­poort 2 – 6 (2016−2017)

Luchtfoto uit Tweede Wereldoorlog toont Blauwe Toren

Lucht­fo­to uit Twee­de Wereld­oor­log toont B…

  Ama­teur­ar­che­o­loog Arie Saak­es deed enke­le maan­den gele­den een spec­ta­cu­lai­re vondst. Op een lucht­fo­to van de Roy­al Air For­ce uit 1944 meen­de hij de con­tou­ren van het don­jon van de Blau­we …

Haalbaarheidsonderzoek hotel Buiten de Waterpoort

Haal­baar­heids­on­der­zoek hotel Bui­ten de W…

  In okto­ber 2017 dien­de de ont­wik­ke­laar het haal­baar­heids­on­der­zoek in, ter voor­be­rei­ding op de bouw van een hotel op de loca­tie Bui­ten de Water­poort. De docu­men­ten zijn door de gemeen­te beoor­deeld …

Aanvullend bouwhistorisch onderzoek Buiten de Waterpoort

Aan­vul­lend bouw­his­to­risch onder­zoek Bui­…

  Gemeen­te Gorin­chem ont­ving eind okto­ber de resul­ta­ten van het haal­baar­heids­on­der­zoek over het inpas­sen van arche­o­lo­gi­sche vond­sten in de vloer van het hotel dat gebouwd wordt op de loca­tie Bui­ten de …

Booronderzoek Buiten de Waterpoort

Boor­on­der­zoek Bui­ten de Water­poort

  Woens­dag 30 augus­tus wer­den rond de eer­der bij arche­o­lo­gisch onder­zoek aan­ge­trof­fen muur­res­ten Bui­ten de Water­poort mecha­ni­sche grond­bo­rin­gen ver­richt om een beter zicht te krij­gen in de situ­e­ring van nog onder …

Rapport onderzoek Buiten de Waterpoort

Rap­port onder­zoek Bui­ten de Water­poort

  Het eva­lu­a­tie­rap­port van het arche­o­lo­gisch onder­zoek in het kader van de ver­gun­nings­pro­ce­du­re voor de bouw van een hotel Bui­ten de Water­poort is bekend. Voor­naams­te con­clu­sie en aan­be­ve­lin­gen : de aan­ge­trof­fen ver­de­di­gings­wer­ken …

Buiten de Waterpoort

Bui­ten de Water­poort

  Een foto-impres­­sie van het arche­o­lo­gisch onder­zoek naar de gevon­den muur­res­ten Bui­ten de Water­poort in Gorin­chem. Gemaakt door SOB Research op 17 maart jl.

Wat kun je met de Blauwe Toren?

Wat kun je met de Blau­we Toren ?

  De opgra­ving van de fun­de­rin­gen Bui­ten de Water­poort te Gorin­chem houdt de gemoe­de­ren in de stad bezig. Als ver­volg op de lezin­gen­avond eer­der in het Gym­na­si­um te Gorin­chem orga­ni­seert de …

Reconstructie exacte ligging Blauwe Toren

Recon­struc­tie exac­te lig­ging Blau­we …

  Er leven nog veel vra­gen over de exac­te lig­ging van de res­ten van het voor­ma­li­ge kas­teel­com­plex de Blau­we Toren.  Op ver­zoek van de Stich­ting Men­no van Coe­hoorn pro­jec­teer­de ir. W. Anne­ma …

Vestingtoren

Ves­ting­to­ren

  Eind novem­ber deden arche­o­lo­gen bij een proef­sleu­ven­on­der­zoek een bij­zon­de­re vondst in het gebied Bui­ten de Water­poort : een deel van de oude stads­muur uit de 14de eeuw met een bij­be­ho­ren­de toren. …

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.