Groen licht voor onder­zoek haal­baar­heid

 

Archeologisch onderzoek Buiten de Waterpoort, Gorinchem, 17 maart 2017

Vestingmuur met schiet­gat, arche­o­lo­gisch onder­zoek Buiten de Waterpoort te Gorinchem

De ver­gun­ning­hou­der van het hotel Buiten de Waterpoort heeft een voor­stel gedaan om de arche­o­lo­gi­sche vond­sten in te pas­sen in het te bou­wen hotel. Dit voor­stel dient eerst onder­zocht te wor­den op haal­baar­heid, waar­voor ver­gun­ning­hou­der goed­keu­ring van het col­le­ge wens­te. Het col­le­ge heeft zich, na con­sul­ta­tie van de gemeen­te­raad over het betref­fen­de voor­stel, posi­tief uit­ge­spro­ken. De ver­gun­ning­hou­der heeft hier­mee groen licht van het col­le­ge om een haal­baar­heids­on­der­zoek uit te voe­ren, bij geble­ken haal­baar­heid mag hij zijn voor­stel uit­voe­ren.

Het voor­stel van de ver­gun­ning­hou­der volg­de nadat het eva­lu­a­tie­rap­port van het arche­o­lo­gisch onder­zoek bekend werd, een onder­zoek dat in het kader van de ver­gun­nings­pro­ce­du­re voor de bouw van een hotel Buiten de Waterpoort ver­plicht was. Uit dit onder­zoek kwam naar voren dat, op basis van fysie­ke en inhou­de­lij­ke cri­te­ria, spra­ke is van een behou­dens­waar­di­ge arche­o­lo­gi­sche vind­plaats. Naar aan­lei­ding van dit eva­lu­a­tie­rap­port heeft over­leg plaats­ge­von­den tus­sen gemeen­te en ver­gun­ning­hou­der. Doel van dit over­leg was om te kij­ken of er een pas­sen­de oplos­sing moge­lijk is die recht doet aan zowel de arche­o­lo­gi­sche vond­sten als aan het bouw­plan. Het over­leg heeft geleid tot een voor­stel van de ver­gun­ning­hou­der waar­bij de vond­sten wor­den inge­past in het te bou­wen hotel.

Overzichtskaart onderzoeksgebied Buiten de Waterpoort 2-6, Gorinchem

Overzichtskaart onder­zoeks­ge­bied, zie rap­port voor toe­lich­ting

Hiertoe wor­den de vond­sten die nu boven de grond lig­gen inge­past in de vloer­con­struc­tie van de nieuw­bouw, door het op het afge­werk­te vloer­ni­veau van de 1e bouw­laag in te pas­sen en af te wer­ken waar­door het in de vloer zicht­baar blijft. Hiervoor wordt plaat­se­lijk 0 tot maxi­maal 35 cm van de vond­sten weg­ge­haald. Daarnaast wordt er onder­zoek ver­richt naar de situ­e­ring van nog onder de grond aan­we­zi­ge res­ten, zodat het fun­de­rings- en palen­plan hier­op kun­nen wor­den aan­ge­past. Daarnaast biedt de ver­gun­ning­hou­der ruim­te om de moge­lijk­heid te onder­zoe­ken om in de ver­ga­der­zaal van het hotel een infor­ma­tie­punt ten behoe­ve van stads­pro­mo­tie in te rich­ten. Hierbij kun­nen bezoe­kers dan bij­voor­beeld over de arche­o­lo­gi­sche vond­sten wor­den inge­licht.

Reactie bevoegd gezag

Het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders van Gorinchem is posi­tief over het voor­stel van ver­gun­ning­hou­der. Het voor­stel sluit goed aan op lokaal en lan­de­lijk beleid waar­bij ‘behoud in situ’ de voor­keur heeft. Daarnaast sluit het aan op de aan­be­ve­lin­gen van SOB Research, die het arche­o­lo­gisch onder­zoek in opdracht van ver­gun­ning­hou­der heeft uit­ge­voerd. Verder doet het voor­stel recht aan de arche­o­lo­gi­sche waar­den en maakt deze ook blij­vend zicht­baar in de vloer van het hotel. Gelet op de inge­ko­men reac­ties van bur­gers en instan­ties is het col­le­ge daar­om van oor­deel dat het een goed voor­stel is. Afgesproken was ech­ter dat het col­le­ge pas een defi­ni­tief stand­punt zou inne­men over het voor­stel, na con­sul­ta­tie van de gemeen­te­raad.

Resultaat con­sul­ta­tie gemeen­te­raad

Desgevraagd heeft de gemeen­te­raad zich posi­tief uit­ge­la­ten over het voor­stel van ver­gun­ning­hou­der en het voor­ne­men van het col­le­ge. Dit bete­kent dat de ver­gun­ning­hou­der nu van de gemeen­te goed­keu­ring krijgt om het haal­baar­heids­on­der­zoek uit te voe­ren en dit, bij geble­ken haal­baar­heid, ook uit te voe­ren.

Zie voor meer infor­ma­tie over het arche­o­lo­gisch onder­zoek : Buiten de Waterpoort 2 – 6 (2016−2017)

Luchtfoto uit Tweede Wereldoorlog toont Blauwe Toren

Luchtfoto uit Tweede Wereldoorlog toont Blauwe Toren

  Amateurarcheoloog Arie Saakes deed enke­le maan­den gele­den een spec­ta­cu­lai­re vondst. Op een lucht­fo­to van de …

Onderzoek haalbaarheid hotel Buiten de Waterpoort

Onderzoek haal­baar­heid hotel Buiten de Waterpoort

  In okto­ber 2017 dien­de de ont­wik­ke­laar het haal­baar­heids­on­der­zoek in, ter voor­be­rei­ding op de bouw van …

Binnenkort twee nieuwe publicaties over de Blauwe Toren

Binnenkort twee nieu­we publi­ca­ties over de Blauwe Toren

  Binnenkort ver­schijnt de eer­ste bun­del van de Stichting Kastelenstudies Nederland (SKN). De SKN heeft als …

Aanvullend bouwhistorisch onderzoek Buiten de Waterpoort

Aanvullend bouw­his­to­risch onder­zoek Buiten de Waterpoort

  Gemeente Gorinchem ont­ving eind okto­ber de resul­ta­ten van het haal­baar­heids­on­der­zoek over het inpas­sen van arche­o­lo­gi­sche …

Booronderzoek Buiten de Waterpoort

Booronderzoek Buiten de Waterpoort

  Woensdag 30 augus­tus wer­den rond de eer­der bij arche­o­lo­gisch onder­zoek aan­ge­trof­fen muur­res­ten Buiten de Waterpoort …

Rapport onderzoek Buiten de Waterpoort

Rapport onder­zoek Buiten de Waterpoort

  Het eva­lu­a­tie­rap­port van het arche­o­lo­gisch onder­zoek in het kader van de ver­gun­nings­pro­ce­du­re voor de bouw …

Buiten de Waterpoort

Buiten de Waterpoort

  Een foto-impres­­sie van het arche­o­lo­gisch onder­zoek naar de gevon­den muur­res­ten Buiten de Waterpoort in Gorinchem. …

Wat kun je met de Blauwe Toren?

Wat kun je met de Blauwe Toren ?

  De opgra­ving van de fun­de­rin­gen Buiten de Waterpoort te Gorinchem houdt de gemoe­de­ren in de …

Reconstructie exacte ligging Blauwe Toren

Reconstructie exac­te lig­ging Blauwe Toren

  Er leven nog veel vra­gen over de exac­te lig­ging van de res­ten van het voor­ma­li­ge kas­teel­com­plex …

Vestingtoren

Vestingtoren

  Eind novem­ber deden arche­o­lo­gen bij een proef­sleu­ven­on­der­zoek een bij­zon­de­re vondst in het gebied Buiten de …

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.