Open Monumentendag op zaterdag 9 september

Restauratie aardewerk, foto Cor de Cock 2017

Res­tau­ra­tie aardewerk

Het gemeen­te­lijk depot voor arche­o­lo­gie is tij­dens de Open Monu­men­ten­dag op zater­dag 9 sep­tem­ber van 11.00 tot 16.00 uur geo­pend voor bezoekers.

Vrij­wil­li­gers van het depot laten zien hoe vond­sten geres­tau­reerd wor­den. Daar­naast zijn in de werk­ruim­ten bodem­vond­sten – afkom­stig van Gor­cumse opgra­vin­gen – te zien.

De gemeente Gorin­chem doet dit jaar voor de 31e keer mee aan de Open Monu­men­ten­dag. Op zater­dag 9 sep­tem­ber vin­den er ver­schil­lende acti­vi­tei­ten plaats rondom het thema ‘Boe­ren, bur­gers en buitenlui’

Reacties zijn gesloten.