Skeletten ach­ter het Gorcums Museum

 


Dit onder­zoek is uit­ge­voerd voor­uit­lo­pend op het plaat­sen van vuil­con­tai­ners. Eerder deze maand vond daar­om ook een beperk­te opgra­ving plaats op de Varkenmarkt. De aan­ge­trof­fen ske­let­ten wor­den nader onder­zocht. Met den­dro­chro­no­lo­gisch onder­zoek hopen wij ook meer te weten te komen over de ouder­dom van de doods­kis­ten. Dit laat­ste wordt nog een las­ti­ge klus omdat uit het ver­zaag­de hout moei­lijk vol­le­di­ge jaar­rin­gen te recon­stru­e­ren zijn.

Gorinchem, Groenmarkt (2010) fasering gevonden begravingen, de rode lijn geeft de muur van het museum weer

Fasering gevon­den begra­vin­gen in 2010, de rode lijn geeft de muur van het muse­um weer

Aanvulling op onder­zoek 2010

Het pro­ject op de Groenmarkt is een aan­vul­ling op de eer­de­re opgra­ving die hier eni­ge meters ver­der­op in 2010 plaats­vond. De uit­wer­king van de resul­ta­ten gaat nog enke­le weken duren.

Booronderzoek voorafgaand op plaatsen vuilcontainers

Booronderzoek voor­af­gaand op plaat­sen vuil­con­tai­ners

In de week van 15 mei 2017 heeft Hollandia arche­o­lo­gen in opdracht van de gemeen­te Gorinchem een arche­o­lo­gisch boor­on­der­zoek uit­ge­voerd …

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.