Vondstenspreekuur tij­dens de Nationale Archeologiedagen

 

Pak de unie­ke kans en breng een bezoek aan het gemeen­te­lijk arche­o­lo­gisch depot van Gorinchem ! Normaal gespro­ken zijn het depot en de werk­ruim­te alleen te bezoe­ken op afspraak. Maar tij­dens de Nationale Archeologiedagen  op 13, 14 en 15 okto­ber is het depot drie mid­da­gen van­af 14.00 u. open­ge­steld voor publiek.

Vondstenspreekuur

Op zater­dag- en zon­dag­mid­dag kun je ook je vondst laten beoor­de­len tij­dens het vond­sten­spreek­uur. Dus schroom niet en breng je vond­sten mee ! Kinderen kun­nen zelf speu­ren met behulp van een metaal­de­tec­tor.

Gevarieerde col­lec­tie

In janu­a­ri 2017 is het arche­o­lo­gisch depot van de gemeen­te Gorinchem naar een nieu­we loca­tie ver­huisd. In dit depot wor­den alle vond­sten beheerd, die tij­dens arche­o­lo­gisch onder­zoek bin­nen de gemeen­te­gren­zen wor­den aan­ge­trof­fen. Het depot bevat onder­tus­sen een gro­te col­lec­tie vond­sten, vari­ë­rend van mid­del­eeuws aar­de­werk tot wapen­tuig uit de Tweede Wereldoorlog. Ook alle docu­men­ta­tie van opgra­vin­gen, zoals teke­nin­gen en foto­ma­te­ri­aal, wordt in het depot bewaard.

Kaart wordt gela­den, even geduld a.u.b.…
Kan vol met ongedierte naar Rijksmuseum

Kan vol met onge­dier­te naar Rijksmuseum

  Vanaf don­der­dag 2 mei is in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden een niet-alle­­daag­­se Gorcumse bodem­vondst te zien : een mid­del­eeuw­se pot, …

Wapens naar Den Bosch

Wapens naar Den Bosch

  De afge­lo­pen jaren is er steeds meer inte­res­se in de arche­o­lo­gie van moder­ne oor­lo­gen. Daarom besteedt Het Noordbrabants Museum, uit­ge­breid …

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.