Vondstenspreekuur tijdens de Nationale Archeologiedagen 2017

Vondstenspreekuur tijdens de Nationale Archeologiedagen 2017

Rond­lei­ding door het depot

Pak de unieke kans en breng een bezoek aan het gemeen­te­lijk arche­o­lo­gisch depot van Gorin­chem ! Nor­maal gespro­ken zijn het depot en de werk­ruimte alleen te bezoe­ken op afspraak. Maar tij­dens de Nati­o­nale Arche­o­lo­gie­da­gen op 13, 14 en 15 okto­ber is het depot drie mid­da­gen vanaf 14.00 u. open­ge­steld voor publiek.

Vondstenspreekuur

Op zater­dag- en zon­dag­mid­dag kun je ook je vondst laten beoor­de­len tij­dens het vond­sten­spreek­uur. Dus schroom niet en breng je vond­sten mee ! Kin­de­ren kun­nen zelf speu­ren met behulp van een metaaldetector.

Gevarieerde collectie

In janu­ari 2017 is het arche­o­lo­gisch depot van de gemeente Gorin­chem naar een nieuwe loca­tie ver­huisd. In dit depot wor­den alle vond­sten beheerd, die tij­dens arche­o­lo­gisch onder­zoek bin­nen de gemeen­te­gren­zen wor­den aan­ge­trof­fen. Het depot bevat onder­tus­sen een grote col­lec­tie vond­sten, vari­ë­rend van mid­del­eeuws aar­de­werk tot wapen­tuig uit de Tweede Wereld­oor­log. Ook alle docu­men­ta­tie van opgra­vin­gen, zoals teke­nin­gen en foto­ma­te­ri­aal, wordt in het depot bewaard.

Reacties zijn gesloten.