Vond­sten­spreek­uur tij­dens de Nati­o­na­le Arche­o­lo­gie­da­gen

 

Pak de unie­ke kans en breng een bezoek aan het gemeen­te­lijk arche­o­lo­gisch depot van Gorin­chem ! Nor­maal gespro­ken zijn het depot en de werk­ruim­te alleen te bezoe­ken op afspraak. Maar tij­dens de Nati­o­na­le Arche­o­lo­gie­da­gen  op 13, 14 en 15 okto­ber is het depot drie mid­da­gen van­af 14.00 u. open­ge­steld voor publiek.

Vond­sten­spreek­uur

Op zater­dag- en zon­dag­mid­dag kun je ook je vondst laten beoor­de­len tij­dens het vond­sten­spreek­uur. Dus schroom niet en breng je vond­sten mee ! Kin­de­ren kun­nen zelf speu­ren met behulp van een metaal­de­tec­tor.

Geva­ri­eer­de col­lec­tie

In janu­a­ri 2017 is het arche­o­lo­gisch depot van de gemeen­te Gorin­chem naar een nieu­we loca­tie ver­huisd. In dit depot wor­den alle vond­sten beheerd, die tij­dens arche­o­lo­gisch onder­zoek bin­nen de gemeen­te­gren­zen wor­den aan­ge­trof­fen. Het depot bevat onder­tus­sen een gro­te col­lec­tie vond­sten, vari­ë­rend van mid­del­eeuws aar­de­werk tot wapen­tuig uit de Twee­de Wereld­oor­log. Ook alle docu­men­ta­tie van opgra­vin­gen, zoals teke­nin­gen en foto­ma­te­ri­aal, wordt in het depot bewaard.

Kan vol met ongedierte naar tentoonstelling in het Rijksmuseum

Kan vol met onge­dier­te naar ten­toon­stel­li…

  Van­af don­der­dag 2 mei is in het Rijks­mu­se­um van Oud­he­den in Lei­den een niet-alle­­daag­­se Gor­cum­se bodem­vondst te zien : een mid­del­eeuw­se pot, ooit gebruikt als mui­zen­val. Deze ‘mui­zen­pot’ van een­vou­dig grijs aar­de­werk …

Kom speuren in het depot tijdens de Nationale Archeologiedagen

Kom speu­ren in het depot tij­dens de Nati­o­n…

 Wil jij het prach­ti­ge glas zien waar­uit een school­rec­tor 600 jaar gele­den zijn bier­tje dronk ? Of ben je nieuws­gie­rig naar de mid­del­eeuw­se wapens die men gebruik­te bij het beleg van …

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.