Archeologen moeten terug naar de Grote School

 

Knipsteeg 13-15 april 2019, foto Martin Veen

Knip¬≠steeg 13‚Ää‚Äď‚Ää15 april 2019

Maan¬≠dag 13 mei start arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoeks¬≠bu¬≠reau De Steek¬≠proef een ver¬≠ken¬≠nend onder¬≠zoek aan de Knip¬≠steeg. Het onder¬≠zoek was oor¬≠spron¬≠ke¬≠lijk een week eer¬≠der gepland. Op basis van de con¬≠clu¬≠sies in het ver¬≠slag van het bureau¬≠on¬≠der¬≠zoek (2015) en de resul¬≠ta¬≠ten van de opgra¬≠ving naar het Hof van Arkel en de Gro¬≠te School (2002) aan de Krijt¬≠straat is de arche¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠sche ver¬≠wach¬≠ting voor dit per¬≠ceel zeer hoog.

Grote School

De opgra¬≠ving die in 2002 is uit¬≠ge¬≠voerd op de hui¬≠di¬≠ge plek van het voor¬≠ma¬≠li¬≠ge waren¬≠huis V&D bracht res¬≠ten van het Hof van Arkel aan het licht. Bij dit¬≠zelf¬≠de onder¬≠zoek werd ook een deel van de Gro¬≠te School terug¬≠ge¬≠von¬≠den, die in elk geval van¬≠af 1435 op deze plek heeft gestaan. De Knip¬≠steeg heet¬≠te in die tijd dan ook de ‚ÄúScoel¬≠steg¬≠he‚ÄĚ. De gro¬≠te school vorm¬≠de het ver¬≠volg op de ‚ÄúKlei¬≠ne School‚ÄĚ, die kin¬≠de¬≠ren kon¬≠den bezoe¬≠ken tot ze een jaar of zeven of acht oud waren. Rond 1600 werd de Gro¬≠te School ver¬≠he¬≠ven tot Latijn¬≠se School, ver¬≠ge¬≠lijk¬≠baar met een gym¬≠na¬≠si¬≠um, waar de leer¬≠lin¬≠gen wer¬≠den voor¬≠be¬≠reid op een oplei¬≠ding aan een uni¬≠ver¬≠si¬≠teit. Men kreeg onder meer vak¬≠ken in het Latijn.

Het gebouwencomplex van de school strekt zich uit richting het noorden. Met een dikke rode lijn is de zuidelijke grens van de onderzoekslocatie aangegeven

Het gebou­wen­com­plex van de school strekt zich uit rich­ting het noor­den. Met een dik­ke rode lijn is de zui­de­lij­ke grens van de onder­zoeks­lo­ca­tie aangegeven

Tij­dens de opgra­ving werd tus­sen de fun­de­rings­res­ten van een gedeel­te van het school­ge­bouw een beer­put ont­dekt, waar­in onder ande­re vele objec­ten wer­den gevon­den die in ver­band kon­den wor­den gebracht met de func­tie van het gebouw. Zo werd er bij­voor­beeld een hou­ten deel van een boek­band gevon­den. Maar ook schrijf­stif­ten (sty­li), grif­fels, krijt­jes en een plak waar­mee onge­hoor­za­me kin­de­ren wer­den gestraft.

Ook von­den de arche­o­lo­gen een gro­te hoe­veel­heid speel­goed, waar­on­der tol­len, bal­len, bik­kels, dob­bel­ste­nen, en knik­kers. Deze belang­rij­ke vondst geeft een inte­res­sant inkijk­je in het dage­lijk­se leven op de Gor­cum­se school in de 16e eeuw. De noord­zij­de van het per­ceel waar­op het school­ge­bouw stond, bevindt zich ver­moe­de­lijk ter hoog­te van de per­ce­len langs de Knipsteeg.

Knipsteeg 13-15 Gorinchem

Knip­steeg, hoek Struisvogelstraat

Naamswijzigingen

De Knip¬≠steeg is in de afge¬≠lo¬≠pen eeu¬≠wen meer¬≠de¬≠re malen van naam ver¬≠an¬≠derd. In 1435 werd de steeg de ‚ÄúScoel¬≠steg¬≠he‚ÄĚ genoemd, tus¬≠sen 1544 en 1643 de ‚ÄúAert Hel¬≠ven¬≠steech‚ÄĚ of ‚ÄúBier¬≠ste¬≠kers¬≠steeg‚ÄĚ. De term bier¬≠ste¬≠ker kan betrek¬≠king heb¬≠ben op iemand die bier van ver¬≠schil¬≠len¬≠de her¬≠komst en sterk¬≠te mengt, een bier¬≠ver¬≠ko¬≠per of ‚ÄĎtap¬≠per. Moge¬≠lijk al van¬≠af 1629, maar in elk geval in 1719, heet de steeg ‚ÄúHeer Hen¬≠rich¬≠steegh‚ÄĚ. Tus¬≠sen 1699 en 1789 ver¬≠an¬≠dert de naam naar ‚ÄúJacob Rob¬≠be¬≠steeg‚ÄĚ, daar¬≠na, tus¬≠sen 1736 en 1809, is de steeg bekend komen te staan onder de hui¬≠di¬≠ge naam, de Knip¬≠steeg. De steeg is dan ver¬≠noemd naar ‚ÄúDe Knip‚ÄĚ, een huis met erf en kolf¬≠baan. Het is waar¬≠schijn¬≠lijk dat het hui¬≠di¬≠ge pand op de hoek van de Knip¬≠steeg en Struis¬≠vo¬≠gel¬≠straat ‚Äď tot voor nog niet zo lang gele¬≠den ‚ÄúHuys van Breug¬≠hel‚ÄĚ en daar¬≠voor ‚ÄúDe Speel¬≠wa¬≠gen‚ÄĚ ‚Äď in deze peri¬≠o¬≠de reeds de func¬≠tie van caf√© heeft gekregen.

Middeleeuwse gracht met nog verrassend veel water

Middeleeuwse gracht met nog verrassend veel water

  De afge¬≠lo¬≠pen drie weken werd een opgra¬≠ving uit¬≠ge¬≠voerd in de Knip¬≠steeg te Gorin¬≠chem. Op basis ‚Ķ

Reacties zijn gesloten.