Resten ves­ting­muur met toren in de Hazewindhondstraat

Onderzoek

Resten van de mid­del­eeuw­se ves­ting­muur rond de onder­zoekslo­ka­tie

Dinsdag 10 okto­ber start­te Transect BV een arche­o­lo­gisch onder­zoek in de Hazewindhondstraat. Nadat eer­der fun­de­rin­gen van 17de eeuw­se bebou­wing en een 18de eeuw­se water­gang waren aan­ge­trof­fen, werd begin van deze week ook een deel van de mid­del­eeuw­se ves­ting­muur bloot­ge­legd.

Middeleeuwse muur

Op de kaart van Jacob van Deventer uit 1558 lijkt als­of de hui­di­ge bebou­wing voor een deel op de in de 16de eeuw gedemp­te ves­ting­gracht werd geplaatst en dat de oude ves­ting­muur zich meer oos­te­lijk aan de straat­zij­de bevond.  Nader onder­zoek bewijst nu dat de hui­di­ge kade­muur aan de Schuttergracht (een nog zicht­baar!) deel is van deze 14de eeuw­se ves­ting­muur en dat de oor­spron­ke­lij­ke rooi­lij­nen in de loop der tijd zijn gewij­zigd.

Detail stads­plat­te­grond door Jacob van Deventer (1558) Hingman Collectie Nationaal Archief

Vestingtoren

Dezelfde kaart van Van Deventer toont aan het wes­te­lij­ke ein­de van de Ariën Brandsteeg een toren­tje. Helaas blijkt nu dat deze tij­dens de wes­te­lij­ke stads­uit­leg aan het eind van de 16de eeuw tot aan de grond werd afge­bro­ken. Dankzij de nog aan­we­zi­ge braak­spo­ren zijn we ech­ter wel in staat de exac­te plek van deze voor­ma­li­ge ves­ting­to­ren te loka­li­se­ren.

Nadat de toren omstreeks 1580 werd afge­bro­ken bleef dit lit­te­ken zicht­baar in de stads­muur

Al eer­der wer­den de per­ce­len Hazewindhondstraat 8 – 10 (2015) onder­zocht. Ook toen stuit­te men op de 14de eeuw­se ves­ting­muur.

Nieuwe wonin­gen
Stichting Stadsherstel Gorinchem zal na afron­ding van het onder­zoek star­ten met de bouw van een aan­tal nieu­we wonin­gen op deze loca­tie.

Foto’s

« 1 van 10 »

Publicaties

A.A. Kerkhoven & A. Pels-Ouweneel
Programma van Eisen (PVE), Gorinchem, Hazewindhondstraat 6, Gemeente Gorinchem (ZH), Een Archeologische Opgraving, Transect-PVE ; Utrecht 2017.
Bekijk | Download (2 MB)

K.T. Salomons & B.D. Honigh
Een blik op de stads­muur ter hoog­te van de Hazewindhondstraat 8 – 10 in Gorinchem, Hollandia reeks 569 ; Zaandijk 2016.
Bekijk | Download (12,6 MB)

K.T. Salomons
Archeologisch bureau­on­der­zoek Hazewindhondstraat 2 – 10 te Gorinchem, Zuid-Holland ; Hollandia reeks 480 ; Zaandijk ; 2013.
Bekijk | Download (5,57 MB)

Metagegevens

Archisnummer(s):4566751100
Topografische Kaart :38G
Coördinaten :126.340/426.930
Toponiem :Hazewindhondstraat 6
Plaats :Gorinchem
Gemeente :Gorinchem
Provincie :Zuid-Holland
Type onder­zoek :Definitief Onderzoek (opgra­ving)
Uitvoerder :Transect BV, Nieuwegein.
Projectleider :Drs. A.A. Kerkhoven
Opdrachtgever :Inventerra Comon Services b.v., Hendrik-Ido-Ambacht
Bevoegd gezag :Gemeente Gorinchem
Aanvang onder­zoek :10 okto­ber 2017
Vondsten & docu­men­ta­tie :Archeologisch depot Gorinchem
DANS :-
Deel of print dit bericht

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.