Opgra­ving voor­ma­li­ge begraaf­plaats Groen­markt-Ach­ter de kerk

Dins­dag 7 novem­ber start­te Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen uit Zaan­dijk met een opgra­ving naar het voor­ma­li­ge kerk­hof op de Groen­markt-Ach­ter de Kerk. Het onder­zoek is nood­za­ke­lijk in ver­band met het plan­ten van een vier­tal lin­de­bo­men op deze plek als onder­deel van de her­in­rich­ting van dit gebied. De werk­zaam­he­den zul­len naar schat­ting 2 weken in beslag nemen. De op te gra­ven loca­ties wor­den met hek­werk afge­schermd. Wel blijft het moge­lijk door enke­le ope­nin­gen in het hek mee te kij­ken.

Kerk­hof
Zoals in veel dor­pen en ste­den vorm­de de kerk het mid­del­punt van de neder­zet­ting. In 1263 werd een aan Sint Maar­ten gewij­de kerk in gebruik geno­men. De toren raak­te in een onweer in 1361 zwaar bescha­digd en werd ver­van­gen door de hui­di­ge toren waar­aan tus­sen 1450 en 1517 is gebouwd. Moge­lijk wer­den van­af de bouw van de eer­ste kerk in Gor­cum op de gewij­de grond rond het kerk­ge­bouw over­le­de­nen begra­ven.

Grote kerk Gorinchem 1755 door Jan Caspar Philips

Gro­te Kerk 1755, Jan Caspar Phi­lips, col­lec­tie Uni­ver­si­teits­bi­bli­o­theek Lei­den

Tien­tal­len ske­let­ten ver­wacht
Naar ver­wach­ting wor­den de komen­de weken enke­le tien­tal­len gra­ven gevon­den. Alle ske­let­ten wor­den zorg­vul­dig gebor­gen, waar­na een uit­ge­breid fysisch antro­po­lo­gisch onder­zoek zal plaats­vin­den. Het opgra­ven, docu­men­te­ren en ana­ly­se­ren van men­se­lijk ske­let­ma­te­ri­aal is een tijd­ro­ven­de klus. De eind­re­sul­ta­ten zul­len daar­om pas over 1 tot 2 jaar beschik­baar zijn.

Al eer­der tij­dens een onder­zoek in 2008 wer­den op deze plek 53 indi­vi­du­en gebor­gen en uit­ge­breid onder­zocht. Lees meer...

 

Deel of print dit bericht

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.