Opgraving van een begraafplaats Groenmarkt-Achter de kerk

Dins­dag 7 novem­ber 2017 startte Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen uit Zaan­dijk met een opgra­ving naar het voor­ma­lige kerk­hof op de Groen­markt-Ach­ter de Kerk. Het onder­zoek is nood­za­ke­lijk in ver­band met het plan­ten van een vier­tal lin­de­bo­men op deze plek als onder­deel van de her­in­rich­ting van dit gebied. 

De werk­zaam­he­den zul­len naar schat­ting 2 weken in beslag nemen. De op te gra­ven loca­ties zijn met hek­werk afge­schermd. Wel blijft het moge­lijk door enkele ope­nin­gen in het hek mee te kijken.

Kerkhof

Zoals in veel dor­pen en ste­den vormde de kerk het mid­del­punt van de neder­zet­ting. In 1263 werd een aan Sint Maar­ten gewijde kerk in gebruik geno­men. De toren raakte in een onweer in 1361 zwaar bescha­digd en werd ver­van­gen door de hui­dige toren waar­aan tus­sen 1450 en 1517 is gebouwd. Moge­lijk wer­den vanaf de bouw van de eer­ste kerk in Gor­cum op de gewijde grond rond het kerk­ge­bouw over­le­de­nen begraven.

Grote Kerk Gorinchem 1755, Jan Caspar Philips

Grote Kerk 1755, Jan Caspar Philips

Tientallen skeletten verwacht

Naar ver­wach­ting wor­den de komende weken enkele tien­tal­len gra­ven gevon­den. Alle ske­let­ten wor­den zorg­vul­dig gebor­gen, waarna een uit­ge­breid fysisch antro­po­lo­gisch onder­zoek zal plaats­vin­den. Het opgra­ven, docu­men­te­ren en ana­ly­se­ren van men­se­lijk ske­let­ma­te­ri­aal is een tijd­ro­vende klus. De eind­re­sul­ta­ten zul­len daarom pas over 1 tot 2 jaar beschik­baar zijn.

Al eer­der tij­dens een onder­zoek in 2008 wer­den op deze plek 53 indi­vi­duen gebor­gen en uit­ge­breid onderzocht.

Achter de Kerk (2008)

Achter de Kerk (2008)

In de 11de en 12de eeuw was Gorinchem, gelegen aan de monding van de Linge, één van de eerste nederzettingen waar vanuit het achterland ontgonnen werd. In de eeuwen erna groeide de nederzetting o...

Reacties zijn gesloten.