Opgraving van een begraaf­plaats Groenmarkt-Achter de kerk

 

Dinsdag 7 novem­ber 2017 start­te Hollandia Archeologen uit Zaandijk met een opgra­ving naar het voor­ma­li­ge kerk­hof op de Groenmarkt-Achter de Kerk. Het onder­zoek is nood­za­ke­lijk in ver­band met het plan­ten van een vier­tal lin­de­bo­men op deze plek als onder­deel van de her­in­rich­ting van dit gebied. De werk­zaam­he­den zul­len naar schat­ting 2 weken in beslag nemen. De op te gra­ven loca­ties wor­den met hek­werk afge­schermd. Wel blijft het moge­lijk door enke­le ope­nin­gen in het hek mee te kij­ken.

Projectleider Niels Tuinman geeft een toe­lich­ting op de werk­zaam­he­den voor RTV Rijnmond.

Kerkhof

Zoals in veel dor­pen en ste­den vorm­de de kerk het mid­del­punt van de neder­zet­ting. In 1263 werd een aan Sint Maarten gewij­de kerk in gebruik geno­men. De toren raak­te in een onweer in 1361 zwaar bescha­digd en werd ver­van­gen door de hui­di­ge toren waar­aan tus­sen 1450 en 1517 is gebouwd. Mogelijk wer­den van­af de bouw van de eer­ste kerk in Gorcum op de gewij­de grond rond het kerk­ge­bouw over­le­de­nen begra­ven.

Grote Kerk Gorinchem 1755, Jan Caspar Philips, collectie Universiteitsbibliotheek Leiden

Grote Kerk 1755, Jan Caspar Philips, col­lec­tie Universiteitsbibliotheek Leiden

Tientallen ske­let­ten ver­wacht

Naar ver­wach­ting wor­den de komen­de weken enke­le tien­tal­len gra­ven gevon­den. Alle ske­let­ten wor­den zorg­vul­dig gebor­gen, waar­na een uit­ge­breid fysisch antro­po­lo­gisch onder­zoek zal plaats­vin­den. Het opgra­ven, docu­men­te­ren en ana­ly­se­ren van men­se­lijk ske­let­ma­te­ri­aal is een tijd­ro­ven­de klus. De eind­re­sul­ta­ten zul­len daar­om pas over 1 tot 2 jaar beschik­baar zijn.

Al eer­der tij­dens een onder­zoek in 2008 wer­den op deze plek 53 indi­vi­du­en gebor­gen en uit­ge­breid onder­zocht. Zie ook : Achter de Kerk (2008)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.