Achter de Kerk-Groenmarkt (2017)

Onderzoek

Achter de Kerk-Groenmarkt 2017

Ach­ter de Kerk-Groen­markt (2017)

Dins­dag 7 novem­ber 2017 startte Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen uit Zaan­dijk met een opgra­ving naar het voor­ma­lige kerk­hof op het gebied Ach­ter de Kerk-Groen­markt. Het onder­zoek was nood­za­ke­lijk in ver­band met het plan­ten van een vier­tal lin­de­bo­men op deze plek als onder­deel van de her­in­rich­ting van dit gebied.

Kerkhof

Zoals in veel dor­pen en ste­den vormde de kerk het mid­del­punt van de neder­zet­ting. In 1263 werd een aan Sint Maar­ten gewijde kerk in gebruik geno­men. De toren raakte in een onweer in 1361 zwaar bescha­digd en werd ver­van­gen door de hui­dige toren waar­aan tus­sen 1450 en 1517 is gebouwd. Moge­lijk wer­den vanaf de bouw van de eer­ste kerk in Gor­cum op de gewijde grond rond het kerk­ge­bouw over­le­de­nen begraven.

Grote Kerk 1755, Jan Caspar Philips

Grote Kerk 1755, Jan Caspar Philips

Tientallen skeletten

Er wer­den enkele tien­tal­len gra­ven gevon­den. Alle ske­let­ten wer­den zorg­vul­dig gebor­gen, waarna een uit­ge­breid fysisch antro­po­lo­gisch onder­zoek zal plaats­vin­den. Het opgra­ven, docu­men­te­ren en ana­ly­se­ren van men­se­lijk ske­let­ma­te­ri­aal is een tijd­ro­vende klus. De eind­re­sul­ta­ten zul­len daarom pas over 1 tot 2 jaar beschik­baar zijn.

Al eer­der tij­dens onder­zoek in 2008 wer­den op deze plek 53 indi­vi­duen gebor­gen en uit­ge­breid onderzocht.

Opgraving van een begraafplaats Groenmarkt-Achter de kerk

Opgraving van een begraafplaats Groenmarkt-Achter de kerk

Dins­dag 7 novem­ber 2017 startte Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen uit Zaan­dijk met een opgra­ving naar het voor­ma­lige kerkhof …

Foto’s

Kaart

Reacties zijn gesloten.