Hazewindhondstraat 8 – 10 (2015)

Onderzoek

Hazewindhondstraat 8-10 (2015)

Haze­wind­hondstraat 8 – 10 (2015)

Tus­sen 1 en 3 sep­tem­ber 2015 heeft Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen in opdracht van Maurice Archi­tek­ten B.V. een opgra­ving uit­ge­voerd ter hoogte van de Haze­wind­hondstraat 8 – 10 in Gorin­chem. De directe aan­lei­ding voor het onder­zoek was het voor­ne­men om nieuw­bouw te rea­li­se­ren. Omdat bin­nen dit plan­ge­bied de laat­mid­del­eeuwse stads­muur en Nieuwe Tijdse struc­tu­ren wer­den ver­wacht, diende voor­af­gaand aan de nieuw­bouw een arche­o­lo­gi­sche onder­zoek plaats te vinden.

Stadsmuur

De stads­muur werd in het wes­te­lijk deel van het onder­zoeks­ge­bied aan­ge­trof­fen. Er bleek nog een aan­zien­lijk deel van het ver­de­di­gings­werk in de onder­grond aan­we­zig te zijn, hoe­wel de aan­ge­trof­fen muur niet uit de 14de eeuw lijkt te date­ren. Bij het ver­die­pen langs de stads­muur kwa­men enkele op een rij gele­gen hou­ten palen tevoor­schijn stra­ti­gra­fisch met de stads­muur in rela­tie staan. Een AMS-date­ring van één van de palen leverde een ver­moe­de­lijke kap­da­tum op aan het einde van de 15de of het begin van de 16de eeuw. Moge­lijk is de aan­ge­trof­fen stads­muur een plaat­se­lijke ver­van­ging van de de 14de eeuwse muur.

Detail stadsplattegrond door Jacob van Deventer (1558) Hingman Collectie Nationaal Archief

Detail stads­plat­te­grond door Jacob van Deven­ter (1558)

In elk geval ver­schilt de bouw­wijze met de stads­muur die in het oos­te­lijk deel van de stad tij­dens eer­der onder­zoek was aan­ge­trof­fen. Nadat de muur omstreeks 1580 was afge­bro­ken, ver­schijnt de eer­ste bebou­wing op het ter­rein. Een eer­ste bouw­fase vond plaats in de peri­ode tot 1750. In de daar­op­vol­gende peri­ode 1750 tot 1900 raakt het gehele plan­ge­bied bebouwd. Behalve arche­o­lo­gi­sche spo­ren en struc­tu­ren uit de late mid­del­eeu­wen en nieuwe tijd is aar­de­werk, bouw­ma­te­ri­aal, glas, pijp­aarde, dier­lijk bot en leer en hou­ten en meta­len voor­wer­pen aan­ge­trof­fen uit de peri­ode 1500 – 1900.

Foto’s

Publicaties

Die hofstat daer dat huys op plach te staan Hundertmark, H.F.G. (2022)
Een nieuw kasteel voor de graaf van Holland. Kasteel de Blauwe Toren te Gorinchem in: R. Gruben & T. Hermans (red.), "Die hofstat daer dat huys op plach te staan". Recent onderzoek op het gebied van kastelen en buitenplaatsen in Nederland, Stichting Kastelenstudies Nederland Publicatiereeks 4, Zwolle, p. 103-116.
WorldCat | Flipbook | PDF (1 MB)
Salomons, K.T. & B.D. Honigh (2016) Een blik op de stadsmuur ter hoogte van de Hazewindhondstraat 8-10 in Gorinchem, Hollandia reeks 569, Zaandijk. Salomons, K.T. & B.D. Honigh (2016)
Een blik op de stadsmuur ter hoogte van de Hazewindhondstraat 8-10 in Gorinchem, Hollandia reeks 569, Zaandijk.
Flipbook | PDF (12,6 MB)
Salomons, K.T. (2013) Archeologisch bureauonderzoek Hazewindhondstraat 2-10 te Gorinchem, Zuid-Holland, Hollandia reeks 480, Zaandijk. Salomons, K.T. (2013)
Archeologisch bureauonderzoek Hazewindhondstraat 2-10 te Gorinchem, Zuid-Holland, Hollandia reeks 480, Zaandijk.
Flipbook | PDF (5,57 MB)

Metadata

Archisnummer(s):3297813100 (OM)
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:126.334/426.923
126.332/426.937
126.348/426.949
126.347/426.924
Toponiem:Hazewindhondstraat 8-10
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:IVO-P
Uitvoerder:Hollandia Archeologen
Projectleider:Drs. P.M. Floore
Opdrachtgever:Maurice Architekten B.V.
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:1 en 3 september 2015
Vondsten & documentatie:Gemeentelijk depot voor archeologie Gorinchem
DANS:-

Reacties zijn gesloten.