De boek­jes van W.A. van der Donk (1894−1972) digi­taal

 

Drs. W.A. van der Donk (1958), Provinciale Atlas Noord-Holland

Drs. W.A. van der Donk (1958), Pro­vin­ci­a­le Atlas Noord-Hol­land

Gebo­ren Gor­cu­mer Wil­hel­mus Adri­a­nus van der Donk (1894−1972) was van­uit Amster­dam actief als Sta­ten­lid en later ook gede­pu­teer­de voor de Katho­lie­ke Volks­par­tij (KVP).  Daar­naast was hij werk­zaam als repe­ti­tor (exa­men­be­ge­lei­der) voor stu­den­ten. Van der Donk bleef con­tact met Gorin­chem hou­den en richt­te zijn belang­stel­ling op de geschie­de­nis van de stad.

Via kran­ten­ar­ti­ke­len en bro­chu­res wist hij de gemid­del­de Gor­cu­mer te berei­ken, maar behield daar­bij een modern kri­ti­sche bena­de­rings­wij­ze.

Met het eer­ste arti­kel ‘Iets over Gorcum’s ouder­dom en eer­ste stad­recht’ nam hij dan ook met­een afstand van Van Goch1 en Emck2 Onder de ver­za­mel­ti­tel ‘Gor­cum­se Oud­he­den’ behan­del­de Van der Donk ver­schil­len­de onder­wer­pen.

Zijn inte­res­se voor de geschied­schrij­ver Kemp3 en de bij­dra­ge over de Mar­te­la­ren van Gor­cum kwam op mil­de wij­ze voort uit zijn katho­lie­ke ach­ter­grond.4

 

 
Donk, W.A. van der (1930) Iets over Gorcum's Ouderdom en eerste Stadrecht, s.l.Donk, W.A. van der (1930)
Iets over Gorcum's Ouderdom en eerste Stadrecht, s.l.
Flipbook | PDF (1 MB)
Donk, W.A. van der (1932), Iets over Gorcum's oudste stadsrecht (1287).Donk, W.A. van der (1932)
Iets over Gorcum's oudste stadrecht (1287), s.l.
Flipbook | PDF (2 MB)
Donk, W.A. van der (1938) De geschiedenis der schrijfwijze van de plaatsnamen Gorinchem en Woudrichem, Gorcumse Oudheden 3, Gorinchem.Donk, W.A. van der (1938)
De geschiedenis der schrijfwijze van de plaatsnamen Gorinchem en Woudrichem, Gorcumse Oudheden 3, s.l.
Flipbook | PDF (2 MB)
Donk, W.A. van der (1949-1950) In de jaren '49, Gorcumse Oudheden 5, Gorinchem.Donk, W.A. van der (1950)
In de jaren '49, Gorcumse Oudheden 5, Gorinchem.
Flipbook | PDF (11 MB)
Donk, W.A. van der (1955) De oudste berichten over de Gorcumse Haven, Gorcumse Oudheden 7, Gorinchem.Donk, W.A. van der (1955)
De oudste berichten over de Gorcumse Haven, Gorcumse Oudheden 7, Gorinchem.
Flipbook | PDF (2 MB)
Donk, W.A. van der (1965) Van dorp tot stad, Gorcumse Oudheden 10, Gorinchem.Donk, W.A. van der (1965)
Van dorp tot stad, Gorcumse Oudheden 10, Gorinchem.
FlipbookPDF (4 MB)
 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.