Speuren door het depot of zelf een eigen tegel­tje ont­wer­pen ?

 

Archeologiedagen Gorinchem 2019

Grijp je kans en breng een bezoek aan het gemeen­te­lijk arche­o­lo­gie­de­pot van Gorinchem. Normaal gespro­ken kun je het depot en de werk­ruim­te alleen op afspraak bezoe­ken. Maar tij­dens de Nationale Archeologiedagen van vrij­dag 11 tot en met zon­dag 13 okto­ber zijn wij van 14.00 tot 17.00 uur geo­pend voor publiek. De toe­gang is gra­tis.

Programma

  • Kinderen (8−12 jaar) kun­nen op vrijdag‑, zater­dag- en zon­dag­mid­dag naar vond­sten zoe­ken met een metaal­de­tec­tor of opdrach­ten uit­voe­ren tij­dens een speur­rou­te. Voor de bes­te speur­ders valt daar­mee een heus diplo­ma te beha­len !
  • (Jongere) kin­de­ren kun­nen een eigen tegel­tje voor thuis ont­wer­pen.
  • Op zater­dag- en zon­dag­mid­dag kun je tij­dens het vond­sten­spreek­uur je eigen vond­sten laten beoor­de­len door depot­be­heer­der Martin Veen.

Gorcumse tegel­tjes

Afgelopen zomer werd tij­dens de ver­bou­wing van een oude kel­der aan de Langendijk een gro­te hoe­veel­heid tegel­tjes gevon­den. De vondst kreeg veel aan­dacht in AD Rivierenland. Tijdens de open dagen kun je zien wat er onder­tus­sen met deze tegel­tjes gebeur­de.

Wandtegels met cupido’s ca. 1650 – 1675 (klik thumb­nails voor ver­gro­ting)

Van Prehistorie tot Tweede Wereldoorlog

In het arche­o­lo­gie­de­pot vind je alle vond­sten die tij­dens opgra­vin­gen in Gorinchem zijn aan­ge­trof­fen. Een enor­me col­lec­tie. Variërend van pre­his­to­ri­sche vuur­ste­nen werk­tuig­jes, gevon­den op de Dalemdonk, tot een reus­ach­ti­ge zee­mijn uit de Tweede Wereldoorlog, ooit opge­vist uit de Merwede.

Het depot is geen muse­um, maar heeft als belang­rij­ke taak alle vond­sten en docu­men­ta­tie van arche­o­lo­gisch onder­zoek voor (toe­kom­stig) weten­schap­pe­lijk onder­zoek beschik­baar te hou­den. Gorinchem is de eni­ge gemeen­te in ons land waar het arche­o­lo­gie­de­pot vol­le­dig door vrij­wil­li­gers wordt gerund.

Adres

Arkelsedijk 24
4206 AC Gorinchem
(0183) 66 01 78

De ingang is aan de dijk­zij­de van de brand­weer­ka­zer­ne.

Kaart wordt gela­den, even geduld a.u.b.…

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.