Speuren door het depot of zelf je eigen tegeltje ontwerpen ?

Grijp je kans en breng een bezoek aan het gemeen­te­lijk arche­o­lo­gie­de­pot van Gorin­chem. Nor­maal gespro­ken kun je het depot en de werk­ruimte alleen op afspraak bezoe­ken. Maar tij­dens de Nati­o­nale Arche­o­lo­gie­da­gen van vrij­dag 11 tot en met zon­dag 13 okto­ber 2019 zijn wij van 14.00 tot 17.00 uur geo­pend voor publiek. De toe­gang is gratis.

Archeologiedagen Gorinchem 2019

Programma

  • Kin­de­ren (8−12 jaar) kun­nen op vrijdag‑, zater­dag- en zon­dag­mid­dag naar vond­sten zoe­ken met een metaal­de­tec­tor of opdrach­ten uit­voe­ren tij­dens een speur­route. Voor de beste speur­ders valt daar­mee een heus diploma te behalen !
  • (Jon­gere) kin­de­ren kun­nen een eigen tegel­tje voor thuis ontwerpen.
  • Op zater­dag- en zon­dag­mid­dag kun je tij­dens het vond­sten­spreek­uur je eigen vond­sten laten beoor­de­len door depot­be­heer­der Mar­tin Veen.

Gorcumse tegeltjes

Afge­lo­pen zomer werd tij­dens de ver­bou­wing van een oude kel­der aan de Lan­gen­dijk een grote hoe­veel­heid tegel­tjes gevon­den. De vondst kreeg veel aan­dacht in AD Rivie­ren­land. Tij­dens de open dagen kun je zien wat er onder­tus­sen met deze tegel­tjes gebeurde.

Wand­te­gels met cupido’s ca. 1650 – 1675 (klik thumb­nails voor vergroting)

Van Prehistorie tot Tweede Wereldoorlog

In het arche­o­lo­gie­de­pot vind je alle vond­sten die tij­dens opgra­vin­gen in Gorin­chem zijn aan­ge­trof­fen. Een enorme col­lec­tie. Vari­ë­rend van pre­his­to­ri­sche vuur­ste­nen werk­tuig­jes, gevon­den op de Dalem­donk, tot een reus­ach­tige zee­mijn uit de Tweede Wereld­oor­log, ooit opge­vist uit de Merwede.

Het depot is geen museum, maar heeft als belang­rijke taak alle vond­sten en docu­men­ta­tie van arche­o­lo­gisch onder­zoek voor (toe­kom­stig) weten­schap­pe­lijk onder­zoek beschik­baar te hou­den. Gorin­chem is de enige gemeente in ons land waar het arche­o­lo­gie­de­pot vol­le­dig door vrij­wil­li­gers wordt gerund.

Adres

Arkels­edijk 24
4206 AC Gorinchem
(0183) 66 01 78

De ingang is aan de dijk­zijde van de brandweerkazerne.

Reacties zijn gesloten.