Dalem Donk (2000)

Onderzoek

Dalem Donk

In het kader van de nieuw­bouw­plan­nen van de gemeen­te Gorinchem heeft RAAP in 2000 in het plan­ge­bied Laag Dalem, gele­gen tus­sen Gorinchem en Dalem een Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI) uit­ge­voerd.

Hoewel de ver­wach­ting was dat de pleis­toce­ne afzet­tin­gen voor dit onder­zoek op een te gro­te diep­te bevon­den, werd tij­dens het kar­te­rend boor­on­der­zoek in het cen­tra­le deel van het plan­ge­bied toch een rivier­duin (donk) aan­ge­trof­fen. De “Dalemse Donk” was voor­af­gaan­de aan dit onder­zoek onbe­kend. Opvallend is dat de top van de donk aan de opper­vlak­te ligt. Dat de zan­di­ge for­ma­tie tij­dens geo­lo­gi­sche en bodem­kun­di­ge kar­te­rin­gen niet werd opge­merkt, was moge­lijk te wij­ten aan een gedeel­te­lij­ke afdek­king met over­slag­af­zet­tin­gen. Een deel van de top van de donk is opge­no­men in de klei­i­ge bouw­voor. Waarschijnlijk is de donk met een laag klei over­dekt geweest.

Impressie van het leven op een donk, teke­ning Kevin Wilson

Door het ver­la­gen van  de grond­wa­ter­spie­gel is het gebied rond­om de donk inge­klon­ken, waar­door deze tegen­woor­dig als een ver­ho­ging in het hui­di­ge land­schap zicht­baar is. Tijdens de opper­vlak­te­kar­te­ring werd op de donk­top een con­cen­tra­tie pre­his­to­risch aar­de­werk en vuur­ste­nen arte­fac­ten aan­ge­trof­fen. De omvang van de opper­vlakt­econ­cen­tra­tie is ca. 75 bij 35 m.

Vroeg Neolithicum

De samen­stel­ling van het mate­ri­aal duidt op de aan­we­zig­heid van een neder­zet­tings­ter­rein uit het Vroeg Neolithicum. Tijdens het waar­de­rend boor­on­der­zoek zijn op de flan­ken van de donk afval­la­gen uit zes ver­schil­len­de peri­o­den aan­ge­trof­fen. Deze afval­la­gen strek­ken zich tot 20 m van­af de donk in het omlig­gen­de veen of klei uit. De afval­la­gen wer­den op ver­schil­len­de niveaus aan­ge­trof­fen. Op grond van de aan­hech­tings­hoog­te van de afval­la­gen met de donk zijn die geda­teerd. De date­ring van de lagen vari­eert van 2200 tot 4150 voor Chr. De afval­la­gen wer­den zowel in de rond­om de donk aan­we­zi­ge klei­la­gen als in het veen aan­ge­trof­fen.

Duimkrabbers, vuur­steen

Publicaties

Broeken, A. (2006)
Gorcumse bodem­schat­ten. Archeologische speur­tocht naar de geschie­de­nis van de Arkelstad, Gorcumse Monumentenreeks 15, Gorinchem, p. 62 – 69.
Flipbook | PDF (3MB)

Jansen, B. & D.H. de Jäger (2000)
Plangebied Laag-Dalem gemeen­te Gorinchem. Een aan­vul­len­de Archeologische Inventarisatie (AAI), RAAP-rap­port 603, Amsterdam.
Flipbook | PDF (3,72 MB)

Jansen, B. (2001)
Gorinchem, Laag Dalem, in : Archeologische Kroniek Zuid-Holland over 2000, Regionaal-his­to­risch tijd­schrift Holland 33, p. 84.
Flipbook | PDF (2 MB)

Koorevaar, T. (2000)
Dalemse donk ont­dekt, in : Grondig Bekeken 15, nr. 3, p. 21

Mispelaar, A. van, C. Nyst & M. van Loon red. (2006)
De rol van Cultuurhistorie in Stedelijke Projecten, Amsterdam, p. 20 – 22.
Flipbook |PDF (4,48 MB)

Smit, B.I. & J.W. de Kort (2001)
Plangebied Laag-Dalem, gemeen­te Gorinchem, arche­o­lo­gisch onder­zoek t.b.v. inrich­tings­ad­vies Dalemse Donk, RAAP-rap­port 749, Amsterdam.
Flipbook | PDF (3,79 MB)

Raemaekers, D.C.M. (2002)
Plangebied Laag Dalem, gemeen­te  Gorinchem. Effectbepaling van grond­de­for­ma­tie op de arche­o­lo­gi­sche vind­plaats “Dalemse Donk”, RAAP-rap­port 783, Amsterdam.
Flipbook |PDF (69,67 MB)

Media

13-09-2011 De Stad Gorinchem
Dalem Donk bewaart schat, Informatiebord bij arche­o­lo­gisch rijks­mo­nu­ment
Wie over het fiets­pad over de Dalemse Donken raast, heeft vast niet in de gaten dat dit één van de bij­zon­der­ste plek­ken in Nederland is.
Lees meer…

02-05-2011 AD Rivierenland
Ondergrondse spo­ren van Steentijdbewoners bewaard
Dalemse Donk monu­ment
Lees meer…

16-01-2009 AD Rivierenland
Onzichtbare spo­ren zijn waar­de­vol
We kun­nen alleen maar raden wat er pre­cies ver­bor­gen ligt in de Dalemse donk. Maar dat er in de nieu­we steen­tijd al men­sen woon­den, staat als een paal boven water.
Lees meer…

22-11-2005 De Stad Gorinchem
Dalem donk ligt rond arche­o­lo­gi­sche vind­plaats
De wonin­gen van de der­de en laat­ste donk van het suc­ces­vol­le woning­bouw­pro­ject de Dalemse Donken is nu in de ver­koop
Lees meer…

09-04-2003 AD Rivierenland
Dalemse donk een top­per voor arche­o­lo­gen
Alblasserwaardse pre­his­to­rie in een plas­tic zak­je. De pre­his­to­ri­sche mens trok door de Alblasserwaard van donk naar donk. Deze woon­plaat­sen zijn al tien­tal­len jaren bekend, maar onlangs werd in Gorinchem een nieu­we ont­dekt : de Dalemse Donk
Lees meer…

Metadata

 

Archisnummer(s):OM : 3114, 3433, zie ook OM : 33767 (rap­port onbe­kend)
onder­zoeks­num­mer : 327
monu­ment­num­mer : 15562
Topografische Kaart :38G
Coördinaten :128.303/426.808
Toponiem :Plangebied Laag Dalem
Plaats :Gorinchem
Gemeente :Gorinchem
Provincie :Zuid-Holland
Type onder­zoek :Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI)
Uitvoerder :RAAP Archeologisch Adviesbureau bv, Weesp
Projectleider :Drs. B. Jansen
Opdrachtgever :Gemeente Gorinchem en Tauw BV
Bevoegd gezag :Gemeente Gorinchem
Aanvang onder­zoek :janu­a­ri 2000
Vondsten & docu­men­ta­tie :Archeologisch depot gemeen­te Gorinchem
DANS :https://doi.org/10.17026/dans-x3t-x3zq

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.