Dalem Donk (2000)

Onderzoek

Dalem Donk Gorinchem

Dalem Donk

In het kader van de nieuw­bouw­plan­nen van de gemeen­te Gorin­chem heeft RAAP Arche­o­lo­gie in 2000 in het plan­ge­bied Laag Dalem, gele­gen tus­sen Gorin­chem en Dalem een Aan­vul­len­de Arche­o­lo­gi­sche Inven­ta­ri­sa­tie (AAI) uit­ge­voerd.

Hoe­wel de ver­wach­ting was dat de pleis­toce­ne afzet­tin­gen voor dit onder­zoek op een te gro­te diep­te bevon­den, werd tij­dens het kar­te­rend boor­on­der­zoek in het cen­tra­le deel van het plan­ge­bied toch een rivier­duin (donk) aan­ge­trof­fen. De “Dalem­se Donk” was voor­af­gaan­de aan dit onder­zoek onbe­kend. Opval­lend is dat de top van de donk aan de opper­vlak­te ligt. Dat de zan­di­ge for­ma­tie tij­dens geo­lo­gi­sche en bodem­kun­di­ge kar­te­rin­gen niet werd opge­merkt, was moge­lijk te wij­ten aan een gedeel­te­lij­ke afdek­king met over­slag­af­zet­tin­gen. Een deel van de top van de donk is opge­no­men in de klei­i­ge bouw­voor. Waar­schijn­lijk is de donk met een laag klei over­dekt geweest.

Impressie van het leven op een donk in de prehistorie, illustratie Kelvin Wilson

Impres­sie van het leven op een pre­his­to­ri­sche donk

Door het ver­la­gen van  de grond­wa­ter­spie­gel is het gebied rond­om de donk inge­klon­ken, waar­door deze tegen­woor­dig als een ver­ho­ging in het hui­di­ge land­schap zicht­baar is. Tij­dens de opper­vlak­te­kar­te­ring werd op de donk­top een con­cen­tra­tie pre­his­to­risch aar­de­werk en vuur­ste­nen arte­fac­ten aan­ge­trof­fen. De omvang van de opper­vlakt­econ­cen­tra­tie is ca. 75 bij 35 m.

Vroeg Neolithicum

De samen­stel­ling van het mate­ri­aal duidt op de aan­we­zig­heid van een neder­zet­tings­ter­rein uit het Vroeg Neo­li­thi­cum. Tij­dens het waar­de­rend boor­on­der­zoek zijn op de flan­ken van de donk afval­la­gen uit zes ver­schil­len­de peri­o­den aan­ge­trof­fen. Deze afval­la­gen strek­ken zich tot 20 m van­af de donk in het omlig­gen­de veen of klei uit. De afval­la­gen wer­den op ver­schil­len­de niveaus aan­ge­trof­fen. Op grond van de aan­hech­tings­hoog­te van de afval­la­gen met de donk zijn die geda­teerd. De date­ring van de lagen vari­eert van 2200 tot 4150 voor Chr. De afval­la­gen wer­den zowel in de rond­om de donk aan­we­zi­ge klei­la­gen als in het veen aangetroffen.

Duim­krab­bers, vuursteen

Publicaties

Broeken, A. (2006) Gorcumse bodemschatten. Archeologische speurtocht naar de geschiedenis van de Arkelstad, Gorcumse Monumentenreeks 15, Gorinchem, p. 62-69.Broeken, A. (2006)
Gorcumse bodemschatten. Archeologische speurtocht naar de geschiedenis van de Arkelstad, Gorcumse Monumentenreeks 15, Gorinchem, p. 62-69.
Flipbook | PDF (3MB)
Jansen, B. & D.H. de Jager (2000) Plangebied Laag-Dalem gemeente Gorinchem. Een aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI), RAAP-rapport 603, Amsterdam.Jansen, B. & D.H. de Jager (2000)
Plangebied Laag-Dalem gemeente Gorinchem. Een aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI), RAAP-rapport 603, Amsterdam.
Flipbook | PDF (3,72 MB)
Jansen, B. (2001) Gorinchem, Laag Dalem, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland over 2000, Regionaal-historisch tijdschrift Holland 33, p. 84.Jansen, B. (2001)
Gorinchem, Laag Dalem, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland over 2000, Regionaal-historisch tijdschrift Holland 33, p. 84.
Flipbook | PDF (2 MB)
Koorevaar, T. (2000) Dalemse donk ontdekt, in : Grondig Bekeken, 15 nr. 3, p. 21.Koorevaar, T. (2000)
Dalemse donk ontdekt, in : Grondig Bekeken, 15 nr. 3, p. 21.
Flipbook | PDF (2 MB)
Koorevaar, T. (2000) Vindplaats Gorinchem wordt toch nog opgegraven, in : Oud-Gorcum Varia 17 nr. 46, p. 65.Koorevaar, T. (2000)
Vindplaats Gorinchem wordt toch nog opgegraven, in : Oud-Gorcum Varia 17 nr. 46, p. 65.
Flipbook | PDF (12 MB)
Mispelaar, A. van, C. Nyst & M. van Loon red. (2006) De rol van Cultuurhistorie in Stedelijke Projecten, Amsterdam, p. 20-22.Mispelaar, A. van, C. Nyst & M. van Loon red. (2006)
De rol van Cultuurhistorie in Stedelijke Projecten, Amsterdam, p. 20-22.
Flipbook |PDF (4,48 MB)
Smit, B.I. & J.W. de Kort (2001) Plangebied Laag-Dalem, gemeente Gorinchem, archeologisch onderzoek t.b.v. inrichtingsadvies Dalemse Donk, RAAP-rapport 749, Amsterdam.Smit, B.I. & J.W. de Kort (2001)
Plangebied Laag-Dalem, gemeente Gorinchem, archeologisch onderzoek t.b.v. inrichtingsadvies Dalemse Donk, RAAP-rapport 749, Amsterdam.
Flipbook | PDF (3,79 MB)
Raemaekers, D.C.M. (2002) Plangebied Laag Dalem, gemeente  Gorinchem. Effectbepaling van gronddeformatie op de archeologische vindplaats "Dalemse Donk", RAAP-rapport 783, Amsterdam.Raemaekers, D.C.M. (2002)
Plangebied Laag Dalem, gemeente  Gorinchem. Effectbepaling van gronddeformatie op de archeologische vindplaats "Dalemse Donk", RAAP-rapport 783, Amsterdam.
Flipbook | PDF (69,67 MB)

Media

Dalem Donk bewaart schat

Dalem Donk bewaart schat

 GORINCHEM – Wie over het fiets­pad over de Dalem­se Don­ken raast, heeft vast niet in de gaten dat dit één van de bij­zon­der­ste plek­ken i…
Dalem donk ligt rond archeologische vindplaats

Dalem donk ligt rond archeologische vindplaats

 GORINCHEM – De wonin­gen van de der­de en laat­ste donk van het suc­ces­vol­le woning­bouw­pro­ject de Dalem­se Don­ken is nu in de verkoop. …
Dalemse donk een topper voor archeologen

Dalemse donk een topper voor archeologen

 De Alblas­ser­waard is één groot geschie­de­nis­boek. De molens van Kin­der­dijk her­in­ne­ren aan de Alblas­ser­waard­se strijd tegen het water. B…
Ondergrondse sporen van Steentijd-bewoners bewaard

Ondergrondse sporen van Steentijd-bewoners bewaard

 GORINCHEM – Gorin­chem heeft er een rijks­mo­nu­ment bij : de Dalem­se donk in de nieuw­bouw­wijk ten zui­den van de Van Andel Spruytlaan.…
Onzichtbare sporen van de Dalemse donk zijn waardevol

Onzichtbare sporen van de Dalemse donk zijn waardevol

 GORINCHEM – We kun­nen alleen maar raden wat er pre­cies ver­bor­gen ligt in de Dalem­se donk . Maar dat er in de nieu­we steen­tijd al mensen…

Metadata

 

Administratieve gegevens
Archisnummer(s):OM: 3114, 3433, zie ook OM: 33767 (rapport onbekend)
onderzoeksnummer: 327
monumentnummer: 15562
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:128.303/426.808
Toponiem:Plangebied Laag Dalem
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI)
Uitvoerder:RAAP, Regio West
Projectleider:Drs. B. Jansen
Opdrachtgever:Gemeente Gorinchem en Tauw Nederland
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:januari 2000
Vondsten & documentatie:Gemeentelijk depot voor archeologie Gorinchem
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-x3t-x3zq

Lees ook

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.