Bezoek het depot tijdens de open dagen op 14 – 16 juni

Tij­dens de Nati­o­nale Arche­o­lo­gie­da­gen op vrij­dag 14 juni, zater­dag 15 juni en zon­dag 16 juni is het gemeen­te­lijk depot voor arche­o­lo­gie aan de Arkels­edijk van 14.00 tot 17.00 uur geo­pend voor publiek. De toe­gang is gratis.

Nationale Archeologiedagen Gorinchem

Wel­kom in het gemeen­te­lijk depot voor arche­o­lo­gie aan de Arkelsedijk

Het depot is de bewaar­plaats van alle vond­sten die tij­dens arche­o­lo­gisch onder­zoek van de afge­lo­pen 30 jaar in Gorin­chem zijn aan­ge­trof­fen. Het is geen museum, maar heeft als belang­rijk­ste taak alle vond­sten en docu­men­ta­tie van arche­o­lo­gisch onder­zoek voor (toe­kom­stig) weten­schap­pe­lijk onder­zoek beschik­baar te hou­den. De col­lec­tie wordt ook regel­ma­tig gebruikt voor ten­toon­stel­lin­gen en publi­ca­ties. Gorin­chem heeft als enige gemeente een arche­o­lo­gisch depot dat vol­le­dig door vrij­wil­li­gers wordt beheerd.

Stenen kogels uit de belegering van Gorinchem in 1402

Ste­nen kogels uit de bele­ge­ring van Gorin­chem in 1402

Programma

  • Voor het eerst zijn de twaalf lood­zware ste­nen kogels te bekij­ken die eind vorig jaar wer­den gevon­den langs de Dalemse dijk. Ook andere bij­zon­dere vond­sten die al eer­der tij­dens de dijk­ver­ster­king in 1996 tevoor­schijn kwa­men zijn te zien ;
  • Bijna onzicht­baar voor publiek is twee jaar gele­den een kleine opgra­ving uit­ge­voerd op de hoek Hoogstraat-Helm­steeg. Recen­te­lijk kwam het onder­zoeks­ver­slag beschik­baar. De vond­sten zijn op deze dagen te bezichtigen ;
  • Ook is er een kleine pre­sen­ta­tie van 17de eeuws speel­goed, eer­der gevon­den op het Kazer­ne­plein en de Blijenhoek ;
  • Kin­de­ren (8−12 jaar) mogen speu­ren door het depot of zelf met een metaal­de­tec­tor aan het werk gaan. De beste speur­ders ver­die­nen een diploma!;
  • Wil je meer weten over een voor­werp dat je zelf ooit in de bodem hebt gevon­den ? Op zater­dag- en zon­dag­mid­dag is depot­be­heer­der Mar­tin Veen aan­we­zig voor al je vragen.

17de Eeuws speel­goed gevon­den op de Blij­en­hoek (1996) en het Kazer­ne­plein (1997)

Detail Kinderspel door Experiens Sillemans (ca. 1642)

Haagse meis­jes met hun speel­goed door Expe­riens Sil­le­mans (ca. 1642)

Adres

Het adres is Arkels­edijk 24 in Gorin­chem. Het depot zit naast de brand­weer­ka­zerne in het­zelfde gebouw. De bezoe­ker­s­in­gang (rol­stoel­vrien­de­lijk) is aan de zijde van de Arkels­edijk. Par­keer­ge­le­gen­heid is onder het gebouw van de kazerne aan de waterzijde.

Nationale Archeologiedagen Gorinchem 2024

Reacties zijn gesloten.