Wapens naar Den Bosch

Martin Veen met de wapens uit de Gorcumse haven

Mar­tin Veen met de wapens uit de Gor­cumse haven

De afge­lo­pen jaren is er steeds meer inte­resse in de arche­o­lo­gie van moderne oor­lo­gen. Daarom besteedt Het Noord­bra­bants Museum, uit­ge­breid aan­dacht aan deze boei­ende nieuwe tak van bodem­on­der­zoek. Wat vind je zoal terug in de bodem van strijd­ge­bie­den ? Wat voegt het toe aan wat we weten over het voe­ren van oorlog ? 

De ten­toon­stel­ling maakt je weg­wijs in de oor­logs­ar­che­o­lo­gie aan de hand van arche­o­lo­gi­sche objec­ten en mul­ti­me­di­ale pre­sen­ta­ties. Zo ont­dek je het men­se­lijke ver­haal ach­ter de voorwerpen.

Archeologie van de oorlog

De arche­o­lo­gi­sche voor­wer­pen die zijn ver­za­meld gaan van pre­his­to­ri­sche ske­let­ten, Romeinse slin­ger­ko­gels, mid­del­eeuws geschut, vuur­wa­pens uit de Slag bij Arn­hem tot kleine alle­daagse objec­ten uit Napo­le­on­ti­sche leger­kam­pen en nazi-Duitse con­cen­tra­tie­kam­pen. In de ten­toon­stel­ling ligt de nadruk op voor­wer­pen uit de Tweede Wereldoorlog.

Wapens uit het water

De gemeente Gorin­chem leende voor deze ten­toon­stel­ling gewe­ren uit die enkele jaren gele­den uit de haven zijn opge­bag­gerd. Het is bekend dat Neder­landse sol­da­ten na de capi­tu­la­tie op 15 mei 1940 hun wapens ver­nie­tig­den of weg­gooi­den zodat deze niet in han­den van de bezet­ter kwa­men. De Gor­cumse gewe­ren wer­den dan ook eerst kapot­ge­sla­gen voor­dat zij in de haven beland­den. Voor meer over deze niet-alle­daagse vondst, lees ook : Wapens uit het water

De ten­toon­stel­ling “Opge­gra­ven Strijd, Arche­o­lo­gie van de oor­log” is van 28 janu­ari 2017 tot en met 14 mei 2017 te bezoe­ken in het Noord­bra­bants Museum in Den Bosch.

Reacties zijn gesloten.