Wapens naar Den Bosch

 

Martin Veen met de wapens uit de Gorcumse haven

De afge­lo­pen jaren is er steeds meer inte­res­se in de arche­o­lo­gie van moder­ne oor­lo­gen. Daarom besteedt Het Noordbrabants Museum, uit­ge­breid aan­dacht aan deze boei­en­de nieu­we tak van bodem­on­der­zoek. Wat vind je zoal terug in de bodem van strijd­ge­bie­den ? Wat voegt het toe aan wat we weten over het voe­ren van oor­log ? De ten­toon­stel­ling maakt je weg­wijs in de oor­logs­ar­che­o­lo­gie aan de hand van arche­o­lo­gi­sche objec­ten en mul­ti­me­di­a­le pre­sen­ta­ties. Zo ont­dek je het men­se­lij­ke ver­haal ach­ter de voor­wer­pen.

Archeologie van de oor­log

De arche­o­lo­gi­sche voor­wer­pen die zijn ver­za­meld gaan van pre­his­to­ri­sche ske­let­ten, Romeinse slin­ger­ko­gels, mid­del­eeuws geschut, vuur­wa­pens uit de Slag bij Arnhem tot klei­ne alle­daag­se objec­ten uit Napoleontische leger­kam­pen en nazi-Duitse con­cen­tra­tie­kam­pen. In de ten­toon­stel­ling ligt de nadruk op voor­wer­pen uit de Tweede Wereldoorlog.

Wapens uit het water

De gemeen­te Gorinchem leen­de voor deze ten­toon­stel­ling gewe­ren uit die enke­le jaren gele­den uit de haven zijn opge­bag­gerd. Het is bekend dat Nederlandse sol­da­ten na de capi­tu­la­tie op 15 mei 1940 hun wapens ver­nie­tig­den of weg­gooi­den zodat deze niet in han­den van de bezet­ter kwa­men. De Gorcumse gewe­ren wer­den dan ook eerst kapot­ge­sla­gen voor­dat zij in de haven beland­den. Voor meer over deze niet-alle­daag­se vondst, lees ook : Wapens uit het water

De ten­toon­stel­ling “Opgegraven Strijd, Archeologie van de oor­log” is van 28 janu­a­ri 2017 tot en met 14 mei 2017 te bezoe­ken in het Noordbrabants Museum in Den Bosch.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.