Wapens uit het water

Vondst

Het Gor­cums Muse­um ont­ving in 2013 een niet-alle­daag­se schen­king : een geweer, een kara­bijn met bij­be­ho­ren­de bajo­net­ten van het Neder­land­se leger uit de Twee­de Wereld­oor­log en een offi­ciers­sa­bel, uit de 19de eeuw. 

De wapens waren 25 jaar gele­den opge­bag­gerd, ver­moe­de­lijk tij­dens de reno­va­tie van de Lin­ge­ha­ven tus­sen 1983 en 1988, of tij­dens bag­ger­werk in de Vlucht­ha­ven. Helaas ont­bre­ken hier­over nade­re gege­vens. Waar­schijn­lijk zijn de wapens bij de capi­tu­la­tie in mei 1940 bewust stuk­ge­sla­gen en in het water gegooid, zodat zij niet in han­den van de bezet­ter kon­den vallen.

Prins Bernhard inspecteert de troepen in Gorinchem 1 januari 1940.

Prins Bern­hard inspec­teert de troe­pen in Gorin­chem 1 janu­a­ri 1940.

Bijzondere vondst

De vond­sten wer­den over­ge­bracht naar het arche­o­lo­gisch depot. Dr. A.V.A.J. Bos­man van Mili­ta­ry Leg­a­cy in Dord­recht werd gevraagd het mate­ri­aal te deter­mi­ne­ren. Bos­man stel­de vast dat het hier wapens van Neder­land­se make­lij betreft : een kara­bijn M95‑3, een geweer M95 (bei­de met bij­be­ho­ren­de bajo­net­ten) en een offi­ciers­sa­bel. Deze types vuur­wa­pens waren van­af 1895 bij de land­macht in gebruik. De sabel is ouder (na 1813).

Hoe­wel de wapens voor Neder­land niet uniek zijn, heb­ben zij beslist een hoge loka­le waar­de. Tij­dens de res­tau­ra­tie bleek hun con­di­tie nog ver­ras­send goed.

Wapens naar Den Bosch

Wapens naar Den Bosch

  De afge­lo­pen jaren is er steeds meer inte­res­se in de arche­o­lo­gie van moderne …

Onderzoekverslag

Bosman, A.V.A.J. (2013) Het gebroken geweertje. Determinatie van vondsten uit de meidagen van 1940, opgebaggerd in Gorinchem, Military Legacy Rapport ML 27, Dordrecht. Bosman, A.V.A.J. (2013)
Het gebroken geweertje. Determinatie van vondsten uit de meidagen van 1940, opgebaggerd in Gorinchem, Military Legacy Rapport ML 27, Dordrecht.
Flipbook | PDF  (1,38 MB)

Media

Niet historisch, wel uniek: wapens WOII in Gorcums Museum

Niet historisch, wel uniek : wapens WOII in Gorcums Museum

GORINCHEM – Een aan­tal weken gele­den schonk een inwoon­ster van Gorin­chem een kara­bijn, een geweer, twee bajo­net­ten en een sabel aan het Gor­cums Muse­um. De voor­wer­pen waren 25 jaar eer­der tij­dens bag­ger­werk­zaam­he­den gevon­den en zijn waar­schijn­lijk afkomstig…
Wapens zijn in goede conditie

Wapens zijn in goede conditie

GORINCHEM – Twee roes­ti­ge vuur­wa­pens met bij­be­ho­ren­de bajo­net­ten en een sabel vor­men een niet-alle­daags cadeau van een inwo­ner van de stad aan het Gor­cums Muse­um . Des­kun­di­gen vin­den dat ze het con­ser­ve­ren zeker waard zijn. De wapens – een geweer,…

Lees ook

Reacties zijn gesloten.