Wapens uit het water

Vondst

Prins Bernhard inspec­teert de troe­pen in Gorinchem 1 janu­a­ri 1940, col­lec­tie Ministerie van Defensie.

Bijzondere vondst

Het Gorcums Museum ont­ving in 2013 een niet-alle­daag­se schen­king : een geweer, een kara­bijn met bij­be­ho­ren­de bajo­net­ten van het Nederlandse leger uit de Tweede Wereldoorlog en een offi­ciers­sa­bel, uit de 19de eeuw. De wapens waren 25 jaar gele­den opge­bag­gerd, ver­moe­de­lijk tij­dens de reno­va­tie van de Lingehaven tus­sen 1983 en 1988, of tij­dens bag­ger­werk in de Vluchthaven. Helaas ont­bre­ken hier­over nade­re gege­vens. Waarschijnlijk zijn de wapens bij de capi­tu­la­tie in mei 1940 bewust stuk­ge­sla­gen en in het water gegooid, zodat zij niet in han­den van de bezet­ter kon­den val­len.

De vond­sten wer­den over­ge­bracht naar het arche­o­lo­gisch depot. Dr. A.V.A.J. Bosman van Military Legacy in Dordrecht werd gevraagd het mate­ri­aal te deter­mi­ne­ren. Bosman stel­de vast dat het hier wapens van Nederlandse make­lij betreft : een kara­bijn M95-3, een geweer M95 (bei­de met bij­be­ho­ren­de bajo­net­ten) en een offi­ciers­sa­bel. Deze types vuur­wa­pens waren van­af 1895 bij de land­macht in gebruik. De sabel is ouder (na 1813). Het uit­ge­brei­de onder­zoek­ver­slag kunt u hier down­lo­a­den (1,38 MB)

Hoewel de wapens voor Nederland niet uniek zijn, heb­ben zij beslist een hoge loka­le waar­de. Tijdens de res­tau­ra­tie bleek hun con­di­tie nog ver­ras­send goed.

Publicatie

A.V.A.J. Bosman
Het gebro­ken geweer­tje, deter­mi­na­tie van vond­sten uit de mei­da­gen van 1940, opge­bag­gerd in Gorinchem ; Military Legacy Rapport ML 27 ; Dordrecht 2013.
Flipbook | PDF  (1,38 MB)

Media

19-09-2013 AD Rivierenland
Wapens zijn in goe­de con­di­tie, par­ti­cu­lier schenkt muse­um strijd­tuig
Twee roes­ti­ge vuur­wa­pens met bij­be­ho­ren­de bajo­net­ten en een sabel vor­men een niet-alle­daags cadeau van een inwo­ner van de stad aan het Gorcums Museum. Deskundigen vin­den dat ze het con­ser­ve­ren zeker waard zijn.
Lees meer…

24-09-2013 De Stad Gorinchem
Niet his­to­risch, wel uniek. Wapens WOII in Gorcums Museum
Een aan­tal weken gele­den schonk een inwoon­ster van Gorinchem een kara­bijn, een geweer, twee bajo­net­ten en een sabel aan het Gorcums Museum.
Lees meer…

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.