Wapens uit het water

Vondst

Prins Bern­hard inspec­teert de troe­pen in Gorin­chem 1 janu­a­ri 1940, col­lec­tie Minis­te­rie van Defen­sie.

Het Gor­cums Muse­um ont­ving in 2013 een niet-alle­daag­se schen­king : een geweer, een kara­bijn met bij­be­ho­ren­de bajo­net­ten van het Neder­land­se leger uit de Twee­de Wereld­oor­log en een offi­ciers­sa­bel, uit de 19de eeuw. De wapens waren 25 jaar gele­den opge­bag­gerd, ver­moe­de­lijk tij­dens de reno­va­tie van de Lin­ge­ha­ven tus­sen 1983 en 1988, of tij­dens bag­ger­werk in de Vlucht­ha­ven. Helaas ont­bre­ken hier­over nade­re gege­vens. Waar­schijn­lijk zijn de wapens bij de capi­tu­la­tie in mei 1940 bewust stuk­ge­sla­gen en in het water gegooid, zodat zij niet in han­den van de bezet­ter kon­den val­len.

Bijzondere vondst

De vond­sten wer­den over­ge­bracht naar het arche­o­lo­gisch depot. Dr. A.V.A.J. Bos­man van Mili­ta­ry Leg­a­cy in Dord­recht werd gevraagd het mate­ri­aal te deter­mi­ne­ren. Bos­man stel­de vast dat het hier wapens van Neder­land­se make­lij betreft : een kara­bijn M95‑3, een geweer M95 (bei­de met bij­be­ho­ren­de bajo­net­ten) en een offi­ciers­sa­bel. Deze types vuur­wa­pens waren van­af 1895 bij de land­macht in gebruik. De sabel is ouder (na 1813).

Hoe­wel de wapens voor Neder­land niet uniek zijn, heb­ben zij beslist een hoge loka­le waar­de. Tij­dens de res­tau­ra­tie bleek hun con­di­tie nog ver­ras­send goed.

Wapens naar Den Bosch

Wapens naar Den Bosch

  De afge­lo­pen jaren is er steeds meer inte­res­se in de arche­o­lo­gie van moder­ne oor­lo­gen. Daar­om besteedt Het Noord­bra­bants Muse­um, uit­ge­breid aan­dacht aan deze boei­en­de nieu­we tak van bodem­on­der­zoek. Wat vind …

Onderzoekverslag

Bosman, A.V.A.J. (2013)
Het gebroken geweertje. Determinatie van vondsten uit de meidagen van 1940, opgebaggerd in Gorinchem, Military Legacy Rapport ML 27, Dordrecht.
Flipbook | PDF  (1,38 MB)

Media

Niet historisch, wel uniek: wapens WOII in Gorcums Museum

Niet historisch, wel uniek : wapens WOII in Gorcums Museum

GORINCHEM – Een aan­tal weken gele­den schonk een inwoon­ster van Gorin­chem een kara­bijn, een geweer, twee bajo­net­ten en een sabel aan het Gor­cums Muse­um. De voor­wer­pen waren 25 jaar eer­der tij­dens bag­ger­werk­zaam­he­den gevon­den en zijn waar­schijn­lijk afkom­stig…
Wapens zijn in goede conditie

Wapens zijn in goede conditie

GORINCHEM – Twee roes­ti­ge vuur­wa­pens met bij­be­ho­ren­de bajo­net­ten en een sabel vor­men een niet-alle­daags cadeau van een inwo­ner van de stad aan het Gor­cums Muse­um. Des­kun­di­gen vin­den dat ze het con­ser­ve­ren zeker waard zijn. De wapens – een geweer,…

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.