Wapens uit het water

Vondst

Prins Bernhard inspecteert de troepen in Gorinchem, 1 januari 1940, fotocollectie Ministerie van Defensie.

Prins Bern­hard inspec­teert de troe­pen in Gorin­chem 1 janu­a­ri 1940, col­lec­tie Minis­te­rie van Defen­sie.

Bij­zon­de­re vondst
Het Gor­cums Muse­um ont­ving in 2013 een niet-alle­daag­se schen­king: een geweer, een kara­bijn met bij­be­ho­ren­de bajo­net­ten van het Neder­land­se leger uit de Twee­de Wereld­oor­log en een offi­ciers­sa­bel, uit de 19de eeuw. De wapens waren 25 jaar gele­den opge­bag­gerd, ver­moe­de­lijk tij­dens de reno­va­tie van de Lin­ge­ha­ven tus­sen 1983 en 1988, of tij­dens bag­ger­werk in de Vlucht­ha­ven. Helaas ont­bre­ken hier­over nade­re gege­vens. Waar­schijn­lijk zijn de wapens bij de capi­tu­la­tie in mei 1940 bewust stuk­ge­sla­gen en in het water gegooid, zodat zij niet in han­den van de bezet­ter kon­den val­len.

De vond­sten wer­den over­ge­bracht naar het arche­o­lo­gisch depot. Dr. A.V.A.J. Bos­man van Mili­ta­ry Leg­a­cy in Dord­recht werd gevraagd het mate­ri­aal te deter­mi­ne­ren. Bos­man stel­de vast dat het hier wapens van Neder­land­se make­lij betreft: een kara­bijn M95-3, een geweer M95 (bei­de met bij­be­ho­ren­de bajo­net­ten) en een offi­ciers­sa­bel. Deze types vuur­wa­pens waren van­af 1895 bij de land­macht in gebruik. De sabel is ouder (na 1813). Het uit­ge­brei­de onder­zoek­ver­slag kunt u hier down­lo­a­den (1,38 MB)

Hoe­wel de wapens voor Neder­land niet uniek zijn, heb­ben zij beslist een hoge loka­le waar­de. Tij­dens de res­tau­ra­tie bleek hun con­di­tie nog ver­ras­send goed.

Publi­ca­tie

A.V.A.J. Bos­man
Het gebro­ken geweer­tje, deter­mi­na­tie van vond­sten uit de mei­da­gen van 1940, opge­bag­gerd in Gorin­chem; Mili­ta­ry Leg­a­cy Rap­port ML 27; Dord­recht 2013.
Bekijk | Down­load  (1,38 MB)

Media

19-09-2013 AD Rivie­ren­land
Wapens zijn in goe­de con­di­tie, par­ti­cu­lier schenkt muse­um strijd­tuig
Twee roes­ti­ge vuur­wa­pens met bij­be­ho­ren­de bajo­net­ten en een sabel vor­men een niet-alle­daags cadeau van een inwo­ner van de stad aan het Gor­cums Muse­um. Des­kun­di­gen vin­den dat ze het con­ser­ve­ren zeker waard zijn.
Lees meer...

24-09-2013 De Stad Gorin­chem
Niet his­to­risch, wel uniek. Wapens WOII in Gor­cums Muse­um
Een aan­tal weken gele­den schonk een inwoon­ster van Gorin­chem een kara­bijn, een geweer, twee bajo­net­ten en een sabel aan het Gor­cums Muse­um.
Lees meer...

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.