Wapens zijn in goe­de con­di­tie

GORINCHEM – Twee roes­ti­ge vuur­wa­pens met bij­be­ho­ren­de bajo­net­ten en een sabel vor­men een niet-alle­daags cadeau van een inwo­ner van de stad aan het Gorcums Museum. Deskundigen vin­den dat ze het con­ser­ve­ren zeker waard zijn.

Wapens uit de Gorcumse haven

Wapens uit de Gorcumse haven

De wapens – een geweer, een kara­bijn en een offi­ciers­sa­bel – zijn zo’n 25 jaar gele­den gevon­den tij­dens bag­ger­werk in de Gorcumse Vluchthaven, net bui­ten de stad. Dat staat vast, maar hoe ze in par­ti­cu­lie­re han­den zijn beland, is niet dui­de­lijk. Martin Veen van het gemeen­te­lijk depot voor bodem­vond­sten in Gorinchem kreeg in elk geval op een dag een tele­foon­tje van muse­um­di­rec­teur Rob Kreszner die hem de bij­zon­de­re schen­king meld­de.  En nu lig­gen de wapens in het depot.

Duitsers

We gaan ze zeker con­ser­ve­ren om te voor­ko­men dat hun staat ver­slech­tert,” zegt Veen. Voor hem lig­gen de vuur­wa­pens die ooit in de han­den van Nederlandse mili­tai­ren moe­ten heb­ben gerust. Ze zijn naar alle waar­schijn­lijk­heid in het water gegooid nadat Nederland in mei 1940 zich aan de Duitsers over­gaf. „Dat lijkt een logi­sche ver­kla­ring, maar bewij­zen kun­nen we het natuur­lijk niet meer. ” Het geweer en de kara­bijn zijn bei­de voor­zien van het fabrieks­merk Hembrug, de toen­ma­li­ge nati­o­na­le wapen­fa­briek nabij Amsterdam. Naast de naam prijkt een jaar­tal. Daaruit blijkt dat het geweer in 1905 moet zijn gemaakt, de kara­bijn werd der­tien jaar later gefa­bri­ceerd. Beide wapens waren tot 1940 de stan­daard in het  Nederlandse leger. De sabel is veel ouder en ergens tus­sen 1813 en 1905 gemaakt. Waarschijnlijk had het nog slechts een sym­bo­li­sche func­tie. Dit blijkt uit onder­zoek van dr. Arjen Bosman, een mili­tair des­kun­di­ge uit Dordrecht. Het gemeen­te­lijk depot voor bodem­vond­sten heeft hem in de arm geno­men van­we­ge het bij­zon­de­re karak­ter  van de vondst. „Hij is een auto­ri­teit op het gebied van de 20ste-eeuw­se Nederlandse krijgs­ge­schie­de­nis,”  zegt Veen.

Blubber

Ondanks hun roes­ti­ge uiter­lijk zijn de wapens in goe­de con­di­tie. „Zeker wan­neer je bedenkt dat ze bij­na een hal­ve eeuw in de blub­ber op de bodem van de haven heb­ben gele­gen. Juist door die mod­der is cor­ro­sie beperkt geble­ven. Zelfs delen van de leren rie­men zijn behou­den. De kara­bijn heeft zelfs nog zijn hou­ten kolf. Die ont­breekt bij het geweer.” Bosman advi­seert het wapen­tuig te laten res­tau­re­ren. Ze zijn wel­is­waar niet zeld­zaam, maar van­we­ge de anek­do­ti­sche waar­de. „We heb­ben wei­nig his­to­risch mate­ri­aal uit de Tweede Wereldoorlog. En dat ter­wijl Gorinchem een lan­ge mili­tai­re geschie­de­nis kent,” aldus Veen.

Anja Broeken
AD Rivierenland
19 – 9‑2013

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.