Wapens zijn in goede conditie

GORINCHEM – Twee roes­tige vuur­wa­pens met bij­be­ho­rende bajo­net­ten en een sabel vor­men een niet-​alledaags cadeau van een inwo­ner van de stad aan het Gorcums Museum. Deskundigen vin­den dat ze het con­ser­ve­ren zeker waard zijn.

Wapens uit de Gorcumse haven

Wapens uit de Gorcumse haven

De wapens – een geweer, een kara­bijn en een offi­ciers­sa­bel – zijn zo’n 25 jaar gele­den gevon­den tij­dens bag­ger­werk in de Gorcumse Vluchthaven, net bui­ten de stad. Dat staat vast, maar hoe ze in par­ti­cu­liere han­den zijn beland, is niet dui­de­lijk. Martin Veen van het gemeen­te­lijk depot voor bodem­vond­sten in Gorinchem kreeg in elk geval op een dag een tele­foon­tje van muse­um­di­rec­teur Rob Kreszner die hem de bij­zon­dere schen­king meldde. En nu lig­gen de wapens in het depot.

Duitsers

We gaan ze zeker con­ser­ve­ren om te voor­ko­men dat hun staat ver­slech­tert,” zegt Veen. Voor hem lig­gen de vuur­wa­pens die ooit in de han­den van Nederlandse mili­tai­ren moe­ten heb­ben gerust. Ze zijn naar alle waar­schijn­lijk­heid in het water gegooid nadat Nederland in mei 1940 zich aan de Duitsers over­gaf. „Dat lijkt een logi­sche ver­kla­ring, maar bewij­zen kun­nen we het natuur­lijk niet meer. ” Het geweer en de kara­bijn zijn beide voor­zien van het fabrieks­merk Hembrug, de toen­ma­lige nati­o­nale wapen­fa­briek nabij Amsterdam. Naast de naam prijkt een jaar­tal. Daaruit blijkt dat het geweer in 1905 moet zijn gemaakt, de kara­bijn werd der­tien jaar later gefa­bri­ceerd. Beide wapens waren tot 1940 de stan­daard in het Nederlandse leger. De sabel is veel ouder en ergens tus­sen 1813 en 1905 gemaakt. Waarschijnlijk had het nog slechts een sym­bo­li­sche func­tie. Dit blijkt uit onder­zoek van dr. Arjen Bosman, een mili­tair des­kun­dige uit Dordrecht. Het gemeen­te­lijk depot voor bodem­vond­sten heeft hem in de arm geno­men van­wege het bij­zon­dere karak­ter van de vondst. „Hij is een auto­ri­teit op het gebied van de 20ste-​eeuwse Nederlandse krijgs­ge­schie­de­nis,” zegt Veen.

Blubber

Ondanks hun roes­tige uiter­lijk zijn de wapens in goede con­di­tie. „Zeker wan­neer je bedenkt dat ze bijna een halve eeuw in de blub­ber op de bodem van de haven heb­ben gele­gen. Juist door die mod­der is cor­ro­sie beperkt geble­ven. Zelfs delen van de leren rie­men zijn behou­den. De kara­bijn heeft zelfs nog zijn hou­ten kolf. Die ont­breekt bij het geweer.” Bosman advi­seert het wapen­tuig te laten res­tau­re­ren. Ze zijn wel­is­waar niet zeld­zaam, maar van­wege de anek­do­ti­sche waarde. „We heb­ben wei­nig his­to­risch mate­ri­aal uit de Tweede Wereldoorlog. En dat ter­wijl Gorinchem een lange mili­taire geschie­de­nis kent,” aldus Veen.

Anja Broeken
AD Rivierenland
19 – 9‑2013

Lees ook

Reacties zijn gesloten.