Kom speu­ren in het depot tij­dens de Nationale Archeologiedagen

 

Gorinchem Nationale Archeologiedagen banner

Wil jij het prach­ti­ge glas zien waar­uit een school­rec­tor 600 jaar gele­den zijn bier­tje dronk ? Of ben je nieuws­gie­rig naar de mid­del­eeuw­se wapens die men gebruik­te bij het beleg van het kas­teel van de heren van Arkel in Wijdschild ?  Dit kan tij­dens de Nationale Archeologiedagen van 12 tot en met 14 okto­ber. Op deze drie dagen is het arche­o­lo­gie­de­pot tus­sen 14.00 en 17.00 uur open. De toe­gang is gra­tis.

Programma

  • Kinderen van­af 8 tot 12 jaar kun­nen op vrijdag‑, zater­dag- en zon­dag­mid­dag zelf vond­sten zoe­ken met een metaal­de­tec­tor, of opdrach­ten uit­voe­ren tij­dens een speur­tocht door het depot. De aller­bes­te speur­ders kun­nen daar­mee een heus diplo­ma ver­die­nen !
  •  Op zater­dag­mid­dag 13 okto­ber en zon­dag­mid­dag 14 okto­ber kun je tij­dens het vond­sten­spreek­uur je eigen vond­sten laten bekij­ken door depot­be­heer­der Martin Veen.
  • Speciaal ook voor de lezers van ‘Tien eeu­wen Gorinchem, Geschiedenis van een Hollandse stad’  is een klei­ne expo­si­tie inge­richt met de arche­o­lo­gi­sche vond­sten uit dit boek.

Klik op de afbeel­din­gen voor meer infor­ma­tie

Van Prehistorie tot Tweede Wereldoorlog

In het arche­o­lo­gie­de­pot vind je alle vond­sten die tij­dens opgra­vin­gen in Gorinchem zijn aan­ge­trof­fen. Een enor­me col­lec­tie. Variërend van pre­his­to­ri­sche vuur­ste­nen werk­tuig­jes, gevon­den op de Dalemdonk, tot een reus­ach­ti­ge zee­mijn uit de Tweede Wereldoorlog, ooit opge­vist uit de Merwede.

Het depot is geen muse­um, maar heeft als belang­rij­ke taak alle vond­sten en docu­men­ta­tie van arche­o­lo­gisch onder­zoek voor (toe­kom­stig) weten­schap­pe­lijk onder­zoek beschik­baar te hou­den. Gorinchem is de eni­ge gemeen­te in ons land waar het arche­o­lo­gie­de­pot vol­le­dig door vrij­wil­li­gers wordt gerund.

Adres

Arkelsedijk 24
4206 AC Gorinchem
(0183) 66 01 78

De ingang is aan de dijk­zij­de van de brand­weer­ka­zer­ne.

Kaart wordt gela­den, even geduld a.u.b.…

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.