Kom speuren in het depot tijdens de Nationale Archeologiedagen

Kom speuren in het depot tijdens de Nationale Archeologiedagen in Gorinchem

Wil jij het prach­tige glas zien waar­uit een school­rec­tor 600 jaar gele­den zijn bier­tje dronk ? Of ben je nieuws­gie­rig naar de mid­del­eeuwse wapens die men gebruikte bij het beleg van het kas­teel van de heren van Arkel in Wijd­schild ? Dit kan tij­dens de Nati­o­nale Arche­o­lo­gie­da­gen van 12 tot en met 14 okto­ber. Op deze drie dagen is het arche­o­lo­gie­de­pot tus­sen 14.00 en 17.00 uur open. De toe­gang is gratis.

Programma

  • Kin­de­ren vanaf 8 tot 12 jaar kun­nen op vrijdag‑, zater­dag- en zon­dag­mid­dag zelf vond­sten zoe­ken met een metaal­de­tec­tor, of opdrach­ten uit­voe­ren tij­dens een speur­tocht door het depot. De aller­beste speur­ders kun­nen daar­mee een heus diploma verdienen !
  • Op zater­dag­mid­dag 13 okto­ber en zon­dag­mid­dag 14 okto­ber kun je tij­dens het vond­sten­spreek­uur je eigen vond­sten laten bekij­ken door depot­be­heer­der Mar­tin Veen.
  • Spe­ci­aal ook voor de lezers van ‘Tien eeu­wen Gorin­chem, Geschie­de­nis van een Hol­landse stad’ is een kleine expo­si­tie inge­richt met de arche­o­lo­gi­sche vond­sten uit dit boek.

Klik op de afbeel­din­gen voor meer informatie

Van Prehistorie tot Tweede Wereldoorlog

In het arche­o­lo­gie­de­pot vind je alle vond­sten die tij­dens opgra­vin­gen in Gorin­chem zijn aan­ge­trof­fen. Een enorme col­lec­tie. Vari­ë­rend van pre­his­to­ri­sche vuur­ste­nen werk­tuig­jes, gevon­den op de Dalem­donk, tot een reus­ach­tige zee­mijn uit de Tweede Wereld­oor­log, ooit opge­vist uit de Merwede.

Het depot is geen museum, maar heeft als belang­rijke taak alle vond­sten en docu­men­ta­tie van arche­o­lo­gisch onder­zoek voor (toe­kom­stig) weten­schap­pe­lijk onder­zoek beschik­baar te hou­den. Gorin­chem is de enige gemeente in ons land waar het arche­o­lo­gie­de­pot vol­le­dig door vrij­wil­li­gers wordt gerund.

Adres

Arkels­edijk 24
4206 AC Gorinchem
(0183) 66 01 78

De ingang is aan de dijk­zijde van de brandweerkazerne.

Reacties zijn gesloten.