Wijd­schild, burcht van de Arkels (1996)

Onder­zoek

Het opgravingsterrein naast de Dalemsedijk te Gorinchem in 1996

Het opgra­vings­ter­rein naast de Dalem­se­dijk te Gorin­chem in 1996

Op 19 augus­tus 1996 vond de Gor­cum­se ama­teur­ar­che­o­loog Ton Wijkamp bij toe­val een aan­tal pot­scher­ven aan de rivier­zij­de van de Dalem­se­dijk, direct ten oos­ten van de Gor­cum­se bin­nen­stad. De scher­ven wer­den in ver­band gebracht met het 13de eeuw­se kas­teel van de heren van Arkel, een bouw­werk des­tijds zo impo­sant dat het door tijd­ge­no­ten de ‘Kei­zer­lij­ke Burcht van de Arkels’ werd genoemd.

Het aar­de­werk kwam te voor­schijn tij­dens de ont­gron­ding die het pol­der­dis­trict Tie­ler- en Culem­bor­ger­waar­den uit­voer­de in het kader van de ver­be­te­ring van de Waal- en Lek­dijk. De loca­tie werd op dat ogen­blik geschikt gemaakt als natuur­ge­bied.

Omdat het ter­rein niet aan­ge­merkt stond op de monu­men­ten­kaart van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land, was geen reke­ning gehou­den met arche­o­lo­gi­sche bege­lei­ding van de werk­zaam­he­den. Toch had men hier het één en ander kun­nen ver­wach­ten. Reeds in 1815 trof men tij­dens dijk­werk­zaam­he­den dik­ke muur­res­ten, kogels en aar­de­werk even bui­ten de ves­ting­gracht.1 Met de bouw van hui­zen op de Kas­teel­plaats in 1976 – 1977 wer­den behal­ve muur­res­ten, ook ste­nen kogels en zelfs een doop­vont gevon­den. Helaas werd hier toen te laat aan­dacht aan geschon­ken. Het meren­deel van de vond­sten ver­dween in onbe­ken­de par­ti­cu­lie­re han­den.

Proto-steengoed drinkkannetjes uit het Rijnland, circa 1275-1325.

Pro­to-steen­goed drink­kan­ne­tjes uit het Rijn­land, cir­ca 1275 – 1325.

De vondst van de heer Wijkamp was vol­doen­de aan­lei­ding om nader onder­zoek in te stel­len. Met behulp van een graaf­ma­chi­ne werd het ont­gron­de deel van het ter­rein schoon getrok­ken waar­door dui­de­lijk zicht­ba­re spo­ren en met­sel­werk tevoor­schijn kwa­men. De kwa­li­teit van de grond­spo­ren was zo goed, dat in over­leg met het pol­der­dis­trict beslo­ten werd om de bestem­ming van de vind­plaats te wij­zi­gen en maat­re­ge­len te tref­fen om deze unie­ke vind­plaats te bescher­men.

Vond­sten

De bloot­ge­leg­de spo­ren zijn gete­kend Ook wer­den vond­sten ver­za­meld die bij het scha­ven en schoon­ma­ken van het met­sel­werk te voor­schijn kwa­men. Het meren­deel van het aar­de­werk bestond uit 14de eeuw­se drink­kan­nen en -schaal­tjes uit Sieg­burg en omge­ving. Het oud­ste (pro­to) steen­goed is glo­baal dateer­baar tus­sen 1275 en 1325.  Bij­zon­der is de vondst van tegel­frag­men­ten van twee zeer luxu­eu­ze 14de eeuw­se kachel­ovens die de pri­vé­ver­trek­ken van een gerie­fe­lij­ke warm­te heb­ben voor­zien.2 Vloe­ren waren bete­geld met klei­ne gegla­zuur­de pla­vui­zen zoals die ook uit ande­re Hol­land­se kas­te­len en ker­ken rond 1300 bekend zijn.3 Grijs- en rood­bak­kend gebruiks­aar­de­werk werd spo­ra­disch gevon­den.

Mili­tai­re func­tie

De metaal­vond­sten beston­den voor­al uit diver­se typen pijl­pun­ten. Ook werd deel van de kraag van een mali­ën­kol­der ont­dekt. Vond­sten die de mili­tai­re func­tie van het com­plex onder­stre­pen. In dezelf­de cate­go­rie van wapen­vond­sten kun­nen nog 3 ste­nen bus­ko­gels van ver­schil­len­de kali­bers genoemd wor­den. De kogels lagen ver­spreid over het ter­rein. Al in 1815 wer­den kogels gevon­den en ook tij­dens de bouw van de hui­zen op de Kas­teel­plaats. Zowel pij­len als kogels ver­wij­zen naar de zwa­re bele­ge­ring in 1412.

Stenen buskogels bij de burcht van de Arkels in het Wijdschild te Gorinchem

Ste­nen bus­ko­gels bij de burcht van de Arkels in het Wijd­schild te Gorin­chem

Op het ter­rein wer­den twee mun­ten aan­ge­trof­fen : een Vlaam­se zil­ve­ren dub­be­le groot (bot­dra­ger) van Phi­lips de Stou­te (emis­sie 1389) en een hal­ve goud­gul­den op naam van de Keul­se aarts­bis­schop Fre­de­rik II van Saar­wer­den (1371−1404), gesla­gen in Bonn.4

Aan de hand van lood­strips kun­nen we stel­len dat er min­stens één gebouw een glas-in-lood raam had. Een zelf­de voor­zich­ti­ge con­clu­sie kun­nen we trek­ken voor de gevon­den dak­lei­en.

Het met­sel­werk bestond uit mop­pen van cir­ca 7 x 14 x 28 cen­ti­me­ter. Het meren­deel van de spo­ren bestond ech­ter uit recht­hoe­ki­ge fun­de­rings­ga­ten zon­der steen- of bak­steen­puin. Moge­lijk behoor­den deze spo­ren bij hou­ten gebou­wen.

Spo­ren las­tig te inter­pre­te­ren

De gehe­le vind­plaats bestond uit een recht­hoe­ki­ge struc­tuur (een gracht) die een groot bin­nen­ter­rein ont­sloot. De breed­te van de gracht kon niet vast­ge­steld wor­den door­dat ze afge­dekt werd door een rij­pad en grond­stort. Aan de west­kant lijkt de gracht een breed­te van cir­ca 10 – 13 m. te heb­ben. Het bin­nen­ter­rein heeft een afme­ting van cir­ca 36 x 36 meter. Helaas is de noord­zij­de van dit bin­nen­ter­rein afge­dekt door het dijk­li­chaam van de Dalem­se­dijk, waar­door deze afme­tin­gen niet met zeker­heid vast­ge­steld kon­den wor­den. Door­dat er geen opgra­ving werd uit­ge­voerd blijft de inter­pre­ta­tie van de spo­ren zeer las­tig.

Tekening sporen 1996 en de vondsten uit 1815 (oranje), tekening Hollandia Archeologen Zaandijk

Teke­ning spo­ren 1996 en de vond­sten uit 1815 (oran­je), teke­ning Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen Zaan­dijk

His­to­rie

Grafmonument Jan van Arkel III en Mabelia van Voorne in de Grote Kerk na opgraving.

Graf­mo­nu­ment Jan van Arkel III en Mabe­lia van Voor­ne in de Gro­te Kerk na opgra­ving.

Heren van Arkel

Gorin­chem is de Arkel­stad, maar het stads­wa­pen dat ont­leend is aan het wapen­schild van de heren van Arkel is tegen­woor­dig nog het eni­ge dat direct her­in­nert aan deze roem­ruch­te mid­del­eeuw­se fami­lie. De rela­tie tus­sen Gorin­chem en de Arkels stamt al uit de der­tien­de eeuw en de groei van de mid­del­eeuw­se stad is recht­streeks te dan­ken aan de invloed die deze fami­lie op Gorin­chem uit­oe­fen­de. Toch waren tot voor kort de daad­wer­ke­lij­ke spo­ren van de Arkels bin­nen de gemeen­te moei­lijk te vin­den. Zelfs hun slot dat door tijd­ge­no­ten een “Kei­zer­lij­ke Burcht” werd genoemd is ver­dwe­nen.

De Arkels stam­men in de twaalf­de eeuw uit de omge­ving van Leer­dam waar ze bij het rivier­tje de Lede een gebied in leen had­den gekre­gen van de bis­schop van Utrecht. Omstreeks 1265/1267 krij­gen zij Gorin­chem in bezit.5 De adel­lij­ke fami­lie is op dat moment al zeer ver­mo­gend en weet haar rijk­dom tij­dens de veer­tien­de eeuw sterk te ver­gro­ten. Rond 1400 waren de Arkels op het hoog­te­punt van hun macht. Ze hiel­den er een eigen hof op na en door­dat het groot­ste deel van hun land op de grens lag van Gel­re, Hol­land en het bis­dom Utrecht wis­ten zij hun invloed uit te oefe­nen op de han­dels­vaart op de Lek en de Mer­we­de. Het spreekt voor zich dat zij aan het Hol­land­se hof een voor­na­me en invloed­rij­ke plaats bekleed­den. Jan V van Arkel beschik­te tij­dens zijn aan­we­zig­heid aan het gra­fe­lij­ke hof in Den Haag behal­ve over kas­teel Bin­ck­horst (1394), ook over een huis aan het Lan­ge Voor­hout (1393).6

De gun­sti­ge lig­ging van het Wijd­schild aan de mond van de Lin­ge bij de Mer­we­de op de grens van Hol­land en Gel­re zal de belang­rijk­ste reden zijn geweest voor het besluit van Jan II van Arkel om een burcht te bou­wen op de oos­te­lij­ke oever van de Lin­ge. Uit his­to­ri­sche bron­nen komen we over de bouw van het kas­teel niet veel te weten. In 1290 draagt Jan II van Arkel zijn burcht op aan graaf Flo­ris V van Hol­land waar­mee hij zijn loy­a­li­teit en onder­ho­rig­heid betuigt aan het gra­fe­lij­ke hof. Op basis van de arche­o­lo­gi­sche vond­sten kun­nen we tot dus­ver con­clu­de­ren dat ergens in het laat­ste kwart van de der­tien­de eeuw begon­nen wordt met de bouw van het kas­teel. Wan­neer het gebouw vol­tooid werd, is even­min dui­de­lijk ; de toe­wij­ding aan de graaf in 1290 hoeft alleen maar aan te geven dat men begon­nen was met de bouw of zelfs dat alleen maar de plan­nen gereed waren.

Geen afbeel­din­gen bekend

Helaas zijn van de burcht geen beken­de afbeel­din­gen over­ge­le­verd en ook de beschrij­vin­gen uit de tijd dat het gebouw in gebruik was zijn uiterst sum­mier. Uit de schrif­te­lij­ke bron­nen kan men opma­ken dat de burcht een bin­nen­hof bezat met een ste­nen “Hoge Huis” gebouwd op gewel­ven waar­in men drie kamers, een zaal en een kapel kon vin­den. Het com­plex was omge­ven met een ste­nen muur. Ver­vol­gens kwam men in het mid­den­hof waar ook een muur omheen stond. Rond­om het bin­nen­hof en mid­den­hof liep een bre­de die­pe gracht. De voor­burcht was afzon­der­lijk omringd met een gracht en beschermd door een ste­nen muur met torens. Zij her­berg­de dienst­ver­blij­ven, een kerk (?), een ros­mo­len, voor­raad­schu­ren en een hooi­berg. Bij de voor­burcht­poort bevond zich een bol­werk waar­om­heen een 33 meter lan­ge gracht gegra­ven was met een breed­te van 7,40 m. en een diep­te van 3,70 m. Van de voor­burcht weten we ver­der dat zij regel­ma­tig onder water kwam te staan wat bete­kent dat deze in het lage deel bij de rivier moet heb­ben gele­gen. Veel meer komen we van de kei­zer­lij­ke burcht ver­der niet te weten.

Puin en muuranker van neergehaalde muren.

Puin en muur­an­ker van neer­ge­haal­de muren.

Sloop

In 1412 werd het kas­teel ont­man­teld. Na een jaren­lan­ge machts­strijd ging Gorin­chem over in han­den van de Hol­land­se gra­ven. De burcht die het sym­bool was van de macht van de Arkels moest eraan gelo­ven. Met het sloop­ma­te­ri­aal werd een nieuw kas­teel bin­nen de muren van de mid­del­eeuw­se stad opge­trok­ken. Wil­lem van Bei­e­ren bouw­de zijn nieu­we ver­ster­king aan de zuid­zij­de van de stad. Dit kas­teel kan beschouwd wor­den als de voor­gan­ger van de late­re Blau­we Toren, het kas­teel van Karel de Stou­te.

Foto’s

« 1 van 2 »

Publi­ca­ties

Aa, A.J. van der (1848) Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden 12, Gorinchem. p. 403. Aa, A.J. van der (1848)
Aard­rijks­kun­dig woor­den­boek der Neder­lan­den 12, Gorin­chem. p. 403.
Goog­le BooksFlip­book | PDF (44 MB)
Bijl, A. (1986) De Arkelse Oorlog (1401-1412). Een vete tussen Jan van Arkel en Willem van Beieren, graaf van Holland, Merewade Reeks 9, Gorinchem. Bijl, A. (1986)
De Arkel­se Oor­log (1401−1412). Een vete tus­sen Jan van Arkel en Wil­lem van Bei­e­ren, graaf van Hol­land, Mere­wa­de Reeks 9, Gorin­chem.
Boudestein, W.J. (2011) Muntslag en muntvondsten in het Gorcumse Wijdschild. De muntslag van Jan IV van Arkel (1327-1360) en de numismatische vondsten bij het archeologisch onderzoek naar de restanten van het kasteel van de heren van Arkel in het Wijdschild te Gorinchem in augustus 1996, Gorinchem. Boude­s­tein, W.J. (2011)
Munt­slag en munt­vond­sten in het Gor­cum­se Wijd­schild. De munt­slag van Jan IV van Arkel (1327−1360) en de numis­ma­ti­sche vond­sten bij het arche­o­lo­gisch onder­zoek naar de res­tan­ten van het kas­teel van de heren van Arkel in het Wijd­schild te Gorin­chem in augus­tus 1996, Gorin­chem.
Flip­book | PDF (3 MB)
Broeken, A. (2006) Gorcumse bodemschatten. Archeologische speurtocht naar de geschiedenis van de Arkelstad, Gorcumse Monumentenreeks 12, Gorinchem. p. 26-31. Broe­ken, A. (2006)
Gor­cum­se bodem­schat­ten. Arche­o­lo­gi­sche speur­tocht naar de geschie­de­nis van de Arkel­stad, Gor­cum­se Monu­men­ten­reeks 12, Gorin­chem. p. 26 – 31.
Flip­book | PDF (3MB)
Dijk, C.J. van (2016) Crumbling Castles. Exploring the differentiation between besieged and non-beseiged castles using military material, with a case study of eight castles in the county of Holland during the period 1250-1450. Part 1 & 2 (scriptie Universiteit Leiden), Leiden. Dijk, C.J. van (2016)
Crum­bling Cast­les. Explo­ring the dif­fe­ren­ti­a­ti­on bet­ween besie­ged and non-besei­ged cast­les using mili­ta­ry mate­ri­al, with a case stu­dy of eight cast­les in the coun­ty of Hol­land during the peri­od 1250 – 1450. Part 1 & 2 (scrip­tie Uni­ver­si­teit Lei­den), Lei­den.
Flip­book | PDF (6 MB)
Floore, P.M. (1997) Het kasteel van de Heren van Arkel, in : Grondig Bekeken 12 nr. 4, p. 25 – 30. Floo­re, P.M. (1997)
Het kas­teel van de Heren van Arkel, in : Gron­dig Beke­ken 12 nr. 4, p. 25 – 30.
Flip­book | PDF (2 MB)
Floore, P.M. (1998) Het kasteel van de heren van Arkel, in: Oud-Gorcum Varia. Tijdschrift van de historische vereniging "Oud-Gorcum" 15,  nr. 41, p. 198-202. Floo­re, P.M. (1998)
Het kas­teel van de heren van Arkel, in : Oud-Gor­cum Varia. Tijd­schrift van de his­to­ri­sche ver­e­ni­ging “Oud-Gor­cum” 15nr. 41, p. 198 – 202.
Flip­book | PDF (25 MB)
Hartog, E. den (2016) The Dog Burials at the Castle of Arkel in Gorinchem. A Study on the Status of Dogs in the Middle Ages, in: Tiere auf Burgen und frühen Schlössern, Forschungen zu Burgen und Schlössern Bd. 16, Wartburg, p. 111-119. Hart­og, E. den (2016)
The Dog Buri­als at the Cast­le of Arkel in Gorin­chem. A Stu­dy on the Sta­tus of Dogs in the Midd­le Ages, in : Tie­re auf Bur­gen und frühen Schlös­sern, For­schun­gen zu Bur­gen und Schlös­sern Bd. 16, Wart­burg, p. 111 – 119.
Flip­book | PDF (1 MB)
Jacobs, E., V.L.C. Kersing (red.) & M.M.A. van Veen (1996) Tussen koor en controle. Opgravingen op het terrein van de Algemene Rekenkamer aan het Lange Voorhout, VOM-reeks 1996-3, Den Haag, p. 9-12. Jacobs, E., V.L.C. Ker­sing (red.) & M.M.A. van Veen (1996)
Tus­sen koor en con­tro­le. Opgra­vin­gen op het ter­rein van de Alge­me­ne Reken­ka­mer aan het Lan­ge Voor­hout, VOM-reeks 1996 – 3, Den Haag, p. 9 – 12.
Flip­book | PDF (20 MB)
Kemp, A. (1656) Leven der Doorluchtige Heeren van Arkel ende Jaar-Beschrijving der Stad Gorinchem. Heerlijkheyd ende lande van Arkel onder desselfs heeren, ook onder de graven van Holland tot in den jare 1500, Gorinchem, p. 37-38. Kemp, A. (1656)
Leven der Door­luch­ti­ge Hee­ren van Arkel ende Jaar-Beschrij­ving der Stad Gorin­chem. Heer­lijk­heyd ende lan­de van Arkel onder des­selfs hee­ren, ook onder de gra­ven van Hol­land tot in den jare 1500, Gorin­chem, p. 37 – 38.
Flip­book | PDF (28 MB)
Kok, H.A. (1967)Gorinchem (Z.H.), in: H.J. Calkoen (red.), Opgravings- en vondstberichten in het kort, Westerheem 16, p. 163. Kok, H.A. de (1967)
Gorin­chem (Z.H.), in : H.J. Cal­koen (red.), Opgra­vings- en vondstbe­rich­ten in het kort, Wes­ter­heem 16, p. 163.
Flip­book | PDF (7 MB)
Koorevaar, T. & C. Lugtenburg (1996) Gorinchem, Dalemse Dijk, in : Grondig Bekeken 11 nr. 4, p. 6 – 8. Koor­evaar, T. & C. Lug­ten­burg (1996)
Gorin­chem, Dalem­se Dijk, in : Gron­dig Beke­ken 11 nr. 4, p. 6 – 8.
Flip­book | PDF (2 MB)
Koorevaar, T. (1997) Jaarverslag werkgroep Gorinchem, in : Jaarverslag 1996, Grondig Bekeken 12 nr. 1, p. 18 – 20. Koor­evaar, T. (1997)
Jaar­ver­slag werk­groep Gorin­chem, in : Jaar­ver­slag 1996, Gron­dig Beke­ken 12 nr. 1, p. 18 – 20.
Flip­book | PDF (2 MB)
Lennep, J. van, & W.J. Hofdijk (1854) Merkwaardige Kasteelen in Nederland. Deel I, Amsterdam, p. 103-134. Len­nep, J. van, & W.J. Hof­dijk (1854)
Merk­waar­di­ge Kas­tee­len in Neder­land. Deel I, Amster­dam, p. 103 – 134.
Nekeman, A. (2000) Arkelburcht herinnert aan eerste dijken, in : Wielen resten van drama’s, paradijsjes van nu, Tiel, p. 68 – 70. Neke­man, A. (2000)
Arkel­burcht her­in­nert aan eer­ste dij­ken, in : Wie­len res­ten van drama’s, para­dijs­jes van nu, Tiel, p. 68 – 70.
PDF (4 MB)
Oude-De Wolf, R. den, & H. Vrielink (2012) Ofenkacheln in den Niederlanden-Neue Untersuchungen, in: Blick nach Westen, Keramik in Baden und im Elsass. 45. Internationales Symposium Keramikforschung Badisches-Landesmuseum Karlsruhe 25.-28.9 2012, Karlsruhe, p. 290-303. Oude-De Wolf, R. den, & H. Vrie­link (2012)
Ofen­ka­cheln in den Nie­der­lan­den-Neue Unter­suchun­gen, in : Blick nach Wes­ten, Kera­mik in Baden und im Els­ass. 45. Inter­na­ti­o­na­les Sym­po­si­um Kera­mik­for­schung Badis­ches-Lan­des­mu­se­um Karls­ru­he 25. – 28.9 2012, Karls­ru­he, p. 290 – 303.
Sarfatij, H. (1978) Gorinchem, Wijdschild vondst funderingen kasteel heren van Arkel, Archeologische Kroniek Zuid-Holland over 1977, in: Regionaal-historisch tijdschrift Holland 10, p. 308. Sar­fa­tij, H. (1978)
Gorin­chem, Wijd­schild vondst fun­de­rin­gen kas­teel heren van Arkel, Arche­o­lo­gi­sche Kro­niek Zuid-Hol­land over 1977, in : Regi­o­naal-his­to­risch tijd­schrift Hol­land 10, p. 308.
Flip­book | PDF (7 MB)
Sarfatij, H. (1976) Gorinchem, Wijdschild muurresten kasteel heren van Arkel aangetroffen tijdens werkzaamheden ravelijnen, Archeologische Kroniek Zuid-Holland over 1975, in: Regionaal-historisch tijdschrift Holland 8, p. 276. Sar­fa­tij, H. (1976)
Gorin­chem, Wijd­schild muur­res­ten kas­teel heren van Arkel aan­ge­trof­fen tij­dens werk­zaam­he­den rave­lij­nen, Arche­o­lo­gi­sche Kro­niek Zuid-Hol­land over 1975, in : Regi­o­naal-his­to­risch tijd­schrift Hol­land 8, p. 276.
Flip­book | PDF (8 MB)
Tummers, H.A. (1983) Het grafmonument van een heer Van Arkel en zijn vrouw te Gorinchem, in : Bulletin Stichting Oude Hollandse Kerken 17, p. 3 – 14. Tum­mers, H.A. (1983)
Het graf­mo­nu­ment van een heer Van Arkel en zijn vrouw te Gorin­chem, in : Bul­le­tin Stich­ting Oude Hol­land­se Ker­ken 17, p. 3 – 14.
Flip­book | PDF (9 MB)
Waale, M.J. (1990) De Arkelse oorlog, 1401-1412. Een politieke, krijgskundige en economische analyse, Middeleeuwse studies en bronnen 17, Hilversum. Waa­le, M.J. (1990)
De Arkel­se oor­log, 1401 – 1412. Een poli­tie­ke, krijgs­kun­di­ge en eco­no­mi­sche ana­ly­se, Mid­del­eeuw­se stu­dies en bron­nen 17, Hil­ver­sum.
Waale, M.J. (1990) Het Arkelse kasteel in het Wijdschild bij Gorinchem, in: Oud-Gorcum Varia. Tijdschrift van de historische vereniging Oud-Gorcum 6, nr. 19, p. 137-148. Waa­le, M.J. (1990)
Het Arkel­se kas­teel in het Wijd­schild bij Gorin­chem, in : Oud-Gor­cum Varia. Tijd­schrift van de his­to­ri­sche ver­e­ni­ging Oud-Gor­cum 6, nr. 19, p. 137 – 148.
Flip­book | PDF (10 MB)

Media

13de eeuwse doopvont uit burcht spoorloos

13de eeuw­se doop­vont uit burcht spoor­loos

GORINCHEM – De Werk­groep Arche­o­lo­gie Gorin­chem is op zoek naar de doop­vont uit de burcht van de heren Van Arkel. De 13de eeuw­se ste­nen bak kwam in 1977 tevoor­schijn bij de bouw van een woning ten noor­den van de Dalem­se­dijk. “Een Gor­cum­se…
Archeologen doen unieke vondst

Arche­o­lo­gen doen unie­ke vondst

GORINCHEM – Gor­cum­se arche­o­lo­gen zijn ver­rukt over de vondst die is gedaan tij­dens de ver­ster­king van de Dalem­se­dijk nabij de Dalem­wal. Aan de rivier­zij­de stuit­te men op de fun­da­men­ten van wat ooit het kas­teel van de Heren van Arkel…
Archeoloog houdt lezing over opgravingen

Arche­o­loog houdt lezing over opgra­vin­gen

GORINCHEM – Arche­o­loog drs. P.M. Floo­re brengt maan­dag 18 novem­ber ver­slag uit van de opgra­vin­gen aan de Blij­en­hoek die onder zijn lei­ding wer­den uit­ge­voerd in mei van dit jaar. Floo­re, ver­bon­den aan het Insti­tuut voor Prae- en Pro­to­his­to­ri­sche…
Bijzondere vondsten bij kasteel Heren van Arkel

Bij­zon­de­re vond­sten bij kas­teel Heren van Arkel

GORINCHEM – De arche­o­lo­gi­sche opgra­vin­gen bij het kas­teel van de Heren van Arkel in Gorin­chem heb­ben een aan­tal inte­res­san­te vond­sten opge­le­verd. Met name de metaal­vond­sten zijn bij­zon­der. Zo is er een mali­ën­kol­der gevon­den. Ook …
Dijkvak Gorinchem in december op vereiste Deltasterkte

Dijk­vak Gorin­chem in decem­ber op ver­eis­te Del­tasterk­te

De werk­zaam­he­den aan het 3,4 kilo­me­ter lan­ge dijk­vak Gorin­chem ver­lo­pen vol­gens plan­ning. Vol­gens Koot van Bavel, pro­ject­lei­der bij het Pol­der­dis­trict Tie­ler- en Culem­bor­ger­waar­den voor dit dijk­vak, zal in decem­ber de ver­eis­te Del­tasterk­te-…
Heren van Arkel niet klein behuisd

Heren van Arkel niet klein behuisd

GORINCHEM – De Heren van Arkel heb­ben in een aan­mer­ke­lijk rui­me­re behui­zing gewoond dan tot dus­ver was gedacht. Dit is aan het licht geko­men tij­dens afgra­vin­gen tus­sen de Dalem­se­dijk en de Mer­we­de , waar­bij res­tan­ten van muren wer­den…
Het eens zo machtige Land van Arkel, Gorcums kasteel verwoest in 1412, was groot blijkt nu.

Het eens zo mach­ti­ge Land van Arkel, Gor­cums kas­teel ver­woest in 1412, was groot blijkt nu.

GORINCHEM – Hoog boven de Dalem­se­dijk zweeft een vlie­ger. Even blijft hij in de lucht, maar dan krijgt een ruk­wind er vat op en stort het ding ter aar­de. Pie­ter Floo­re, stads­ar­che­o­loog van de gemeen­te Gorin­chem zegt een lelijk woord.…
Kasteel Heren van Arkel groter dan gedacht

Kas­teel Heren van Arkel gro­ter dan gedacht

GORINCHEM – Vlak bij molen De Hoop zijn tus­sen de Dalem­se­dijk en de Mer­we­de in Gorin­chem res­tan­ten van de burcht van de Heren van Arkel gevon­den. In 1977 wer­den al eer­der res­ten van de burcht van de Heren van Arkel aan­ge­trof­fen aan…
Restanten te bezichtigen tijdens Monumentendag

Res­tan­ten te bezich­ti­gen tij­dens Monu­men­ten­dag

GORINCHEM – Tij­dens Open Monu­men­ten­dag, zater­dag 14 sep­tem­ber, zal het moge­lijk zijn om de res­tan­ten van het ‘kas­teel‘ vlak bij de molen De Hoop en de Dalem­se­dijk te bezich­ti­gen. De res­tan­ten zijn ont­dekt tij­dens werk­zaam­he­den voor…
Resten kasteel Heren van Arkel blijven bewaard

Res­ten kas­teel Heren van Arkel blij­ven bewaard

GORINCHEM – De res­ten van het kas­teel van de Arkels , aan de bui­ten­kant van de Dalem­se­dijk, wor­den bewaard voor het publiek. De gemeen­te en het pol­der­dis­trict zijn over­een­ge­ko­men dat de res­ten van de muren met klei wor­den opge­hoogd.…
Suikerbuik en Koffiemartin door Raimond van Soest

Sui­ker­buik en Kof­fie­mar­tin door Rai­mond van Soest

Met­a­da­ta

 

Archisnummer(s):waar­ne­mings­num­mer : 24777
monu­ment­num­mer : 6801
CMA-num­mer : 38G-025
Topo­gra­fi­sche Kaart :38G
Coör­di­na­ten :127.183÷426.739 (cen­trum)
Topo­niem :Ves­ting­weg ; Kas­teel­plaats ; Wijd­schild
Plaats :Gorin­chem
Gemeen­te :Gorin­chem
Pro­vin­cie :Zuid-Hol­land
Type onder­zoek :Arche­o­lo­gi­sche Ver­ken­ning
Uit­voer­der :Drs. P.M. Floo­re
Pro­ject­lei­der :Drs. P.M. Floo­re
Opdracht­ge­ver :Pol­der­dis­trict- Tie­ler en Culem­bor­ger­waar­den
Bevoegd gezag :Gemeen­te Gorin­chem
Aan­vang onder­zoek :augus­tus 1996
Vond­sten & docu­men­ta­tie :Arche­o­lo­gisch depot Gorin­chem
DANS :-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.