Archeologen doen unieke vondst

GORIN­CHEM – Gor­cumse arche­o­lo­gen zijn ver­rukt over de unieke vondst die is gedaan tij­dens de ver­ster­king van de Dalem­se­dijk nabij de Dalem­wal. Aan de rivier­zijde stuitte men op de fun­da­men­ten van wat ooit het kas­teel van de Heren van Arkel was. Het beves­tigt de the­o­rie dat de ves­ting Gorin­chem een stuk gro­ter was dan werd aangenomen.

Archeologen doen unieke vondst, kasteel heren van Arkel in het Wijdschild te Gorinchem

Arche­o­lo­gen doen unieke vondst

Het pol­der­dis­trict van de Tie­ler- en Culem­bor­ger­waar­den, ver­ant­woor­de­lijk voor de dijk, ver­leende toe­stem­ming om enige tijd door te gra­ven en stelde boven­dien een graaf­ma­chine beschik­baar. “Een sym­pa­thiek gebaar. Op deze manier gaat het veel snel­ler”, zegt Mar­tin Veen.

Het kas­teel zou date­ren uit het mid­den van de 13de eeuw. De bedoe­ling is de spo­ren van het kas­teel te tra­ce­ren en in kaart te bren­gen. Met behulp van een lucht­bal­lon zul­len luchtfoto’s gemaakt wor­den. Daarna wordt alles afge­dekt met een flinke laag klei. Het pol­der­dis­trict wil van de plek een eco­lo­gi­sche oever maken.

Veen wist al eer­der dat het kas­teel op deze plek moet heb­ben gestaan. “In 1977 wer­den bij de bouw van een villa aan de andere zijde van de dijk al delen van muren en grote kogels gevon­den en bij het aan­leg­gen van de ver­bin­ding van de Dalem­se­dijk met de stad in 1815 zijn al fun­de­rin­gen aan­ge­trof­fen. We spre­ken hier echt van een unieke vondst, waar we heel, heel blij mee zijn’.

27 augus­tus 1996
Kom­pas Actief

Reacties zijn gesloten.