Dijkvak Gorinchem in december op vereiste Deltasterkte

De werk­zaam­he­den aan het 3,4 kilo­me­ter lange dijk­vak Gorin­chem ver­lo­pen vol­gens plan­ning. Vol­gens Koot van Bavel, pro­ject­lei­der bij het Pol­der­dis­trict Tie­ler- en Culem­bor­ger­waar­den voor dit dijk­vak, zal in decem­ber de ver­eiste Del­tasterkte- en hoogte kun­nen wor­den bereikt. De eer­ste helft van 1997 zal wor­den gebruikt voor de afwer­king : de aan­leg van de op- en afrit­ten en de weg­ver­har­ding met puin en asfalt.

Archeologisch onderzoek kasteel heren van Arkel in het Wijdschild te Gorinchem

Arche­o­lo­gisch onder­zoek kas­teel heren van Arkel in het Wijdschild

Momen­teel is de aan­ne­mers­com­bi­na­tie Mou­rik-Koop over de grote lengte vooral bui­ten­dijks aan het werk om de ver­ster­king en ver­ho­ging te rea­li­se­ren. Van Bavel : “We pro­be­ren nog voor de win­ter de klei­ta­luds bui­ten­dijks in te zaaien. Het zou mooi zijn als er al gras op groeit voor­dat de win­ter invalt. Maar het is wat dat betreft toch afwach­ten wat de natuur doet.”

Bij Fort Vuren is het beton­werk voor de U‑bak tus­sen de oude wete­ring en het sluisje, dat het waar­de­volle land­schap­pe­lijke- en cul­tuur­his­to­ri­sche karak­ter van dit dijk­ge­deelte in stand moet hou­den, volop in uitvoering.

Stagnatie

Tus­sen de Dalemse Zei­ving en de Bea­trix­laan is de dijk bui­ten­dijks nu nage­noeg op de ver­eiste hoogte gebracht. Hier is al begon­nen met het aan­bren­gen van de talud­be­kle­ding van basalt en basalt­be­ton. Bin­nen­dijks onder­vin­den de werk­zaam­he­den enige stag­na­tie. Dit wordt ver­oor­zaakt door­dat kabels en lei­din­gen hier niet op tijd omge­legd kun­nen worden.

De nieuwe kabels en lei­din­gen moe­ten komen in de werk­stro­ken onder aan de dijk die door het Pol­der­dis­trict tij­de­lijk in gebruik zijn geno­men. Bij enkele dijk­be­wo­ners stuit de aan­leg door hun per­ce­len op bezwa­ren. De Nuts­be­drij­ven pro­be­ren met de betrok­ke­nen zo snel moge­lijk tot een oplos­sing te komen.

Overlaten

Onlangs is begon­nen met het inheien van de sta­len dam­wan­den haaks in de dijk bij de zoge­naamde ‘over­la­ten’. Deze dam­wan­den moe­ten de uit­stroom­ope­nin­gen van de over­la­ten beper­ken wan­neer bij een dijk­door­braak het water van­uit de pol­der weer in de Waal stroomt.

Woonterpen

De ter­pen van zand en klei voor de her­bouw van wonin­gen bin­nen- en bui­ten­dijks zijn inmid­dels aan­ge­bracht. Het Pol­der­dis­trict kan ech­ter nog geen uit­spraak doen over het tijd­stip waarop de bewo­ners kun­nen gaan bou­wen. “Eerst moet het ver­loop van de zet­ting van de aan­ge­brachte klei- en zand­massa wor­den afge­wacht. Zo’n terp moet een tijdje lig­gen zodat de groot­ste zet­ting al opge­tre­den is voor­dat met de her­bouw begon­nen wordt”, aldus Van Bavel.

Sluisje

Het defi­ni­tieve plan voor de reno­va­tie van het uit­wa­te­rings­sluisje te Dalem, dat deel uit­maakt van het beschermd stads­ge­zicht van Gorin­chem, zal deze maand door Coör­di­na­tie Com­mis­sie Dijk­ver­be­te­ring (CCD) van Zuid-Hol­land wor­den beoor­deeld. Het ligt in de bedoe­ling om het plan voor het eind van dit jaar besteks­ge­reed te heb­ben zodat begin ´97 zal kun­nen wor­den gestart met de uitvoering.

Archeologisch onderzoek kasteel heren van Arkel in het Wijdschild te Gorinchem

Arche­o­lo­gisch onder­zoek kas­teel heren van Arkel in het Wijdschild

Resten kasteel

Bij het ont­gra­ven van de uiter­waar­den oos­te­lijk van de stads­wal­len, met als doel om hier een dras­sig natuur­ge­bied aan te leg­gen ter com­pen­sa­tie van ver­lo­ren gegane natuur­waar­den bij de dijk­ver­be­te­ring, is het Pol­der­dis­trict gestuit op res­tan­ten van funderingen.

Een ama­teur­ar­che­o­loog die eer­der betrok­ken was bij opgra­vin­gen bin­nen­dijks ont­dekte dat het ging om het voor­ma­lig kas­teel van de heren van Arkel, des­tijds baas over Gorin­chem. Dit kas­teel werd in de vijf­tiende eeuw gesloopt door de Graaf van Hol­land. Het puin werd in de toen­ma­lige kas­teel­gracht gestort.

Bij graaf­werk­zaam­he­den in 1977 waren bin­nen­dijks al eer­der res­ten gevon­den. Deze res­ten gaven ech­ter geen beeld van de omvang van het kas­teel. De res­ten die nu gevon­den zijn, tonen aan dat het kas­teel behoor­lijk gro­ter is dan in het ver­le­den werd aangenomen.

Het Pol­der­dis­trict heeft aan het team van arche­o­lo­gen een kraan ter beschik­king gesteld om daar­mee het ter­rein ver­der af te schra­pen en de grens van het voor­ma­lig kas­teel­ter­rein vast te stellen.

Onderzoek

De graaf­werk­zaam­he­den zul­len beperkt blij­ven tot dit ver­ken­nend ter­rein­on­der­zoek. Aan­vul­lend zijn inmid­dels ook enkele lucht­op­na­men gemaakt. Uit het onder­zoek is inmid­dels komen vast te staan dat de gevon­den kas­teel­res­ten niet de hoofd­burcht betref­fen maar de zoge­naamde voor­burcht. In de Mid­del­eeu­wen was dit de plaats waar zich de wonin­gen bevon­den van het per­so­neel van de adel­lijke fami­lie Van Arkel.

Het Pol­der­dis­trict heeft aan de bij het onder­zoek inge­scha­kelde Rijks­dienst voor Oud­heid­kun­dig Bodem­on­der­zoek (ROB) de vraag voor­ge­legd hoe met de vond­sten moet wor­den omge­gaan. Vol­gens Van Bavel kan het advies van de ROB er toe lei­den dat het oor­spron­ke­lijke plan voor het ter­rein ‑water met riet- wordt gewijzigd.

Als een plan­wij­zi­ging aan de orde is, zal het Pol­der­dis­trict daar­toe het ini­ti­a­tief nemen. Van Bavel : “We wil­len ver­ant­woord omgaan met wat we nu heb­ben gevon­den.” Hij bena­drukt dat het arche­o­lo­gisch onder­zoek en de vond­sten op dit moment geen con­se­quen­ties heeft voor de plan­ning van het op sterkte bren­gen van de dijk nabij Gorinchem.

Publi­ca­tie van het Pol­der­dis­trict Tie­ler- en Culemborgerwaarden
17 sep­tem­ber 1996
Kom­pas Actief

Reacties zijn gesloten.