Doopvont uit burcht spoorloos

GORIN­CHEM – De Werk­groep Arche­o­lo­gie Gorin­chem is op zoek naar het doop­vont uit de burcht van de heren Van Arkel. De 13de eeuwse ste­nen bak kwam in 1977 tevoor­schijn bij de bouw van een woning ten noor­den van de Dalem­se­dijk. “Een Gor­cumse win­ke­lier heeft dat ding in bezit gekre­gen en gebruikt als voer­bak voor zijn die­ren,” weet Mar­tin Veen van de werk­groep. “Her­man Bos foto­gra­feerde dat doop­vont op de boer­de­rij van die man begin jaren ’80 voor het boek Gorin­chem, 600 jaar in vogel­vlucht. Dat is de enige afbeel­ding die bestaat. Sinds­dien is het spoorloos”.

Die Gor­cu­mer is inmid­dels over­le­den ; zijn fami­lie kende helaas het doop­vont niet en heeft geen idee waar het is geble­ven.” Veen hoopt het ste­nen doop­bek­ken te kun­nen tra­ce­ren. “Van­uit his­to­risch belang zou het mooi zijn dat we het terug­vin­den. Wij wer­ken momen­teel name­lijk aan een publi­ca­tie over het kas­teel, waar­bij we de vond­sten die we in 1996 als werk­groep deden aan de zuid­kant van de dijk, belich­ten. In 1977 werd aan arche­o­lo­gie geen belang gehecht, zegt Mar­tin Veen.

Doopvont uit burcht spoorloos, het Verdwenen 13de eeuws doopvont

Het ver­dwe­nen 13de eeuwse doop­vont, foto Her­man Bos (1982).

Archeologen zoeken werkers aan Dalemsedijk

De doop­vont uit de 13de-eeuwse burcht van de heren Van Arkel is maar een van de vond­sten die de Werk­groep Arche­o­lo­gie Gorin­chem hoopt te tra­ce­ren. “We weten dat er bij­voor­beeld ook grote ste­nen kogels zijn gevon­den. Die lagen des­tijds bij toen­ma­lige bewo­ners als orna­ment in de tuin,” weet Mar­tin Veen van de werkgroep.

Bij de bouw van de wonin­gen in 1977 op de hui­dige Kas­teel­plaats zijn waar­schijn­lijk alle muur­res­ten van de oor­spron­ke­lijke hoofd­burcht gesloopt. “Dat ver­moe­den we. Van­daag de dag zou met een vondst als die van het Hoge Huys, zoals het kas­teel in his­to­ri­sche stuk­ken ook wordt genoemd, heel anders wor­den omge­gaan. Er is in de jaren ’70 hele­maal niets in kaart gebracht. We weten van het bestaan van de doop­vont bij toeval.”

Meer vertellen

Veen hoopt in con­tact te komen met bouw­vak­kers die des­tijds betrok­ken waren bij het nieuw­bouw­pro­ject aan de noord­zijde van de Dalem­se­dijk, even­als met toen­ma­lige bewo­ners. “Zij kun­nen ons moge­lijk meer ver­tel­len.” Vrij­wil­li­gers van de Werk­groep Arche­o­lo­gie Gorin­chem deden in 1996 name­lijk een aan­tal opzien­ba­rende ont­dek­kin­gen aan de zuid­zijde van de Dalem­se­dijk. “Het kas­teel bleek veel gro­ter dan we dach­ten. Bui­ten­dijks lig­gen res­tan­ten van de bui­ten­plaats van het slot. We heb­ben daar onder meer een deel van een mali­ën­kol­der gevon­den, even­als ste­nen kogels en pijl­pun­ten. Daar­over wil­len we publi­ce­ren, maar het plaatje is niet com­pleet zon­der meer infor­ma­tie over wat er in 1977 is aan­ge­trof­fen,” aldus Veen.

Anja Broe­ken
AD Rivierenland
6 novem­ber 2012

Reacties zijn gesloten.