Heren van Arkel niet klein behuisd

GORINCHEM – De Heren van Arkel heb­ben in een aan­mer­ke­lijk rui­me­re behui­zing gewoond dan tot dus­ver was gedacht. Dit is aan het licht geko­men tij­dens afgra­vin­gen tus­sen de Dalemsedijk en de Merwede, waar­bij res­tan­ten van muren wer­den bloot­ge­legd. Archeologen heb­ben het afge­lo­pen week­ein­de de vond­sten opge­te­kend en res­tan­ten van aar­de­werk ter bestu­de­ring mee­ge­no­men.

Archeologisch onderzoek kasteel heren van Arkel in het Wijdschild te Gorinchem

De Heren van Arkel waren in de der­tien­de eeuw de baas in Gorinchem. In het jaar 1815 wer­den op de hui­di­ge Kasteelplaats fun­da­men­ten van de Arkelse burcht opge­gra­ven in de tijd dat de Dalemsedijk werd opge­wor­pen. Aan de hand daar­van wer­den recon­struc­ties van de burcht gemaakt, die na de hui­di­ge opgra­vin­gen ech­ter dras­tisch moe­ten te wor­den her­zien. Het ziet ernaar uit, dat de Heren van Arkel in een veel gro­ter kas­teel heb­ben gewoond dan tot dus­ver werd aan­ge­no­men.

Het is niet pre­cies bekend wan­neer het kas­teel werd gebouwd, maar het moet tus­sen 1267 en 1290 zijn geweest. Na de Arkelse Oorlog werd het onder­ko­men op bevel van de toen­ma­li­ge graaf van Holland Willem van Beieren plat­ge­brand, waar­na de muren omver wer­den getrok­ken. Het hoe en waar­om blijft helaas in neve­len gehuld, doch de res­tan­ten zijn pas nu boven water geko­men

Gorcumse Courant
28 augus­tus 1996

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.