Heren van Arkel niet klein behuisd

GORIN­CHEM – De Heren van Arkel heb­ben in een aan­mer­ke­lijk rui­mere behui­zing gewoond dan tot dus­ver was gedacht. Dit is aan het licht geko­men tij­dens afgra­vin­gen tus­sen de Dalem­se­dijk en de Mer­wede, waar­bij res­tan­ten van muren wer­den bloot­ge­legd. Arche­o­lo­gen heb­ben het afge­lo­pen week­einde de vond­sten opge­te­kend en res­tan­ten van aar­de­werk ter bestu­de­ring meegenomen.

Heren van Arkel niet klein behuisd, archeologisch onderzoek kasteel in het Wijdschild te Gorinchem

Arche­o­lo­gisch onder­zoek kas­teel heren van Arkel in het Wijd­schild te Gorinchem

De Heren van Arkel waren in de der­tiende eeuw de baas in Gorin­chem. In het jaar 1815 wer­den op de hui­dige Kas­teel­plaats fun­da­men­ten van de Arkelse burcht opge­gra­ven in de tijd dat de Dalem­se­dijk werd opge­wor­pen. Aan de hand daar­van wer­den recon­struc­ties van de burcht gemaakt, die na de hui­dige opgra­vin­gen ech­ter dras­tisch moe­ten te wor­den her­zien. Het ziet ernaar uit, dat de Heren van Arkel in een veel gro­ter kas­teel heb­ben gewoond dan tot dus­ver werd aangenomen.

Het is niet pre­cies bekend wan­neer het kas­teel werd gebouwd, maar het moet tus­sen 1267 en 1290 zijn geweest. Na de Arkelse Oor­log werd het onder­ko­men op bevel van de toen­ma­lige graaf van Hol­land Wil­lem van Bei­e­ren plat­ge­brand, waarna de muren omver wer­den getrok­ken. Het hoe en waarom blijft helaas in neve­len gehuld, doch de res­tan­ten zijn pas nu boven water gekomen

Gor­cumse Courant
28 augus­tus 1996

Reacties zijn gesloten.