Restanten te bezichtigen tijdens Monumentendag

GORINCHEM – Tijdens Open Monumentendag, zater­dag 14 sep­tem­ber, zal het moge­lijk zijn om de res­tan­ten van het ‘kas­teel‘ vlak bij de molen De Hoop en de Dalemsedijk te bezich­ti­gen. De res­tan­ten zijn ont­dekt tij­dens werk­zaam­he­den voor de dijk­ver­zwa­ring van de Dalemsedijk.

Restanten te bezichtigen tijdens Monumentendag, archeologisch onderzoek kasteel heren van Arkel in het Wijdschild te Gorinchem

Deel van de aan­ge­trof­fen muren

Deze ont­dek­king werpt een nieuw licht op de juiste plaats en de grootte van het kas­teel. Het onder­zoek werd de afge­lo­pen weken ver­richt door de werk­groep Archeologie van de gemeente Gorinchem. In 1977 zijn aan de andere kant van de Dalemsedijk tij­dens werk­zaam­he­den voor de bouw van een onder­grondse garage ook res­tan­ten van een kas­teel gevon­den, zodat het kas­teel veel gro­ter is dan aan­van­ke­lijk gedacht werd.

Geen afbeeldingen

Hoe groot de burcht in wer­ke­lijk­heid is geweest is moei­lijk na te gaan, want uit die tijd zijn er geen kaar­ten. Voorlopig denkt men dat de hoofd­burcht aan de bin­nen­kant van de Dalemsedijk heeft gele­gen en dat de voor­burcht tus­sen de rivier en de hui­dige dijk stond. De burcht van de Heren van Arkel is waar­schijn­lijk gebouwd tus­sen 1267 en 1290 door de fami­lie Van Arkel, die des­tijds ook de baas was over Gorinchem. Deze burcht was eigen­dom van Jan van Arkel, leen­heer van het Land van Arkel in die dagen, het land tus­sen de Lek en de Merwede. Het land van Arkel lag inge­klemd tus­sen de her­tog­dom­men Brabant en Gelre, het Sticht Utrecht en het graaf­schap Holland.

Trouw verschuldigd

De ambi­ti­euze Jan van Arkel was trouw ver­schul­digd aan de graaf van Holland. In 1412, na de Arkelse Oorlog, werd het kas­teel afge­bro­ken op bevel van Willem van Beieren, de toen­ma­lige graaf van Holland, die op 24 augus­tus 1412 in Gorinchem tot lands­heer was gehul­digd. Na zijn inhul­di­ging liet Willem direct de burcht van zijn gehate vij­and afbre­ken. Het land van Arkel was vanaf dat moment Hollands bezit. Met de sloop van de burcht ging een hoop ken­nis over deze roe­rige tij­den voor het nage­slacht verloren.

De res­tan­ten van het kas­teel zul­len zater­dag 14 sep­tem­ber gemar­keerd wor­den met palen en der­ge­lijke, zodat de con­tou­ren goed her­ken­baar zijn. Een goed zicht op de afgra­vin­gen krijgt u vanaf de molen De Hoop aan de Dalemwal, waar om 14.00 en 16.00 uur een mon­de­linge toe­lich­ting gege­ven zal worden.

10 sep­tem­ber 1996
Kompas Aktief 

Lees ook

Reacties zijn gesloten.