Archeoloog houdt lezing over resultaat opgravingen

GORINCHEM – Archeoloog drs. P.M. Floore houdt maan­dag 18 novem­ber een lezing over het resul­taat van de opgra­vin­gen aan de Blijenhoek die onder zijn lei­ding wer­den uit­ge­voerd in mei van dit jaar. Floore, ver­bon­den aan het Instituut voor Prae- en Protohistorische Archeologie van de Universiteit van Amsterdam, licht zijn ver­haal met dia’s toe in De Heul aan de Nieuwe Hoven. De lezing, geor­ga­ni­seerd door his­to­ri­sche ver­e­ni­ging Oud-​Gorcum, begint om 20.00 uur.

Archeoloog houdt lezing over opgravingen, opgraving Blijenhoek Gorinchem 1996

Opgraving Blijenhoek Gorinchem 1996

Woonhuizen Blijenhoek

Op de Blijenhoek werd drie weken gewerkt aan de opgra­vin­gen. Floore werd door de gemeente inge­huurd om de opgra­vin­gen te bege­lei­den. Tijdens de lezing wordt ook kort inge­gaan op de vondst van de res­ten van het kas­teel van de heren van Arkel. Op de Blijenhoek ston­den vanaf de late Middeleeuwen tot en met de jaren zes­tig van deze eeuw hui­zen waar wei­nig over bekend was. De opgra­ving bracht een grote hoe­veel­heid aar­de­werk en gebruiks­voor­wer­pen aan het licht die door de bewo­ners in de loop der eeu­wen in afval­put­ten ach­ter het huis wer­den gede­po­neerd. Zo ont­stond een goed beeld van het ont­staan van de stad Gorinchem onder de bescher­ming van de Arkels. Zeker in de zes­tiende en zeven­tiende eeuw moe­ten de bewo­ners van de Blijenhoek in zeer goe­den doen geweest zijn, want dat tonen de vond­sten van dure gla­zen voor­wer­pen en aar­de­werk dui­de­lijk aan. De hui­zen waren ver­ge­lijk­baar met de groot­ste hui­zen uit de Gasthuisstraat. Later in de acht­tiende en negen­tiende eeuw ver­armde de buurt aanzienlijk.

Gorinchem, Kasteel van de heren van Arkel in het Wijschild (1996)

Kasteel van de heren van Arkel in het Wijschild (1996)

Kasteel in het Wijdschild

In augus­tus werd door een ama­teur­ar­che­o­loog uit Gorinchem een deel van het kas­teel van de heren van Arkel aan de Dalemsedijk terug­ge­von­den. Een kort onder­zoek toonde aan dat het kas­teel van grote omvang moet zijn geweest en moge­lijk een van de groot­ste Middeleeuwse kas­te­len van Nederland was. De res­ten van dit belang­rijke kas­teel zijn nu afge­dekt om ze voor het nage­slacht zo goed moge­lijk te bewa­ren. Op dit moment zijn enige vond­sten uit het kas­teel in het stad­huis ten­toon­ge­steld. De lezing van Floore gaat in op de rela­tie tus­sen het kas­teel, de Arkels en het ont­staan van de stad.

13 novem­ber 1996
Gorcumse Courant

Lees ook

Reacties zijn gesloten.