Archeoloog houdt lezing over resultaat opgravingen

 

GORINCHEM – Arche­o­loog drs. P.M. Floo­re houdt maan­dag 18 novem­ber een lezing over het resul­taat van de opgra­vin­gen aan de Blij­en­hoek die onder zijn lei­ding wer­den uit­ge­voerd in mei van dit jaar. Floo­re, ver­bon­den aan het Insti­tuut voor Prae- en Pro­to­his­to­ri­sche Arche­o­lo­gie van de Uni­ver­si­teit van Amster­dam, licht zijn ver­haal met dia’s toe in De Heul aan de Nieu­we Hoven. De lezing, geor­ga­ni­seerd door his­to­ri­sche ver­e­ni­ging Oud-Gor­cum, begint om 20.00 uur.

Archeoloog houdt lezing over opgravingen, opgraving Blijenhoek Gorinchem 1996

Opgra­ving Blij­en­hoek Gorin­chem 1996

Woonhuizen Blijenhoek

Op de Blij­en­hoek werd drie weken gewerkt aan de opgra­vin­gen. Floo­re werd door de gemeen­te inge­huurd om de opgra­vin­gen te bege­lei­den. Tij­dens de lezing wordt ook kort  inge­gaan op de vondst van de res­ten van het kas­teel van de heren van Arkel. Op de Blij­en­hoek ston­den van­af de late Mid­del­eeu­wen tot en met de jaren zes­tig van deze eeuw hui­zen waar wei­nig over bekend was. De opgra­ving bracht een gro­te hoe­veel­heid aar­de­werk en gebruiks­voor­wer­pen aan het licht die door de bewo­ners in de loop der eeu­wen in afval­put­ten  ach­ter het huis wer­den gede­po­neerd. Zo ont­stond een goed beeld van het ont­staan van de stad Gorin­chem onder de bescher­ming van de Arkels. Zeker in de zes­tien­de en zeven­tien­de eeuw moe­ten de bewo­ners van de Blij­en­hoek in zeer goe­den doen geweest zijn, want dat tonen de vond­sten van dure gla­zen voor­wer­pen en aar­de­werk dui­de­lijk aan. De hui­zen waren ver­ge­lijk­baar met de groot­ste hui­zen uit de Gast­huis­straat. Later in de acht­tien­de en negen­tien­de eeuw ver­arm­de de buurt aanzienlijk.

Gorinchem, Kasteel van de heren van Arkel in het Wijschild (1996)

Kas­teel van de heren van Arkel in het Wijschild (1996)

Kasteel in het Wijdschild

In augus­tus werd door een ama­teur­ar­che­o­loog uit Gorin­chem een deel van het kas­teel van de heren van Arkel aan de Dalem­se­dijk terug­ge­von­den. Een kort onder­zoek toon­de aan dat het kas­teel van gro­te omvang moet zijn geweest en moge­lijk een van de groot­ste Mid­del­eeuw­se kas­te­len van Neder­land was. De res­ten van dit belang­rij­ke kas­teel zijn nu afge­dekt om ze voor het nage­slacht zo goed moge­lijk te bewa­ren. Op dit moment zijn eni­ge vond­sten uit het  kas­teel in het stad­huis ten­toon­ge­steld. De lezing van Floo­re gaat in op de rela­tie tus­sen het kas­teel, de Arkels en het ont­staan van de stad.

13 novem­ber 1996
Gor­cum­se Courant

Lees ook

Reacties zijn gesloten.