Avelingen (2008)

Onderzoek

In opdracht van de gemeen­te Gorin­chem heeft RAAP Arche­o­lo­gisch Advies­bu­reau in maart en april 2008 een bureau- en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek uit­ge­voerd in ver­band met de afgra­ving van de uiter­waar­den bij het bedrij­ven­ter­rein Avelingen.

Containeroverslag industriegebied Avelingen.

Con­tai­ner­over­slag indu­strie­ter­rein Avelingen

Het onder­zoek dien­de te wor­den uit­ge­voerd omdat rea­li­sa­tie van de plan­nen zou kun­nen lei­den tot aan­tas­ting of ver­nie­ti­ging van moge­lijk aan­we­zi­ge arche­o­lo­gi­sche res­ten. Doel van het bureau­on­der­zoek was het ver­wer­ven van infor­ma­tie over beken­de en ver­wach­te arche­o­lo­gi­sche waar­den ten­ein­de een gespe­ci­fi­ceer­de ver­wach­ting op te stel­len. Doel van het veld­on­der­zoek was het toet­sen van die arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting en, indien moge­lijk, een eer­ste indruk geven van de kwa­li­teit (gaaf­heid en con­ser­ve­ring), aard, date­ring, omvang en diep­te­lig­ging van even­tu­eel aan­ge­trof­fen arche­o­lo­gi­sche resten.

Geologische opbouw

De geo­lo­gi­sche opbouw van het plan­ge­bied komt over­een met de bevin­din­gen van het bureau­on­der­zoek. De vrij uni­for­me opbouw van de uiter­waard bestaat van­af het maai­veld uit geul- en bedding/kronkelwaardafzettingen van de Boven Mer­we­de op een (voor een groot deel) geë­ro­deerd klei-op-veen­land­schap (op oude­re rivier­af­zet­tin­gen). Langs de hui­di­ge Boven Mer­we­de, in het zui­den van het plan­ge­bied, is het (klei-op-) veen­pak­ket tot min­maal 8,0 m ‑Mv (ca. 6.5 m ‑NAP) ver­dwe­nen. In het noor­den van het plan­ge­bied is van oost naar west een getij­den­geul (een strang) door de Boven Mer­we­de gevormd. Deze getij­den­geul heeft zich min­der diep in de onder­lig­gen­de lagen inge­sne­den en van­af cir­ca 4,0 m ‑Mv (ca. 2,5 m ‑NAP) is nog een res­tant over van oude­re rivier­af­zet­tin­gen van de Mer­we­de op het veen­pak­ket. Naast dun­ne kom­klei­la­gen in het veen, zijn onder het veen­pak­ket van­af 7,5 m ‑Mv (ca. 5,5−6 m ‑NAP) oude­re rivier­af­zet­tin­gen aan­ge­trof­fen. Deze rivier­af­zet­tin­gen komen ver­spreid over het gehe­le plan­ge­bied voor en zijn afkom­stig van de, door veen afge­dek­te, stroom­gor­del van het Gor­kum-Arkel-sys­teem. In het plan­ge­bied zijn bin­nen 8,0 m ‑Mv geen rivier­dui­nen aangetroffen.

Avelingen 2009 Pijlers voor een brug over de Merwede die er nooit kwam. Herinnering aan de Koude Oorlog

Pij­lers voor een brug over de Mer­we­de die er nooit kwam, een sou­ve­nir van de Kou­de Oorlog

Geen aanwijzingen

In tegen­stel­ling met wat ver­wacht werd op basis van het bureau­on­der­zoek, zijn in het plan­ge­bied tij­dens het veld­on­der­zoek geen (dui­de­lij­ke) aan­wij­zin­gen voor arche­o­lo­gi­sche vind­plaat­sen aan­ge­trof­fen. In de geul- en bed­ding­af­zet­tin­gen van de Boven Mer­we­de is alleen ver­spoeld puin waar­ge­no­men. Deze ver­spoel­de puin­spik­kels leve­ren geen aan­wij­zin­gen op voor een moge­lijk aan­we­zi­ge vind­plaats. Res­ten van de oude Wol­fe­ren­se dijk en res­ten van de neder­zet­ting Wol­fe­ren zijn niet aangetroffen.

Publicaties

Coppens, C.F.H. (2015), Plangebied Gorkumse Avelingen (Bouwsteen 6) in Gorinchem, gemeente Gorinchem; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (verkennende fase), Raap-notitie 5058, Weesp Coppens, C.F.H. (2015)
Plangebied Gorkumse Avelingen (Bouwsteen 6) in Gorinchem, gemeente Gorinchem; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (verkennende fase), Raap-notitie 5058, Weesp.
Flipbook | PDF (7 MB)
Eijk, J.H.M. (2009) Plangebied Bedrijventerrein Avelingen te Gorinchem, gemeente Gorinchem. Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek, RAAP-rapport 1753, Weesp. PDF (9,8 MB), bijlage PDF (462 kB) Eijk, J.H.M. (2009)
Plangebied Bedrijventerrein Avelingen te Gorinchem, gemeente Gorinchem. Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek, RAAP-rapport 1753, Weesp.
Flipbook | PDF (9,8 MB), bijlage PDF (462 kB)
Heunks, E. & F. van Hemmen (2010), Plangebieden De Woelse Waard en de Dordtsche Avelingen, gemeente Hardinxveld-Giessendam/Gorinchem. Archeologische en cultuurhistorische inventarisatie en waardering:bureauonderzoek. Adviesdocument EH-112010, Utrecht. Heunks, E. & F. van Hemmen (2010)
Plangebieden De Woelse Waard en de Dordtsche Avelingen, gemeente Hardinxveld-Giessendam/Gorinchem. Archeologische en cultuurhistorische inventarisatie en waardering:bureauonderzoek. Adviesdocument EH-112010, Utrecht.
Flipbook | PDF (6 MB)
Rooijen, E.J. van (2007) Bureauonderzoek afgraving uiterwaarden bij het bedrijventerrein Avelingen. Gemeente Gorinchem, Hollandia reeks (concept), Zaandam. PDF (1 MB) Rooijen, E.J. van (2007)
Bureauonderzoek afgraving uiterwaarden bij het bedrijventerrein Avelingen. Gemeente Gorinchem, Hollandia reeks (concept), Zaandam.
Flipbook | PDF (1 MB)
Willemse, N.W. (2016) Ruimte voor de rivier. Archeologische monumentenzorg langs de grote rivieren 2000-2015, Utrecht, p. 80-85. PDF (47 MB) Willemse, N.W. (2016)
Ruimte voor de rivier. Archeologische monumentenzorg langs de grote rivieren 2000-2015, Utrecht, p. 80-85.
Flipbook | PDF (47 MB)

Metadata

 

Administratieve gegevens
Archisnummer(s):onderzoeksmelding bureauonderzoek: 22117 
onderzoeksmelding booronderzoek: 27411
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:124.590/426.855
Toponiem:Avelingen
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:IVO-B
Uitvoerder:RAAP, Regio West
Projectleider:J.H.M. van Eijk
Opdrachtgever:Gemeente Gorinchem
Bevoegd gezag:Provincie Zuid-Holland
Aanvang onderzoek:25-03-2008
Vondsten & documentatie:Geen
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-zef-mm6h

Lees ook

Reacties zijn gesloten.