W. de Vries Rob­bé­weg (2004, 2007)

Onder­zoek

Wooncomplex Het Quadrant gebouwd op het voormalig garageterrein

Woon­com­plex Het Qua­drant gebouwd op het voor­ma­lig gara­ge­ter­rein

In juni 2004 is een boor­on­der­zoek uit­ge­voerd op het ter­rein “Den Bree­jen” in de Lin­ge­wijk te Gorin­chem. Aan de zuid-oost­zij­de van het ter­rein is de aan­we­zig­heid van een oever­wal van de Lin­ge vast­ge­steld. De situ­e­ring aan de oever van de Lin­ge, in com­bi­na­tie met het iets hoger lig­gen dan de omge­ving maak­te dit soort plaat­sen in het ver­le­den aan­trek­ke­lijk voor bewo­ning. Op de vind­plaats Kerk­eind in Arkel, gele­gen op dezelf­de oever­wal, zijn spo­ren uit de Romein­se peri­o­de aan­ge­trof­fen. De aan­we­zig­heid van een scherf Anden­ne-aar­de­werk in een boring zou kun­nen dui­den op het gebruik van de oever­wal in de Mid­del­eeu­wen.

Publi­ca­ties

S. Ger­rit­sen en S. Klui­ving
Arche­o­lo­gisch boor­on­der­zoek plan­ge­bied Den Bree­jen in de Lin­ge­wijk, gemeen­te Gorin­chem; Hol­lan­dia reeks 46; Zaan­dijk; 2004.
Flip­bookPDF (3,32 MB)

A.Médard
Inven­ta­ri­se­rend Veld­on­der­zoek (IVO) Den Bree­jen in de Lin­ge­wijk, Gemeen­te Gorin­chem; Zaan­dijk 2007; Hol­lan­dia reeks nr. 166.
Flip­book | PDF (3,32 MB)

Met­a­da­ta

 

Archisnummer(s):onder­zoeks­mel­din­gen 7164 en 7337
Topo­gra­fi­sche Kaart:38G
Coo­r­di­na­ten:126.905/427.890 (cen­trum)
Topo­niem:Plan­ge­bied Den Bree­jen (Lin­ge­wijk)
Plaats:Gorin­chem
Gemeen­te:Gorin­chem
Pro­vin­cie:Zuid-Hol­land
Type onder­zoek:IVO-B
Uit­voer­der:Hol­lan­dia cul­tuur­his­to­risch onder­zoek en arche­o­lo­gie, Zaan­dijk
Pro­ject­lei­der:S. Ger­rit­sen
Opdracht­ge­ver:Woning­bouw­ver­e­ni­ging BEVO, Gorin­chem
Bevoegd gezag:Gemeen­te Gorin­chem
Aan­vang onder­zoek:24–25 juni 2004
Vond­sten & docu­men­ta­tie:Arche­o­lo­gisch depot gemeen­te Gorin­chem
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-x45-3eya

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.