W. de Vries Robbéweg (2004, 2007)

Onderzoek

Wooncomplex Het Quadrant gebouwd op het voormalig garageterrein

Wooncomplex Het Quadrant gebouwd op het voor­ma­lig gara­ge­ter­rein

In juni 2004 is een boor­on­der­zoek uit­ge­voerd op het ter­rein “Den Breejen” in de Lingewijk te Gorinchem. Aan de zuid-oost­zij­de van het ter­rein is de aan­we­zig­heid van een oever­wal van de Linge vast­ge­steld. De situ­e­ring aan de oever van de Linge, in com­bi­na­tie met het iets hoger lig­gen dan de omge­ving maak­te dit soort plaat­sen in het ver­le­den aan­trek­ke­lijk voor bewo­ning. Op de vind­plaats Kerkeind in Arkel, gele­gen op dezelf­de oever­wal, zijn spo­ren uit de Romeinse peri­o­de aan­ge­trof­fen. De aan­we­zig­heid van een scherf Andenne-aar­de­werk in een boring zou kun­nen dui­den op het gebruik van de oever­wal in de Middeleeuwen.

Publicaties

Gerritsen, S. & S. Kluiving (2004)
Archeologisch boor­on­der­zoek plan­ge­bied Den Breejen in de Lingewijk, gemeen­te Gorinchem, Hollandia reeks 46, Zaandijk.
FlipbookPDF (3,32 MB)

Médard, A. (2007)
Inventariserend Veldonderzoek (IVO) Den Breejen in de Lingewijk, Gemeente Gorinchem (CIS 22801), Hollandia reeks 166, Zaandijk.
Flipbook | PDF (3,32 MB)

Oostveen, J. van (2010)
Tabakspijpen van diver­se klei­ne pro­jec­ten in Gorinchem, Tiel.
Flipbook | PDF (311,21 kB)

Metadata

 

Archisnummer(s):onder­zoeks­mel­din­gen 7164 en 7337
Topografische Kaart :38G
Coördinaten :126.905/427.890 (cen­trum)
Toponiem :Plangebied Den Breejen (Lingewijk)
Plaats :Gorinchem
Gemeente :Gorinchem
Provincie :Zuid-Holland
Type onder­zoek :IVO-B
Uitvoerder :Hollandia cul­tuur­his­to­risch onder­zoek en arche­o­lo­gie, Zaandijk
Projectleider :S. Gerritsen
Opdrachtgever :Woningbouwvereniging BEVO, Gorinchem
Bevoegd gezag :Gemeente Gorinchem
Aanvang onder­zoek :24 – 25 juni 2004
Vondsten & docu­men­ta­tie :Archeologisch depot gemeen­te Gorinchem
DANS :https://doi.org/10.17026/dans-x45-3eya

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.